Mudanya üniversitesi Ana Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BÖLÜM AMAÇ
Madde Bu Yönetmeliğin amacı? Mudanya Üniversitesinin akademik ve idari organlarının oluşturulması yönetimi işleyişi görev sorumluluk ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir Kapsam
Madde Bu Yönetmelik? Mudanya Üniversitesinin yönetimine idari ve akademik organlarına bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar Dayanak
Madde Bu Yönetmelik tarihli ve sayılı Yükseköğretim Kanunu ile tarihli ve sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır Tanımlar
EKENCE BÖLÜM Mütevelli eyet Başkan ve Görevleri Mütevelli eyet
Madde 5– (1) Üniversitenin en yüksek karar organı olan Mütevelli :eyet͖ Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen şartlara ve niteliklere sahip olan kişiler arasından dört yıl süreyle seçilen en az yedi üyeden oluşur͘ (2) Rektör, Mütevelli :eyetin doğal üyesi olup kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz, Mütevelli :eyet Başkanlığına seçilemez͘ Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli :eyette görev alamaz͘ (3) Mütevelli :eyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçer͘ Görev süresi sona eren Başkan yeniden seçilebilir͘ (4) Mütevelli :eyet üyelerinden birisi görevinden ayrıldığında veya görev süresinin sona ermesi durumunda boşalan üyeliğin yerine Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu en geç bir ay içinde dört yıl süreyle görev yapmak üzere yeni bir üye seçer͘ Görev süresi sona eren üye yeniden Mütevelli :eyet üyesi seçilebilir͘ (5) Seçilen veya ayrılan Mütevelli :eyet üyeleri, Mütevelli :eyet Başkanlığınca en geç bir ay içerisinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir͘ (6) Mütevelli :eyet üyeliği fahridir͘ Ancak͖ Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli :eyet üyelerine ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir͘ Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. (7) Mütevelli :eyet, yılda en az dört defa toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır͘ Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır͘ (8) Mütevelli :eyet, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve uygun gördüğü süreyle Başkana, başkan yardımcılarına, üyelerine, Rektöre ve/veya Üniversitenin diğer organları ile yöneticilerine devredebilir.
Mütevelli eyetin görevleri
ğ Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini ve atamalarını yapmak öğretim elemanları dışındakilerin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak h Elgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek Başkan ve görevi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Akademik Teşkilat Edari Teşkilat Yöneticiler ve Görevleri Rektör ve görevleri
Madde Rektör ilgili mevzuat hükümlerine göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır Rektör sayılı Kanun ve Mütevelli eyet tarafından kendisine verilen görevleri yapar Rektör Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ileriye dönük gelişmelerin sağlanması eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması konularında ve Üniversitenin stratejik planının hazırlanması ve uygulanmasında bütçenin ve mali tabloların hazırlanmasında Mütevelli eyete karşı sorumludur Rektör Mütevelli eyet tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür Rektör yardımcıları ve görevleri
Rektör yardımcıları aynı usul ile değiştirilebilir Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer Rektör görevi başında bulunmadığı hallerde rektör yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır Senato ve görevleri
Senatonun görevleri? Üniversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar vermek Mütevelli eyet tarafından iletilen konularda görüş bildirmek bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar ile ilgili önerilerini Mütevelli eyetin onayına sunmak ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmaktır Yönetim Kurulu ve görevleri
Madde Yönetim Kurulu? Rektörün başkanlığında dekanlar ile Üniversitenin farklı birim ve elemanlarını temsilen Senato tarafından dört yıl süre için seçilen üç profesörden oluşur Yönetim Kurulunun görevleri? Üniversitenin yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği konularda karar almak önerilerde bulunmak fakülte ve enstitü yönetim kurullarının kararlarına yapılan itirazları karara bağlamak ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmaktır Dekan Enstitü ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri
b Fakültenin eğitimöğretim plan ve programlarıyla akademik takvimin uygulanmasını sağlamak c Fakültenin programını ve ihtiyaçlarını belirlemek ç Öğrencilerin kabulü ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitimöğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek d Elgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak Enstitü kurulu
Madde Enstitü kurulu? Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur Enstitü yönetim kurulu
Madde Enstitü yönetim kurulu? Müdürün başkanlığında Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur Bölüm Başkanı
Madde Fakültelerde Dekan tarafından Meslek Yüksekokullarında Müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır Görev süresi sona eren başkan yeniden atanabilir Öğretim elemanları
Madde Öğretim elemanları? öğretim üyeleri öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden oluşur Öğretim üyeleri Üniversitede tam zamanlı çalışmakta olan profesör doçent ve doktor öğretim üyeleridir Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretm Kurulunun onayından sonra uygulanır Edari birimler
Genel Sekreter
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son ükümler Projeler ve danışmanlık hizmetleri
Madde Üniversitenin akademik birimleri araştırmageliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer nitelikte faaliyetlerde bulunabilirler Projeler danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler ile ilgili usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli eyet tarafından belirlenir Mali tablolar
Mütevelli eyet kendi belirleyeceği yetkili bir kuruluşa Üniversitenin mali tablolarının bağımsız dış denetimini yaptırabilir Gelir kaynakları
Madde Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır a Öğrencilerden alınan eğitimöğretim ücretleri b Üniversitenin yatırım işletmelerinden elde edilecek gelirler c Araştırmageliştirme ile danışmanlık hizmet ve projelerinden elde edilecek gelirler ç Üniversite dışına verilecek hizmetlerden sağlanacak gelirler d Devlet bütçesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ve Kurucu Vakıf tarafından yapılacak yardımlar e Ayni ve nakdi bağışlar vasiyet ve diğer gelirler Üniversiteye veya Üniversiteyi oluşturan birimlere yapılacak bağış yardım ve vasiyetlerin kabulü için Başkanın onayı şarttır Harcama yetkilisi
Madde Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli eyet Başkanıdır Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde ve kapsamda Başkana Rektöre veya Üniversite yöneticilerine uygun gördüğü ölçülerde devredebilir üküm bulunmayan haller
Madde Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde? sayılı Kanun tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır Yürürlük
Madde Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer Yürütme