Orman Bitkisi Ve Bitkisel ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar İle Teknik Mücadele Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ağaç: Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilan, en az 8 metre boy yapabilan, yaşı ve çapı ne olursa olsun kökü, gövdesi ve tepesi olan yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkilari, b) Ağaççık: Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilan, boyu 8 metreyi bulmayan, yaşı ve çapı ne olursa olsun yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkilari, c) Aktif madde: Bitki koruma ürünleri içinde bulunan biyolojik etki yapan maddeyi, ç) Araştırma kurumu: Ormancılık araştırma enstitüleri, Zirai araştırma enstitüleri, üniversiteler veya benzer kurumları, d) Asli orman ürünü: Her çeşit ağaç ev ağaççıklardan elde edilan tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif- yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun gibi orman emvalini, e) Bitki koruma ürünü: Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalar ila yapılacak kimyasal mücadelede reçete yazılarak kullanılacak olan, kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış aktif madde ve preparatları, f) Bitkisel ürün: Orman bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş, bitki tanımına girmeyen asli orman ürünleri ila odun dışı orman ürünleri, g ) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü, ğ) Depo: Orman bitkilarinden yapılan üretimlerden elde edilan yarı mamul, mamul, bitkisel ürünlerle, odun dışı orman bitkisel ürünlerin depolandığı açık vEkapalı mekanları, h) Fidanlık: Ağaç, ağaççık ve orman florasına ait tohum ve fidanların üretildiği fidanlıkları, ı) Fidanlık Müdürlüğü: Orman Fidanlık Müdürlüğünü, i) Fidanlık Şefliği: Orman Fidanlık Müdürlüklerine bağlı ilgili Fidanlık Şefliğini, j) Flora: Ağaç ve ağaççıklarla birlikte orman alt tabakasında yetişen, toprak muhafaza fonksiyonunu icra eden, ormanların müşir bitkisi özelliğini taşıyan, gerektiğinde süs bitkilari olarak da kullanılabilan, orman ekosisteminin canlı unsuru, odunsu ve otsu orman bitkilarini, k) Formülasyon: Bir veya birden fazla bir arada kullanılabilacek aktif madde ila birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesi ila uygulanabilir hale getirilmiş karışımı, l) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü, m) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü, n) İşletme Şefliği: Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ilgili Orman İşletme Şefliğini, o) Laboratuvar: Kamu kurum vEkuruluşları ila orman fakültelerine ait laboratuvarları ve özel sektöre ait akredite olmuş laboratuvarları, ö) Meslek mensubu: Orman yüksek mühendisi ve orman mühendisi unvanına haiz olup, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun çerçevesinde ormancılık büroları veya şirketlerini kurmak ya da faaliyet alanlarında hizmet akdi ila çalışmak amacıyla Oda tarafından ruhsatlandırılan kişilari, p) Mesul müdür: Özel orman sahiplerinin, 6831 sayılı Orman Kanununun 53 üncü maddesine göre, orman idaresine bildirmek zorunda oldukları, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanuna göre hazırlanıp 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ila Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesi birinci fıkrasının (d) bendine göre belirlenen meslek mensubunu, r) Oda: TMMOB Orman Mühendisleri Odasını, s) Odun dışı orman ürünü: Her türlü orman ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilarinden elde edilan balzamik yağlar ila bunların kabuk, meyve, sürgün, yaprak, çiçek, tohum, kök, soğan, yumru ve rizomları ila mantar ve benzeri ürünleri, ş) Orman bitkisi: Orman ekosistemini oluşturan ağaç, ağaççık ve florasını oluşturan, yerli ve/veya egzotik orijinli canlı odunsu ve otsu bitkilari, t) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını, u) Ormancılık büroları: 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine görEkurulan serbest ormancılık veya serbest yeminli ormancılık büroları ila şirketlerini, ü) Reçete: Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalarla mücadelede, önerilacek bitki koruma ürünü aktif maddesinin ticari ismi, dozu, gerektiğinde uygulamaya hazırlama ve uygulama şekli gibi diğer tavsiyeleri içeren yetkili kişilarce doldurulan belgeyi, v) Reçete yazma yetki belgesi: Bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak üzere Genel Müdürlükçe yetkilandirilan kişilar için düzenlenen belgeyi, y) Teknik mücadele: Orman bitkisi ve bitkisel ürünleri ila tohumlarına zarar veren organizmalarla mekanik, biyolojik, kimyasal ve biyoteknik metotlarla yapılan mücadeleyi, z) Üretim yeri: Orman bitkisi ve bitkisel ürünleri ila tohumluklarının üretimlerinin yapıldığı açık veya kapalı mekânları, devlet ormanı, özel orman, fidanlık alanlarını, aa) Zararlı organizma: Orman bitkisi ve bitkisel ürünleri ila tohumlarına zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini , bb) Zararlı organizmalar ila teknik mücadele: Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerini ila tohumlarına artım ve diğer kayıplara neden olan organizmaların zararını önlemek amacıyla yapılan teknik- mücadele faaliyetini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlere Arız Olan Zararlı Organizmalar ila Teknik Mücadele Mücadele yöntemleri
Zararlı organizmaları gözlem ve değerlendirme
Madde 6– (1) Ormanlara arız olan zararlı organizmalarla yapılacak teknik- mücadeleye gözlem ve değerlendirme sonucuna dayalı olarak karar verilir. Gözlem değerlendirme; a) Ormanların yerden gözlemlenmesi- yerden sörvey; zararlı organizmanın yayıldığı alanın ve yayılış hızının ağaç, ağaççık ve floranın direncine göre birim alanda yersel metotlar ila ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, b) Ormanların havadan gözlemlenmesi- havadan sörvey; zararlı organizmaların görüldüğü alanların hava ve uydu araçlarıyla yapılan gözlemlerin ve/veya çekilan hava fotoğraflarının yorumlanması ve değerlendirilmesi suretiyle yapılır. (2) Zararlı organizmanın popülasyon yoğunluğunun değerlendirilmesinde; ekonomik zarar seviyesinin tespiti amacıyla orman bitkisi ve bitkisel ürünlerinde zarara neden olan organizmaların en düşük popülasyon yoğunluğu ve yayılma hızı belirlenir. a) Zararlı organizmanın yayılma hızı ve ekonomik zarar eşiği tahmin edilamiyorsa, teknik mücadele projesi hazırlanarak mücadele yapılır veya yaptırılır. b) Zararlı organizmanın yayılma hızı ve zarar derecesi ekonomik zarar seviyesinin üzerinde tahmin ediliyor ise teknik mücadele projesi hazırlanarak mücadele yapılır veya yaptırılır. c) Zararlı organizmanın yayılma hızı ve zarar derecesi ekonomik zarar seviyesinin altında tahmin ediliyor ise teknik mücadele projesi yapılmaz ancak gözlemlere devam edilir. (3) Ormanlarda gözlem ve değerlendirme, zararlıların biyolojik döngülerine uygun olarak, Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar doğrultusunda; a) Devlet ormanlarında ilgili İşletme Şefi tarafından, b) Özel ormanlar ve özel ağaçlandırmalarla kurulan ormanlarda, özel orman mesul müdürleri veya ormancılık büroları tarafından, c) Orman Fidanlıklarında mülkiyeti orman olsun veya olmasın ilgili Fidanlık Şefi tarafından, ç) Özel Fidanlıklarda; sahipleri veya ormancılık büroları tarafından, d) Devlet ormanlarına bitişik özel ormanlar ve özel ağaçlandırmalarla kurulan ormanlarda, zararlı organizmanın Devlet ormanına sirayet etmesine engel olmak için, ilgili İşletme Şefi ila özel orman mesul müdürleri tarafından yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır. Bedeli sahiplerinden tahsil edilir. e) Ancak gerçek ve tüzel kişilare ait ormanlarda zararlı organizmalarla mücadele yapılmaması ve zararlının Devlet ormanlarına sirayet etme ihtimali olması durumunda bedeli sahiplerinden tahsil edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. (4) Hem orman hem de tarım arazilarinde zararlı böcek ve hastalık görülmesi halinde teknik mücadele, Orman Genel Müdürlüğü ila Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca müştereken belirlenen esaslara göre, ormanlardaki böcek ve hastalıklar ila mücadele Orman Genel Müdürlüğü, tarım alanlarındaki mücadele ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapar veya yaptırır.
Mekanik mücadele usul ve esasları
Madde 7– (1) Ormanlara arız olan zararlı organizmalar ila yapılacak mekanik mücadele; a) Toplama: Zararlıların yumurta, larva, pupa, linf ve erginlerin bulunduğu, kök boğazı, kabuk, odun, toprak, sürgün, ibre ve yaprak, tohum, kozalak, meyvelerinin ve bitki organlarının toplanması, alandan uzaklaştırılması ve imha edilmesi, b) Tuzak Odunu istifleri veya Tuzak Ağacı: Kabuk, kambiyum veya odun içinde üreyen primer veya sekonder zararlı böceklerin yumurta koymalarını ve pupa olmalarını sağlamak üzerEkesilmiş veya boğulmuş tuzak ağaçlarının hazırlanması ve tuzaklara gelen böceklerin bıraktığı yumurta, larva, linf, pupaların ve erginlerin imha edilmesi, c) Havuzlama ve Sulama: Satış depolarında veya fabrikalarda kayın tomruklarını böcek ve mantar tasallutundan korumak üzere istiflerin sulanması, orman emvallerinin su havuzlarına bırakılması, fidanlıklarda zararlı organizmaların imha edilmesi için sulama kanalarının suyla doldurulması, ç) Tuzak yığınları: Fidanlıklarda zarar yapan Tel Kurdu ve Dana Burnu ila mücadele için, mevsiminde fidanlıklarda oluşturulan gübre vEkompost yığınlarından zararlı organizmaların toplanarak imha edilmesi, d) Tuzak bitkilari: Zararlı organizmaların kışlamak veya beslenmek için farklı konukçu bitkilare cezp edilmesini sağlamak ve bu konukçulara gelen zararlıların imha edilmesi, e) Tuzak macunu: Ağaç gövdesindEkabuk düzeltilip gövdeyi çevreleyecek şekilde uygun özellikli macunla halka oluşturularak zararlıların ağaçtan toprağa inmesine veya ağaca çıkmasına mani olunması, f) Tuzak hendekleri ve tuzak çukurları: Özellikle fidanlıklarda korunmak istenen alanın etrafına kazılarak oluşturulan dik hendeklere ve çukurlara düşen zararlıların imha edilmesi, faydalı böceklerin serbest bırakılması, g) Su altında bırakmak, vernik ve boya sürmek, emprenye etmek, buharlama, ısıl işlem yapma, güneştEkurutma: Sulama imkanı bulunan plantasyon sahalarında, toprakta pupa olan böceklerEkarşı sahayı su altında bırakmak, böcek zararlarına karşı ahşap yüzleri verniklemek, boyamak, tomrukları buharlama, fırınlamak ve güneştEkurutmak suretiyle zararlıların imha edilmesi, ğ) Tuzak aparatları: Zararlı organizmaların yumurta, larva, pupa ve erginlerini yakalamak için geliştirilan tuzak aparat malzemeleri ila zararlının yakalanması ve imha edilmesi, şeklinde yapılır veya yaptırılır.
Biyolojik mücadele usul ve esasları
Madde 8– (1) Biyolojik mücadele; Zararlı organizma popülasyonunu azaltmak veya zararını durdurmak amacıyla zararlının doğal düşmanlarından yararlanmak süretiyle yapılan mücadeledir. Biyolojik mücadele aşağıda açıklanan canlı organizmalar ila yapılır; a) Faydalı Parazit,parazoit, Mantar, Bakteri, virüs ve diğer yararlı patojenlerin Doğada veya Laboratuvar ortamında üretilmesi ve doğaya bırakılması suretiyle, 1) Parazit Böcekler ila; Belirli bir süre veya gelişim dönemi süresince, tabii olarak kendinden daha kuvvetli başka zararlı organizma üzerinde veya içinde yaşayarak ve onun zararına gelişerek çoğalan organizmaların üretilmesi, çoğaltılması veyahut korunması suretiyle, 2) Bakterilar ila; Zararlı organizmaları etkilayen, gelişimini engelleyen ve yaşamının sonlandırılmasında etkili olan faydalı organizmanın kullanılması ila zararlı organizmanın gelişmesini yavaşlatmak veya durdurmak suretiyle, 3) Virüsler ila; Faydalı virüslerin kullanılması ila zararlı organizmaların gelişmesini durdurmak ve zarar gören dokunun iyilaşmesini sağlamak suretiyle, b) Kuş Yuvaları Asılması: Zararlı böcek populasyon yoğunluğun ekonomik zarar seviyesini aşma ihtimali bulunan ormanlarda böcekler ila beslenen kuşların sayılarını arttırmak, barınma ve çoğalmalarını sağlamak için TSE standartlarına uygun kuş yuvalarının ormanlara asılması suretiyle, c) Kırmızı Orman Karıncası Nakli: Zararlı organizma tasallutu tehlikesi bulunan ormanlarda, şartları uygun olan yerlere, kırmızı orman karıncası nakledilmesi suretiyle, ç) Böcek Yiyen Hayvanlar: Zararlı organizmaları yiyerek yaşamlarını sürdüren, yarasa, köstebek, kirpi, sivrifare, keklik, sülün, tilki, porsuk, sincap ve gelincik gibi hayvanların korunarak, toprakta yaşayan vEkışı toprak içerisinde geçiren zararlı böcekleri ve özellikle mayıs böceği larvalarını yiyen yabani domuzlardan yararlanmak suretiyle, d)Yırtıcı Böcekler: Zararlı organizmaların populasyon yoğunluğunun azaltılması gayesi ila, orman idaresince üretilan veya ormancılık bürolarına ürettirilan yırtıcı böcekler kullanılmak suretiyle, e) Örümcekler ve Akarlar: Ormanda yaşayan faydalı örümcek grupları özelliklEkelebek tırtılları ve yaprak bitlerini yiyen, ördükleri ağ sayesinde uçan böcekleri yakalayan, ipeğimsi salya ila larvaları yakalayan faydalı örümcekler ila zararlı organizmaların yumurta ve larvalarını yiyen akarların korunması suretiyle yapılır veya yaptırılır.
Kimyasal mücadele usul ve esasları
Biyoteknik mücadele usul ve esasları
Ormanlara arız olan zararlı organizmalar ila teknik mücadeleyi yapacak birimler
Fidanlıklarda zararlı organizmalar ila teknik mücadele
Park bahçe mezarlık ve yol kenarı ağaçlandırmalarında zararlı organizmalar ila teknik mücadele
Zararlı organizmalar ila yapılacak teknik mücadelede hazırlanacak dokümanlar
Madde 14– (1) Devlet ormanı ve özel ormanlardaki orman bitkisi ve bitkisel ürünlere zarar veren organizmalar ila yapılacak teknik mücadele için aşağıdaki dokümanlar düzenlenir. a) Tarama raporu (Ek:1), b) Zararlı organizmayı duyurma raporu (Ek:2), c) Zararlı organizmayı teşhis numune fişi (Ek:3), ç) Teknik mücadele projesi (Mücadele metoduna uygun olarak) (Ek:4), d) Mücadele sonu raporu (Ek:5). (2) Birinci fıkradaki dokümanlar; özel ormanlarda ormancılık bürolarınca, devlet ormanlarında orman idaresince düzenlenir veya ormancılık bürolarına düzenlettirilir. Bu dokümanlar ilgili mevzuatta aksi belirtilmediği sürece en az dört takım düzenlenir. Özel ormanlarda ormancılık bürolarınca düzenlenen belgelerden bir takımı düzenleyen ormancılık bürosunda kalır, diğer üç takımı orman sahibine verilir. Yetkilandirilan orman İşletme şeflikleri ve fidanlık şefliklerince düzenlenen belgelerden bir takımı işletme ve/veya fidanlık müdürlüğüne bir takımı ise bölge müdürlüğüne gönderilir. (3) Ormancılık bürolarına yaptırılan birinci fıkradaki dokümanlarda; düzenleyen hanesi, dokümanı düzenleyen büronun adı, meslek mensubunun adı ve soyadı, imzası, odadan aldığı resmi kaşesi tatbik edildikten ve odanın mesleki denetimine tabi tutulduktan sonra devlet ormanlarına ait olanlar tasdik için ilgili orman idaresine, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilarine ait olanlar da orman sahiplerine teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Orman Bitkisi Reçetesine İlişkin Hükümler Reçete yazma yetkisi alabilacek kişilar ve reçete yazılması
Madde 15– (1) Orman Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşuluyla aşağıda belirtilan kişilar başvurabilirler. a) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre, Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenen sınavlı, sertifikalı eğitim programı sonunda yapılan sınavda başarı göstererek yetki belgesi alan orman mühendisi unvanlı meslek mensupları, b) Orman entomolojisi, fitopatoloji programında orman bitkilarinde zarar yapan organizmalarla mücadele esasları üzerine yüksek lisans ve doktora yapmış olan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi unvanlı meslek mensupları, c) Orman idaresine ait birimlerde orman zararlılarıyla mücadele alanında ve orman işletme şefliği ya da fidanlık şefliğinde en az üç yıl hizmeti olan orman mühendisleri, ç) Orman idaresinde görevli ve orman idaresince düzenlenecek eğitim programı sonunda yetki belgesi alan orman mühendisleri, d) Belediyelerde görevli ve Orman Mühendisleri Odasınca yapılan sınavlı, sertifika programı sonunda yapılan sınavda başarı göstererek yetki belgesi alan orman mühendisleri, (2) Ormanlardan elde edilan ve canlı olmayan bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalara reçete yazmaya, Orman Mühendisleri Odasınca yapılan sınavlı, sertifika programı sonunda sınavda başarı göstererek yetki belgesi alan orman endüstri mühendisleri, (3) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilan yurt içindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği bölümünden mezun olanlar 1 ve 2 nci fıkradaki haklardan yararlanır.
Reçete yazma yetkisinin kullanılması
Reçete yazma yetki belgesinin düzenlenmesi
Reçete yazma yetkisine sahip olan kişilarin yetki ve sorumlulukları
Madde 18– (1) Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine, bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisi alan kişilar tüm illerde reçete yazabilir. (2) Reçete yazan yetkili kişilar yazdığı reçetenin içerdiği teşhis ve mücadele metodu ila teknik tavsiyeden sorumludurlar. (3) Reçete yazma yetkisine sahip kişilar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, Genel Müdürlükçe temin edilacek orman bitkilarine kullanılacak bitki koruma ürünü ruhsat bilgilarini, kısıtlı kullanım ve yasaklama kararlarıyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait tamim ve teknik talimatlar ila etiket bilgilarini ve Genel Müdürlük tebliğlerini takip ederler. (4) Reçete yazma yetkisine sahip sertifikalı kişilar; Genel Müdürlük ve/veya Oda tarafından yapılacak bilgilandirme toplantılarına yılda en az bir defa katılırlar. Yılı içinde yapılan bilgilandirme toplantılarının hiç birine mazeretsiz katılmayan sertifika sahiplerinin reçete yazma yetkilari aynı yıl ve takip eden yıl için iptal edilir. Takip eden yılda yapılacak toplantılara katılmamaları durumunda reçete yazma yetkisi kaldırılır. Yeniden reçete yazma yetkisi almak isterse Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenen sınavlı sertifika programına katılarak yapılan sınavda başarı göstermek suretiyle reçete yazma yetkisi yeniden verilir. (5) Reçete yazma yetkisine sahip eğitim almış, orman idaresinde çalışan orman mühendisleri, orman idaresinin ilgili birimleri tarafından düzenlenecek bilgilandirme toplantılarına yılda en az bir defa katılırlar. (6) Orman Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi alan kişilar; işi bırakmaları durumunda ellerindeki reçetEkoçanlarını Orman Bölge Müdürlüklerine otuz gün içinde teslim ederler. Adres değişikliği durumunda ise otuz gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. (7) Reçete yazmaya yetkili kişilar; Genel Müdürlükçe çıkarılacak orman bitkisi ve bitkisel ürün zararlıları ila mücadele esaslarına ilişkin düzenlemelere uyarlar. (8) Reçete yazmaya yetkili kişilar; ihbarı zorunlu olan zararlı organizmalar ila yeni tespit edilan organizmaları yedi gün içerisinde tespitin yapıldığı yerin görev ve sorumluluk alanı içerisindEkaldığı Orman İdaresine bildirirler.
Bitki koruma ürününü satın alanların sorumlulukları
Reçete düzenleme ve muhafazasına ilişkin usul ve esaslar
Madde 20– (1) Reçete, Genel Müdürlük tarafından orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine, Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi verilan kişilarce, orman bitkisi ve bitkisel ürün zararlıları ila mücadele esaslarını içerir tebliğe uygun olarak düzenlenir. (2) Reçete yazma yetkisine sahip kişi, zararlı organizmadan dolayı kendisine müracaat eden kişi veya kurumların talepleri doğrultusunda ilgili alanda gerekli kontrol ve muayeneyi yaparak bitki koruma ürünü reçetesini düzenler. (3) Zarar yapan organizma tanınıyor ve bu nedenle de arazide tanı amaçlı kontrol ve muayeneyi gerektirmeyen hallerde, kişi veya kurum yetkilisinin yanında getirdiği zararlı organizma, bulaşık veya zarar görmüş orman bitkisi ve bitkisel ürün örnekleri ve diğer bilgilar doğrultusunda teşhis ve mücadele metodunu tespit ve tavsiyesini eder. (4) Zararlı organizma tanısının yapılamaması ve coğrafi bölge temelinde orman bitkisi veya bitkisel ürünü için yeni olması halinde, en yakın orman idaresinden veya araştırma kurumundan alınan teşhis sonucuna göre mücadele metodunu belirler, tavsiyesini yapar. (5) Reçete, birinci ve ikinci nüshası ilgiliye verilmek üzere üç nüsha düzenlenir. İlgili kişi bitki koruma ürününü alırken; ikinci nüshasını bayide bıraktıktan sonra, bitki koruma ürünlerinin bayiden alındığını kanıtlamak üzere, bayinin adı, adresi, kaşesi, imzası ve tarih yazılıp onaylandıktan sonra birinci nüshasını geri alır.
Reçetenin şekli basımı dağıtımı geçerlik süresi saklama süresi vEkoçan ücreti
Madde 21– (1) Reçete, Ek:8’de belirtilan örneğe göre birinci sayfası beyaz, ikinci sayfası pembe, üçüncü sayfası sarı renkli olmak üzere üç nüshadan oluşur. Her bir koçana ayrı seri ve varak numarası verilmiş, ellişer sayfalık koçanlar halinde Genel MüdürlükçEkendinden karbonlu olarak basılır veya bastırılır ve Bölge Müdürlüklerine dağıtılır. (2) Bölge Müdürlükleri, teslim aldıkları reçetEkoçanlarını takip defterinEkaydederek, koçan seri numaraları belirtilmek suretiyle zimmetli olarak uhdesinde çalışan reçete yazmaya yetkili kişilare bedelsiz, reçete yazmaya yetkili meslek mensubu orman mühendisi ve orman endüstri mühendislerine bedeli mukabili teslim eder. (3) Bitki koruma ürünü yazılan reçetenin kullanım süresi, zararlı organizmanın biyolojisine göre, reçete yazan kişi tarafından belirlenir. Reçetede süre belirtilmemiş ise bir aylık süreyle geçerlidir. Bu süre içindEkullanılmayan reçeteler geçersiz kabul edilir. (4) Her yıl 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere Ocak ayı içerisinde Genel Müdürlükçe reçetEkoçan bedeli belirlenir. (5) Kesilan reçetEkoçanlarının bulunduğu cildin tamamı kullanıldıktan sonra dip koçanları sıra numaraları birbirini takip edecek şekilde eksiksiz olarak teslim alınan bölge müdürlüğüne teslim edilir. Bölge Müdürlüğü kullanılmış reçete ciltlerini beş yıl süreyle muhafaza eder ve beşinci yılın sonunda tutanak ila imha eder. İmha edilan reçetEkoçanlarının numaralarını kayıtlardan düşülmek üzere Genel Müdürlüğe gönderir.
Reçete ve reçete yazma yetkisinin denetimi
Madde 22– (1) Orman idaresi, orman bitkisi ve bitkisel ürün zararlıları ila mücadele esaslarına ilişkin Genel Müdürlükçe çıkartılacak düzenlemelere uygun olarak reçete yazılmasını ve reçetelere ilişkin diğer hususların denetimlerini yapar veya serbest yeminli ormancılık bürolarına yaptırabilir. (2) Reçete yazmaya yetkili kişilar, reçetelerin denetlenmesi ila ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istenildiğinde orman idaresi yetkililarine veya yetki verilmiş serbest yeminli ormancılık bürolarına ibraz etmekle yükümlüdür. (3) Reçete ve reçete yazma ila ilgili yapılacak denetimlerde aşağıdaki hususlara bakılır. a) Bitki koruma ürünü reçetesinin ruhsatlı ürünlere ait olup olmadığı, b) Bitki koruma ürünü reçetesinin yetkili kişi tarafından düzenlenip düzenlenmediği, c) Yasaklanan veya kısıtlama getirilan bitki koruma ürünlerinin reçeteye yazılıp yazılmadığı, ç) Reçetede belirtilan bölümlerin boş bırakılıp, bilgilarin eksik doldurulup doldurulmadığı, d) Genel Müdürlükçe ve/veya Oda tarafından yapılan bilgilandirme toplantılarına katılıp katılmadığı, e) Bitki ve zararlı organizma biyolojisi dikkate alınmadan, mücadele dönemi dışında uygulama içeren reçete düzenlenip düzenlenmediği, (4) Denetim sonucunda yukarıdaki fıkralarda belirtilan hususların tespiti halinde, reçete yazma yetkisine sahip olan kişi ilk defasında yazılı olarak uyarılır ve tekrarı halinde yetki belgesi iptal edilir.
Reçete yazma yetkisinin iptali
Madde 23– (1) Reçete yazma yetkisine sahip kişi, yapılan denetimde bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmaktan dolayı bir kez uyarıldıktan sonra aynı durumun devam etmesi veya ikinci kez tekrarı durumunda reçete yazma yetkisi Bölge Müdürlüğünün teklifi Genel Müdürlüğün onayına istinaden iptal edilir. (2) Reçete yazma yetkisi iptal edilan kişilare, yetki iptali tarihinden itibaren üç yıl geçtikten sonra talep etmesi ve gerekli şartları taşımaları halinde, sınavlı sertifika programına tekrar katılarak sınavda başarı göstermesi koşuluyla yeniden reçete yazma yetki belgesi verilir. (3) Kendi isteği ila yetki belgesi iptal edilan kişilar yeniden yetki belgesi alma talebinde bulunmaları halinde üç yıllık sürenin aşılmaması durumunda talep ettiği yıldaki bilgilandirme toplantısına katılmak şartı ila yetki belgesi yeniden düzenlenir, bu sürenin aşılması durumunda bu maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır. (4) Orman idaresinde görev yapan ve hizmet içi eğitimlerEkatılarak görev alanında reçete yazma yetkisi verilmiş orman mühendislerinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranması durumunda disiplin hükümleri uygulanır. (5) Belediyelerde görevli ve Orman Mühendisleri Odasınca yapılan sınavlı sertifika programı sonunda başarı göstererek yetki belgesi alan orman mühendislerinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranması durumunda disiplin hükümleri uygulanmak üzere ilgili belediyelere bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ila İlgili Hükümler Bitki koruma ürünlerinin uygulanması
Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere bitki koruma ürünleri uygulamasını yapacak kişilar
Madde 25– (1) Orman bitkilarine, bitki koruma ürünü uygulamaları aşağıda belirtilan gerçek ve tüzel kişilarce yapılır. a) Devlet ormanlarında; 1) Bu alanda görevlendirilan yetkili orman mühendisi tarafından yapılır veya nezaretinde yaptırılır. 2) Orman idaresinin talebi halinde Kamu İhale Mevzuatına göre ormancılık bürolarına yaptırılır. b) Gerçek ve tüzel kişilare ait özel ormanlar ila özel ağaçlandırma suretiylEkurulan ormanlarda; yetki belgesi almış orman mühendislerine veya ormancılık bürolarına yaptırılır. 1) Yüzölçümü otuz dekar kadar olan ormanlarda ormancılık büroları veya eğitim almış sahipleri tarafından yapılır. 2) Yüzölçümü otuz dekar ve daha büyük olan ormanlarda ormancılık bürolarınca yapılır. c) Kamuya açık park, bahçe, yol kenarı ağaçlandırmalarında; 1) Belediyelerde görevli ve yetki belgesi almış orman mühendislerince yapılır. 2) Belediyelerin veya ilgili kamu kurumunun talep etmesi halinde Kamu İhale Mevzuatına göre ormancılık bürolarına yaptırılır. ç) Orman bitkisi bulunan özel park ve bahçelerde; 1) Eğitim almış sahipleri tarafından yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır. d) Devlet Orman Fidanlıklarında; 1) Fidanlık Müdürlüğüne ve/veya fidanlık şefliğinde görevli ve yetkili orman mühendisince yapılır veya nezaretinde yaptırılır. 2) Orman idaresinin talebi halinde Kamu İhale Mevzuatına göre ormancılık bürolarına yaptırılır. e) Özel Fidanlıklarda; 1) Eğitim almış sahiplerince yapılır veya ormancılık bürolarına yaptırılır. (2) Orman bitkisel ürünlerine, bitki koruma ürünü uygulamaları aşağıda belirtilan gerçek ve tüzel kişilarce yapılır. a) Orman idaresi dışında, gerçek ve tüzel kişilare ait açık alan vEkapalı depolardaki orman bitkisel ürünlerine bitki koruma ürünü ormancılık bürolarınca veya hizmet akdi ila çalıştırılan yetkili meslek mensuplarınca yapılır. b) Orman idaresine ait açık alan vEkapalı depolarda bulunan bitkisel ürünlere bitki koruma ürünlerinin uygulanmasını görevli ve yetkili orman mühendisleri yapar veya nezaretinde yaptırır. Orman idaresinin talebi halinde ise Kamu İhale Mevzuatına göre ormancılık bürolarına yaptırılır.
Özellikli alanların korunması
BEŞİNCİ BÖLÜM Sertifikalı Eğitim ve Çeşitli Hükümler Sertifikalı eğitim
Madde 27– (1) Orman bitkisi ve bitkisel ürünlere zarar veren organizmalarla teknik mücadele yapacak ve yetkilandirilacek orman idaresindeki görevlilar için Genel Müdürlükçe eğitim verilir. (2) Serbest çalışan meslek mensupları için Oda tarafından sınavlı sertifikalı eğitim düzenlenir. Eğitimler, Genel Müdürlük ve Oda tarafından birlikte de yapılabilir. Düzenlenen eğitim programı sonunda yapılan sınavda başarı gösterenlere yetki belgesi verilir. (3) Genel Müdürlük ila Oda, sertifikalı eğitimlerde işbirliği yapar. (4) Sertifikalı eğitimler aşağıdaki konularda yapılır: a) Türkiye orman bitkisi ve orman bitkisel ürünlerine zarar veren organizmaların teşhis, tanı, biyolojik evreleri ve yayılışları, b) Teknik mücadele uygulama usul ve esasları, c) Orman bitkisi ve bitkisel ürünlerine zarar veren organizmalarla yapılacak kimyasal mücadeledEkullanılacak ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin tanıtımı ve çevreye zararları, ç) Bitki koruma ürünlerinin reçeteye yazılması ve uygulanması esasları, d) Mekanik, biyolojik, biyoteknik mücadeledEkullanılacak araçların tanıtımı ve uygulama esasları, e) Yırtıcı böceklerin, parazit, parazoid, faydalı virüs, faydalı bakteri üretilmesi vEkorunması esasları. (5) Eğitimler Genel Müdürlük ve Oda’nın internet sayfalarında duyurulmak suretiyle yılda en az bir kez, talep durumuna göre daha fazla yapılabilir. (6) Serbest Meslek Mensuplarına eğitimler sonunda sınav düzenlenerek 70 puan alanlara Ek:9’deki sertifika belgesi verilir.
Bilgilandirme toplantısı
Ücret
Yaptırımlar
Yürütme