Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
GENEL BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını, b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını, c) Bölge Müdürlüğü: Orman bölge müdürlüğünü, ç) Diğer birimler: Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğünü, Yedek Parça Depo Müdürlüğünü, d) Döner sermaye: Genel MüdürlüğEkanunlarla verilan asli ve sürekli kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi mümkün olmayan mal ve hizmet üretimine ilişkin faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulmuş döner sermaye işletmelerine tahsis edilan sermayeyi, e) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü, f) Faaliyet dönemi: Mali yılı, g) Harcama birimi: Bütçe ila ödenek verilan her bir işletmeyi, ğ) Harcama yetkilisi: Bütçe ila ödenek tahsis edilan her bir işletmenin en üst yöneticisini veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilan kişiyi, h) Harcama yetkilisi mutemedi: Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilan vEkendisine verilan avans veya adına açılan kredilarle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisinEkarşı sorumlu olan kişiyi, ı) Hesap dönemi: Mali yılı, i) İşletme: Döner sermayenin tahsis amacını gerçekleştirmek üzerEkurulan döner sermaye işletmelerini, j) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü, orman fidanlık müdürlüğünü, k) İşletme şefliği: Orman işletme şefliğini, orman fidanlık şefliğini, l) Mali yıl: Takvim yılını, m) Muhasebe birimi: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilabilan değerler ila emanetlerin alınması, saklanması, ilgililare verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürüten birimi, n) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış yöneticiyi, o) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilabilan değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisinEkarşı sorumlu olan görevlilari, ö) Muhasebe yetkilisi yardımcısı: Muhasebe yetkililarinin yardımcılarını, p) Ön mali kontrol: İşletmelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; işletme bütçesine, kullanılabilir ödenek tutarına ve mevzuat hükümlerine uygunluğu vEkaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekildEkullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Faaliyet Alanları Gelirler ve Giderler Faaliyet alanları
Gelirler
Giderler
Madde 6– (1) İşletmenin giderleri; Genel Müdürlükçe bütçe harcama formülü ila tespit edilarek Bakan onayı ila uygulamaya konulan; a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan iş, hizmet ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları ila danışmanlık giderlerinden, b) Amenajman ve işletmecilikle ilgili yaptırılacak her türlü plan ve proje giderlerinden, c) Her çeşit orman ürününün; kesimi, taşınması ve depolanması işlerinin yapılması veya yaptırılmasına ilişkin giderlerden, ç) Ormanlardaki artıkların kıymetlendirilmesi, temizlenmesi ve temizlettirilmesine ilişkin giderlerden, d) Orman ağacı fidanları ila süs bitkilari tohumu üretimine ilişkin giderlerden, e) Orman içi ağaçlandırma, silvikültür faaliyetlerinin yapılması veya yaptırılmasına ilişkin giderlerden, f) Mevzuatı uyarınca işletme bütçesinden yapılması gereken ödemelerden, g) Genel Müdürlük hizmetlerinde çalışan personele ilgili mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken ek ödemeler ila İşletmEkadro ve pozisyonlarında istihdam edilan personele, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan, aylık ve ücretler ila mali ve sosyal haklara ilişkin giderlerden, ğ) İşletme hizmetlerinde görevlendirilanlere, 18/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödemelerden, h) İşletme faaliyetleriyle ilgili eğitim giderlerinden, ı) Devlet ormanları içerisinde bulunan mesire yerleri kapsamındaki orman içi dinlenme yerleri, şehir ormanları ve ağaç parklarının; kurulması ve işletilmesi için gerekli olan yapım, bakım ve onarım giderlerinden, i) İşletmecilik faaliyetleri ila ilgili diğer giderlerden, j) Döner Sermaye hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulacak arsa, arazi, bina ve tesislerin yaptırılması vEkiralanmasına dair giderlerden, k) Genel Müdürlüğün görev alanlarıyla ilgili mal ve hizmet alım giderleri ila sermaye giderlerinden, l) Araştırma ormanları ve deneme sahası ormanlarında yapılacak çalışmalara ait giderlerden, oluşur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İşletmenin Sermayesi ve Nakdin Muhafazası Sermaye
Nakdin muhafazası
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kadro Personel İşleri İşletme İmar ve Yetiştirme İşlerinde Yetkililar Kadro ve personel işleri
İşletme imar ve yetiştirme işlerinde yetkililar
BEŞİNCİ BÖLÜM Bütçenin Hazırlanması Uygulanması ve Sonuçlandırılması Bütçenin hazırlanması
Madde 11– (1) Bütçe; işletmelerin belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ila bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğEkonulan belgedir. Orman işletme müdürlükleri metin kısmı ve ekli cetvellerden oluşan, ayrıntılı gelir ve gider bütçe tekliflerini, izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini dEkapsayacak şekilde düzenleyerek en geç ağustos ayının 20’sinEkadar bölge müdürlüğüne gönderir. Bölge müdürlükleri bünyesindeki işletmelerin bütçelerini inceledikten sonra konsolide ederek, mütalaası ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ila birlikte eylül ayının 20’sinEkadar Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük de bunlara dayanarak döner sermaye bütçesini yatırımlar ve ana hesaplar bazında hazırlar ve Genel Müdürün teklifi ila Bakanın onayından sonra, aralık ayının 15’inEkadar bölge müdürlüklerine gönderir. Bütçe ekinde izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri de gösterilir. Bölge müdürlükleri de aralık ayı sonuna kadar bünyesindeki işletme müdürlüklerinin bütçelerini, iş planlarını dikkate alarak uygulanmak üzere müdürlüklere gönderir. Bütçelerin bir örneği müdürlüklerce muhasebe yetkilisine verilir. (2) Orman Fidanlık Müdürlüğü, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü ila Yedek Parça Depo Müdürlüğü bütçeleri de bağlı bulundukları birim tarafından bu maddenin birinci fıkrasındaki esaslar dâhilinde düzenlenir. (3) Genel Müdürlük Döner Sermaye Bütçesi; işletme, fidanlık müdürlükleri, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü ila Yedek Parça Depo Müdürlüğü bütçelerinden oluşur. Döner sermaye bütçesinde, bütçeler arasında veya ana hesaplarla bölümleri arasında yapılması zaruri olan ödenek aktarmaları Genel Müdürün onayı ila işletme müdürlükleri arasında aynı tali hesaptan yapılacak ödenek aktarmaları ise bölge müdürünün onayı ila yapılır.
Bütçenin uygulanması
Bütçenin sonuçlandırılması
ALTINCI BÖLÜM Ödemeler ve Hesap İşleri Ödemeler
Kesin hesap
Kasa banka mutemetlik işleri
Taşınır taşınmaz işleri
Bakım imar vEkesme toplama ve taşıma işleri
Birim fiyatlar
YEDİNCİ BÖLÜM Diğer Görev ve Sorumluluklar Diğer görev yetki ve sorumluluklar
Devir işlemleri
Madde 21– (1) Harcama birimlerinde devirle görevli memurlar şunlardır; harcama yetkililari, gerçekleştirme görevlilari, muhasebe yetkilisi, veznedar, taşınır kayıt vEkontrol yetkilisi, orman ürünleri satış depolarında görevli memurlar, işletme şefliklerinde görevli muhasebe yetkilisi mutemetleri, bunlar gibi nakit ve ayniyata el koyan diğer memurlar ila bu yetkilari taşıyan bütün memurlardan; a) İşletme müdürü veya bu işi gören işletme müdür yardımcısı ve muhasebe yetkililari, mühendisler, gizli ve özel evrak ve mühürleri aynen ve işletmenin genel iş durumu hakkındaki bilgilari yazılı olarak, b) İşletme şefi, çalıştığı bölgelere ait damgalarla, mühür, dosya ve defterleri, planları ve diğer evrakı aynen, taşınmaz ve taşınırları, makta ve istif yerlerindeki stokları kayıtlarıyla kontrol ederek, c) Muhasebe yetkilisi veya bu işle görevlendirilan memurlar, devrettiği tarihEkadar olan sarf evraklarını, çek ve alındıları, çıkaracağı mizanlarıyla birlikte Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirlendiği şekilde, ç) Veznedar, kasayı sayarak kasa mevcudu ilEkıymetli evrakın kasa ve emanet defterlerindeki kayıtlarıyla uygunluğunu sağlamak suretiyle, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirlendiği şekilde, d) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, ambar mevcutlarını birer birer sayarak ambar ve muhasebEkayıtlarıyla kontrol etmek suretiyle, e) Orman ürünleri satış depolarında görevli memurlar, depoda mevcut orman ürünlerinin miktarlarını tespit ederek işletme şefliği ve depo kayıtlarıyla kontrol etmek suretiyle, devir işlemleri gerçekleştirilir.
Araştırma ormanları
Orman ürünleri sigortası
Mesire yerleri
Mal yapım hizmet danışmanlık hizmet alımları ila diğer satışlar
SEkİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller
Döner sermaye malları
Muhasebe yetkililarinin görevlendirmeleri Geçici
Yürürlük
Yürütme