MillÎ Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatının kuruluş, Görev, Yetki Ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) ANT: Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesislerini, b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını, c) Başkan: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkanını, ç) Başkan yardımcısı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkan yardımcısını, d) Başkanlık: Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını, e) Bölge müdürlüğü: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Doğu ve Batı Bölge Müdürlüklerini, f) İşletme müdürlüğü: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan İşletme Müdürlüklerini, g) Merkez teşkilatı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının ana hizmet birimleri ila danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimlerini, ğ) NATO: Kuzey Atlantik Antlaşması Organizasyonunu, h) POL: Petrol, yakıt ve yağlayıcılarını, ı) Taşra teşkilatı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bölge Müdürlükleri ila bağlı ünitelerini, i) Üst yönetici: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını, j) Yönetim Kurulu: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Yetki ve Sorumluluk Yetkilarin kullanılması ve devri
Sorumluluk
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teşkilat Yapısı Teşkilat
Merkez teşkilatı
Taşra teşkilatı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Merkez Teşkilatının Görevleri Başkanlığın görevleri
Madde 9– (1) Başkanlığın görevleri aşağıda belirtilmiş olup, bu görevler Yönetim Kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde yerine getirilir: a) NATO alt yatırım programı gereğince veya bütçeden askerî ihtiyaçlar için inşa edilmiş veya edilacek olan akaryakıt tesisleri ila boru hatlarını öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacına cevap verecek şekilde işletmek. b) Akaryakıt tesisleri ila boru hatlarının her türlü bakım, onarım vEkorunmasına dair tüm hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan ilave tesisleri kurmak veya kurdurmak. c) Hazarda ve seferde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve Bakanlıkça protokol ve sözleşmeye bağlanmış olan veya Bakanlık tarafından Başkanlığın temin ila görevlendirdiği akaryakıt ve madeni yağları, sözleşme veya protokolde belirtilan yerlerden teslim alarak depolamak ve dağıtımını sağlamak. ç) Atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla depolama ve ilatim faaliyetlerinde bulunmak ve gelir sağlamak. d) Akaryakıt tesislerine ilişkin yapılacak veya plânlanacak faaliyetler konusunda ilgili kurum vEkuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak. e) Teşkil edeceği tanker filoları veya sivil nakliye ve petrol kuruluşları vasıtasıyla boru hattı dışındaki akaryakıt naklini sağlamak, gerektiğinde denizaşırı nakliyatlar için deniz tankeri satın almak veya kiralamak. f) POL tesislerine ait haberleşme sisteminin işletme ve idamesini sağlamak. g) Başkanlık emrinde çalışan personele ilişkin idarî, sosyal ve malî her türlü işlemleri yürütmek. ğ) Diğer akaryakıt boru hattı işletmesiyle uğraşan kuruluşlara işletme ve bakım hizmetleri satışı yapmak. h) İşletme ve bakımın idamesi ila Başkanlığı harbe hazır durumda bulundurmak; akaryakıt, madeni yağ ve türevleri ila gerekli her türlü araç, gereç, teçhizat, demirbaş malzeme, yedek parçayı yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan satın almak, kiralamak, depolamak ve dağıtımını yapmak, Başkanlık tesislerinin korunmasını Bakanlıkça tahsis edilan silahlarla sağlamak. ı) NATO makamlarından sarf müsaadesi sağlanması mümkün görülmeyen projeler için hizmetin gerektirdiği bina ve buna bağlı olarak altyapı inşaatını veya tadilat işlerini yaptırmak, kiralamak veya satın almak, aynî haklar tesis etmek, ettirmek vEkaldırmak. i) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatlarını belirlemek. j) Takip ve temyizden fayda umulmayan dava vEkararların infazından vazgeçmek. k) Bakan tarafından kendisine verilan diğer görevleri yerine getirmek.
Başkan yardımcılığının görevleri
Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanlığının görevleri
Madde 11– (1) Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) NATO alt yatırım programı gereğince veya bütçeden askeri ihtiyaçlar için inşa edilmiş veya edilacek olan akaryakıt tesisleri ila boru hatlarını öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacına cevap verecek şekilde işletilmesini sağlamak. b) Hazarda ve seferde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve Bakanlıkça protokol ve sözleşmeye bağlanmış olan veya Bakanlık tarafından Başkanlığın temin ila görevlendirdiği akaryakıt ve madeni yağları, sözleşme veya protokolde belirtilan yerlerden teslim alarak depolamak ve dağıtımını sağlamak. c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve dış takviyEkuvvetlerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını temin etmek için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yürütmek ve denetlemek. ç) Akaryakıtın petrol rafinerilarinden gemi, boru hattı, sarnıçlı vagon vEkara tankerleri ila Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı/Türk Silahlı Kuvvetleri depolarına aktarılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulması çalışmalarının yürütülmesini takip vEkontrol etmek. d) Akaryakıt tesisleri, sarnıçlı vagon ila boru hatlarının işletilmesini ve her türlü bakım, onarım vEkorunmasına dair tüm hizmetlerin planlanmasını, yürütülmesini ve denetlenmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan ilave tesisleri kurmak, kurdurmak. e) Tanker filoları veya sivil nakliye ve petrol kuruluşları vasıtasıyla boru hattı dışındaki akaryakıt naklini sağlamak. f) Akaryakıt tesislerine ilişkin yapılacak veya planlanacak faaliyetler konusunda ilgili kurum vEkuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak. g) Diğer akaryakıt boru hattı işletmesi ila uğraşan kuruluşlara işletme, bakım ve depolama hizmetleri satışı yapmak. ğ) Boru hasarları, hırsızlık, istimlâk sahasına tecavüz ve geçiş izinleri ila ilgili işlemleri yürütmek. h) Atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla depolama ve ilatim faaliyetlerinde bulunmak ve gelir sağlamak. ı) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu bina, akaryakıt deposu ve arazinin kiralanması ila satın alınmasını sağlamak. i) NATO kaynaklarından yapılması mümkün olmayan hizmetin gerektirdiği bina ve alt yapı inşaatını yapmak veya yaptırmak. j) Tesislerle ilgili NATO projelerini takip etmek. k) NATO denetlemelerini organize etmek, katılmak ve sonuçlarını takip etmek. l) NATO standart ve dokümantasyonlarını takip etmek ve uygulamak. m) Tesislerin harbe hazır durumda bulundurulmasını sağlamak. n) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatlarını belirleme çalışmalarını yapmak. o) Başkanlığın görev ve faaliyet alanları ila ilgili her türlü imar planı, imar uygulaması ila boru hattı güzergâhlarındaki taşınmazlarla ilgili olarak tahsis, devir vEkamulaştırma işlerini yapmak veya yaptırmak. ö) Başkan tarafından verilan benzeri görevleri yapmak.
Değişik ibareRG Personel Dairesi Başkanlığının görevleri
Tedarik Dairesi Başkanlığının görevleri
Değişik ibareRG Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri
Bilişim Teknolojilari Dairesi Başkanlığının görevleri
Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri
Hukuk Müşavirliğinin görevleri
Madde 17– (1) Hukuk Müşavirliği; 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, Başkanlığının Muhakemat Hizmetleri ila Hukuk Danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle sorumlu olup, görevleri şunlardır: a) Başkanlığının taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Başkanlığı temsil etmek, Başkanlık leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ila takip etmek. b) Başkanlık tarafından hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilacek dava ve icra takipleri ve tahkim ila ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek. c) Denetleme ve Teftiş Kurulu raporlarına istinaden Başkan tarafından havale edilan konularda gerekli hukuki işlemleri yapmak. ç) Başkanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum vEkuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ila düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Başkanlık ila üçüncü kişilar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Başkanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip istişari mahiyette hukuki mütalaasını bildirmek. d) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda istişari mahiyette mütalaa vermek. e) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak. f) Başkan tarafından verilan ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM Taşra Teşkilatı ve Görevleri Kuruluş
Bölge Müdürlüğünün görevleri
İşletme Müdürlüğünün görevleri
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönerge
Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
Yürürlük
Yürütme