Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ KAPSAM
Dayanak
Tanımlar
Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler
İKİNCİ BÖLÜM Taslakların Hazırlanması ve Başbakanlığa Gönderilmesi Taslakları hazırlayacak birimler
Görüş alma
Madde 6– (1) Başbakanlığa sunulmadan önce, taslaklar hakkında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınır. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra; a) Bakanlıklarca hazırlanan ekonomik, sosyal politikalar ve tedbirlerle ilgili kanun ve ka-nun hükmünde kararname taslakları ile yeni bir teşkilatlanmayı öngören taslaklar hakkında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının, b) Kamu personeli ve teşkilatlanmayla ilgili olarak hazırlanan taslaklar hakkında Devlet Personel Başkanlığının, c) Tüzük taslakları hakkında devlet bakanları dâhil bütün bakanlıkların, ç) Kamu gelir ve giderlerini etkileyen kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığının; malî konuları düzenleyen kanunlar ile düzenleyici işlemlere ilişkin taslaklar hak-kında Maliye Bakanlığının, d) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında Adalet Bakanlığının, e) Bakanlıklar ile Sayıştayın denetimine tâbi diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca malî konularda düzenlenecek yönetmelik taslakları hakkında Sayıştay Başkanlığının, f) Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan taslaklar hakkında Avru-pa Birliği Genel Sekreterliğinin, görüşlerinin alınması zorunludur. (2) Taslaklar hakkında konuyla ilgili mahallî idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu ku-rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de faydalanılır. (3) Kamuoyunu ilgilendiren taslaklar Başbakanlığa iletilmeden önce, teklif sahibi bakan-lık tarafından internet, basın veya yayın aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulabilir. Bu suretle taslak hakkında toplanan görüşler değerlendirildikten sonra teklifte bulunulur. (4) Başbakanlık, mutabakat sağlanamayan taslaklara ilişkin olarak ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından doğrudan görüş alabilir.
Görüşlerin bildirilmesi
Teklif yazıları
Taslakların Başbakanlığa gönderilmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taslaklara Dair Usul ve Esaslar Taslakların şekli
Taslağın adı
Kısım ve bölümler
Maddeler
Madde başlıkları
Maddelerin sıralanması
Ek ve geçici maddeler
Eklenecek yeni maddenin düzenlemenin belirli bir bölümünde yer alması gerekiyorsa madde ilgili bölümde
Birde fazla düzenleme ve maddede değişiklik
İfadelerde değişiklik
Atıfların yapılması
Madde 19– (1) Bir madde içinde başka bir mevzuata atıf yapılıyorsa, tereddütlere yer verilmemesi için, atıf yapılan mevzuatın tarihi, sayısı ve adı ile maddesi, fıkrası, bendi, alt bendi, paragrafı veya cümlesi açıkça belirtilir. (2) Yapılan ilk atıfta; a) Kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tarihi, sayısı ve adı, adının uzun olması durumunda sadece tarihi ve sayısı, b) Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerde Bakanlar Kurulu kararının tarihi ve sayısı ile düzenleyici işlemin adı, c) Diğer düzenlemelerde, düzenlemenin yayımlandığı Resmî Gazetenin tarihi ve sayısı ile düzenleyici işlemin adı, belirtilir. (3) Tarihler gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır, aralarına eğik çizgi konulur. (4) İlk atıftan sonra kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde sadece kanun veya kanun hükmünde kararnamenin sayısı veya adı belirtilerek atıf yapılır. Diğer düzenlemelerde ise ‘aynı Yönetmeliğe’, ‘aynı Yönetmeliğin’ gibi atıflar yapılır. (5) Atıf yapılan kanun, kanun hükmünde kararname ve düzenleyici işlemler veya bunla-rın madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümleleri belirtilirken, daha önce yapılan değişiklik-ler vurgulanmaz. (6) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarında sadece kanun ve kanun hükmün-de kararnamelere atıf yapılır, düzenleyici işlemlere atıf yapılmaz. Tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin taslaklarda alt düzeydeki mevzuata atıf yapılmaz. (7) Atıf yapılan madde numarasından sonra Türkçe ses uyumuna göre gerekli ek konulur, nokta kullanılmaz. Fıkra, paragraf ve cümlelere atıf yapılırken rakam yerine yazı kullanılır. Bent veya alt bentlere atıf yapılırken bent ve alt bentlerin harf ya da numarası ayraç içinde yazılır. 4827 (8) Yürürlükten kaldırılan; a) Kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tarihi, sayısı ve adı; adının uzun olması durumunda sadece tarihi ve sayısı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi, b) Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerde, Bakanlar Kurulu kararının tarihi, sayısı ve düzenleyici işlemin adı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi, c) Diğer düzenlemelerde düzenlemenin yayımlandığı Resmî Gazetenin tarihi, sayısı ve düzenlemenin adı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi, açıkça belirtilir. ‘Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmış-tır/uygulanmaz.’ gibi ifadelere yer verilmez.
Alt düzenlemelerin yürürlüğe girmesi
Gerekçeler
Yükümlülük ve sorumluluk getiren düzenlemeler
Taslaklarda kullanılacak dil
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Düzenleyici etki analizi
Madde 24– (Değişik: 14/3/2016-2016/8590 K.) (1) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için düzenleyici etki analizi hazırla-nır. Yürürlüğe konulması hâlinde yıllık muhtemel toplam etkisi otuz milyon Türk Lirasının altın-da kalan kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için kısmi düzenleyici etki analizi, yıllık muhtemel toplam etkisi otuz milyon Türk Lirasını aşan kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için tam düzenleyici etki analizi yapılır. Bu miktar gerekli görülen hallerde Başbakan-lıkça yeniden belirlenebilir. (2) Düzenleyici etki analizi taslağı, kanun ve kanun hükmünde kararname taslağıyla bir-likte 6 ncı madde çerçevesinde ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne gönderilir ve alınan görüşler çerçevesinde düzenleyici etki analizi taslağına nihai hali verilir. (3) Düzenleyici etki analizi doğrudan teklif sahibi bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu tarafından hazırlanır. Diğer bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları düzenleyici etki analizi hazır-lanması sürecinde ihtiyaç duyulan veri paylaşımını sağlarlar. (4) Düzenleyici etki analizi kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları ile birlikte Başbakanlığa sunulur. Başbakanlığa sunulan düzenleyici etki analizlerinde teklif sahibi bakanın oluru bulunur. Düzenleyici etki analizi sonuçlarına ilişkin bilgilere ayrıca taslağın genel gerekçe-sinde yer verilir. (5) Kısmi düzenleyici etki analizi esas olarak aşağıdaki hususları içerir. a) Düzenlemenin hazırlanmasını gerekli kılan sebepler. b) İhtiyaca yönelik alternatif çözüm önerilerinin değerlendirilmesi. c) Düzenlemenin muhtemel fayda ve maliyetlerinin analizi. ç) Düzenlemenin bütçeye ek malî yük getirmesi halinde yaklaşık maliyet. d) Düzenlemenin sosyal, ekonomik ve ticarî hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkileri. e) Düzenlemenin yıllık muhtemel toplam etkisi. f) Düzenlemenin kırtasiyeciliğin ve bürokratik formalitelerin azaltılmasına katkısı. g) İzlenen danışma ve görüş alma süreçleri. (6) Tam düzenleyici etki analizinde, beşinci fıkranın (c), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen hususlara ilişkin ayrıntılı bilgi ve değerlendirmelere yer verilir. (7) Millî güvenliği ilgilendiren konular, acil müdahaleyi gerektiren olaylara ilişkin düzen-lemeler, bütçe ve kesin hesap kanunu taslakları ile milletlerarası andlaşmaların uygun bulunması-na ilişkin kanun taslakları için düzenleyici etki analizi hazırlanmaz. (8) Başbakanlık, yıllık muhtemel toplam etkisi otuz milyon Türk Lirasının altında kalan kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için tam düzenleyici etki analizi, diğer düzenleyi-ci işlemler için de kısmi veya tam düzenleyici etki analizi hazırlanmasını isteyebilir. (9) Başbakanlık yürürlükteki kanunların etkilerinin ölçülmesi amacıyla ilgili bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarından düzenleyici etki analizi hazırlamasını isteyebilir.
Resen düzeltme ve iade
Örnekler
Yönetmelikten önceki mevzuatta düzenleme
Liste hazırlama istisnası
Yürürlük
Yürütme
Ek TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Ek TASLAKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLMESİNDE KULLANILACAK FORM Görüş Veren Kurum Taslak Maddesi Teklif Değerlendirme ÖRNEK ÇERÇEVE TASLAK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Danışma birimleri
KANUNU TASARISI Amaç
Kapsam
Tanımlar
Yönetmelik
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Mevcut yönetmeliğin uygulanması
Yürürlük
Yürütme
KKG ÖRNEK TASLAKLARDA AD BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN TASARISI ÇOCUK KORUMA KANUNU TASARISI SAYIŞTAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VERGİ BARIŞI KANUNU TASARISI TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ TASARISI TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK TASARISI MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE BAŞBAKANLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA YETİŞTİRME GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK BAŞBAKANLIK PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI KURUM TABİPLİKLERİNİN STANDARDINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE MALO TABLOLARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI ÖRNEK TASLAKLARDA BÖLÜMLER TÜRK CEZA KANUNU BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar ÖRNEK Madde BAŞLIKLARI Madde başlıkları
Madde Yurt dışı eğitim
Ek Madde Tekliflerin bildirilmesi
Geçici Madde ÖRNEK DÜZENLEMENİN BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNE EKLENEC
Hukuk Müşavirliği
Strateji Geliştirme Başkanlığı
ÖRNEK ATIFLARIN YAPILMASI A uncu maddenin birinci fıkrası Saklı tutulan hükümler
Aranacak nitelikler
B uncu maddenin ikinci üçüncü ve dördüncü fıkraları Uygulanmayacak hükümler