ölçü Kapları Olarak Kullanılan ölçü şişelerine Dair Yönetmelik (75/107/at)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genel hükümler
Piyasaya arz
Komisyona bildirim
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme