Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER
Kapsam
Tanımlar
Hukuki Dayanak
İKİNCİ BÖLÜM Hizmetler Hizmetler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Hizmetleri Yaygın Eğitim
Örgün Eğitim
Meslek Eğitimi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Nüfus Planlaması Hizmetlerinin Düzenlenmesi Merkez
Nüfus Planlaması Danışma Kurulu
Madde 10– Bakanlık, nüfus planlaması konusunda diğer kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere “Nüfus Planlaması Danışma Kurulu” kurar. 1) Bu kurul, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcilerinden aşağıda açıklandığı şekilde teşekkül eder. A – Bakanlıktan; Aile Planlaması – Ana ve Çocuk Sağlığı Genel Müdürü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü, Sağlık Eğitimi Genel Müdürü, Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanı, Baş Hukuk Müşaviri. B – Diğer kurum ve kuruluşlardan; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık ve Veteriner Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleriyle İlgili Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye – Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, YÖK Üyesi, Türk Tabibler Birliği Başkanı, Türk Ebeler Derneği Başkanı. C – Nüfus planlaması konusunda bilimsel çalışma yapanlar arasından Bakan tarafından iki yıl için seçilecek beş üye. 2) Kurul, Bakanın çağrısı üzerine olağan olarak yılda, 6 ay aralıkla 2 kez salt çoğunlukla toplanır. Gerektiğinde Bakan, Kurulu daha sık toplantıya çağırabilir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. 3) Kurula, Bakan bulunmadığı durumlarda Bakanlık Müsteşarı başkanlık eder. 4) Kurul gündemi Bakanlık tarafından saptanır. Kurulun salt çoğunluğu ile tespit edilen konular gündeme eklenebilir. 5) Kurul'un sekreterlik hizmetlerini Aile Planlaması – Ana ve Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü yürütür. 6) Kurul sekreterliği, toplantıdan 15 gün evvel toplantının yeri, tarihi ve gündemini üyelere bildirir. 7) Kurulun görevleri; A – Danışma kurulu üyeleri kendi kurum ve kuruluşları hakkındaki dönem raporları ile ondan sonraki döneme ait çalışma programlarını hazırlayarak Danışma Kuruluna sunar. Bu rapor kurul tarafından değerlendirilir. 1780 B – Kurul, nüfus planlaması konusunda strateji tespit etmede ve hizmetlerin yürütülmesi konusunda Bakanlığa istişarı görüş bildirir. C – Kurul, yılda bir defa tüm kurum ve kuruluşlarda yürütülen nüfus planlaması hizmetlerini rapor halinde yayınlar.
Taşra
Madde 11– İl düzeyinde nüfus planlaması hizmetlerini yürütmekten Vali ve İl Sağlık Müdürü yetkili ve sorumludurlar. Nüfus planlaması hizmetlerini il düzeyinde yürütmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak Aile Planlaması – Ana ve Çocuk Sağlığı Şube Müdürlüğü kurulur. 1) Vali Yardımcısı başkanlığında İl Sağlık Müdürü, Aile Planlaması – Ana ve Çocuk Sağlığı Şube Müdürü ve nüfus planlaması eğitim ve uygulama hizmetlerine katılacak kurum yöneticilerinin bulunacağı toplantıda, kurumların fiziki koşulları, personel ve bunların eğitim durumları ve diğer hususlar dikkate alınarak yürütecekleri nüfus planlaması hizmetleri hakkında karar alırlar. Toplantıda alınan kararlar Vali onayından sonra bu hizmetleri yürütecek kurumlara ve Bakanlığa bildirir. 2) İl Sağlık Müdürü ve Aile Planlaması – Ana ve Çocuk Sağlığı Şube Müdürü il düzeyinde yürütülen hizmetler ile denetleme sonuçlarını kapsayan “yıllık çalışma raporu”nu, Ocak ayı içinde Bakanlığa göndermekle yükümlüdür. Bu raporun ekinde, bir sonraki yıl içerisinde yapılacak çalışmalar ve bu çalışmalarda izlenecek ilke ve yöntemler ile hedeflenen hizmetleri belirleyen “yıllık çalışma programı” da gönderilir. 3) Aile Planlaması – Ana ve Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü illerden gelen “yıllık çalışma raporu” ile “yıllık çalışma program”larını inceler ve değerlendirir. Programlar doğrultusunda gereken destek, uyarı ve emirler Bakanlıkça il'e bildirilir.
Denetim
BEŞİNCİ BÖLÜM Nüfus Planlaması Uygulama Yerleri Nüfus Planlaması Kliniği
Madde 13– Bakanlıkça tespit edilecek yataklı tedavi kurumlarında “Nüfus Planlaması Kliniği” açılır. Bu kliniklerin personel ve diğer harcamaları, yataklı tedevi kuruluşunun bağlı olduğu kurumca karşılanır. 1) Bu klinikte çalışan personel aşağıda belirtilmiştir. A – Bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, B – Eğitim görmüş ve yeterlik belgesi almış 2 pratisyen hekim, C – Eğitim görmüş ve yeterlik belgesi almış iki yardımcı sağlık personeli (hemşire, ebe – hemşire, ebe), D – Bir sekreter, E – Bir hizmetli. 2) Bakanlık dışındaki diğer kurum ve kuruluşlara bağlı kliniklere Bakanlık, gerektiğinde araç – gereç, ilaç, verir ve eğitim desteği sağlar. 1781-1811 3) Nüfus planlaması klinikleri aşağıda belirtilen görevlerden tümünü veya kliniğin durumuna göre 11 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre belirlenen görevleri yürütür. A – Gebeliği önleyici yöntemler hakkında halk ve personel eğitimi yapar, B – Bu yöntemlerden gerekeni uygular veya gerekli açıklama yaparak kendilerine gebeliği önleyici ilaç ve araçları verir, C – On haftaya kadar olan gebeliklerin rahim tahliye hizmetlerini yürütür, D – On haftadan fazla olan gebeliklerde tüzükte belirtilen esaslara göre rahim tahliye hizmetlerini yürütür, E – Acil durumlarda rahim tahliye hizmetlerini yapar, F – İsteyen kadın ve erkeğe sterilizasyon ameliyatlarını yapar, G – Kliniğin yürüttüğü hizmetlerle ilgili bilgileri toplar zamanında Sağlık Müdürlüğüne gönderir. 4) Bir klinikte bulunması gereken araç – gereç, ilaç ve personel standardı tüzük ekinde verilmiştir. Kliniğin belirlenen hizmetine göre bu standartta belirtilen araç – gereç, ilaç ve personelin klinikte bulunması gereklidir.
Aile Planlaması Ana ve Çocuk Sağlığı Dispanserleri
Sağlık Ocakları
Sağlık Evleri
Muayenehaneler
ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler İşyerlerinin Nüfus Planlaması Hizmetleri
Yürürlükten kaldırma
Yürürlük
Yürütme