Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhale Ve Alımlara İlişkin Usul Ve Esaslar

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; a) Başkan: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanını, b) Başkanlık: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığını, c) Danışmanlık hizmetleri: Başkanlığın görev alanlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerini, ç) Gizlilik içinde yürütülmesi gereken mal ve hizmet alımları ile yapım ve yapım işine konu hizmet işleri: Kanuni veya idari düzenlemeler gereğince, hakkında gizlilik kararı verilen veya sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınmasını gerektiren veya Devlet istihbaratı güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasına ilişkin olan ve 2 nci maddede belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım ve yapım işine konu hizmet işlerini, 2 / 14 d) İhale yetkilisi: Başkanlığın ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişileri ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, e) İlgili idare: Başkanlık adına yapım işi ile yapım işine konu hizmet alımı yaptırılacak idareleri, f) Sözleşme: Mal ve hizmet alımları ile yapım ve yapım işine konu hizmet işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, g) Standardizasyon: İşletme-idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi ve/veya mevcut sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemini, ğ) Yaklaşık maliyet: İhale veya alım öncesi idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen değeri, h) Yapım işine konu hizmet: Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrollük gibi teknik, mali, hukuki ve benzeri alanlardaki hizmetleri, ifade eder. (2) Bu Usul ve Esaslarda tanımı bulunmayan hususlar hakkında, 4734 sayılı Kanunda yer alan tanımlar esas alınır.
Temel ilkeler
İKİNCİ BÖLÜM Mal ve Hizmet Alımları ile Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin Genel Esaslar Mal ve hizmet alımları ile danışmanlık hizmetlerinde uygulanacak ihale usulleri
Açık ihale usulü
Belli istekliler arasında ihale usulü
Doğrudan temin
Madde 9– (1) Aşağıda belirtilen hâllerde idare ihtiyaçlarını, ilan yapılmaksızın, davet edilen isteklilerle, idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yaparak doğrudan temin edebilir: a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği alımlar. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar. c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan ve asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve süresi üç yılı geçmeyen sözleşmeyle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınacak mal ve hizmet alımları. ç) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncelleştirilen limitin 5 katına kadar olan limit dâhilindeki mal ve hizmet alımları. d) İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. e) Gizlilik, standardizasyonun korunması, ARGE projeleri ve acil istihbarat ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla; ihtiyaç ünitelerince teklif edilip, Başkanlık tarafından uygun görülen ve onaylanan tek kaynak alımları. f) Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerin ürettikleri Devlet güvenlik istihbaratıyla ilgili mal ve hizmet alımları. g) Başkanlıkça ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerine ilişkin alımlar. (2) Birinci fıkranın uygulanmasında, komisyon kurma ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın ihale yetkilisi veya harcama yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, fiyat üzerinden görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir. (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Başkanlıkça çıkartılacak yönergede belirtilir.
Alım isteği
İhaleye katılabilme şartları
İhaleye katılamayacak olanlar
İhale dokümanı
İhalenin sözleşmeye bağlanması
Yurt içi alımlarında geçici ve kesin teminat işlemleri
Yurt içi alımlarında teminat mektupları
Madde 16– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yurt içinden yapılacak mal ve hizmet alımlarında bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklinde, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir. 5 / 14 (2) Kesin teminat mektubunun alınması durumunda süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Başkanlık tarafından belirlenir. (3) Başkanlığa verilecek teminat mektuplarının; ilgili mevzuat gereğince Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunmalarına izin verilen yerli ve yabancı bankalarca düzenlenmesi şarttır. (4) Ayrıca, Türkiye dışında faaliyette bulunan yabancı bankaların kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. (5) Yabancı bankaların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek banka teminat mektuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka ismi ve teminatın kontrgarantili olduğunun belirtilmesi esastır. (6) Başkanlıkça, kesin teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda gerektiğinde, kesin kabul tarihinden az olmamak üzere, garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir. (7) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. (8) Kesin teminat mektubu, yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri uyarınca eksiksiz ve sorunsuz yerine getirmesi ve kesin kabulünün yapılmasını müteakip iade edilir.
Yurt içi alımlarında teminat olarak kabul edilecek değerler
Yurt içi alımlarında avans işlemleri
Yurt dışı alımlarda ödeme şekilleri
Yurt dışı alımlarında gelecek yıllara devreden peşin ödeme mal mukabili ve akreditif işlemleri
Yurt dışı alımlarında geçici teminat işlemleri
Yurt dışı alımlarında kesin teminat işlemleri
Madde 22– (1) Akreditif açılmak suretiyle yapılan geçici ve kesin kabullü mal ve hizmet alımlarında, akreditif açılmadan önce sözleşme bedelinin % 10’undan az olmamak kaydıyla kesin teminat mektubu alınabilir. (2) Peşin ödeme suretiyle yapılan mal ve hizmet alımlarında yükleniciden ödeme yapılmadan önce sözleşme bedelinin % 100’ü oranında kesin teminat mektubu alınır. (3) Mal mukabili ödemesi yapılan mal ve hizmet alımlarında kesin teminat mektubu alınması zorunlu değildir. (4) Kesin teminat mektubunun alınması durumunda süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Başkanlık tarafından belirlenir. (5) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş kesin teminat mektubu kabul edilmez. (6) Kesin teminat mektubu; yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri uyarınca eksiksiz ve sorunsuz yerine getirmesi ve kesin kabulünün yapılmasını müteakip iade edilir. (7) Başkanlığa verilecek teminat mektuplarının; ilgili mevzuat gereğince Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunmasına izin verilen bankalarca düzenlenmesi şarttır. (8) Ayrıca, Türkiye dışında faaliyette bulunan yabancı bankaların kontrgarantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. (9) Yabancı bankaların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek teminat mektuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka ismi ve teminatın kontrgarantili olduğunun belirtilmesi esastır. 7 / 14 (10) Başkanlıkça, teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar gerektiğinde garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir. (11) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımlarında bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şekli, Başkanlık tarafından belirlenir.
Yurt dışı alımlarında avans işlemleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yapım İşi ve Yapım İşine Konu Hizmet Alımı İşlerine İlişkin Genel Esaslar Yapım ve yapım işine konu hizmet alımı ihalelerinde uyulması gereken hususlar
İlgili idareler aracılığıyla gerçekleştirilecek yapım işi ve yapım işine konu hizmet alımı
Madde 25– (1) İlgili idareler aracılığıyla gerçekleştirilecek yapım işi ve yapım işine konu hizmet alımı ihaleleri bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir. (2) İlgili idareler aracılığıyla gerçekleştirilecek her yapım işi ve yapım işine konu hizmet alımı ihalelerinde; a) Başkanlık tarafından, ihale konusu işin bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilmesine ilişkin onayın alınmasını müteakip, davet edilmesi uygun bulunan 8 / 14 firmalar ile birlikte ihale talimatı yazısı ilgili idareye gönderilir. b) İhale onay belgesinin hazırlanması, onaylanması ve 33 üncü maddeye göre oluşturulacak olan ihale komisyonunun teşkili, ilgili idarenin harcama veya ihale yetkilisince gerçekleştirilir. c) Başkanlık tarafından bildirilen firmalar davet edilerek 26 ncı maddede belirtilen usuller çerçevesinde ihale gerçekleştirilir. İhale komisyonunun alacağı karar ihaleyi yapan ilgili idarenin harcama veya ihale yetkilisince onaylanarak ihale ivedilikle sonuçlandırılır. ç) Yapım işine ve yapım işine konu hizmet işlerine ait geçici ve kesin kabullerde, Başkanlık personeli de müşahit üye olarak görev alır. d) Başkanlıkça belirlenen yapım işi ve yapım işine konu hizmet ihtiyacının karşılanmasında, ilgili idarelere yaptırılacak yapım işi ve yapım işine konu hizmet alımları ile ilgili ihale dokümanının hazırlanması, ihalenin sonuçlandırılması, teminat ve sözleşmenin yürütülmesine ilişkin her türlü işlemler, bu Usul ve Esaslar çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan doküman kapsamında yürütülür.
Yapım işi ve yapım işine konu hizmet alımı işlerinde uygulanacak ihale usulleri
Açık ihale usulü
Belli istekliler arasında ihale usulü
Doğrudan temin
Yapım işine konu hizmet alımı
Aşırı düşük teklifler
Sözleşme türleri
Madde 32– (1) 29 uncu madde kapsamında doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilecek işlerde, sözleşme düzenlenmesi durumunda, sözleşme türleri aşağıdaki şekildedir: a) Yapım işlerinde; ayrıntılı özelliklerin belirtildiği teknik şartname veya ön proje veya kesin proje ya da uygulama projelerine göre işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme. b) Yapım işine konu hizmet alımı işlerinde; ayrıntılı özellikleri ve/veya miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme. (2) 26 ncı maddede belirtilen ihale usullerine göre yapılacak işlerde sözleşme türleri aşağıdaki şekildedir: a) Yapım işlerinde; uygulama projelerine göre işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme. b) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin birim fiyat tarifelerine, yapım işine konu hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme. c) Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklif alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme. ç) Yapım işine konu hizmet alımı işlerinde; ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler İhale komisyonu
İhale sonucunun Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi
Sözleşmede değişiklik yapılması
İş miktarında artma ve eksilme olması
Sözleşmenin devri
Sözleşmenin feshi
Mücbir sebepler
Fiyat farkı
İş ve işyerinin sigortalanması
Yerli istekliler ile ilgili düzenleme
Yasak ve sorumluluklar
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Diğer hususlar
Madde 44– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile Başkanlıkça gerçekleştirilecek yapım ve yapım işine konu hizmet alımı işlerine ilişkin ihale ve alımlarda sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluğu, ihalenin veya alımın sözleşmeye bağlanması ve sözleşmede bulunacak hususlar, idare tarafından şikâyetlerin incelenmesi, sözleşme değişikliği, sözleşmenin feshi, ek sözleşme düzenlenmesi, denetim, muayene ve kabul işlemleri ile ilgili esaslar Başkanlıkça belirlenir. (2) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan sözleşme bedeli gideri bu Usul ve Esaslara göre yapılan ihalelerde alınmaz. (3) Bu Usul ve Esaslara aykırı olmamak kaydıyla, yapılan düzenlemelerle ilgili olarak ihalenin veya alımın özelliğine göre Başkanlıkça ilave düzenlemeler yapılabilir. (4) Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde alımı yapılan yapım işleri ile yapım işlerine konu hizmet alımlarına iştirak eden yüklenici ile gerçek veya tüzel kişilere iş deneyim belgesi (iş bitirme belgesi, iş denetleme belgesi, iş yönetme belgesi) verilebilir. İş deneyim belgesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı imkan ve kabiliyetleri ile bina ve tesislerini açığa çıkaracak bilgilere yer verilmez. İş deneyim belgesinin şekil ve muhtevası ile bu belgelerin verilmesine dair usul ve esaslar Başkanlık tarafından yönerge ile düzenlenir. Yapım işine iştirak eden yüklenici firma teknik personeli ile alt yüklenicilere iş deneyim belgesi verilmez (5) Bu Usul ve Esaslar dâhilinde yapılacak alımlarda 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kuralları aranmayabilir.
Yönerge düzenlenmesi
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Yönergelerin hazırlanması ve mevcut yönergeler
Başlanmış olan işlemler ile yapım işlerinde ek fiyat farkı artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi sözleşmelerin feshi
Yapım işleri ile yapım işine konu hizmet alımlarına ilişkin iş deneyim belgesi verilmesi
Yürürlük
Yürütme