Nükleer Güç Santrallarının Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma Ve Sözleşmeye İlişkin Usul Ve Esaslar İle Teşvikler Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Dayanak
Tanımlar
Madde 3-(1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Aktif elektrik enerjisi: Aktif gücünzamanla çarpımından elde edilen ve kWh (kilovatsaat) birimi ile ölçülen enerjiyi,b) Aktif elektrik enerjisi birim satıŞ fiyatı: SözleŞme kapsamında TETAŞ tarafından satın alınacak her bir kWh enerjininfiyatını,c) Bağlantı ve sistem kullanım anlaŞmaları: ilgili bağlantı ve sistem kullanım tarifesinin fiyatları, hükümleri veŞartlarını içeren ve bir üretim Şirketi, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, dağıtım Şirketi ya da tüketicilerin iletim sistemine yada bir dağıtım sistemine eriŞmeleri ya da bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcıya özgü koŞul ve hükümleri kapsayananlaŞmaları,ç) Bakanlık:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,d) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,e)iÇH: iŞletmeden çıkarma hesaplarını,f) Kanun: 9/11/2007 tarihli ve 5710 sayılıNükleer Güç Santrallarının Kurulması ve iŞletilmesi ile Enerji SatıŞına iliŞkinKanunu,g) Komisyon: Teklif açma ve değerlendirme için TETAŞ bünyesinde oluŞturulan komisyonu,5414ğ) Net bugünkü değer: Gelecekte oluŞacak nakit akıŞlarının ve/veya üretim miktarlarının, belirlenmiŞ bir indirgemeoranı kullanılarak bugünkü değere çekilmiŞ değerini,h) Santral: Elektrik enerjisi üretilen nükleer güçsantrallarını,ı) Satın alma miktarı: Şirket tarafından yıllara sâri olarak teklif edilecek ve sözleŞme kapsamında TETAŞ tarafından satınalınacak elektrik enerjisi miktarını,i) SözleŞme: TETAŞ ile Şirket arasında imzalanacak anlaŞmayı,j) Şartname: Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında enerji alımına iliŞkin yapılacak yarıŞmanın usul ve esaslarını gösteren veYönetim Kurulunca onaylanmıŞ belgeleri,k)Şirket:Santral kuran, elektrik enerjisi üreten ve ürettiği elektriği satan Şirket veya Şirketleri,l) TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,m) TAEK ölçütleri: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından ilan edilmiŞ olan ölçütleri,n) TEiAŞ: Türkiye Elektrik iletim Anonim Şirketini,o) Teklif: Bu Yönetmelikte tanımlanan yarıŞmaya katılmak üzere Şartnameye göre hazırlanan tüm dokümanları,ö) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,p)URAH: Ulusal radyoaktif atık hesabını,r) YarıŞma: Santral kuracak ve iŞletecek Şirketin belirlenmesi için Kanunun 3 üncü maddesinin beŞinci fıkrasındabelirtilen süreci,s) Yıllıküretim miktarı: Şirket tarafından yıllara sâri olarak teklifinde kWh cinsinden verilen ve Şirket tarafından garantiedilen yıllık net üretim miktarını,Ş) Yönetim Kurulu: TETAŞ Yönetim Kurulunu,ifade eder.(2) Bu maddenin birinci fıkrasında tanımlananlar dıŞında kalan terimler, Kanun ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve buKanuna dayanılarak yayımlanan ikincil mevzuat kapsamında tanımlanan anlamlara sahiptir.
iKiNCi BÖLÜMTeŞvikler ve idari YardımlarAltyapıya yönelik teŞvikler
Yer tahsisi
idari yardımlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMYarıŞmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlarile YarıŞma Usul ve EsaslarıYarıŞmaya katılacaklarda aranacak Şartlar
YarıŞmaya konu üretim kapasitesi ve gerçekleŞtirme programı
Satın almaya esas üretim miktarı ve süresi
Aktif elektrik enerjisi birim satıŞ fiyatını oluŞturma usul ve esasları
YarıŞma süreci ile ilgili usul ve esaslar
Madde 11-(1) YarıŞma kapalı teklif usulü ile yapılır. YarıŞma, 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.(2) YarıŞma süreci TETAŞ tarafından Resmi Gazetede ve TETAŞ ın resmi internet sitesinde yapılan ilan ile baŞlar.YarıŞma sürecine iliŞkin iŞlemler ve süreler ilanda ve/veya Şartnamede belirtilir. Teklif alma için belirlenecek süre ilandansonra üç aydan az olamaz.(3) Şartnameyi satın alan tüzel kiŞiler tarafından açıklanması talep edilen hususlar, Şartnamede belirlenen süreiçerisinde yazılı olarak TETAŞ a bildirilebilir. Bu hususların ne Şekilde açıklanacağı Şartnamede belirtilir.5416(4) ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya iŞin gerçekleŞtirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknikhatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, yarıŞma dokümanındadeğiŞiklik yapılabilir. Yapılan budeğiŞiklik, son teklif verme gününden en az ongün öncesinde bilgi sahibi olmalarını teminedecek Şekilde Şartname alanların tamamına gönderilir. Yapılan değiŞiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için eksüreye ihtiyaç duyulması halinde yarıŞma tarihi ertelenebilir.(5) Geçici teminat tutarı otuz milyon YTL den az olmamak üzere ilan ve Şartnamede belirtilir. Geçici teminatiçermeyen teklifler açılmaz ve değerlendirmeye alınmaz.(6) Kesin teminat tutarı ikiyüz milyon YTL olup taahhüdün sözleŞme ve yarıŞma dokümanları hükümlerine uygunolarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Şartnamede belirtilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜMŞartname ve SözleŞmede Yer Alacak Asgari HususlarŞartnamede yer alacak hususlar
Madde 12-(1) YarıŞmaya iliŞkin hazırlanacak Şartnamede, asgari olarak aŞağıdaki hususlar yer alır.a) iŞin adı, niteliği ve tanımı,b) isteklilerde aranılan Şartlar, belgeler ve yeterlilik kriterleri,c) Tekliflerin alınması, açılmasıve değerlendirilmesine iliŞkin usul ve esaslar,ç) YarıŞmanın iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,d) Santralın yeri,e) Fiyat ve teklifin geçerlilik süresi,f) Teklif sahiplerinin yükümlülükleri,g) SözleŞmenin imzalanması ile ilgili ön koŞullar,ğ) Geçici ve kesin teminat ile ilgili kurallar ve Şartlar, teminat olarak nelerin kabul edilebileceği, teminat alınması,iade edilmesi ve irat kaydedilmesine iliŞkin hususlar,h) Santralın mevzuata göre kurulması ve iŞletilmesinin Şirketin sorumluluğunda olduğu,ı) Mevzuat hükümlerine aykırılıktan doğacak tüm sorumlulukların Şirkete ait olduğu,i) Yatırım ve iŞletme dönemine iliŞkin riskleri karŞılayacak sigorta ile ilgili her türlü sorumluluğun Şirkete ait olduğu,j) Şirketin, santralı kurmak ve iŞletmek için mevzuat gereği lisanslama faaliyetleri için gerekli bedelleri ödemekleyükümlü olduğu,k) Birim satıŞ fiyatını oluŞturan bileŞenlerin tanımı ve para birimi,l) URAH ve iÇH ile ilgili hükümler,m) SatıŞ fiyatına hiçbir Şekilde eskalasyon uygulanmayacağı,n) TAEK ölçütlerinin Şartname eki olacağı,o) Mevzuat değiŞikliği sonucunda fiyatlarda oluŞacak artıŞ ve azalıŞların yansıtılacağı,ö) SözleŞme taslağının Şartname ile birlikte verileceği,p) Şartnamenin sözleŞmenin eki olacağı,r) SözleŞme hükümleri ile Şartname hükümleri arasında aykırılık bulunması halinde Şartname hükümlerinin esasalınacağı.
SözleŞmede yer alacak hususlar
BEŞiNCi BÖLÜMYarıŞma Komisyonunun OluŞumu Teklif Mektubunun Hazırlanması ve Tekliflerin DeğerlendirilmesiYarıŞma komisyonunun oluŞumu
Teklifmektuplarının içeriği
Tekliflerin alınması ve açılması
Tekliflerin değerlendirilmesi
Madde 17-(1)Alınan tekliflerden TAEK yetkililerine teslim edilen 2 nci zarflar ve ekleri içerisinde yer alan bilgive belgeler TAEK tarafından TAEK ölçütleri kapsamında değerlendirilir.5418(2) TAEK, ölçütlere uygunluk ile ilgili bilgi eksikliğiveya anlaŞılmayan bir husus olduğunda, teklif sahiplerindeneksikliklerin giderilmesini veya anlaŞılamayan hususlarla ilgili açıklamaların yapılmasını isteyebilir. Ancak bu açıklama,hiçbir Şekilde teklif fiyatında değiŞiklik yapılması veya Şartnameye uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesiamacıyla istenilmez ve yapılmaz.(3) TAEK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda alınan tekliflerden TAEK ölçütlerini karŞılayan tekliflerbelirlenir ve bu tekliflere iliŞkin TAEK Ölçütleri Uygunluk Belgesi  hazırlanarak TETAŞ a gönderilir.(4) TAEK ölçütlerini karŞılayan herhangi bir teklif olmadığının TAEK tarafından TETAŞ a bildirilmesi halinde,durum TETAŞ tarafından teklif sahiplerine ve kamuoyuna açıklanır ve yarıŞma iptal edilir.(5)TAEK ölçütlerini karŞılayan tekliflerin TAEK tarafından TETAŞ a bildirilmesini müteakip,Komisyon tarafından açılmadan muhafaza edilen 3 üncü zarflar, belirlenerek teklif sahiplerine duyurulacak tarih vesaatte teklif sahipleri ve hazır bulunanlar önünde açılır ve yıllara sâri üretim miktarları ile aktif elektrik enerjisi birim satıŞfiyatları açıklanır. TAEK ölçütlerini karŞılamayan tekliflerin 3 üncü zarfları açılmadan iade edilir. Bu iŞlemlere iliŞkinhazırlanan tutanak komisyon tarafından imzalanır.
Uygun teklifin belirlenmesine iliŞkin usul ve esaslar
YarıŞmanın karara bağlanması ve onaylanması
ALTINCI BÖLÜMÇeŞitli HükümlerLisans bedeli
Yakıt temini
Santralın ulusal Şebekeye bağlantısı
Santralın sökülmesi
AnlaŞmazlıkların çözümü
Yürürlük
Yürütme