Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
GENEL BİRİNCİ KISIM GENEL BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Arsa karşılığı inşaat: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar ila orman sayılan alanlarda yapılacak yapı bedelinEkarşılık Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazın verilmesi, b) (Değişik:RG- 13/2/2021- 31394) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, c) Bedel tespit komisyonu: Yönetmelikte yer alan, tahmin edilan bedel tespit işlemlerini yapmak, ecrimisili tespit ve takdir etmek ve idarece verilacek diğer görevleri yürütmek üzere ita amiri tarafından görevlendirilan, idarenin memurlarından birinin başkanlığında, taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı olan personelin katılımıyla kurulacak beş kişilik komisyonu, ç) Bölge müdürlüğü: İlgili orman bölge müdürlüğünü, d) Ecrimisil: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar ila orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesislerin idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilarce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın idarece talep edilan tazminatı, e) Fuzuli şagil: Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar ila orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesislerin zilyetliğini, yetkili idarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilari, f) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü, g) Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmaz: Tapuda Genel Müdürlük adına tescilli olan taşınmazları, ğ) Genel Müdürlük taşınmazı: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar ila orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesisleri, h) İdare: Merkezde Orman Genel Müdürlüğünü, taşrada ilgili orman bölge müdürlüğünü veya orman işletme müdürlüğünü, ı) İhale: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin isteklilar arasından seçilacek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilarin onayı ila tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri, i) İhalEkomisyonu: Bu Yönetmelikte belirtilan ihale ila ilgili işleri yürütmek üzere, ita amiri tarafından görevlendirilan, idarenin memurlarından birinin başkanlığında, işin ehli veya uzmanı olan bir kişi ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak üç kişilik komisyonu, j) İrtifak hakkı: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki bir taşınmazın üzerinde yararlanmaya vEkullanıma rıza göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz veya kişi lehine ayni hak olarak kurulan yükümlülüğü, k) İstekli: İhaleyEkatılan gerçek veya tüzel kişilar ve bunların oluşturdukları ortak girişimleri, l) İşletme müdürlüğü: İlgili orman işletme müdürlüğünü, m) İta amiri: İlgili bölge müdürlüğünde orman bölge müdürünü, ilgili işletme müdürlüğünde orman işletme müdürünü, n) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu, o) Kat karşılığı inşaat: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde yaptırılacak yapı veya yapıların Genel Müdürlüğe bırakılacak kısmının ya da bağımsız bölümlerinin bedelinEkarşılık, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazın belirli bir arsa payının verilmesini, ö) Kiraya verme: Genel Müdürlük taşınmazlarının ve bunlarla ilgili hakların kiraya verilmesini, p) Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklilari, r) Orman sayılan alanlar: 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde sayılan alanları, s) (Değişik:RG- 13/2/2021- 31394) Orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesisler: 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına göre Genel Müdürlükçe yapılan ve zaman içerisinde hizmetine ihtiyaç kalmayan veya aynı maddenin üçüncü fıkrası ila aynı Kanunun 18 inci maddesine göre verilan iznin sona ermesi nedeniyle Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçen ve aynı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında Genel Müdürlük sabit kıymetlerine alınan bina, tesis, fabrika ve ticarethaneleri, ş) Satış: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların satışını, t) Sözleşme: İdare ila müşteri arasında yapılan ve ita amirince imzalanan yazılı anlaşmayı, irtifak hakkı tesisinde ise idare ila müşteri arasında irtifak hakkına ilişkin hükümleri içerecek şekilde doğrudan tapu müdürlüğünde düzenlenen resmi senedi, u) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren onaylı belge veya belgeleri, ü) Tahmin edilan bedel: İhalEkonusu olan işlerin tahmin edilan bedelini, v) Trampa: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ila ilgili maddelerine göre yapılan işlemleri, y) Uygun bedel: Tahmin edilan bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilan bedellerin en yükseğini, z) (Ek:RG- 13/2/2021- 31394) Devir: 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapılan devir işlemlerini, a a ) (Ek:RG- 13/2/2021- 31394)Taşınmaz geliri: Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazların satılmasından, devrinden ve kiralanmasından elde edilacek geliri, bb) (Ek:RG- 13/2/2021- 31394) Taşınmaz gelirinin yatırım projelerinde değerlendirilmesi: Yatırım ödeneğinEkonu edilarek bütçelendirilan taşınmaz gelirini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Diğer Genel Esaslar Tapu işlemine yetkililar
İhale yetkilisi
İhaleyEkatılabilme şartları
İhalelerEkatılamayacak olanlar
Şartnameler
Madde 9– (1) İhalEkonusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa ekleri idarece hazırlanır. (2) Bu şartnamelerde işin mahiyetine görEkonulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur. a) İşin niteliği, nev’i ve miktarı, b) Taşınmaz tapuda kayıtlı ise, bu kayda göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzölçümü, pay ve imar durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada, parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve fiili durumu, taşınmaz tapuda kayıtlı değil ise, ölçekli krokisi, yüzölçümü ve fiili durumu, c) Tahmin edilan bedeli, geçici teminat miktarı vEkesin teminata ait şartlar, ç) Taşınmazın teslim şekli ve şartları, d) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar, e) İsteklilarde aranan şartlar ve belgeler, f) İhaleyi yapıp yapmamakta idarenin serbest olduğu, g) İhalEkararının karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde ita amirince onaylanacağı veya feshedilabilaceği, ğ) Vergi, resim, harç, ücret ve bedeller ila sözleşme giderlerinin müşteri tarafından ödeneceği, h) Ödeme yeri ve şartları, ı) İhtilafların çözüm şekli ve yeri. (3) Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonu, idareye şartnameyi düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür. (4) Şartname ve varsa eklerinin tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre idarece takdir edilacek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir ya da idarede bedelsiz görülebilir.
İKİNCİ KISIM Ortak Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM İhaleye Hazırlık İhale işlem dosyasının düzenlenmesi
Bedel tespit komisyonlarının oluşumu ve çalışması
Tahmin edilan bedel tespiti
Madde 12– (1) Tahmin edilan bedel, bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve rapora bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır. (2) Ancak bu bedel; a) (Değişik:RG- 13/2/2021- 31394)Satış, devir ve trampada; üzerinde bulunan ve mevcut durumu itibarıyla kullanılması ekonomik olmayan binaların yıkım masrafını aşan asgari levazım bedeli ve varsa bu nitelikte olmayan diğer binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yapı yaklaşık birim maliyetlerinden az olmamak üzere aşınma payı da dikkate alınarak belirlenecek rayiç bedel ila taşınmazın zemininin rayiç değerinin toplamıdır. b) İrtifak hakkı kurulmasında ilk yıl için, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde ikisinden az olmamak üzere tespit ve takdir edilir. c) Kirada ise ilk yıl için, Genel Müdürlüğün özel mülkiyetindeki taşınmazın rayiç bedelinin, orman sayılan alanlarda bulunan yapı ve tesislerin ise yapı yaklaşık maliyetinin yüzde beşinden az olmamak üzere tespit ve takdir edilir. (3) İdarece bedel tespit ve takdir edilirken gerektiğinde bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, ilgili kuruluş veya bilirkişilarden de araştırılabilir. (4) (Değişik:RG- 13/2/2021- 31394)Tahmin edilan bedel; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre sermaye piyasasında değerleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilandirilan değerlemEkuruluşları ila Genel Müdürlükçe görevlendirilacek denetim elemanlarına tespit ettirilabilir. Bu şekilde tespit ettirilan bedel, tahmin edilan bedel olarak dikkate alınır. (5) (Değişik:RG- 13/2/2021- 31394) Tespit ve hesaplamalar bunun dayanaklarının da eklendiği tahmin edilan bedel tespit raporunda gösterilir, rapor asıl evrak arasında saklanır. (6) Büfe, kantin, çay ocağı olarak kullanılmak üzerEkiraya verilacek yerlerin tahmini kira bedeli, yukarıdaki hükümlere tabi olmaksızın idarece tespit edilir. (7) (Değişik:RG- 13/2/2021- 31394)Bir yıldan uzun süreli kira ve irtifak hakkı sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE- on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılır.
Genel müdürlük oluru
Bedellerin ödenme şekli ve yıllık bedel artışları
Vadesinde ödenmeyen bedeller
İhalEkomisyonlarının oluşumu ve çalışması
İhalenin ilanı
Madde 17– (1) İhalEkonusu olan işler, aşağıdaki usul ve esaslara göre isteklilare ilan yoluyla duyurulur. a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar; 1) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur. 2) Gazete ila yapılacak ilk ilan ila ihale günü arası on günden, son ilan ila ihale günü arası beş günden az olamaz. 3) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ise ilan, bu fıkranın (1) numaralı alt bendindeki süreler içinde; ilgili orman bölge müdürlüğü ve orman işletme müdürlüğü, Hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ila yapılır. Bu işlemler bir tutanakla tespit edilir. Bu yerlerde en çok yedi gün aralıkla çıkan gazete varsa, ayrıca gazete ila de bir defa ilan yapılır. b) Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar; tahmin edilan bedeli her yıl 2886 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre merkezî yönetim bütçEkanunu ila belirlenecek miktarı aşan ihalEkonusu işler, (a) bendine göre yapılacak ilanlardan başka, tirajı göz önüne alınarak ili, Basın ilan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa ilan edilir. c) Resmî Gazete ila yapılacak ilanlar; tahmin edilan bedeli (b) bendi uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihalEkonusu işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da Resmî Gazete’de ilan edilir. ç) Pazarlık usulü ila yapılacak ihaleler için ilgili orman bölge müdürlüğü ve orman işletme müdürlüğü işin önem ve özelliğine göre ilan yapıp yapmamakta serbesttir. (2) Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ila ihale günü sayılmaz. (3) İhalEkomisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının ihale işlemlerini izlemesi de dâhil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını sağlayan her türlü tedbiri alır. Onaylanan ihalEkararları, kamuoyunu bilgilandirmek amacıyla internet aracılığı ila ayrıca yayınlanabilir.
ilanlarda bulunması zorunlu hususlar
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan
ilanın uygun olmaması
İhalenin tatil gününe rastlaması
Tekliflerin açılma zamanı
Geçici teminat
Teminat olarak kabul edilacek değerler
Madde 24– (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilacek değerler aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilan devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler; nominal bedele faiz dâhil edilarek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır, ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişilar ila geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz. (2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilan teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilan teminat mektupları toplamı ila aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilarine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir. (3) Mevduat veya katılım bankalarınca verilan teminat mektupları dışındaki teminatların isteklilar tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihalEkomisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilarin geçici teminatları hemen geri verilir. (4) Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilamez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
İKİNCİ BÖLÜM İhale Usulleri İhale usulleri
Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması
Kapalı teklif usulünde tekliflerin verilmesi
Kapalı teklif usulünde dış zarfların açılması
Kapalı teklif usulünde iç zarfların açılması
Madde 29– (1) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleyEkatılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra, postayla gelen teklifler de dahil olmak üzere zarflar numara sırasıyla açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu listEkomisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. (2) Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan ya da Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerine uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. (3) Geçerli teklifler bu suretle tespit edildikten sonra en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilarden sıra ila yeniden sözlü veya yazılı teklifte bulunulması istenir. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. İhaleden çekilan isteklilarin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden teklif veremezler. (4) Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklifle aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise, bu isteklilar dahil edilmek suretiyle yapılır. (5) Komisyon, uygun gördüğü her aşamada daha önce ihaleden çekilanler hariç olmak üzere oturumda hazır bulunan isteklilarden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihalEkomisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
Kapalı teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması
Kapalı teklif usulünde ihalenin yapılamaması
Açık teklif usulünün uygulanması
Açık teklif usulünde ihale
Açık teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması
Açık teklif usulünde ihalenin yapılamaması
Pazarlık usulünde ihale
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması
Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar
İhalEkararlarının kesinleşmesi
Kesinleşen ihalEkararlarının bildirilmesi
İhalede hazır bulunmayan isteklilar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sözleşme İhalenin sözleşmeye bağlanması
Notere tasdik ve tescili zorunlu olmayan sözleşmeler
Kesin teminat
Kesin teminatın geri verilmesi
Sözleşme yapılmasında müşterinin görev ve sorumluluğu
İdarenin görev ve sorumluluğu
Müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması
Sözleşmenin devri
Madde 49– (1) İhale süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sözleşme, Genel Müdürlüğün izniyle başkasına devredilabilir veya sözleşmeye ortak alınabilir. Ancak, devir alacaklarda ve ortak olacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme feshedilir ve müşteri hakkında Yönetmeliğin 48 inci maddesi hükümleri uygulanır. (2) Kira sözleşmeleri, devir talebinde bulunan kiracının taşınmazı sözleşmeye dayalı olarak aralıksız olarak kullanmaya başladığı tarihten itibaren bir yıl içinde ve sözleşmenin bitimine altı ay kala devredilamez. Sözleşmeyi devralan kişilar, devir tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe devir talebinde bulunamazlar. İşletmenin nev’indeki (limited şirketin, anonim şirkete dönüşmesi gibi) değişiklikler ila unvan değişiklikleri sözleşme devri olarak kabul edilmez. Bu durumda, sözleşme süre şartı aranmadan yeni hale göre tadil edilir. (3) İrtifak hakkı lehtarı tarafından, irtifak hakkının üçüncü kişilare devrinin talep edilmesi halinde; varsa, idareye olan borçların gecikme faizi ila birlikte ödenmesi, sözleşme hükümlerine aykırılıkların idarece verilan süre içerisinde giderilmesi, irtifak hakkından dolayı idare aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilarek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi, idarece belirlenecek yeni bedel ve sözleşmEkoşullarının kabul edilmesi kaydıyla, irtifak hakkının devrine Genel Müdürlükçe izin verilabilir.
Müşterinin ölümü
Müşterinin iflası hali
Müşterinin ağır hastalığı tutukluluk veya mahkumiyeti hali
Müşterinin birden fazla olması hali
ÜÇÜNCÜ KISIM İhalelerle İlgili Özel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Satış İşlemleri İhale usulleri
Satış izni
Taşınmazların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi
Taksitli satışlar
Ödeme aracı
İKİNCİ BÖLÜM Trampa ve Arsa veya Kat Karşılığı İnşaat İşlemleri İhale usulü
İhalelerde izin
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kiralama İşlemleri İhale usulleri
Madde 61– (1) Genel Müdürlük taşınmazlarının kiraya verilmesinde tahmin edilan yıllık kira bedeli, Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezi yönetim bütçEkanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı aşanlarda isEkapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüylEkiraya verilameyen taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usullEkira ihalesine çıkarılır ve bunlar Kanunun 43 üncü ve 49 uncu maddeleri uyarınca pazarlık ihalesine bırakılmaz. (2) Kanunun 51 inci maddesinin (a) bendine göre her yıl merkezi yönetim bütçEkanununda belirtilan parasal sınır içindEkalsa da kira ihalesi pazarlıkla yapılamaz. (3) (Değişik:RG- 13/2/2021- 31394) 6831 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında olan fabrika veya ticarethane niteliğindeki tesisler kullanıcılarına pazarlıkla kiraya verilabilir. (4) Kullanışlarının özelliği veya idareye yararlı olması nedeniylEkapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen Genel Müdürlük taşınmazları Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine Genel Müdürlüğün paylı veya elbirliği şeklinde özel mülkiyetinde olan taşınmazlardaki payları ise Kanunun 51 inci maddesinin (f) bendine göre pazarlıkla kiraya verilabilir. (5) Genel Müdürlük taşınmazlarının kiraya verilmesi işlemlerinde; kullanışlarının özelliği veya idareye yararlı olması hususlarının bulunup bulunmadığı Genel Müdürlükçe belirlenir. Ancak, aşağıda belirtilan durumlarda bu özelliklerin varlığı kabul edilir ve Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilabilir. a) Kamu hizmeti görülmek üzerEkamu idarelerinEkiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin yeni bedel ve koşullarla, kiracı kamu idaresince belirlenen ve idarece uygun görülen üçüncü kişilarEkiraya verilmesi, b) Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi, c) Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi, ç) Baz istasyonları, radyo ve televizyon vericilari ila radyolink vericilari gibi tesisler için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi, d) Taşınmazların kamu idarelerinEkiraya verilmesi, e) BirliktEkullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilan, bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazların kiraya verilmesi, f) Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilan otoparklar dışındaki taşınmazların kiraya verilmesi, g) Reklam levhası konulmak üzerEkiralanması talep edilan taşınmazların kiraya verilmesi.
Kiralarda sözleşme süresi
Kira izni
Kamu hizmeti görülmek üzerEkamu idarelerinEkiralanan yerlere ilişkin işlemler
Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi
Genel Müdürlüğün paylı veya elbirliği şeklindeki özel mülkiyetinde olan taşınmazlardaki paylarının kiraya verilmesi
Alt kiracılık
Kira sözleşmesinin sona ermesi ve feshi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İrtifak Hakkı İşlemleri İrtifak hakkı kurulması
İrtifak hakkı tesisinde izin
İrtifak hakkı kurulması usulü
İrtifak hakkı sona ermesi ve feshi
DÖRDÜNCÜ KISIM Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri Ecrimisilin tespit ve takdir edilmesi
Madde 73– (1) Genel Müdürlük taşınmazlarının kişilarce işgale uğradığının tespit edilmesi halinde idarece görevlendirilan bedel tespit komisyonunca; tespit tarihinden itibaren onbeş gün içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak, tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir. (2) Taşınmazın mahallinde düzenlenecek taşınmaz tespit tutanağında (ek- 7); işgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, işgalcilari, kullanım amacı, ecrimisil takdirinde yararlanılabilacek bilgilar ila bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilare yer verilir. (3) Ecrimisilin tespit ve takdirinde; idarenin zarara uğrayıp uğramadığına ve işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli, fiili ve hukuki durumu ila işgalden dolayı varsa elde ettiği gelir, aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilarden soruşturulmak suretiyle edinilacek bilgilar ila taşınmazın değerini etkilayecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur. İşgalin şekli, Genel Müdürlük taşınmazının konumu ve taşınmazdan elde edilan gelir gibi unsurlar itibariyle asgari ecrimisil tutarlarını belirlemeye idare yetkilidir. (4) Kiraya verilan ve irtifak hakkı kurulan taşınmazlarda kira sözleşmesinin veya irtifak hakkının bitiminden sonra kullanımın devam etmesi halinde, varsa sözleşme veya resmi senetteki hükme göre işlem yapılır. Aksi takdirde işgalcilar hakkında ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır. (5) Genel Müdürlüğün paylı veya elbirliği şeklinde özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların işgali halinde, Genel Müdürlük payına tekabül eden miktar esas alınarak ecrimisil takip ve tahsilatı yapılır. (6) Genel Müdürlük, uygulamada birliği sağlamak amacıyla, ecrimisilin tespit ve takdirine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Ecrimisil ihbarnamesinin tebliği ve itiraz
Madde 74– (1) Takdir edilan ecrimisiller idarece; takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde ecrimisil ihbarnamesi (ek- 8) düzenlenerek fuzuli şagila, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öncelikle elden veya iadeli taahhütlü mektupla, bu şekilde tebliğ edilameyenler diğer usullere göre tebliğ edilir. Ecrimisil işleminde maddi, kişide, işgal edilan alanda veya yüzölçümde ya da benzer şekilde hata olduğunun belirlenmesi halinde, bu hata idarece hangi aşamada olursa olsun re’sen düzeltilir ve yeniden ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek ilgililarine tebliğ edilir. (2) Ecrimisil işleminEkarşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili idareye dilakçeyle müracaat edilarek düzeltme talebinde bulunulabilir. Bu süre içerisinde ecrimisil işleminEkarşı düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemesi veya itiraz edilmesine rağmen aynı süre içerisinde bu itirazdan kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçilmesi ya da yine bu süre içerisinde dava açılmış ise aynı süre içerisinde davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. (3) Düzeltme talepleri, talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde bu amaçla oluşturulacak komisyonlarca karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde düzenlenecek ecrimisil düzeltme ihbarnamesi ila ilgilisine tebliğ edilir. Ecrimisil ihbarnamesine yapılan itiraz veya açılan dava ila ecrimisil düzeltme ihbarnamesine (ek- 9) açılan dava idarece yapılan ve re’sen düzeltilmesi gereken hatalara ilişkin ve bu hata idarece düzeltilir ise; bu durumda da açılan davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. (4) Düzeltme talepleri ecrimisil tespit ve takdirini yapan komisyon tarafından incelenip karara bağlanır.
Ecrimisilin kesinleşmesi vade tarihi ve tahsili
İşgalin devamı
Tahliye
BEŞİNCİ KISIM İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar Yasak fiil ve davranışlar
İhalelerEkatılmaktan geçici yasaklama
Madde 79– (1) Yönetmeliğin 78 inci maddesinde belirtilan fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa bunları yapanlar idarece, ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık tarafından, haklarında bir yıla kadar Bakanlık ve Genel Müdürlük dahil bütün kamu kurum vEkuruluşları tarafından yapılan bütün ihalelerEkatılmaktan yasaklama kararı verilir. (2) Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan isteklilar ila sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşterilar hakkında da, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık tarafından, haklarında bir yıla kadar sadece Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından yapılan bütün ihalelerEkatılmaktan yasaklama kararı verilir. (3) Yasaklama kararları, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de ilan ettirilir. (4) Haklarında yasaklama işlemi yapılmış kişilarin sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tüzel kişilare de aynı müeyyide uygulanır. (5) İlgili orman bölge müdürlüğü veya işletme müdürlükleri, ihalelerEkatılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştığı takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. (6) Yönetmeliğin 78 inci maddesinde belirtilan fiil veya davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilarden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilarin şahsi kusurlarından kaynaklanan ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilan fiil veya davranışları sebebiyle haklarında ihalelerEkatılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği idarece tespit edilanlerden, verilacek bir aylık süre içinde ihale bedelinin üç katı tutarında tazminatı peşin olarak ödeyenler hakkında ihaleden yasaklama kararı verilmez.
Görevlilarin sorumluluğu
ALTINCI KISIM Çeşitli ve Son Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Sürelerin Hesabı Tebligat Kullanılacak Formlar İzin ve Görüş Alınması Sürelerin hesabı
Tebligat
Kullanılacak formlar
İzin ve görüş alınması
İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Taşınmaz devri
Taşınmaz gelirinin yatırım projelerinde değerlendirilmesi işlemleri
Mevcut kira sözleşmelerindeki bedel artışı Geçici
Mevcut yirmi yıldan uzun süreli kira sözleşmelerindEkira süresi Geçici
Yürürlük
Yürütme