Olağanüstü Hal Kurulu Ve Bürolarının Kuruluş Ve Görevleri İle Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit Ve ödenmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ KAPSAM
Hukuki dayanak
İKİNCİ KISIM Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroları BİRİNCİ BÖLÜM Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Kuruluş
Alt komisyonların oluşturulması
Kurulun görevleri
Çalışma usulü
İKİNCİ BÖLÜM Bölge Olağanüstü Hal Kurulları Bölge olağanüstü hal kurulunun kuruluşu
Alt komisyonların oluşturulması
Kurulun görevleri
Kurulun çalışma usul ve esasları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İl ve İlçe Olağanüstü Hal Büroları Olağanüstü hal bürolarının kuruluşu
Büroların görev çalışma usul ve esasları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler İşbirliği ve koordinasyon
Görevlendirme
Rapor verme
ÜÇÜNCÜ KISIM Yükümlülüklerin Karşılığının Tespit Takdir ve Ödenmesi BİRİNCİ BÖLÜM Teslim Alma İşleri Teslim alma ekipleri
Teslim alma belgesi
Taşınmaz malların teslim alınması
Taşıtların teslim alınması
Acil durumlarda teslim alma
Kullanma ve dağıtım
İKİNCİ BÖLÜM Yükümlülük Karşılığının Tespiti Mal karşılığının tespiti
Kullanma karşılığının tespiti
Çalışma belgesi
Ücret tespiti
Tazminat
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yükümlülük Karşılığının Ödenmesi Mali Kaynak ve Ödeme
Ödeme Şekli
Alacak Belgesi
Yargı Yolu
Gelir ve Giderlerin Kaydı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Geçici Süre İçin Alınan Malların Geri Verilmesi Kullanma Belgesi
Değer Kaybı
DÖRDÜNCÜ KISIM Son Hükümler Ön Hazırlıklar ve Planlama
Belgelerin Saklanması
Yürürlük
Yürütme