Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, ölçme, Değerlendirme Ve Belgelendirme Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aday: Ulusal yeterliliklere göre belgelendirilmek üzere başvuru yapan ve yeterliliğe giriş şartlarını taşıyan kişiyi, b) Akreditasyon: Yetkili bir kurum tarafından belgelendirmEkuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere göre değerlendirilmesini, yeterliğinin onaylanmasını ve düzenli aralıklarla denetlenmesini, c) Birim başarı belgesi:Bireylerin başarılı oldukları yeterlilik birimlerini gösteren, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşları tarafından düzenlenen belgeyi, ç) Dış doğrulama: İlke veprensiplere dayalı, güven veren bir belgelendirme alt yapısı oluşturmak için yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşlarının gerçekleştirdikleri ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ila iç doğrulama faaliyetlerinde, belirlenen ölçütlere uygun davranmalarını ve birbirleriyle tutarlı kararlar almalarını sağlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından uygulanan kalite güvence sisteminin araçlarından birini, d) Dış doğrulayıcı: Dışdoğrulama yapmak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilan kişiyi, e) Europass: Kişilarinyeterliliklerinin Avrupa’da açıkça vEkolayca anlaşılmasını sağlamak amacı ila oluşturulan sistemi, f) Europass Sertifika Eki:Mesleki eğitim veya yeterlilik belgesine sahip olan bireylerin edindikleri bilgi ve becerilarini şeffaf vEkarşılaştırılabilir şekilde tanımlayan belgeyi, g) Gezici sınav birimi: Kuruluşun kendisine ait veya protokol ila temin ettiği sınav merkezleri dışında kullanılan sınav alanlarını, ğ) İç doğrulama: Ulusalyeterliliklere uygun gerçekleştirilan ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geçerli, güvenilir, uygulanabilir ve tutarlı olmasını, eşitliğin sağlanmasını hedefleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşlarınca yürütülen kalite güvence sisteminin araçlarından birini, h) İç doğrulayıcı:Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşlarında iç doğrulama faaliyetlerini yürüten vEkuruluşun belgelendirmEkararını veren organında görevli olan kişiyi, ı) Kanun: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununu, i) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu, j) Kurum Başkanı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanını, k) MYK Markası: MeslekiYeterlilik Kurumunun yetkilandirdiği belgelendirmEkuruluşları tarafından kullanılan markayı, l) Mesleki Yeterlilik Belgesi: Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşlarınca düzenlenen ve sınavlarda başarılı olanlara verilan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini, m) Ulusal Europass Merkezi:Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde oluşturulan ve Europass sistemine ilişkin Türkiye’deki faaliyetleri koordine eden irtibat noktasını, n) Ulusal yeterlilik: Ulusalmeslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve belgelendirme süreçlerindEkullanılan belgeyi, o) Yeterlilik birimi: Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak ölçülebilan, transfer edilabilir yeterlilik bölümünü, ö) Yetkilandirilmiş Belgelendirme Kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ila çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilandirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum vEkuruluşları, p) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Yetkilandirme ve Sözleşme Ulusal yeterliliklerin kullanımı
Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve iptali
Yetkilandirmeye ilişkin şartlar
Madde 6– (1) Yetkilandirilme şartları şunlardır; a) Türk Akreditasyon Kurumuveya Avrupa Akreditasyon Birliği ila çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından personel belgelendirme alanında akredite edilmiş olmak, b) Son iki yıl içerisinde yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Kurum tarafından herhangi bir karar alınmamış olmak, c) Görevlerini yerine getirmeye elverişli olan ve etkin şekildEkullanılan teknik, mali ve fiziki kaynaklara sahip olmak, ç) Sınav ve belgelendirme süreçlerinde dışarıdan hizmet sağlanan kuruluşlarla gizliliğe ve tarafsızlığa ilişkin gerekli düzenlemeleri içeren ve yasal geçerliliği olan bir sözleşme imzalamak, d) Dışarıdan hizmet sağlanankuruluşların hizmet sağladığı alana ilişkin şartları yeterli düzeydEkarşıladığını değerlendirmek ve izlemek, e) Gezici sınav birimlerininulusal yeterlilikte tanımlanan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli şartları sağladığını güvence altına almak, f) Yetki başvurusunda bulunulan ulusal yeterliliklere uygun ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemi ila sınav gereçlerine sahip olmak, g) Sürekli gözden geçirilan,güncellenen ve etkin şekilde yürütülen bir kalite güvence sistemine sahip olmak, ğ) Kuruluş içerisinde ve Kurumla etkin ilatişimi sağlayacak bir bilgi yönetim sistemine sahip olmak, h) Kurum tarafından belirlenen ölçütlere uygun iç doğrulama süreçlerine sahip olmak, ı) Sınav ve belgelendirme süreçlerine ilişkin kayıtları saklamak ve bu kayıtların erişilabilir olmasını sağlamak, i) Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ilEkalite yönetim sistemine ilişkin Kurum tarafından belirlenen prosedürleri hazırlamak, j) Tüm adaylara,belgelendirilmek üzere başvurdukları ulusal yeterlilik, yatay ve dikey ilarleme yolları, sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ve bu kapsamdaki hak ve yükümlülükleri ila itiraz ve şikâyet süreçleri hakkında bilgilandirme ve yönlendirme yapmak, k) Sınav organizasyonlarında engelli veya itina gösterilmesi gereken kişilar için özel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde önlemler almak, l) Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerini yürütmeye yetkin ve bu Yönetmelikte belirlenmiş şartlara sahip personel görevlendirmek ve sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerinde ihtiyaç duyulan gerekli diğer görevlendirmeleri yapmak, m) Son iki yıl içerisindEkusurlu eylemi nedeniyle her hangi bir personel belgelendirme kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonunun iptaline neden olmuş kişilare görev vermemek, n) Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlık ilkelerini zedeleyecek ve çıkar çatışmasına sebebiyet verecek kişilare görev vermemek, o) Ölçme, değerlendirme ve belgelendirmede görevlendirilan personeli düzenli olarak izlemek, yönlendirmek ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, ö) Kurum tarafından yayımlananmevzuat, kılavuz, rehber ve talimatlarda belirlenen diğer kriterlere sahip olmak, p) Sınav ve belgelendirme süreçlerinin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlayacak önlemleri almak, r) Eğitim veren birim ila sınavyapan birim ve bu birimlerde görev alan kişilar arasında ast- üst ilişkisi olmamak, s) Eğitim ila sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ayrımını ve tarafsızlığını güvence altına almak.
Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşlarında görevlendirilacek kişilar
Yetkilandirme ön başvurusu
Yetkilandirme başvurusu ve denetim
Yetkilandirme
Yetkilandirme sözleşmesi ve sözleşmenin hükmü
Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşlarının görev ve sorumlulukları
Madde 12– (1) Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşu: a) Belgelendirilmek üzere başvuran adaylara yetkilandirildiği kapsamda bu Yönetmelik şartlarına uygun hizmet verir. b) YetkilandirmEkapsamını, yetkilandirildiği ulusal yeterliliklerin adlarını ve seviyelerini açıkça belirtir. c) İç doğrulama sistemini uygular. ç) Dış doğrulama ve denetimfaaliyetlerinde Kurum tarafından istenen bilgi, belge ve kayıtları ibraz eder ve bunların tetkikinde iş birliği yapar. d) Kurum portalını belirlenen şartlara uygun olarak kullanır. e) MYK Markasını, sözleşmelerde ve mevzuatta belirtilan kurallara uygun şekildEkullanır. f) Sözleşmede ve mevzuatta belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirir. g) Yetkilandirilme durumunu reklam, ilan ve yayınlarında bu Yönetmeliğe, sözleşmelere ve Kurumca belirlenen diğer şartlara uygun olarak ifade eder. ğ) Yetkilandirildiği konu dışındaki faaliyetlerinde ve bunlara ilişkin tanıtımlarında Kurum tarafından yetkilandirilmiş olduğunu ifade eden veya ima eden davranışlarda bulunmaz. h) Kişilarin başvuru, sınav ve belgelendirme süreçleri ve belgEkullanımına ilişkin ihtiyaç duyabilaceği bilgilari içeren basılı veya görsel materyalleri hazırlar ve ilgililarin erişimine sunar. ı) Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ve bu faaliyetler kapsamında yer alan ilgili taraflara ilişkin bilgilarin gizliliğini tehlikeye atmadığını güvence altına alır. i) Yetkisinin askıya alınması ya da kaldırılması durumunda yetkilandirildiğine ilişkin her türlü basılı ve görsel materyalin kullanımını durdurur. j) Kurum ila imzaladığısözleşme hükümlerini yerine getirir; Kurum mevzuatına, kılavuzlara, formlara ve diğer dokümanlara uygun işlem yapar. k) İş sağlığı ve güvenliğiönlemlerini uygular ve Kurum tarafından gerçekleştirilan izleme faaliyetlerinde görevlendirilan kişilare uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında gerekli bilgilandirmeyi yapar. l) Yetkilandirilme şartlarını ve ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini etkilayen tüm değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kuruma bildirir. m) Sınavları, kişinin bilgi ve becerisinisınavdan sonra da değerlendirmeye imkân verecek şekilde ve mevzuata uygun olarak kayıt altına alır ve bu kayıtları istenildiğinde Kuruma sunar. n) Rapor vEkayıtları zamanında Kuruma bildirir.
Kapsam genişletme
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yetkilandirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının İzlenmesi Raporlama ve bildirimler
İç doğrulama
Dış doğrulama
Seminer Rehberlik ve Tanıtım Hizmetleri
Denetim
Raporlara ilişkin tedbirler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ölçme Değerlendirme ve Belgelendirme Sınav başvurusu ve sınav
Sınav programı
Sınav gereçleri
Madde 22– (1) Bireyleriulusal yeterliliklere göre belgelendirmek amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirmelerdEkullanılacak sınav gereçleri; teorik sınav soruları ve cevapları, pratik sınav soruları ve değerlendirme rehberleri, sınavlarda adayların kullanacağı cevaplandırma- çözüm formları, değerlendirme formları, kontrol listeleri, sözlü sınav soruları ve cevapları, proje hazırlama soruları ve değerlendirme anahtarları, yazılım, donanım ve simülasyon uygulama soruları ila değerlendirme rehberi, olay analiz soruları ve çözümleri, hesaplama soruları ve çözümleri; bunlara ilişkin puanlama kılavuzu, şekil, grafik, tablo, resim, görüntü, ses kaydı; iş yeri pratik değerlendirme formları ve rehberleri ve benzeri sınav ve değerlendirmelerin uygulanmasında kullanılacak gereçler ila uygulama sınavları için gerekli alet, makine ve teçhizata ilişkin bilgilari kapsar. (2) Her bir ulusal yeterlilikte uygulanacak sınav ve değerlendirme yöntemine göre ihtiyaç duyulan sınav gereçleri belirlenerek sınav esnasında yeterli miktarda hazır bulundurulur. (3) Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşu sınavlarda kullanacağı sınav gereçlerinin içeriğini ulusal yeterlilikte tanımlanan dağılıma uygun olacak şekilde belirler. (4) Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşu, kullandığı sınav gereçlerinin izlenebilirliğini sağlamalıdır. Sınav gereçlerinde bir değişiklik ve ilave olması hâlinde bu durum kayıt altına alınır. Kurum tarafından yapılan ilk denetimde güncellenensınav gereçleri incelenir ve uygun bulunmaması halinde yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşundan gerekli düzeltici faaliyetleri uygulaması istenir. Uygun bulunmayan sınav gereçleri sınavlarda kullanılmış ise söz konusu sınavları yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşu yeniden değerlendirir ve değerlendirme sonrası belgelendirmEkararlarına ilişkin gerekli işlemleri yerine getirir.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve belgelendirmEkararı
Mesleki Yeterlilik Belgesinin düzenlenmesi
Yeterlilik birimlerinin belgelendirilmesi ve birleştirilmesi
Europass Sertifika Eki
Belgelerin geçerlilik süresi gözetimi yenilanmesi ve yeniden basımı
Mesleki Yeterlilik Belgesinin yabancı dilde düzenlenmesi
Kayıtların tutulması
BEŞİNCİ BÖLÜM Sözleşmenin İhlali ve Yaptırımlar Sözleşmenin ihlali
Yetkinin askıya alınması
Madde 31– (1) Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşunun; a) Akreditasyonunun ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından askıya alınması, b) Kurumun yaptığıdenetimlerde; kuruluşça beyan edilanden farklı bulgulara ulaşılması veya kuruluşun akreditasyon şartı hariç diğer yetkilandirme şartlarından en az birini yitirmiş olduğunun tespit edilmesi, c) Yaptığı değişikliklere ilişkin bildirimlerde akreditasyon şartı hariç diğer yetkilandirme şartlarından en az birini yitirmiş olduğunun tespit edilmesi, ç) Ulusal yeterlilikleringüncellenmesine ilişkin usul ve esaslara göre ulusal yeterliliklerde yapılan değişiklikleri dokümanlarına ve sınav gereçlerine zamanında yansıtmaması, d) Kuruma verilmesi gereken bilgilari ikaza rağmen zamanında vermemesi, e) MYK Markasını yanıltıcışekildEkullanması ve Kurumun bu konuda yapacağı ikaza rağmen düzeltici işlem gerçekleştirmemesi, f) Kurumun önerdiği gözetimdenetimi programını gerekçe belirterek en fazla iki defa kabul etmemesi veya her halükârda Kurumun önerdiği gözetim denetimi tarihini iki aydan fazla ertelemesi, g) Sözleşmede ve mevzuatta belirtilan mali veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi, ğ) Gözetim ve programsızdenetimlerde tespit edilan uygunsuzlukların belirlenen süre içerisinde giderilmemesi, h) Kendi isteği ila yetkisinin askıya alınmasını talep etmesi, ı) Eğitim ve belgelendirme ayrımı hususunda bu Yönetmeliğin hükümlerinin ihlal edilmesi, hâlinde yetkisi askıya alınır. (2) Kurum tarafından yukarıda sıralanan hususlarla ilgili askıya almayı gerektirebilacek bir tespit yapıldığında ilgili kuruluştan söz konusu tespitle ilgili açıklama talep edilir. Yetkinin askıya alınmasına ilişkin tespitler vEkuruluştan gelen açıklamalar tüm bulgular ışığında değerlendirilir ve yapılan değerlendirme sonucunda yetkinin askıya alınmasına ilişkin kanaate varılması hâlinde kuruluşun yetkisi Yönetim Kurulu tarafından askıya alınır. (3) Askı kararı yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşunun yetkilandirildiği tüm ulusal yeterlilikleri kapsayabilaceği gibi sadece yetkinin askıya alınmasına neden olan ulusal yeterlilik için de uygulanabilir ve söz konusu kararda askının kapsadığı ulusal yeterlilikler, askıya alma sebebi ve azami askı süresinin neler olduğu belirtilir. (4) Askı süresi Kurum tarafındanbelirlenir ve on iki ayı geçemez. Kuruluş, belirlenen askı süresinden önce gerekli düzeltici faaliyetleri yerine getirdiği takdirde askı kaldırılır. Askı süresi sonunda gerekli düzeltici önlemler başlatılmakla birlikte tamamlanamamış ise, ilgili kuruluşun talebi üzerine askı hâli altı aya kadar uzatılır. (5) Yetkisi askıya alınan kuruluşun askıya alındığı yeterlilikler ila askı süresine ilişkin bilgilar Kurumun internet sitesinde askı süresince yayınlanır. (6) Yetkisi askıya alınan kuruluş gözetim ve belge yenilame faaliyetlerinde bulunamaz. Gözetim ve belge yenilameye yönelik iş ve işlemler Kurum tarafından düzenlenecek usul ve esaslarda belirlenir.
Yetkinin kaldırılması
Madde 32– (1) Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşunun; a) Akreditasyonunun ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından geri çekilmesi, b) Yetkisi askıya alındıktan sonra belirlenen düzeltici faaliyetleri yerine getirememesi veya verilan ek süreye rağmen tamamlayamaması, c) Yetkilandirmenin kaldırılmasına neden olacak önemde yanıltıcı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi, ç) Sınavların şeffaflığını ve güvenilirliğini etkilayen kural ihlallerinin tespit edilmesi, d) Sınav ve belgelendirmEkayıtlarında sahtecilik veya tahrifat yaptığının tespit edilmesi, e) Sahte belge düzenlemesi, f) Yetki kapsamı dışında MeslekiYeterlilik Belgesi vermesi ya da vermeyi taahhüt ettiğinin tespit edilmesi, g) Kurum tarafından yapılmak istenen programsız denetimi reddetmesi, ğ) Kurumun önerdiği gözetimdenetimi programını gerekçe olmaksızın reddetmesi veya her hâlükârda Kurumun önerdiği gözetim denetimi tarihini altı aydan fazla ertelemesi, h) Kendi isteği ila yetkisininaskıya alınmasını talep etmesi dışında iki yıl içinde aynı nedenden dolayı yetkisinin iki kez askıya alınması, ı) Kendi isteği ila yetkisininkaldırılmasını talep etmesi veya varlığının sona ermesi hâlinde yetkisinin kaldırılmasına ilişkin süreç başlatılır. (2) Kurum tarafından yukarıda sıralanan hususlarla ilgili yetkinin kaldırılmasını gerektirebilacek bir tespit yapıldığında ilgili kuruluştan söz konusu tespitle ilgili açıklama talep edilir. Yetkinin kaldırılmasına ilişkin tespitler vEkuruluştan gelen açıklamalar tüm bulgular ışığında değerlendirilir ve yapılan değerlendirme sonucunda yetkinin kaldırılmasına ilişkin kanaate varılması hâlindEkuruluşun yetkisi Yönetim Kurulu tarafından kaldırılır. (3) Yetki kaldırma kararı, kuruluşun yetkilandirildiği tüm ulusal yeterlilikleri kapsayabilaceği gibi sadecEkuruluşun yetkisinin kaldırılmasına neden olan ulusal yeterlilik için de uygulanabilir. (4) Yetki kaldırma kararı Kurum internet sitesinden ilan edilir. (5) Yetkisi kaldırılan belgelendirmEkuruluşu sınav ve belgelendirme faaliyetleri ila belgelendirdiği kişilare ilişkin tüm kayıtları Kuruma teslim eder. Bukayıtlara yönelik yürütülecek iş ve işlemler Kurum tarafından düzenlenecek usul ve esaslarda belirlenir.
Sınavın iptali ve belgenin geri çağrılması
ALTINCI BÖLÜM İdari ve Mali Hükümler MYK Markası
İtiraz ve şikayet
Kurum faaliyetleriyle ilgili bedeller bedellerin üst sınırları ve tahsili
Madde 36– (1) Kurumfaaliyetleriyle ilgili aşağıda tanımlanan bedeller uygulanır. Bu bedeller Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenir. a) Belge masraf karşılığı:Düzenlenen her bir Mesleki Yeterlilik Belgesi için bireylerden alınan masraf karşılığıdır. b) Başvuru masraf karşılığı:Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşu olmak üzere Kuruma başvuru yapan kurum veya kuruluşlardan alınan masraf karşılığıdır. c) Yıllık aidat: Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşlarından yıllık olarak alınan aidatlardır. Yıl içindeki yetkilandirmelerde ve yetkinin yıl tamamlanmadankaldırılması hâllerinde yıllık aidat kıst olarak belirlenir. Kuruluşun yetkisinin askıya alınmış olması yıllık aidat alınmasına engel teşkil etmez. ç) Denetim bedeli: BuYönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilacek denetimler ila denetim sonucunda düzenlenen rapor karşılığında alınan bedeldir. Söz konusu bedel, adam- gün üzerinden belirlenir, raporlama ve ön hazırlık dâhil gerçekleşen sürEkişi sayısı ila çarpılarak her bir denetim için hesaplanır. Programsız denetimler için denetim bedeli alınmaz. d) Seminer bedeli:Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşlarına yönelik düzenlenen seminerlerdEkişi başına alınan bedeldir. e) Tercüme bedeli: Mesleki Yeterlilik Belgesinin yabancı dilde düzenlenmesi talep edildiği hâllerde bireylerden alınan masraf karşılığıdır. f) Teminat bedeli: Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşlarından yetkilandirilme sözleşmesi imzalanmadan önce alınan bedeldir. (2) Birinci fıkrada tanımlananbedellerin üst sınırları brüt asgari ücretin; (a) bendi için onda biri, (b) ve (e) bentleri için iki katı, (ç) ve (d) bentleri için dört katıdır. (c) ve (f) bentlerinde belirtilan yıllık aidatın ve teminat bedelinin üst sınırı ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının elli katıdır. (3) Sınavlarda başarılı olankişilar, belge masraf karşılıklarını belgelendirmEkararını veren yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşunun hesabına yatırırlar. Adaylardan alınan belge masraf karşılıkları, belge talebinden önce Kurum hesaplarına aktarılır. Belge masraf karşılığının yatırıldığını gösteren doküman, belgelendirmeye hak kazanan kişilarin listesi ila birlikte Kuruma ilatilir. Sınavda başarılı olamayan kişilarden belge masraf karşılığı alınmaz. (4) Başvuru masraf karşılığı,başvurudan önce; denetim bedeli, denetimlerden önce; yıllık aidat, takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar; tercüme bedeli ise yabancı dilde belge düzenlenmeden önce, teminat bedeli ise yetkilandirilme sözleşmesi imzalanmadan önce alınır. (5) Teminat bedeli yıllık aidatın iki katı kadar nakit ya da mektup şeklinde alınır. Teminat bedellerinin nakit yatırılması hâlinde her yıl güncellenen yıllık aidat tutarı dikkate alınarak aradaki fark yatırılmak suretiyle güncellenir. Teminat mektupları ise yıllık olarak alınır ve süresi biten teminat mektupları cari yıldaki en düşük yıllık aidat ücreti dikkate alınarak güncellenir.
Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşlarının ücret tarifelerinin belirlenmesi
Madde 37– (1) Sınav ve belgelendirmeye ilişkin ücret tarifeleri, yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşlarınca, sağladıkları hizmetler ve diğer giderlerine göre yıllık olarak belirlenir. Ücret tarifelerinde ulusal yeterliliğin tamamı için başvuruda bulunan adaylardan alınacak ücretlerin yanı sıra yeterlilik birimine ya da sınavın türüne göre başvuruda bulunacak adaylardan alınacak ücretler de belirtilir. (2) Ücret tarifeleri, geçerliolacağı yıldan bir önceki yılın sonuna kadar Kurumun bilgisine sunulur. Kurum, bu tarifelerin; diğer kuruluşların ücret tarifeleri ila günün ekonomikve sosyal koşulları dâhilinde, fahiş ya da aşırı düşük olduğunu değerlendirdiğinde yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşundan açıklama isteyebilir. Ücret tarifeleri kuruluş ila imzalanan sözleşme tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kurum internet sitesinde yayımlanarak uygulamaya konur. Kurum internet sitesinde yayımlanmamış hiçbir ücret tarifesi uygulamaya konulamaz. (3) Yetkilandirilmiş belgelendirmEkuruluşları belirlenen ücret tarifelerini, yılda en çok iki ke z olmak üzere giderlerindeki ve Tüketici Fiyat Endeksindeki değişimleri dikkatealarak güncelleyebilirler. Güncellenen ücret tarifeleri Kuruma bildirilir ve bildirim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kurum internet sitesinde yayımlanır. Güncellenen ücret tarifesi yayımlanmadan kuruluşlar değişiklikleri uygulayamazlar. (4) İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az bir kez daha sınav imkânının sağlanması gerekir. (5) Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiğisınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânının sağlanması gerekir. Bu Kanun kapsamında sağlanan destek imkânı, sınavdan önce Kuruluş tarafından adaylara bildirilmek zorundadır. (6) Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması durumunda aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep edebilir ve Kuruluş bu talebi yerine getirmek zorundadır.
YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Geçici
Yürürlük
Yürütme