Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ KAPSAM
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Tüzükte geçen; a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, b) Büro: Serbest yeminli ormancılık bürosu ile serbest yeminli orman ürünleri bürosunu, c) Kanun: 29/6/2006 tarih ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu, ç) Mühendis: Orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisini, d) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri Odasını, e) Ortaklık bürosu: Birden çok serbest yeminli meslek mensubunun bir araya gelerek kurdukları ve mesleki faaliyetlerini yürüttükleri büroyu, f) Serbest meslek mensubu: Mühendis olup Odadan ruhsat almış ve mesleğini hizmet akdi ile herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesabına icra eden meslek mensubunu, g) Serbest yeminli meslek mensubu: Kanunun 6 ncı ve 9 uncu maddelerinde belirtilen koşulları yerine getirerek yeminli sıfatını kazanmış, Odadan ruhsat almış ve mesleğini hizmet akdi ile herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesabına icra etmek üzere, Kanunun 5 inci maddesi ile serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürosu kurmaya yetkilendirilen serbest meslek mensubunu, 3840 ğ) Sorumlu müdür: Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarının, ortaklık bürolarının ve şirketlerin teknik ve idari yönetimini yapan, personelin mevzuata uygun olarak çalıştırılması sorumluluğunu üstlenen serbest yeminli meslek mensubunu, h) Süreli gün çalışma: Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla, haftanın belli günlerinde veya günün belli saatlerinde, hizmet akdi dışında yapacakları sözleşme karşılığında danışmanlık yapılmasını, ı) Şirket: Serbest yeminli meslek mensuplarının, Kanunda sayılan mesleki faaliyetlerini, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra etmek amacıyla bir araya gelerek 29/6/1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre kurdukları ve ortaklarının tamamının serbest yeminli meslek mensubu olduğu şirketi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Esasları Tasdik İşleri ve Yetki Devri Genel ilkeler
Faaliyet konuları
Yapacakları işler hak ve yetkiler
Madde 6– (1) Serbest yeminli meslek mensupları, Kanunun 4 üncü maddesindeki faaliyet konularıyla sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki işleri yapar, hak ve yetkileri kullanırlar: a) Araştırma-geliştirme çalışmaları: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin birim zaman analizi, teknik, biyolojik, ekolojik, ekonomik, kültürel, çevresel ve benzeri konulardaki çalışmalardır. b) Çevresel muhasebe: Çevre kaynaklarının kullanımı ve kullanımlar sonucunda bu kaynaklarda meydana gelecek azalma ve bozulmaların tespiti ile ulusal hesaplar sistemi içinde muhasebeleştirilmesidir. c) Keşif: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisiyle ilgili projelere dayalı keşiflerin hazırlanması, keşfe esas olacak arazi incelemelerinin yapılması ve bu konudaki tutanakların düzenlenmesi ile ihalelere ilişkin dosyaların hazırlanması çalışmalarıdır. 3841 ç) Zarar ve ziyan belirlemek: Biyotik veya abiyotik orijinli orman zararlıları, teknik eksiklik, yangın, tabii afetler ve benzeri nedenlerle ormanlarda, orman alanlarında, orman ürünlerinde ve tesislerinde meydana gelen zarar ve ziyanın tespiti, değerlendirilmesi ve rapora bağlanmasıdır. d) Kıymet takdiri: Orman kaynaklarının stok değerleri ile bu kaynakların işlevsel akım değerlerinin belirlenmesi ve rapora bağlanması çalışmalarıdır. e) Maliyet hesaplamak: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyetlerin tahmini girdi maliyetleri ile bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan kesin çıktı maliyetlerinin hesaplanmasıdır. f) Fizibilite raporu hazırlamak: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin kurulacak tesisler ile yapılması öngörülen benzeri yatırımların fizibilite raporlarının hazırlanmasıdır. g) Tasarım faaliyetleri: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin makine, donanım ve ürün çıktısı gibi konularda tasarım çalışmalarının yapılmasıdır. ğ) Plan ve projeler hazırlamak ve uygulamak: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin plan ve projelerin hazırlanması ve bunların uygulanmasına ilişkin çalışmalardır. h) Standardizasyon çalışmaları: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyetlerin, odun ve odun dışı ürünlerin, çıktıların, hizmetlerin, araç ve gereçlerin ve ergonomi gibi konuların standardizasyon esaslarını belirlemek ve ilgili çıktıların yürürlükteki standardizasyon esaslarına uygunluğunu tespit etmektir. ı) Sertifikalandırma: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin tüm faaliyet ve çıktıların, bu konudaki kontrol yöntemleri uygulanmak suretiyle mevzuata uygun olarak yapıldığını belgelemek ve belirlenecek esaslar çerçevesinde uygunluk belgesi vermektir. i) Kalite kontrolü: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyet, hizmet ve ürün çıktılarının standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve rapora bağlamaktır. j) Stok kontrolü: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin stok kontrollerinin mevzuata uygun olarak yapılmasıdır. k) Denetim: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan işlerin mevzuata, şartname ve sözleşmelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının her aşamada denetlenmesidir. l) Muayene: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin kabulü istenilen konuların ilgili mevzuata, şartname ve sözleşmelere uygunluğunu, bu konuda belirlenmiş yöntemlere göre muayene etmek suretiyle tespit etmek ve belgeye bağlamaktır. m) Hakemlik: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin uyuşmaz lıkları 18/6/1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan tahkim sözleşmesi hükümleri gereğince çözüme kavuşturmaktır. n) Eksperlik: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin eksperlik hizmeti ihtiyaçlarını mevzuata uygun olarak yerine getirmektir. 3842 o) Teknik müşavirlik: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilere teknik müşavirlik hizmeti sunulmasıdır. ö) Danışmanlık: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak teknik, ekonomik, ekolojik, çevresel ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti verilmesidir. p) Yeminli danışmanlık: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin yeminli danışmanlık hizmeti ihtiyaçlarını mevzuata uygun olarak yerine getirmektir. r) Bilirkişilik: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin olarak teknik, ekonomik, ekolojik, çevresel ve benzeri konularda bilirkişilik yapılmasıdır. s) Yeminli bilirkişilik: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin adli ve idari yargının yeminli bilirkişilik ihtiyacını mevzuata uygun olarak yerine getirmektir. ş) Rapor hazırlamak: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları her türlü teknik, idari ve benzeri raporları hazırlamaktır. t) Laboratuvar açmak: Mevzuatına uygun olarak ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin teknik donanımlı laboratuvar açmak ve yönetmektir. u) Özel müesseseler ve işletmeler kurmak: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin konularda, ticari esaslara uygun olarak tek başlarına veya ortaklık halinde özel müessese ve işletmeler kurmaktır. ü) Özel müesseseler ve işletmeleri yönetmek: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında kurulmuş olan özel müesseseler ve işletmeleri süreli gün çalışma esası kapsamında yönetmektir. v) Ormancılık karantina hizmetleri: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan ihracat ve ithalatın 15/5/1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu hükümlerine göre fümigasyon ve karantina hizmetlerini yürütmektir. y) Ormancılık rehberlik hizmetleri: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin teknik, ekonomik, ekolojik, çevresel, biyolojik, kültürel ve benzeri konularda rehberlik hizmetlerinin verilmesidir. z) İhracat ve ithalata ilişkin hizmetler: Her türlü odun, odun türevleri ve odun dışı ürünler ve türevleri, ağaç, ağaççık, fidan, çalı ve benzeri orman bitkileri ile ormancılıkta, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisinde kullanılacak donanım, alet, edevat, hormon ve ilacın ihraç ve ithal edilebilmesi için ihracat ve ithalat mevzuatında öngörülen rapor, beyanname ve benzeri belgelerin düzenlenmesine ilişkin çalışmalardır. (2) Yapılacak işlerde, yardımcı personel ve teknisyen ile konunun uzmanı mühendis çalıştırılabilir veya onlardan danışmanlık hizmeti alınabilir. (3) Yukarıda belirtilen işler, ortak faaliyet alanları içinde ise mevzuatla yetkilendirilmiş, Kanun kapsamı dışındaki diğer meslek mensuplarıyla beraber yapılır.
Tasdik işleri ve esasları
Madde 7– (1) Serbest yeminli meslek mensuplarınca kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş belgeler, kanunları gereğince kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş, denetim ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ilişkin hususlar saklıdır. (2) Tasdik yetkisi, serbest yeminli meslek mensuplarına aittir. Serbest yeminli meslek mensupları, bu yetkilerini faaliyet konularıyla sınırlı olarak kullanırlar. (3) Serbest yeminli meslek mensuplarınca, tasdik edilecek belgeler için gerekli görülen arazi, atölye, fabrika ve büro incelemeleri yapılır. İnceleme sonucunda, yapılan işlemlerin ormancılık, orman endüstrisi ile ağaç işleri endüstrisine ilişkin mevzuat hükümlerine, standartlara, bilim ve tekniğe uygunluğunun tespiti halinde, tasdik işlemine esas olmak üzere bir inceleme raporu düzenlenir. Hazırlanan bu inceleme raporu ilgili işlem dosyasına eklenir ve bir nüshası da serbest yeminli meslek mensuplarınca saklanır. (4) Serbest yeminli meslek mensuplarınca tasdik edilecek belgelerin her sayfasına kaşe vurularak paraflanır, belgelerin son sayfası ad ve soyadı yazılarak imzalanır. (5) Serbest yeminli meslek mensupları tarafından düzenlenen plan, proje, rapor ve benzeri belgeler tasdik edilmiş belge olarak kabul edilmez, bu belgelerin bir başka serbest yeminli meslek mensubunca ayrıca tasdiki gerekir. (6) Serbest yeminli meslek mensupları yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Serbest yeminli meslek mensupları, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, uğratılan her türlü zarar ve ziyan ile hukuki sonuçlarından iş sahipleriyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Tasdik kaşesi
Yetki devri ve esasları
Yasaklar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bürolar ve Şirketler Bürolar ve şirketler
Madde 11– (1) Serbest yeminli meslek mensupları, kendi bürolarını açabilir, ortaklık büroları veya şirketler şeklinde birleşebilirler. (2) Serbest yeminli meslek mensuplarından; a) Orman mühendisi unvanına sahip olan serbest yeminli meslek mensupları, mesleki faaliyetlerini, serbest yeminli ormancılık bürolarında veya serbest yeminli ortaklık bürolarında veya şirketlerde, b) Orman endüstri mühendisi veya ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip olan serbest yeminli meslek mensupları, mesleki faaliyetlerini, serbest yeminli orman ürünleri bürolarında veya serbest yeminli ortaklık bürolarında veya şirketlerde, yerine getirirler. (3) Bürolar ve şirketler dışında, Kanundan ve bu Tüzükten kaynaklanan hak ve yetkiler kullanılamaz. (4) Serbest yeminli meslek mensupları ile serbest meslek mensupları arasında ortaklık bürosu veya şirket kurulamaz. (5) Serbest yeminli meslek mensupları, kendi bürolarının sorumlu müdürüdürler. Ortaklık bürolarında veya şirketlerde, ortak olan serbest yeminli meslek mensuplarından birisi sorumlu müdür olarak belirlenebilir. Sorumlu müdürler, bürolarda veya şirketlerde hizmet akdine dayalı olarak çalıştırılmaları halinde, bu görevlerinin devamı süresince serbest yeminli meslek mensuplarına tanınan hak ve yetkileri kullanamazlar. 3845 (6) Bürolarda yapılan faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz. Ortaklık bürosu ve şirket şeklinde çalışılması halinde, yapılacak işlerden doğacak cezai sorumluluk, işi yapan meslek mensubuna aittir.
Denetim
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınav ve Göreve Başlama Sınav esasları
Sınavlar
Göreve başlama
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Mesleki faaliyet yasağı
Geçici mesleki faaliyet yasağı
Yeminli sıfatının kaldırılması yeminli meslek mensupluğu ruhsatının ve kaşenin geri alınması
Yürürlük
Yürütme