MillÎ Eğitim Bakanlığı öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aday öğretmen: Öğretmenlikte adaylığı daha öncEkaldırılmamış olanlardan öğretmenliğe ilk defa atama suretiyle atananları, b) Adaylık süreci: Adaylık süresinin tamamı veya bir kısmıyla ilgili olarak başlangıcından sonuçlanıncaya kadar yapılan performans değerlendirmesi, sınav ve sonrasına ilişkin uygulamalar dizisini, c) Alan: Bakanlık tarafından belirlenen ve aday öğretmen ve öğretmenlerin mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilacekleri alanları, ç) Alan değişikliği: Öğretmenlerin, Bakanlıkça belirlenen ve mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilacekleri başka alanlara geçişlerini, d) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, e) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, f) Danışman öğretmen: Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmeni, g) Değerlendirme: Öğretmenlerin Ek- 3 Performans Değerlendirme Formunda yer alan kriterlere göre sayısal değerlerle ölçülerek başarı düzeylerinin belirlenmesini, ğ) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihEkadar geçen süreyi, h) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatilinin bitiminden ders kesiminEkadar geçen süreyi, ı) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ila bu kurumlarda yürütülen eğitim- öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç- gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları, i) Eğitim kurumu yöneticisi: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri, j) Hizmet alanı: Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında her derece ve türdeki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları, k) Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ila hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren ve Ek- 1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde belirtilanlerin gruplandırılmasıyla oluşturulan bölgeleri, l) (Değişik:RG- 19/6/2020- 31160) Hizmet puanı: Hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ila çarpımı sonucu elde edilan değerlerin toplamı ila 40 ıncı maddede belirtilan etkinliklere bağlı olarak verilan puanı, m) Hizmet süresi: Atama veya yer değiştirmede esas alınan ve ne şekilde hesaplanacağı bu Yönetmelikte düzenlenen çalışma süresini, n) İkinci görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine göre yapılan yönetici görevlendirmesini, o) KPSS: Öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını, ö) Norm kadro: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla bulunması gereken öğretmen sayısını, p) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihEkadar geçen süreyi, r) Öğretmen: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ilEkurs ve seminerlerde eğitim- öğretim hizmetlerini yürütmek üzere ilgili mevzuatı çerçevesinde öğretmen kadrosuna atananları, s) Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri, tutum ve değerleri, ş) Özel öğretim kurumları: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren her türlü eğitim kurumunu, t) Pedagojik formasyon: Millî Eğitim Bakanlığı ila Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan ve öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı, u) Performans: Aday öğretmenin görev ve sorumlulukları, atandığı eğitim kurumunun özellikleri ve Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde oluşturulmuş mesleki ölçütler bağlamında gösterilan başarı düzeyini, ü) Sınav: Aday öğretmenlere uygulanacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı, v) Yer değiştirme: Öğretmenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev yerlerinin değiştirilmesi suretiyle yapılan atamayı, y) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi, z) Zorunlu çalışma yükümlülüğü: Öğretmenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen hizmet bölgelerinin dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bu Yönetmelikte belirtilan sürelerde zorunlu olarak çalışmalarını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Öğretmen Atamaları Atama şartları
Atama usulleri
İlk atama
Yeniden atama vEkurumlar arası yeniden atama
Milli sporcuların ataması
Engellilarin ataması
Madde 10– (1) Görevini devamlı yapmasına engel olabilacek akıl hastalığı bulunanlar hariç olmak üzere, engellilarin öğretmenliğe atamaları, 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğEkonulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilarin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. (2) Bu maddEkapsamında öğretmenliğe atanacakların; öğrenim durumu yönünden mezuniyetinin atanacağı alan öğretmenliğine uygun olması ve eğitim fakülteleri dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitimi programını başarıyla tamamlanmış olması, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların ise yükseköğrenimlerinin ve pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin yapılmış olması gerekir. (3) Engelli adayların, 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilacek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilan sağlık kurumlarından rapor almaları ve engellilik durumlarının başvurdukları alan itibarıyla öğretmenlik yapmaya elverişli olması gerekir. (4) Bakanlığa atama izni verilan kadro sayısı ila sınırlı olmak üzere, illere ve alanlara göre atama yapılacak engelli öğretmen sayıları, ihtiyaç ve kadro durumu göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenir. Kontenjanların belirlenmesi Madde 11- (1) Atama izni verilan öğretmen kadrolarının en fazla %1’i yeniden atama vEkurumlar arası yeniden atamada kullanılır. (2) Yeniden atama vEkurumlar arası yeniden atama için ayrılan kontenjanın dışında kalan kadrolar ilk atama için kullanılır. Beden eğitimi öğretmenliğine ilk atama kapsamında ayrılan kontenjanın en fazla %10’u millî sporcuların atamalarında kullanılır. (3) İl millî eğitim müdürlükleri Bakanlıkça tahsis edilan kontenjanları, alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacına göre altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarından başlamak suretiyle dağıtır ve Bakanlığa bildirir. (4) Atama usullerine ve alanlara göre belirlenen kontenjandan daha az sayıda başvuru olması durumunda artan kontenjan, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde diğer atama usullerine ve alanlara aktarılabilir. Duyuru, başvuru ve tercihler Madde 12- (1) Aday öğretmenliğe atanacaklar, bu Yönetmelikte ve Bakanlıkça yapılan duyuruda belirlenen şartları taşımaları kaydıyla, alanlar itibarıyla başvuranlar arasından KPSS sınav sonuçlarına göre belirlenir. (2) İlk atama yoluyla aday öğretmenliğe ve öğretmenliğe atama duyurusu Bakanlığın internet sitesinde yapılır. Duyuruda; aday öğretmenliğe/öğretmenliğe başvuracaklarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler, atama usullerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan, aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atamaya esas alınacak puan türleri ve taban puanlar, başvuru yeri ve süresi ila başvuru ve atamaya ilişkin diğer hususlara yer verilir. (3) Başvurular, elektronik ortamda yapılır ve başvuru çıktısı, istenen belgelerle birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolarına onaylatılır. Yapılan inceleme sonucunda hatalı veya eksik olduğu görülen başvurular ilgili millî eğitim müdürlüklerince reddedilir. Posta ila yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. (4) Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanma isteğinde bulunan adaylar en fazla 40 tercihte bulunabilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilamedikleri takdirde ataması yapılmaz. (5) Başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun son gününe rastlayan gün hariç bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar, yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatır. (6) Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilir. (7) Öğretmenlikten ayrılmış olanlar; a) Bakanlıkça en son düzenlenen atama kararnamelerinde belirtilan alana, b) Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde iki alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnızca öğrenimleri itibarıyla atanabilacekleri alana, c) Uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri, öğrenimleri itibarıyla atanabilacekleri alana, yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabilir. (8) Adaylar başvuru işlemlerini şahsen yapabilacekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilare de yaptırabilir.
Atamalar
Madde 13– (1) İlk atama kapsamında aday öğretmenliğe/öğretmenliğe yapılacak atamalar, KPSS puan üstünlüğüne göre tercihler de dikkate alınarak ilan edilan kontenjanlar dâhilinde elektronik ortamda gerçekleştirilir. Puan eşitliği hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ila belirlenir. (2) Yeniden atama vEkurumlar arası yeniden atamalar, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında öğretmen olarak görev yapmakta iken temel askerlik eğitimlerini müteakip, Bakanlık emrinde öğretmen olarak görevlendirilan 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerin askerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlayan hizmet süreleri dâhil olmak üzere Bakanlık ve diğer kamu kurum vEkuruluşlarında geçen öğretmenlik süreleri ila devlet üniversitelerinde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak geçirilan hizmet süreleri toplamı fazla olandan başlamak üzere, tercihler de dikkate alınarak ilan edilan kontenjan sınırlılığında elektronik ortamda yapılır. Bu sürelerin eşitliği hâlinde diğer unvanlarda devlet memuru olarak geçen hizmet süresi fazla olanın ataması yapılır; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak aday bilgisayar kurası ila belirlenir. (3) Millî sporcuların atamaları, ilgili mevzuatına göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen sıralamaya göre yapılır. (4) Engellilarin atamaları, ilgili mevzuatına göre yapılan sınavda alınan puan üstünlüğüne göre adayların tercihleri de dikkate alınarak yapılır. Puan eşitliği hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ila belirlenir.
Tebligat ve göreve başlatma işlemleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Aday Öğretmenlik İşlemleri Adaylık işlemleri
Performans değerlendirmesi
Madde 16– (1) Aday öğretmenler, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- 3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiricilar tarafından toplamda üç defa değerlendirilir. Değerlendiricilar; il millî eğitim müdürünce görevlendirilacek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur. Değerlendiricilar birden fazla aday öğretmenin performansını değerlendirebilir; ancak, aynı değerlendirici birden fazla sıfatla aynı aday öğretmenin performansını değerlendiremez. (2) İlk değerlendirme aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından bireysel olarak ayrı ayrı yapılır. İkinci değerlendirme aynı şekilde, üçüncü değerlendirme ise maarif müfettişi, eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından ayrı formların bireysel olarak doldurulması suretiyle bir arada yapılır. (3) (Değişik:RG- 8/9/2016- 29825) Performans değerlendirilmesi, bir dönemde en az altmış iş günü fiilan öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilan süreler, her türlü kanuni izin ve sağlık raporları ila fiilan öğretmenlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir dönemde altmış iş günü fiilan öğretmenlik görevi yapma süresinden sayılmaz. (4) (Değişik:RG- 8/9/2016- 29825) Aday Öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki faaliyetlerin tümüne aday öğretmenlerin katılımı zorunludur. Bu faaliyetlerin bir kısmına veya tamamına yasal mazereti nedeniylEkatılamayan aday öğretmenler, Bakanlıkça belirlenecek tarihte ve yerde yapılacak telafi programına katılmak zorundadırlar. Yetiştirme sürecinde bir dönemde en az altmış iş günü fiilan öğretmenlik görevini yerine getirmelerine rağmen Aday Öğretmenlerin Yetiştirme Programını tamamlayamamış olan aday öğretmenlerin birinci performans değerlendirmesi telafi eğitiminin sonunda yapılır.’’ (5) (Ek:RG- 8/9/2016- 29825)(1) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilan nedenlerle performans değerlendirmesi yapılamayan aday öğretmenlerin değerlendirmeleri takip eden dönemde veya dönemlerde yapılır.” (6) Değerlendiricilarden biri ya da birden fazlasının bulunmadığı hallerde; a) Maarif müfettişi yerine il millî eğitim müdürü tarafından, il millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, il ve ilçe millî eğitim şube müdürleri ve şahsa bağlı eğitim uzmanları, b) Eğitim kurumu müdürü yerine ilçe millî eğitim müdürü tarafından, ilçe millî eğitim müdürlüğüne bağlı diğer eğitim kurumları yöneticilari, c) Danışman öğretmenin yerine eğitim kurumu müdürü tarafından eğitim kurumundaki diğer öğretmenler, eğitim kurumunda danışman öğretmen olarak görevlendirilacek öğretmen bulunmaması halinde ise ilçe millî eğitim müdürü tarafından aynı ilçede görev yapan diğer öğretmenler, arasından resen görevlendirme yapılır. (7) Bir dönemdEkesintisiz iki ayı geçen rapor veya izin kullanma gibi hâllerden dolayı değerlendirme yapamayacaklar ila ölüm, devlet memurluğundan çıkarılma, istifa, görevden uzaklaştırılma, yer değiştirme ve benzeri nedenlerle değerlendirme yapamayacakların yerine beşinci fıkradaki usulle görevlendirme yapılır. (8) Tamamlanmış değerlendirmeler hariç olmak üzere, ölüm, devlet memurluğundan çıkarılma ve istifa dışındaki sebeplerle görevlerinden ayrılan değerlendiricilar, varsa performans değerlendirmeye ilişkin bilgi ve belgeleri, süreçte değerlendirilmek üzere yerlerine görevlendirilanlere ulaştırması için eğitim kurumu müdürüne tutanakla teslim eder. (9) Aday öğretmenlerin; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceyEkadar (bu derece dâhil) kan vEkayın hısımları ve evlatlıkları değerlendirici olarak görevlendirilamez. (10) Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları; her bir değerlendirme için değerlendiricilarin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenir. Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun yüzde onu, ikinci değerlendirme sonucunun yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme sonucunun ise yüzde altmışı dikkate alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Nihai performans değerlendirme puanı yüz üzerinden en az elli ve üzerinde olan aday öğretmenler performans değerlendirmesinde başarılı sayılır ve sınava girmeye hak kazanır. (11) Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır. Başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumları değerlendiricilar tarafından belgelendirilir.
Performans değerlendirme sonuçlarına itiraz
Performans değerlendirme sürecinde görev ve sorumluluklar
Madde 18– (1) (Mülga:RG- 4/7/2015- 29406) (2) (Değişik:RG- 4/7/2015- 29406) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, görev alanlarındaki eğitim kurumlarında performans değerlendirme sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır. İl millî eğitim müdürlüğü, nihai performans değerlendirmesinde başarılı ve başarısız olanların listelerini Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bildirir. (3) (Değişik:RG- 4/7/2015- 29406) Maarif müfettişi, aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını mesleki ölçütler bağlamında gözlemler vEkendisine rehberlik eder. Maarif müfettişi, rehberlik, gözlem ve incelemeleri doğrultusunda Ek- 3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene diğer bir örneğini ise aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne beş iş günü içinde teslim eder. (4) Eğitim kurumu müdürü; a) Aday öğretmenin göreve başlamasından sonraki 5 iş günü içerisinde önceliklEkendi alanından olmak üzere danışman öğretmen görevlendirir. Görevlendirilacek danışman öğretmen bulunamaması halinde, başka bir eğitim kurumundan danışman öğretmen görevlendirilabilmesi için durumu eğitim kurumunun bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirir. Eğitim kurumu müdürü, değerlendirme sürecine ilişkin görev ve sorumlulukları çerçevesinde eğitim kurumunda gerekli tedbirleri alır, değerlendirmeye esas olan bilgi ve belgeleri ilgili değerlendiricilare ilatir, söz konusu bilgi ve belgelerin iki yıl süreyle, yargı yoluna başvurulması halinde ise yargılamanın sonuna kadar saklanmasını sağlar. b) Değerlendirici olarak; aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm adaylık sürecinde rehberlik eder. Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek- 3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene verir, diğer bir örneğinin aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumunda muhafaza edilmesini sağlar. (5) Danışman öğretmen, aday öğretmeni eğitim kurumundaki çalışmalarında mesleki ölçütler bağlamında gözlemler. Bu doğrultuda tüm performans değerlendirme sürecinde rehberlik eder. Gerçekleştirmiş olduğu gözlem ve incelemeler doğrultusunda Ek- 3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene verir, diğer bir örneğini aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim eder. Danışman öğretmen bu görevlerin yerine getirilmesinde aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürüne karşı sorumludur.
Sınava ilişkin usul ve esaslar
Yazılı sınav
Madde 20– (1) Performans değerlendirmesinde başarılı bulunan aday öğretmenler Bakanlıkça yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. (2) Sınav çoktan seçmeli test veya açık uçlu sorular ila yapılır, uygun görülen soru çeşitlerinden biri veya birkaçı birden kullanılabilir. Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır; a ) (Değişik:RG- 8/9/2016- 29825) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilarinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15), b) Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30), 1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4) Görevin gerektirdiği diğer mevzuat. c) Öğretmenlik uygulamaları (%50). 1) Eğitim öğretimin planlanması, 2) Öğrenme ortamları, 3) Sınıf yönetimi, 4) Öğretim yöntem ve teknikleri, 5) Ölçme ve değerlendirme. ç) (Ek:RG- 8/9/2016- 29825) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5). (3) Sınavın yapılacağı yer, gün ve zaman ila ikinci fıkrada belirtilan sınav konuları Sınav Koordinasyon Komisyonu tarafından önceden açıklanır. (4) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.
Sözlü sınav
Madde 21– (1) Yazılı sınavın ardından aday öğretmenler Bakanlıkça sözlü sınava tabi tutulabilir. Aday öğretmenlerin sözlü sınava tabi tutulup tutulmayacağı ve tutulacaksa sözlü sınavın yer ve zamanı Bakanlıkça önceden ilan edilir. Sözlü sınav illerde veya Bakanlık merkezinde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılır. (2) Sözlü sınavda adaylar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- 4 Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden; a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifadEkabiliyeti ve muhakeme gücü, b) ilatişim becerilari, özgüveni ve ikna kabiliyeti, c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri, yönlerinden sözlü sınav komisyonu üyelerince her bent ayrı ayrı 25 puan üzerinden değerlendirilir. (3) Sözlü sınav nihai başarı puanı, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. (4) Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü tarafından ilgililare tebliğ edilir. Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sözlü sınavı yapan sınav komisyonuna itiraz edilabilir. Bu itirazlar en geç beş iş günü içinde sözlü sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve ilgiliye tebliğ edilir.
Yazılı ve sözlü sınav değerlendirmesi
Komisyonlar
Madde 23– (1) Sınav koordinasyon komisyonu; müsteşar ya da görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü ya da görevlendirecekleri birer daire başkanı ila bir hukuk müşavirinden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üyEkatılır. Sınav komisyonu, komisyon başkanının belirlediği tarih ve gündemle toplanır. Kararlar oy çokluğu ila alınır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür. (2) Sınav koordinasyon komisyonunun görevleri şunlardır; a) Sınavın yazılı veya yazılı ve sözlü olarak yapılmasını ve sınav tarihlerini belirleyerek Bakan Onayına sunmak, b) Yazılı sınav sorularının hazırlanmasını veya hazırlatılmasını, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, c) Yazılı sınav sonuçlarının ilgililare duyurulmasını sağlamak, ç) Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek. (3) Sözlü sınav komisyonu; a ) (Değişik:RG- 4/7/2015- 29406) Sözlü sınavın Bakanlık merkezinde yapılması halinde; Sınav Koordinasyon Komisyonu başkanının görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden katılacak birer daire başkanından oluşur. İhtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan üyelerden birinin yerine bir öğretim üyesi görevlendirilabilir. Birden fazla komisyon kurulması durumunda, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında farklı birimlerden daire başkanı, şube müdürü, millî eğitim uzmanı veya şahsa bağlı eğitim uzmanı da komisyonlarda üye olarak görevlendirilabilir. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üyEkatılır. Komisyon, başkanının belirlediği tarih ve gündemle toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür. b)(Değişik:RG- 4/7/2015- 29406) Sözlü sınavın illerde yapılması halinde; il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı ya da ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü veya şahsa bağlı eğitim uzmanı, ilçe millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, bir eğitim kurumu müdürü, bir öğretmen veya ihtiyaç duyulması halinde bir öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav komisyonu üyeleri il millî eğitim müdürünün teklifi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün onayı ila görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde farklı illerden aynı düzeydEkomisyon üyesi Bakanlıkça görevlendirilabilir. Sözlü sınavın birden fazla il için bir veya birden fazla merkezde gerçekleştirilmesi durumunda isEkomisyon üyeleri sınavın yapıldığı il ya da illerde il millî eğitim müdürlüğü tarafından aynı usulle belirlenir. c) Gerek görülmesi halinde Bakanlık merkezinde ve illerde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir. (4) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır; a) Aday öğretmenlerin sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavlarını yapmak ve değerlendirmek, b) Sözlü sınav sonuçlarının il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla ilgili aday öğretmene duyurulmasını sağlamak, c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak, ç) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek. (5) Sözlü sınav komisyonu üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceyEkadar (bu derece dâhil) kan vEkayın hısımları ila evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavda görev alamaz.
Sınav sonuçlarına itiraz
Sınav sonrası işlemler
Hizmet içi eğitim
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi Atanacaklarda aranacak şartlar
Duyuru ve başvuru
Fen liseleri ila sosyal bilimler liselerine atama
BEŞİNCİ BÖLÜM Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ila Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel SanatlarResim Öğretmenlerinin Seçimi Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun oluşumu
Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun görevleri
Atanacaklarda aranacak şartlar
Duyuru ve başvuru ila spor ve güzel sanatlar liselerine yeniden atama
Madde 33– (1) İhtiyaç hâlinde spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ila güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atama yapılmak üzere valiliklerce, her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce il genelinde duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, alanlar itibarıyla boş bulunan norm kadro sayıları, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar, tercih sayıları ve diğer hususlar belirtilir. (2) Birinci fıkrada sayılan eğitim kurumlarının ilgili alanlarına atanmak isteyen öğretmenlerden 32 nci maddede belirtilan şartları taşıyanlar ila başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarına daha önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, görev yapmakta oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilir. (3) Başvuruda bulunanlardan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ila güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatına göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır. Hizmet puanının eşitliği halinde atanacak aday kura ila belirlenir. (4) Başvurulara ilişkin iş ve işlemler il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynaklarından sorumlu şube müdürlükleri tarafından yürütülür.
Değerlendirme ila uygulama sınavı
Değerlendirme ila uygulama sınavı sonuçlarına itiraz
Spor liseleri ila güzel sanatlar liselerine atama
ALTINCI BÖLÜM Hizmet Bölgeleri Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Hizmet bölgeleri
Hizmet alanları
Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi
Madde 39– (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları, kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi konumu, sosyo- ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık ve ulaşım şartları dikkate alınarak; a) Eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş- dönüş imkânının bulunup bulunmadığı, b) Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlercEkarşılanamadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilabilacek yükseköğrenimli potansiyel aday sayısının yeterli olup olmadığı, c) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin, isteğiyle en az üç öğretim yılı görev yapıp yapmadığı, ç) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığı ya da barınma, ikamet vEkonaklama imkânlarının bulunup bulunmadığı, d) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı, norm kadro durumu ila öğretmen ihtiyacının aynı yerdeki diğer eğitim kurumlarındaki öğretmenlerlEkarşılanıp karşılanamadığı, e) Sosyal, sportif vEkültürel faaliyet yapılabilacek ortamların bulunup bulunmadığı, f) Sağlık kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin istenilan düzeyde yerine getirilip getirilamediği, g) Eğitim kurumunun bulunduğu yerde asayişi sağlayacak güvenlik biriminin bulunup bulunmadığı, ğ) Eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanında başka eğitim kurumu bulunup bulunmadığı, gibi hususlar ila illerin özelliklerine göre diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle valiliklerce belirlenerek değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir. (2) Öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları, kapsama alındıkları tarihten itibaren her üç yılda yapılacak değerlendirmeye göre yeniden belirlenebilir. (3) Eğitim- öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ila bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının değişmesi ve benzeri nedenlerle hizmet alanının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumları, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
Hizmet puanları
Madde 40– (1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden: a) Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin; 1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10, 2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11, 3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12, 4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14, 5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16, 6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18, b) İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin; 1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12, 2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13, 3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14, 4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18, 5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20, 6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22, c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin; 1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14, 2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16, 3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18, 4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22, 5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26, 6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30 hizmet puanı verilir. (2) Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ila çarpımı sonucu elde edilir. (3) Hizmet puanının hesabına esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreyEkarşılık gelen puanın 1/12’si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilan hizmet puanının kesirli olması hâlindEkesirli puan tama tamamlanır. Bu şekilde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puandan çok olamaz. Aynı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir. (4) (Değişik:RG- 19/6/2020- 31160)Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilan görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilan görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir. (5) (Değişik:RG- 19/6/2020- 31160)Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilan ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir. (6) (Değişik:RG- 19/6/2020- 31160) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir. (7) (Ek:RG- 19/6/2020- 31160) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilarine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilare bu kapsamda fiilan çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilir. (8) (Ek:RG- 19/6/2020- 31160) Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı verilir. (9) (Ek:RG- 19/6/2020- 31160) Öğretmenlerden; a) Doktora mezunu olanlara 90, b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50, c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30, ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10, d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5, e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3, f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3, g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4, ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5, h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15, ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30, i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20, j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10, hizmet puanı verilir. (10) (Ek:RG- 19/6/2020- 31160) Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ila (f), (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir.
Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler
Madde 41– (1) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında; a) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilan süreler ila ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ila vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilan süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden, b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilan süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilan süreler, 4688 sayılı Kamu Görevlilari Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilarinin aylıksız izinde geçen bu süreleri, askerlikte geçirilan hizmet sürelerinin tamamı ila ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilan süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden, değerlendirilir. (2) Bakanlığın merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilan öğretmenlerin bu süreleri Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünün, Bakanlığın taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilan öğretmenlerin bu süreleri fiilan görev yaptıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün, diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilan öğretmenlerin bu süreleri ise geçici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumunun dâhil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir. (3) Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında geçici olarak görevlendirilan öğretmenlerin bu geçici görev süreleri, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir. (4) Askerlik dâhil olmak üzere yurt dışında resmî görevle geçirilan hizmet süreleri, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir. (5) Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir. (6) 4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilarinin aylıksız izinde geçen bu süreleri ila askerlikte geçirilan süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilan süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz. (7) Hizmet puanı hesabında; il, ilçe, belde vEköyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır.
YEDİNCİ BÖLÜM Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri
Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler
Madde 43– (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam adaylık dâhil üç yıl görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ila tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır. (2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden mazerete bağlı zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenler ila adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine ataması yapılamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam eder. (3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aila birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır. (4) Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. (5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması, mazeret veya diğer nedenlerle görev yerleri zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına değiştirilan öğretmenlerin bulundukları hizmet alanında çalışmaları gereken sürenin hesabında, daha önce görev yaptıkları eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. (6) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır. (7) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına değiştirilan öğretmenler, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır. (8) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilan istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz. (9) Bu maddEkapsamında görev yeri değiştirilan öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulur. Ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptıkları hizmet alanından daha az çalışma süresi öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden ve zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan mazeret durumu hariç herhangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar
Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler
Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler
Madde 46– (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil fiilan öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bu sürelere; a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri, b) Eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunmadığı dönemlerde göreve başladıktan sonra görev yaptıkları eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan öğretmenlerin, eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri, c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapmakta iken, bu eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamından çıkarılmasından sonra da görev yapmaya devam eden öğretmenlerin bu eğitim kurumlarında geçen hizmet sürelerinin tamamı, ç) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilan hizmet süreleri, d) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ila aynı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilan izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı, e) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ila ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan öğretmenlerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde bu sürelerin tamamı, f) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri, g) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı, dâhil edilir. (2) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aday öğretmen olarak geçen süreler ila başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca öğretmene vekâleten gördürülmesi hâlinde bu sürelerin; öğretmenlikte geçen kısmı görevin yapıldığı hizmet alanında, öğretmenlik dışında geçen kısmı ise görevin geçirildiği hizmet bölgesinin birinci hizmet alanında geçmiş sayılır.
Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler
Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi
Madde 48– (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla (Değişik ibare:RG- 4/7/2015- 29406) 12 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam (Değişik ibare:RG- 4/7/2015- 29406) 12 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ila tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılır. (3) Duyuruda; alanlar itibarıyla boş öğretmen kadroları, bu maddEkapsamında ataması yapılacaklardan boşalacak muhtemel öğretmen kadroları, başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi ila diğer hususlara yer verilir. (4) Bu maddeye göre yapılacak atamalarda, öğretmenlere en fazla 40 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir. (5) Bu maddEkapsamında yer değiştirecek öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında başvuru tarihinin son günü dikkate alınır. (6) (Değişik ibare:RG- 4/7/2015- 29406) 12 yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilan yapılmayan öğretmenlik görevleri de dâhil edilir. (7) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilan eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı (Değişik ibare:RG- 4/7/2015- 29406) 12 yıllık görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınır. (8) Spor liselerinin beden eğitimi ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgili mevzuatı uyarınca sınavla atanmış olanlardan aynı eğitim kurumunda (Değişik ibare:RG- 4/7/2015- 29406) 12 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı kapsamda bulunan eğitim kurumları ila sınırlı olarak yapılır. (9) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda (Değişik ibare:RG- 4/7/2015- 29406) 12 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4 üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır. (10) Kadrolarının olduğu ilçe gruplarında bulunan eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir sonraki atama döneminEkadar ertelenir. (11) Bu madde hükümleri, terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlilari ila er ve erbaşların öğretmen olan eş ve çocukları ila anne, baba vEkardeşleri; engelli öğretmenler; engellilik durumuna bağlı yer değişikliği yapanlardan bu durumları devam eden öğretmenler ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler hakkında uygulanmaz.
SEkİZİNCİ BÖLÜM Mazerete ve Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler
Hizmetin gereği olarak yapılabilacek yer değiştirmeler
Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler
DOKUZUNCU BÖLÜM İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri İsteğe bağlı yer değiştirmeler
Madde 52– (1) Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilan öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilan süreler dikkate alınır. (2) Sağlık ve aila birliği mazeretlerine bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıl görev yapmaları şartıyla il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir. (3) İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta iken öğretmenliğe atanmak isteyenler ila ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmelerinde süre şartı aranmaz. (4) Görev yerleri eğitim kurumunun kapanması, norm kadro değişikliği, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen değiştirilan öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri
Madde 53– (1) Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilarin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilarin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır. (2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilamemesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanır. İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir; bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır. (3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ila görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır. (4) Genel hayatı etkilayen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, öncelikle bu maddEkapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerlEkarşılanır. (5) Bu maddEkapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilamemesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ila tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. (Ek cümle:RG- 8/9/2016- 29825)Ancak ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzdEkırk oranında engelli olduğu belirtilan öğretmenler ila ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derecEkan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır. (6) Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, dönüşen eğitim kurumuna öğretmen olarak atanma şartlarını taşıması ve alanlarında norm kadro bulunması hâlinde hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanır.
ONUNCU BÖLÜM Ortak Hükümler Değerlendirme ölçütleri
Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar
Yeni açılan eğitim kurumları
Mazeret durumu nedeniyle yer değiştirmesi yapılamayanların aylıksız izinleri
Madde 57– (1) Hizmet puanı veya alanlarında norm kadro yetersizliği nedeniyle mazerete bağlı iller arasında yer değiştirme istekleri karşılanamayan öğretmenler, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bu süre üç yıldan fazla olamaz. Bu durumda olanların aylıksız izin hakkından yararlandırılmaları için aila birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerdEkendilarine Bakanlıkça sunulan tercihlerin tamamını kullanmaları şartı aranır. (2) Aylıksız izinli sayılanlar, bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilacek boş kadrolara atanır. Bu maddeye göre aylıksız izinli sayılanlar, her mazerete bağlı yer değiştirme döneminde mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirmek zorundadır. Mazeretlerinin devam ettiğini belgelendiremeyenlerin aylıksız izinleri iptal edilarek aylıksız izinli sayıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına öncelikle atanır. Aylıksız izinlerini kendi istekleriyle iptal ettirenlere bir sonraki mazerete bağlı yer değiştirme döneminEkadar aylıksız izin verilmez. (3) Aylıksız izinli sayılanlardan üçüncü yılın sonunda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar, aylıksız izinli sayıldıkları ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına öncelikle atanır.
Hizmet sınıfının değiştirilmesi
Atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurulması
Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler
ONBİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Atamaları Bakan tarafından yapılacak öğretmenler
Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem
Hüküm bulunmayan haller
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
Kazanılmış haklar Geçici
Şehit ve malul gazi yakını öğretmenler Geçici
Madde MülgaRG Aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi uygulama süreci Geçici
Öğretmenlik görevi dışındaki görevlere atananlar Geçici
Zorunlu çalışma kapsamında bulunan eğitim kurumları Geçici
Aday öğretmenlik süreci Geçici
Eğitim personelinin öğretmenliğe atanmaları Geçici
Madde MülgaRG Artırımlı olarak belirlenen hizmet puanları Geçici
Yürürlük
Yürütme