Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ
Nükleer Tesisler
Deyimler ve Terimler
İKİNCİ BÖLÜM Lisans Verme Hizmetleri Hizmetin Yürütülmesi
Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin Görevleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Lisans Güvence ve Lisans Aşamaları Lisans Alma Zorunluluğu ve Başvuru
Güvence
Lisans Aşamaları
İKİNCİ KISIM Nükleer Reaktör Tesislerine Lisans Verilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Nükleer Reaktör Tesislerinde Yer Lisansı Başvuru ve Yer Raporu
Madde 9– Kurucu, yer lisansı almak için Kurum Başkanlığına yapacağı başvuruya aşağıdaki bilgileri kapsayan yer raporunu ekler: 1 – Kurulacak nükleer reaktör tesisinin kullanılma amacı, yaklaşık olarakgücü, hangi reaktör tipleri arasından seçileceğine ilişkin bilgiler, 2 – Kurucunun ve kurucu adına yer araştırmalarını yürüten kuruluşların, teknik potansiyelini, bilgisini ve deneyimini belirten bilgiler, 3 – Seçilen yerin coğrafi durumunu açık olarak gösteren bölge haritası, reaktör yakın çevresinin özelliklerini ortaya koyan ayrıntılı haritalar, 4 – Seçilen yerin topografik, jeolojik, jeoteknik, hidrolojik, sismolojikve meteorolojik özelliklerine ilişkin bilgi ve incelemeler, 5 – Düşünülen reaktör tiplerine göre önerilen yer için yerleşim planları seçenekleri 2767 6 – Seçilen yerin deprem, sel baskını, fırtına gibi doğal olaylar ve buolayların ikincil etkileri yönünden değerlendirilmesine ilişkin bilgiler, 7 – Seçilen yerin uçak düşmesi, yangın, patlama baraj çökmesi gibi olaylar sonucu meydana gelebilecek dış tehlikelere karşı değerlendirilmesine ilişkin bilgiler, 8 – Seçilen yerde soğutma suyu amacıyla kullanılacak su kaynaklarının yeterliliğine ilişkin bilgiler, 9 – Yöre halkının, olağan ve olağanüstü işletme koşullarıyla kaza hallerinde çevreye salınan sıvı ve gaz radyoaktif artıklardan radyolojik yönden etkilenmelerine ilişkin ön incelemeler (Bu incelemeler yapılırken, yukarıda anılan radyoaktif artıkların çevreye yayılma şekilleri, yöredeki nüfus dağılımıyla muhtemelnüfus değişimleri, yöredeki su kaynaklarının içme suyu olarak kullanımı, yöredeki süt ve yiyecek üretimi ve radyoekolojik yönden yöre özellikleri gözönüne alı- nacaktır), 10 – Seçilen yerin ulusal elektrik sistemine bağlantı şekli ve dış besleme sisteminin güvenilirliğiyle ilgili bilgiler, 11 – Ayrıntılı yer incelemelerinin kalite temini programı, 12 – Nükleer güvenlik konusundaki gelişme ve uygulamaların ışığı altında gerekli görülen diğer ek bilgiler. Yer raporunda yer incelemelerinin yeterli olarak yapılmış olması, yerin, mümkün görülen en önemli kaza halinde bile, çevrenin kabul edilebilen sınırların üstünde zarar görmeyeceği biçimde seçilmiş olduğunun belirlenmesi gerekir. Ayrıca, nükleer reaktör tesisinin önerilen yerde kurulmasını teknolojik yönden imkansız kılacak yer özellikleriyle karşılaşılmayacağı ve önerilen reaktör yerinin güvenlik açısından önemli özelliklerine ilişkin parametrik değerlerin en son teknolojik uygulamalara göre kabul edilen sınır değerlerin altında kalacağı gösterilmelidir.
Yer Raporunun Verilmesi
Yer Raporunun Değerlendirilmesi
Yer Lisansının Verilmesi
İKİNCİ BÖLÜM Nükleer Reaktör Tesislerinde İnşaat Lisansı Başvuru ve Lisansın Adımları
Ön Güvenlik Analizi Raporu
Madde 14– Ön güvenlik analizi raporunda aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir: 1 – Çevre ve yerle ilgili olarak yer raporunun verilmesinden sonra elde edilen yeni bilgiler, 2 – Projelendirme, inşaat, kalite temini, tesisin hizmete sokulması, işletilmesi ve hizmetten çıkarılması için uygulanması önerilen güvenlik ilkeleri,kriterleri ve standartları, 3 – Tesisin genel karakter istikleriyle yapıların, sistemlerin, bileşenlerin yerleşim planları ve projelendirme esasları, 4 – Yapıların, sistemlerin ve bileşenlerin sismik, güvenlik ve kalite sınıf- landırmalarını gösteren listeler, 5 – Tesisin ana ve güvenlik sistemlerinin projelendirilmeleriyle ilgili bilgiler, 6 – Radyasyondan korunma, radyoaktif artık sistemleri, işletme sırasında denetim, bakım ve hizmetten çıkarma konularında alınacak önlemler, 7 – Tesisin olağan ve olağanüstü işletme olayları ve kaza koşulları için yapılan güvenlik analizi, 8 – Kalite temininin hedefleri ve tanımıyla kalite temini organizasyonu ve uygulamaya ilişkin bilgileri de içeren kalite temini programı, 9 – Kurucu ve yapımcı kuruluşların teknik potansiyeli, bilgi ve deneyimiyleprojeye ilişkin organizasyonu hakkındaki bilgiler, 10 – Hizmete sokmayla ilgili ön bilgiler, 11 – Nükleer güvenlik konusundaki gelişme ve uygulamaların ışığı altında gerekli görülen diğer ek bilgiler. Ayrıca, tesisin fiziksel korunma programıyla ilgili bilgiler, ön güvenlik analizi raporuna ekli olarak (çok gizli) kaydıyla verilir.
Ön Güvenlik Analizi Raporunun Verilmesi
Ön Güvenlik Analizi Raporunun Değerlendirilmesi
Sınırlı Çalışma İzninin Verilmesi
Sınırlı Çalışma izninin Koşulları
Ön Güvenlik Analizi Raporunun İnşaat Lisansı Yönünden Değerlendirilmesi
İnşaat Lisansının Verilmesi ve Hükmü
İnşaat Lisansının Koşulları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Nükleer Reaktör Tesislerinde İşletme Lisansı İşletme Lisansının Adımları
Hizmete Sokma İzni Başvurusu
Hizmete Sokma İzni Başvurusunun Değerlendirilmesi
Nükleer Yakıtın Tesise Getirilmesi
Yakıt Yükleme ve Deneme İşletmelerine Başlama İzni Başvurusu
Başvurunun Değerlendirilmesi
Ağır Su Yükleme İzni
Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansı Başvurusu
İşletme Lisansı için Değerlendirme Raporu
Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansının Verilmesi
Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansının Koşulları
Sınırlı Güçte Çalışma İzni
Programlar ve Raporlar
Lisans İptali
ÜÇÜNCÜ KISIM Nükleer Yakıt Çevrimi Tesislerine Lisans Verilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Nükleer Yakıt Çevrimi Tesislerinde Yer Lisansı Başvuru ve Yer Raporu
Yer Lisansının Verilmesi
İKİNCİ BÖLÜM Nükleer Yakıt Çevrimi Tesislerinde İnşaat Lisansı Başvuru ve Lisansın Adımları
Ön Güvenlik Analizi Raporu
Sınırlı Çalışma İzninin Verilmesi ve Hükmü
Sınırlı Çalışma İzninin Koşulları
İnşaat Lisansının Verilmesi ve Hükmü
İnşaat Lisansının Koşulları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Nükleer Yakıt Çevrimi Tesislerinde İşletme Lisansı İşletme Lisansının Adımları
Deneme İşletmelerine Başlama Başvurusu
Deneme İşletmelerine Başlama İzni
İşletme Lisansı için Değerlendirme Raporu
Tam Kapasitede Çalışma İzni ve İşletme Lisansının Verilmesi
Tam Kapasitede çalışma İzni ve İşletme Lisansının Koşulları
Lisans İptali
DÖRDÜNCÜ KISIM Denetim ve Çeşitli Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Denetim Denetim
Denetim Esasları
Özel Denetim
İKİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Yeniden İşletmeye Geçiş İzni
Tesiste Değişiklik Yapılması
Bağışıklıklar
Yönetmelikler
Yürürlük
Yürütme