Motorlu Araçların Ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (ab/540/2014)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından 2007/46/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan tanımlara ek olarak, bu Yönetmelikte geçen; a) Akustik araç uyarı sistemi (AVAS): Hibrit elektrikli ve sade elektrikli araçlar için aracın varlığını yayalara ve diğer yol kullanıcılarına bildirecek bir ses sağlayan sistemi, b) Aracın yürür vaziyetteki kütlesi (mro): 1) Motorlu araç söz konusuolduğunda; yakıt tankı/tankları kapasitesinin en az %90’ı kadar dolu halde, sürücünün kütlesi, yakıt ve sıvıların kütlesi ila imalatçının spesifikasyonuna göre standart donanımı takılı olan ve takılı olduğu takdirde, üst yapının, kabinin, bağlantı tertibatının, stepnenin/stepnelerin, ayrıca avadanlıkların kütlesi dahil olmak üzere aracın kütlesini, 2) Römork söz konusu olduğunda; yakıt ve sıvıların kütlesi ila imalatçının teknik şartnamesi uyarınca standart donanımı takılı olan ve takılı olduğu takdirde üst yapının, ilave bağlantı tertibatının/tertibatlarının, stepnenin/stepnelerin, ayrıca avadanlıkların kütlesi dahil olmak üzere aracın kütlesini, c) Araç tipi: Aşağıdaki birinci ve ikinci alt bentlerde belirtilan hususlar gibi temel yönlerden farklılık göstermeyen bir motorlu araç kategorisini, 1) Ek II’deki 4.1.2.1 maddesinegöre deneye tabi tutulan M1, M2 ≤ 3500 kg ve N1 kategorisi araçlar için: (i) Üst yapının şekli ya da malzemeleri (özellikle motor bölümü ve bu bölümün ses geçirmezliği), (ii) Motor tipi (örneğin,pozitif ateşlemeli ya da sıkıştırmalı ateşlemeli, iki ya da dört zamanlı, ilari geri hareketli ya da döner pistonlu), silindirlerin sayısı ve hacmi, karbüratörlerin ya da enjeksiyon sisteminin sayısı ve tipi, sübapların yerleştirilişi veya elektrik motorunun tipi, (iii) Azami net anma gücü ve buna karşılık gelen motor hızı/hızları; bununla birlikte, azami anma gücü ve buna karşılık gelen motor hızı sadece farklı motor haritalamalarından dolayı farklılık gösteriyorsa, bu araçlar aynı tiptEkabul edilabilir. (iv) Susturucu sistemi, 2) Ek II’deki 4.1.2.2 maddesinegöre deneye tabi tutulan M2 > 3500 kg, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlar için: (i) Üst yapının şekli ya da malzemeleri (özellikle motor bölümü ve bu bölümün ses geçirmezliği). (ii) Motor tipi (örneğin,pozitif ateşlemeli ya da sıkıştırmalı ateşlemeli, iki ya da dört zamanlı, ilari geri hareketli ya da döner pistonlu), silindirlerin sayısı ve hacmi, enjeksiyon sisteminin tipi, sübapların yerleştirilişi, motor anma hızı (S) veya elektrik motorunun tipi. (iii) Aynı tipte motora ve/veya farklı toplam vites tahvil oranlarına sahip araçlar aynı tipte araçlar olarak kabul edilabilir. 3) Bununla birlikte; ikinci alt bentteki farklılıklar Ek II’deki 4.1.2.2 maddesinde açıklandığı gibi farklı hedef koşullar sağlıyorsa, bu farklılıklar bir tip değişikliği olarak kabul edilir. ç) Azami net anma gücü (Pn): kWolarak ifade edilan ve 85 sayılı BM/AEk Regülasyonu uyarınca BM/AEkyöntemiyle ölçülen motor gücünü (farklı motor hızlarında azami net anma gücüne ulaşılırsa en yüksek motor hızı kullanılır), d) Bir aracın tip onayı: Sesseviyeleri ila ilgili olarak 2007/46/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (jj) bendinde bahsedilan işlemi, e) Değiştirilabilir susturucusistemi: Bu Yönetmelik uyarınca AB tip onayı için sunulan araca takılı olan parçanın tipi dışında, susturucu sisteminin ya da bu sistemin aksamlarının bir araçta kullanılmak üzere tasarlanmış herhangi bir parçasını, f) Farklı tiplerde susturucusistemi: Aşağıda belirtilanlerden en az biri açısından önemli ölçüde farklılık gösteren susturucu sistemlerini, 1) Aksamlarının ticari adları ya da ticari markaları, 2) Aksamlarının yüzey işlemleri dışında, aksamlarını oluşturan malzemelerin özellikleri, 3) Aksamlarının şekli ya da büyüklüğü, 4) Aksamlarından en az birinin çalışma prensibi, 5) Aksamlarının montajı, 6) Egzoz susturucu sistemlerinin ya da aksamlarının sayısı, g) Güç/kütle oranı endeksi (PMR):Ek II’deki 4.1.2.1.1 maddesinde belirtilan formül uyarınca hesaplanan sayısal bir niceliği, ğ) Hedef ivme (ivmelenme):İstatistiksel araştırmalardan elde edildiği şekliyle, kent trafiğindEkısmi gaz durumundaki ivmeyi, h) Kısmi güç faktörü (kP):Araçların ivme deneyi ve sabit hız deneyi sonuçlarının ağırlıklı birleşimi için kullanılan boyutsuz bir sayısal niceliği, ı) Kilitli vites tahviloranları: Bir deney sırasında vites dişlisinin değişmesini imkânsız hale getirecek şekilde vitesin kontrol edilmesini, i) Motor: Sökülebilir aksesuarları hariç güç kaynağını, j) Motor anma hızı (S): 85sayılı BM/AEk Regülasyonu uyarınca motor azami net anma gücüne ulaştığında dk- 1 (devir/dk) cinsinden beyan edilan motor hızını ya da farklı motor hızlarında azami net anma gücüne ulaşılıyorsa bu hızlar arasından en yüksek olanını, k) Ön ivme: Ek II’ninilavesindeki Şekil 1’de belirtildiği gibi, AA’ çizgisi ila BB’ çizgisi arasında sabit bir ivmeye ulaşma amacıyla, AA’ çizgisinden önce bir ivmEkontrol cihazı uygulamasını, l) Referans ivme: Deney pistinde ivme deneyi sırasındaki gerekli ivmeyi, m) Referans noktası: Aşağıdaki noktalardan birini, 1) M1 ve N1 kategorisi araçlar için: (i) Motoru önde olan araçlar için aracın ön ucunu, (ii) Motoru ortada olan araçlar için aracın merkez noktasını, (iii) Motoru arkada olan araçlar için aracın arka ucunu, 2) M2, M3, N2 ve N3kategorisindeki araçlar için, motorun aracın ön ucuna en yakın olan noktasını, n) Satış noktası: Araçların depolandığı ve satılmak üzere tüketicilare sunulduğu yeri, o) Standart donanım:Konfigürasyon ya da donanım düzeyinde daha detaylı şartlara gerek olmaksızın takılan tüm özellikler dahil olmak üzere, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek IV’ünde veya Ek XI’inde bahsedilan düzenleyici mevzuat kapsamında zorunlu olantüm özelliklerle donatılmış bir aracın temel konfigürasyonunu, ö) Susturucu sistemi: Motor vebunun egzozu tarafından üretilan gürültüyü sınırlamak için gerekli olan aksam grubunun tamamını, p) Susturucu sisteminin ya da susturucu sistem aksamlarının tasarım ailasi: Aşağıdaki özelliklerin tümünün aynı olduğu susturucu sistemleri grubunu ya da bunların aksamlarının grubunu, 1) Egzoz gazları absorbe edicilifli malzemelerle temas halindeyken bu malzemelerin içinde net gaz akışının varlığı, 2) Liflerin tipi, 3) Geçerli olduğunda, bağlayıcı malzeme özellikleri, 4) Ortalama lif boyutları, 5) Kg/m3 cinsinden asgari dökme malzeme paketleme yoğunluğu, 6) Gaz akışı ila absorbe edici malzeme arasındaki azami temas yüzeyi. r) Sürücünün kütlesi: Sürücününkoltuk referans noktasında bulunan 75 kg’lık anma kütlesini, s) Teknik açıdan izin verilan azami yüklü kütle (M): Bir römorkun ya da yarı römorkun teknik açıdan izin verilan yüklü kütlesi bağlandığında çekici araca aktarılan statik kütleyi de içermekte olup; teknik açıdan izin verilan azami yüklü kütle, aracın yapım özelliklerine ve tasarım performansına bağlı olarak belirlenen azami kütleyi, ş) Teknik tanıtım malzemesi: Araçları genel kamuoyuna tanıtmak amacıyla hazırlanan; basılı, elektronik ya da çevrimiçi formdaki teknik el kitaplarını, broşürleri, kitapçıkları, katalogları ve bununla birlikte internet sitelerini, t) Vites tahvil oranı ağırlık faktörü (k): İvme deneyi ve sabit hız deneyi için iki vites tahvil oranının deney sonuçlarını birleştirmek için kullanılan boyutsuz bir sayısal niceliği, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Yükümlülükler Genel yükümlülükler
Madde 5– (1) Bu Yönetmeliğin Ek III’ünde belirtilan uygulama fazlarının tarihlerine tabi olmak ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Onay Kuruluşu tarafından, izin verilan ses seviyeleri dikkate alınarak, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan motorlu araç tipi için AB tip onayı verilmez. (2) 1/7/2016 tarihinden itibaren Onay Kuruluşu tarafından, izin verilan ses seviyeleri dikkate alınarak, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan ayrı teknik ünite olarak değiştirilabilir susturucu sistemi ya da bu sistemin aksamları için AB tiponayı verilmez. Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin Ek III’ünde belirtilanuygulama fazlarının tarihlerinden önce tip onayı alınmış araçlarda kullanılması amaçlanan, ayrı teknik ünite olarak bir değiştirilabilir susturucu sisteme ya da bu sistemin aksamlarına 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonlarıve Egzoz Sistemleri ila İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/157/AT)’nin hükümleri çerçevesinde tip onayı vermeye devam eder. (3) Ek III’de belirtilanuygulama fazlarının tarihlerine tabi olmak kaydıyla; Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin şartlarının karşılanmaması halinde izin verilan ses seviyesi ila ilgili gerekçelerle, tip onayı mevcut yeni imal edilan araçlar için söz konusu tarihlerden sonra düzenlenen uygunluk belgelerini 2007/46/AT Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin amaçları bakımından geçersiz kabul eder ve Yönetmelik şartlarını karşılamayan bu tür araçların tescilini, satışını ve hizmete girişini tam araçlarda 12 ay sonra, tamamlanmış araçlarda 18 ay sonra yasaklar. (4) Onay Kuruluşu, izin verilanses seviyesi ila ilgili gerekçelerle, ayrı teknik ünite olan değiştirilabilir susturucu sistemi bu Yönetmelik uyarınca AB tip onayı verilmiş bir tipe uyuyorsa, bu sistemin ya da sistemin aksamlarının satışına ve hizmete girişine izin verir. Onay Kuruluşu, Ek III’de belirtilan uygulamafazlarının tarihlerinden önce tip onayı alınmış araçlarda kullanılması amaçlanan ve 70/157/AT Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde ayrı teknik ünite olarak tip onayına sahip olan değiştirilabilir susturucu sistemlerin ya da bunların aksamlarının satışına ve hizmete girişine izin verir.
İmalatçıların genel yükümlülükleri
ilave ses emisyonu hükümleri ASEP
Madde 7– (1) Bu madde,orijinal donanım imalatçısının (OEM) susturucu sistemleri takılmış bir içten yanmalı motorla donatılmış M1 ve N1 kategorisindeki araçlar ve Ek IX uyarınca M1 ve N1 kategorilarindEkullanılması amaçlanan değiştirilabilir susturucu sistemler için uygulanır. (2) Araçlar ve değiştirilabilir susturucu sistemler, Ek VII’nin gerekliliklerini sağlamalıdır. (3) İmalatçı; Ek II’ninilavesindeki Şekil 1’de belirtildiği gibi BB’ çizgisindeki araçların azami ve asgari motor hızları arasındaki farkın, Ek II’de belirtilan koşullarla ilgiliolarak, Ek VII’nin 2.3 maddesinde belirtilan ilave ses emisyonu hükümleri(ASEP) kontrol aralığındaki herhangi bir deney koşulu için 0,15xS’yiaşmadığını gösteren teknik belgeleri Onay Kuruluşuna sunarsa, ilave deney yapılmaksızın araçların ve değiştirilabilir susturucu sistemlerin Ek VII’nin gerekliliklerini sağladığı kabul edilir. (4) Aracın ya da değiştirilabilir susturucu sisteminin, Ek II ve Ek VII’de belirtilan tip onayı deneyinin yapıldığı koşullardan farklı olan normal karayolu sürüş koşullarındaki ses emisyonu, tip onayı deney sonuçlarından önemli ölçüde sapmamalıdır. (5) İmalatçı, sadece bu Yönetmelikteki ses emisyonu gerekliliklerine uymak amacıyla, normal karayolu sürüş koşullarında çalışır durumda olmayan herhangi bir mekanik, elektrikli, termal ya da başka tür cihazı ya da prosedürü kasıtlı olarak değiştiremez, uyarlayamaz ya da devreye sokamaz. (6) İmalatçı tip onayıbaşvurusunda, Ek VII’nin ilavesinde belirtilan örneğe uygun şekilde hazırlanmış ve onaylanacak araç tipi ya da değiştirilabilir susturucu sisteminin bu maddenin gerekliliklerine uygunluğunu gösteren bir bildirim sağlamalıdır. (7) Aşağıdaki koşullardan birinin sağlanması halinde, birinci ila altıncı fıkralar N1 kategorisindeki araçlar için uygulanmaz. a) Motor hacmi 660 cm3’ü ve teknik açıdan izin verilan azami yüklü kütlEkullanılarak hesaplanan güç/kütle oranı 35’i aşmayan, b) Taşıma kapasitesi en az 850 kg olan ve teknik açıdan izin verilan azami yüklü kütle kullanılarak hesaplanan güç/kütle oranı 40’ı aşmayan.
Tüketicilarin bilgilandirilmesi ve etiketleme
Akustik araç uyarı sistemi AVAS
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Geçiş hükümleri Geçici
Yürürlük
Yürütme