Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
GENEL BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ KAPSAM
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) (Değişik:RG-15/1/2019-30656-C.K.-610/2 md.) Birim amiri: 6 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinde sayılan hizmet birimlerinin yöneticileri ile Grup Başkanlarını, b) Genel Sekreter: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterini, c) Genel Sekreterlik: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini, ç) Genel Sekreter Yardımcısı: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısını, d) Giriş Sınavı: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı için yapılan yazılı ve sözlü sınavı veya yalnızca sözlü sınavı, e) Giriş Sınavı Kurulu: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı kurulunu, f) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler ile toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışılan süreyi, g) Merkezi Sınav: Kamu Personel Seçme Sınavını, ğ) Tez: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini, h) Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu: Uzmanlık tez konularını ve tez danışmanlarını belirleyen, tezleri değerlendiren ve yeterlik sınavını yapan kurulu, ı) Uzman Yardımcısı: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısını, i) Uzman: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanını, j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, k) Yeterlik Sınavı: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı yeterlik sınavını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavlar Atanma ve Eğitime İlişkin Esaslar Uzman yardımcılığı ve giriş sınavı
Giriş sınavı duyurusu
Giriş sınavına katılma şartları
Başvuruda istenen belgeler ve başvuru şekli
Başvuruların incelenmesi ve giriş sınavına kabul
Madde 8– (1) Personel Dairesi Başkanlığı, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve giriş sınavına katılabileceklerin isimlerini Genel Sekreterlik resmi internet adresinde ilan eder. (1) (2) Giriş sınavının yazılı ve sözlü sınavdan oluşması halinde, merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını geçmemek üzere, sınav ilanında belirtilen sayıda aday (son sıradaki aday ile eşit puan alan adaylar dahil) yazılı sınava çağrılır. (3) Giriş sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde, merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sınav ilanında belirtilen sayıda aday (son sıradaki aday ile eşit puan alan adaylar dahil) sözlü sınava çağrılır. (4) Giriş sınavına katılma hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar. (5) Giriş sınavına katılmaya hak kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. _____ (1) 15/1/2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi 610 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı’ ibaresi ‘Personel Dairesi Başkanlığı’ şeklinde değiştirilmiştir.
Giriş sınavı kurulu
Yazılı sınav konuları ve sınavın yapılış şekli
Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve sözlü sınava çağırma
Sözlü sınav
Madde 12– (1) Yazılı sınavdan sonra veya doğrudan yapılan sözlü sınavda adaylar; a) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. (2) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. (3) Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için sınav kurulu başkan ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü giriş sınav sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak başarı listesi hazırlanır ve bu liste Kurul tarafından imzalanarak Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilir.(3) __ (1) 15/1/2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi 610 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanından’ ibaresi ‘Personel Dairesi Başkanından’ şeklinde değiştirilmiştir. (2) 15/1/2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi 610 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesiyle 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ‘komisyon’ ibaresi ‘Sınav Kurulu’ şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan ‘Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı ibaresi ‘Personel Dairesi Başkanlığı ‘şeklinde değiştirilmiştir. (3) 15/1/2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi 610 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesiyle 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ‘Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına’ ibaresi ‘Personel Dairesi Başkanlığına’ şeklinde değiştirilmiştir.
Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması
Uzman yardımcılığına atama
Sınav belgelerinin saklanması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uzman Yardımcılığı Dönemi Çalışma Düzeni ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi Uzman yardımcılığı süresi
Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri
Madde 17– (1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar. (2) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için Personel Dairesi Başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır. (1) (3) Çalışma ve yetiştirme planı; a) Uzman yardımcılarına, Genel Sekreterliğin görev alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını, b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için uzman yardımcılarının birimler arasında rotasyona tabi tutulmasını, __ (1) 15/1/2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi 610 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 8 inci maddesiyle 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca’ ibaresi ‘Personel Dairesi Başkanlığınca’ şeklinde değiştirilmiştir. 49 c) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını, ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını, d) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini, e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını, f) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesini, g) Yurtiçi veya yurtdışında görevleri ile ilgili konferans, seminer ve benzeri programlara katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını, ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilerek mesleki bilgilerinin artırılması ile uygulama yeteneği kazandırılmasını, sağlamaya yönelik programları kapsar. (4) Genel Sekreterlik, Genel Sekreterliğin çalışmaları ve bütçe imkanları doğrultusunda uzman yardımcılarının yetiştirilmesine ilişkin bu Yönetmelikte bahsi geçen eğitim, staj ve diğer programların sıra ve sürelerini değiştirmeye yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uzmanlık Tezi Tez ve yeterlik sınav kurulu
Tez konusu ve tez danışmanının belirlenmesi
Madde 19– (1) Uzman yardımcıları, Genel Sekreterliğin görev alanı ile ilgili konularda uzmanlık tezi hazırlar. Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu, tez konularının Genel Sekreterliğin ihtiyaçlarına göre belirlenebilmesi amacıyla tez yazılabilecek alanların listesini oluşturur ve duyurur. (2) Uzman yardımcısı, tez listesinden çalışma alanıyla ilgili üç adet tez konusu seçer. Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu bu konular arasından birini seçerek onbeş gün içerisinde uzman yardımcısına tebliğ eder. (3) Tez ve Yeterlik Sınav Kurulunca tez konusu kesinleşen uzman yardımcısına bir tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanı, uzmanlar, öğretim üyeleri ile Genel Sekreterlik veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlileri arasından belirlenir. (4) Uzman yardımcıları tezlerini danışmanları rehberliğinde hazırlarlar. Uzmanlık tezinin, başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından benzer şekilde incelenip savunulmamış olması, uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Aksi durumun tespiti halinde, tez başarısız sayılır. (5) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Genel Sekreterlikçe gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.
Tezin teslimi
Tezin değerlendirilmesi
BEŞİNCİ BÖLÜM Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma Yeterlik sınavı
Uzmanlığa atanma
Meslekten çıkarılma
ALTINCI BÖLÜM Görev Yetki ve Sorumluluk Uzmanların görev ve yetkileri
Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri
Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları
YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hizmet içi eğitim
Yurtdışında eğitim
İtiraz
Sekretarya hizmetleri
Uzmanlığa yeniden atanma
Hüküm bulunmayan haller
Kariyer dışı uzman ve uzman yardımcısı atanamayacağı
Yürürlük
Yürütme