özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle özel çocuk Kulüplerinin Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Aila ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, b) Çalışma odası:(Değişik ibare:RG- 8/9/2016- 29825) ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden çocukların grup sorumluları eşliğinde derslerinin, ödev çalışmalarının ve çeşitli sosyal, kültürel etkinliklerin yapıldığı odayı, c) Çocuk bakıcısı: Çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olan kişiyi, ç) Çocuk kulübü: (Değişik ibare:RG- 8/9/2016- 29825) ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden çocuklara hizmet veren kuruluşu, d) Genel Müdürlük: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, e) Grup sorumlusu: Grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak ve çocuklara temel ahlaki kavramlar ve değerler ila temel alışkanlıkları kazandırmak için gerekli faaliyetleri bir program dahilinde uygulamakla yükümlü kişiyi, f) Gündüz bakımevi: (Değişik ibare:RG- 8/9/2016- 29825) 25- 66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu, g) İl müdürlüğü: Aila ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü, ğ) Komisyon: Kuruluşların denetlenmeleri, değerlendirilmeleri, idari para cezası uygulaması vEkapatılmaları ila ilgili kararları almak üzere valilik onayı ilEkurulan, valinin görevlendireceği il müdürü veya il müdür yardımcısı ya da şube müdürü başkanlığında en az üç sosyal çalışma görevlisinden oluşan dört kişinin görev aldığı komisyonu, h) Kreş: (Değişik ibare:RG- 8/9/2016- 29825) 0- 24 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu, ı) Kurucu: Özel kreş ve gündüz bakımevi ve özel çocuk kulübü veya her üçünü bir arada açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi, i) Kuruluş: Gerçek kişilare veya özel hukuk tüzel kişilarine ait, 2828 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin 3 numaralı alt bendindeki tanıma uygun olarak görevini yerine getiren, 0- 66 aylık çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerini sağlayan kreş ve gündüz bakımevleri ila; (Değişik ibare:RG- 8/9/2016- 29825) ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden çocukların boş zamanlarını uygun program düzenleyerek değerlendiren ve bu suretle bakım vEkorunmalarını sağlayan çocuk kulüplerini, j) Kuruluş müdürü: Kuruluşun amacına uygun olarak işleyişi ila ilgili idari konulardaki her türlü işlemden, kuruluştaki çocukların eğitimi, bakımı ve beslenmelerinin sağlık kurallarına uygun olarak sağlanmasından, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortam oluşturulmasından, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olunmasından, çocuklara temel ahlâki kavramlar ve değerler ila bu alışkanlıkların kazandırılmasından birinci derecede sorumlu olan kişiyi, k) Oyun ve emekleme odası:(Değişik ibare:RG- 8/9/2016- 29825) 0- 24 aylık çocukların grup sorumlusu eşliğinde, yürüme becerisi kazandığı ve oyun oynadığı odayı, l) Oyun, etkinlik ve uyku odası:(Değişik ibare:RG- 8/9/2016- 29825) 25- 66 aylık çocukların oyun oynadığı, grup sorumluları eşliğinde, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyici eğitim programları ve çeşitli etkinlikler yaptığı, belirli zaman dilimlerinde uyumaları ve dinlenmeleri için düzenlenmiş odayı, m) Oyun ve dinlenme odası:(Değişik ibare:RG- 8/9/2016- 29825)ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden çocukların grup sorumlularının eşliğinde oyun oynamaları, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyici çeşitli etkinlikler yapmaları ve dinlenmeleri için düzenlenmiş odayı, n) Özel hukuk tüzel kişilari: Özel hukuk hükümlerine görEkurulan dernek, vakıf, şirket vEkooperatifleri, o) Program: Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan eğitim programlarını, ö) Sosyal çalışma görevlisi: Sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, öğretmenlik, sosyoloji, aila ve tüketici bilimleri alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını, p) Uyku odası:(Değişik ibare:RG- 8/9/2016- 29825)0- 24 aylık çocukların belirli zaman diliminde uyumaları ve dinlenmeleri için düzenlenmiş odayı, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Kuruluşların Açılması Devri Nakli Değişiklik İşlemi ve Kapatılması Kurucularda aranacak şartlar
Başvuru ve istenecek belgeler
Madde 6– (1) Kuruluş açmak isteyen kişilar tarafından, açılması planlanan kuruluş binasının adresini belirten bir dilakçe ve binaya ait yapı kullanım izin belgesi ila il müdürlüğüne başvurulur. Bina, en az iki sosyal çalışma görevlisi tarafından 15 inci maddeye uygunluk açısından on beş gün içerisinde yerinde incelenir ve binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir. (2) Binanın uygun görülmesi halinde başvuru sahibinden aşağıdaki belgeler istenir: a) T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi, b) Adli sicil belgesi, c) Öğrenim durumunu gösterir belge, yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi, ç) Kurucu tüzel kişi isEkuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi veya çocuk kulübü işletmeciliği yapılabilaceğine ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği, d) Kurucu temsilcisinin kuruluşu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirtildiği yönetim kurulu kararının il müdürlüğünce onaylı örneği. (3) Kuruluşun açılacağı bina ila ilgili olarak aşağıdaki belgeler istenir: a) Binanın kapasitesinin hesaplanabilmesi için belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüklerinden(Ek ibare:RG- 8/9/2016- 29825) veyahut yetkili serbest proje bürolarından ya da çevre ve şehircilik müdürlüklerinden alınacak odaların büyüklüğü ve ölçümünü gösterir belge ve tasdikli mimari proje, b) Bina kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; bina kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği, c) Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halinde, kat maliklerinin oy birliği ila verdiği karar örneği, ç) Binanın, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ila yürürlüğEkonulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu, d ) Binanın trafik emniyetinin olduğuna ve alkollü içki tüketilan ve satılan yerler ve genel ahlâk kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçEkapıları, yoksa bina kapıları ila arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna dair, il veya ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,(1) e) Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin, il veya ilçe toplum sağlığı merkezlerince düzenlenen rapor, f) Binanın kat veya katları, odaları, bahçesi için ayrı ayrı üç nüsha 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim plânı örneği, g) Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor, ğ) Numarataj belgesi. (4) 6/3/2007 tarihinden sonra yapı ruhsatı ve yapımı tamamlanarak yapı kullanım izin belgesi alınmış binalardan, binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor istenmez. (5) Kurucunun bina ila ilgili belgeleri teslim etmesinden sonra, tüm belgelerin uygun olup olmadığı il müdürlüğünde görevli sosyal çalışma görevlilari tarafından on iş günü içerisinde değerlendirilir. Belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, kurucudan en geç bir ay içerisinde kuruluşun 17 nci maddeye uygun olarak tefrişinin yapılarak, ek- 1’deki Güvenlik Bilgilandirme Formunda belirlenen esaslar çerçevesinde güvenlik önlemlerinin alınması resmi yazı ila istenir. (6) Tefriş yapıldıktan sonra il müdürlüğü tarafından yerinde inceleme yapılır ve inceleme sonucunda binanın fiziki şartları ila bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir ek- 2’deki Açılış İnceleme Raporu Formu ilEkuruluşun oda ve bölümlerinin bina içindeki yerleri ve kapasite hesaplamasının belirtildiği bina durum değerlendirme raporu düzenlenir.
Açılış izni için gerekli işlemler
Madde 7– (1) Bir kuruluşun açılıp faaliyete geçebilmesi, aşağıda belirtilan esaslar çerçevesinde olur: a) Başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, kurucu tarafından 6 ncı maddede belirtilan evraklar, ikişer adet dosya halinde hazırlanarak, incelenmek üzere il müdürlüğüne teslim edilir. Bu süre içindEkuruluşa çocuk kabulü yapılmaz. Belirtilan süre içinde açılış izni için gerekli belgeleri tamamlamayan kurucuların dosyaları iade edilir. b) Kurucu tarafından teslim edilan tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması ve il müdürlüğünce düzenlenen bina durum değerlendirme raporu ila inceleme raporunda olumlu kanaat bildirilmesi halinde; il müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ilEkuruluş hizmete açılır. Tüm belgeleri tasdik edilan dosyalardan biri il müdürlüğündEkalır; diğeri ise ek- 3’de bulunan Açılış İzin Belgesi düzenledikten ve imzaladıktan sonra kurucuya imza karşılığında teslim edilir. c) Açılış İzin Belgesi düzenlenen kuruluşa çocuk kabulü yapılır. ç) Açılış İzin Belgesi verilan ya da devir veya nakil edilan her kuruluşun işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi, bir ay içinde il müdürlüğü tarafından, o yerin bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ila defterdarlığa veya vergi dairesine bildirilir. d) Aynı kurucu tarafından yeni bir şubenin açılması halinde, yeni kuruluş açılışındaki gibi işlem yapılır. Her yeni şube için ayrı kuruluş müdürü ve personel istihdamı zorunludur.
Devir vEkurucu temsilcisi değişikliği
Madde 8– (1) Kuruluşun başka bir gerçek veya özel hukuk tüzel kişiliğe devri için aşağıda belirtilan belgeler il müdürlüğüne sunulur: a) Kuruluşu devir etmek ve devir almak isteyen kişilare ait dilakçe ila devir almak isteyen kişiye ait kurucu belgeleri, b) Kuruluşun diğer bir gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisine devrinde yeni kurucular adına düzenlenecek ek- 4’teki Devir Yetki Belgesi, c) Devir Yetki Belgesi verildikten sonra, on beş gün içinde, kuruluşun borç ve alacaklarının, vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, kuruluşu devralan gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenildiğini gösteren ve noterlikçe düzenlenen devir senedi, ç) Kuruluş binası kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; kuruluş binası kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği, d) Kuruluşta yeni görev alacak personele ilişkin belgeler ve iş sözleşmesi. (2) Belgelerin uygunluğunun belirlenmesi halinde, kurucu değişikliğine dair valilik onayı alınır ve ek- 5’teki Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir. (3) Kurucunun başvuruda bulunduğu tarihten itibaren bir ay içinde devir için gerekli belgeleri tamamlamaması durumunda devir talebi reddedilir. (4) Devir Yetki Belgesi verilmesi kuruluşun yeni kurucuya devredildiği anlamını taşımaz. Kuruluşun yeni kurucuya devri, valilik onayı alınıp, Değişiklik İzin Belgesi düzenlendikten sonra gerçekleşmiş olur. İl müdürlüğüne başvurmadan kuruluşu devir eden veya devir alan kişilare yeniden özel kuruluş açma talebinde bulunmaları halinde izinsiz devir işleminin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl süresince açılış izni verilmez. (5) Özel hukuk tüzel kişilarindEkurucu temsilcisi değişikliği aşağıda belirtilan esaslar çerçevesinde yürütülür; a) Temsilci değişikliğine ait yönetim kurulu kararı alınır. b) Kurucu olarak görev alacak kişilarden Yönetmelikte belirtilan koşullar aranır ve belgeler istenir. c) İl müdürlüğü tarafından belgelerin uygun olduğunun belirlenmesi halinde, yeni kurucu adına Değişiklik İzin Belgesi düzenlenir.
Kuruculuk hakkının kaybedilmesi
Kuruluş nakli
Bina yerleşim kapasite ve yaş grubu değişikliği
Kuruluşa ad verme işlemleri
Kuruluşun kurucu tarafından kapatılması
Kuruluşla ilgili yapılan değişiklik işlemlerinin bildirilmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kuruluş Binasının Özellikleri Kuruluş binası ve yeri
Madde 15– (1) Kuruluş olarak kullanılacak binanın ve yerinin seçiminde aşağıdaki hususlara uyulur: a) Kuruluşun kapasitesine uygun yeterli büyüklükte bahçesi bulunur. Bahçenin alanı her çocuk için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olur. Binaların teras katları bahçe olarak kullanılamaz. b) Kuruluş müstakil veya çok katlı bir binanın zemin katında veya zeminle bağlantılı üst katlarda açılabilir. Çocuklar için kullanılacak tüm odalar aydınlık, ferah, gün ışığı alacak şekilde pencereli olur ve doğal aydınlanması sağlanır. Odalar çocukların sağlığının olumsuz etkilanmemesi için nemsiz olur. Bodrum kat, yol seviyesinin altında bulunan kat veya çatı katı kapasiteye dâhil edilmez. c) Kuruluş binası veya bitişiğinde çocuklar için tehlike yaratabilacek, fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletme bulunamaz. Kuruluş çevresinde fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletmenin bulunması halinde, ilgili mevzuat hükümlerine ve Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun mesafelerin korunup korunmadığına dair rapor bu konuda yetkili kurumlardan alınır. ç) Kuruluş binası veya bitişiğinde baz istasyonu bulunamaz. Kuruluş çevresinde baz istasyonunun olması halinde, sağlık ve güvenlik yönünden uygun mesafelerin alınıp alınmadığına dair rapor bu konuda yetkili kurumdan alınır. d) Kuruluş ila meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri ve benzeri umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ila genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçEkapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre mesafe bulunması zorunludur. Binaların birden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas alınır.(1) e) Özel kreş ve gündüz bakımevi ila özel çocuk kulüplerinin, aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bir arada bulunması halinde,(Değişik ibare:RG- 8/9/2016- 29825) çocuk kulübü, kreş ve gündüz bakımevinden ayrı bağımsız bölüm ve dairelerden oluşur, giriş ve çıkış kapıları ayrı olur; ancak binanın giriş kapısı ortak kullanılabilir. f) Kuruluşun çok katlı bir binada hizmete açılmak istenmesi durumunda, bina ana giriş kapısından ayrı kuruluşa ait bir giriş ve çıkış kapısı bulunur. g) Kuruluşlarda herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkış kapısı, tahliye sistemi veya yangın merdiveni bulunur. h) Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir. Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin vEkoruyucu cihazların seçimi, kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır; yetkili kişilarce bakımı, onarımı, kontrolü yapılır ve işletilmesi sağlanır.
Kapasite tespiti
Madde 16– (1) Kuruluşların kapasite tespiti aşağıdaki şekilde yapılır: a) Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde; 1) 0- 36 aylık çocuklar için sabit karyola kullanılır. Kapasite çocuklar için ayrılan uyku odalarının büyüklüğüne göre hesaplanır. Uyku odalarında her bir çocuğa en az 2 m2 alan ve 6 m3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılarak, kuruluşun toplam kapasitesi bulunur. Ancak kuruluşta uyku odalarına denk, yaklaşık büyüklükte oyun ve emekleme odaları bulunur. Oyun ve emekleme odaları kapasiteye dahil edilamez. 2) 37- 66 aylık çocuklar için portatif karyola kullanılır. Kapasite, uyku, oyun, etkinlik ve uyku odası için gösterilan odanın büyüklüğüne göre hesaplanır. Oyun, etkinlik ve uyku odalarında, her bir çocuğa en az 2 m2 alan ve 6 m3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılarak, kuruluşun toplam kapasitesi bulunur. Oyun, etkinlik ve uyku odası 15 m2 den az olamaz. b) Çocuk Kulüplerinde; 1) Kapasite, çocuklar için ayrılan çalışma odalarının büyüklüğüne göre tespit edilir. Çalışma odalarında, her bir çocuğa 2 m2 alan 6 m3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılarak, kuruluşun toplam kapasitesi bulunur. Çalışma odası 15 m2 den az olamaz. Ayrıca çocukların dinlenebilaceği ve oyun oynayabilaceği çalışma odasına denk büyüklükte bir oyun ve dinlenme odası bulunur. Oyun ve dinlenme odaları kapasiteye dâhil edilamez. 2) Kuruluşta, çocukların tam gün bulanabilaceği ara tatil ve yaz tatiline rastlayan dönemlerde, yukarıda belirtilan şekilde tespit edilan kapasitenin üzerinde çocuk kabulü yapılamaz.
Kuruluş binasında aranacak özellikler
Madde 17– (1) Kuruluş binasında olması gereken özellikler şunlardır: a) Kuruluşta, bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır. b) Oyun, etkinlik, uyku, çalışma ve dinlenme odaları bol ışık almalıdır. c) Çocukların kullandığı, oyun, uyku, çalışma odalarının kapıları içerden dışarıya açılır şekilde olmalıdır. ç) Çocukların oyun oynadığı ve etkinlik yaptığı odaların zemini mutlaka yumuşak malzemeden yapılmış olmalıdır. d) Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilan bir madde ila döşenmeli ve zemin anti bakteriyel malzemeylEkaplanmalıdır. Çocukların oturarak oynamaları ve etkinlikler için, bazı bölümlere minder veya antialerjik halı konulabilir. e) Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilan bir madde ila boyanmalı veya kaplanmalıdır. f) Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun ve psikolojik ve sosyal gelişimlerine yardımcı nitelikteki, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programlarında belirtilan eşyalar ve eğitim araç ve gereçleri ila donatılmalıdır. g) Gruplarda okul öncesi eğitim programına uygun olarak blok, dramatik oyun, kitap, müzik, sanat, fen öğrenme merkezleri, kum ve su masası bölümü oluşturulmalıdır. ğ) Malzemelerin ve oyuncakların konulduğu dolap ve raflar, çocukların rahatça ulaşabilaceği bir seviyede olmalıdır. h) Çocukların günlük etkinliklerini yaptıkları masalar ve sandalyeler, plastik veya ahşap malzemeden yapılmalı ve çocuk boyuna uygun olmalıdır. ı) Günlük faaliyetlerin sergilanebilaceği bir faaliyet panosu bulunmalıdır. i) Kuruluşta ısıtma çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde, kaloriferle, merkezi sistem ila veya iklim koşullarına görEklima ila yapılabilir. Isıtma elektrikli cihaz, odun vEkömürlü soba ila yapılamaz. Odalarda ısıölçer bulunur ve 20- 28 derece ortalama bir sıcaklık sağlanır. j) Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebilaceği aralıkla düzenlenir ve emniyet altına alınır. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde, 25- 30 cm yüksekliğindEkampet kullanılabilir. Ranza kullanılmaz. Yatak takımları değiştirilarek hijyen sağlanır. k) Kuruluşta, her 20 çocuğa bir tuvalet ila lavabo bulunur ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilacekleri büyüklük ve yükseklikte olur. 36 aya kadar olan çocuklar için klozet adaptörü kullanılır ancak portatif tuvalet kullanılmaz. Çocuk kulüplerinde, kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılır. Tuvalet zemini kaymaz seramikten döşenir veya kaymayan paspas serilir. Kuruluşlarda personelin tuvaleti çocuklardan ayrı olmak zorundadır. l) Kuruluşun yeterli büyüklükte bir mutfağı ve ayrı bir yemek odası olmalı, çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ila gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfak zemini kaymaz seramikten döşenir veya kaymayan paspas serilir. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır. m) Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınır ve mutfakta aspiratör bulundurulur. n) (Değişik ibare:RG- 8/9/2016- 29825) 0- 24 aylık çocuklar için ayrı bir alt değiştirme bölümü bulunur. Bu bölümde alt değiştirme masası ila kirli, temiz bez ve çamaşırlar için ayrı dolaplar bulundurulur. Her bebeğin özel eşyası ayrılır, başka bebekler için kullanılmaz. Bebeklerin düzenli olarak altları değiştirilir, gerekli hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edilir. o) (Değişik ibare:RG- 8/9/2016- 29825)0- 24 aylık çocukların mamalarının ve yemeklerinin hazırlanması için gerekli her türlü araç ve gereç bulundurulur. Kullanılan araç ve gereçler sağlığa zarar vermeyecek maddelerden seçilir. Bu araç ve gereçler, düzenli bir biçimde sterilize edilir. Bu yaş grubu için yeterince mama sandalyesi bulundurulur. ö) Çocukların kullandıkları merdivenlerin(Mülga ibare:RG- 8/9/2016- 29825) (…) tutma yerleri çocuk boylarına göre yapılmalıdır. Merdivenlerin eğimi çocukların kullanımına uygun olmalıdır. p) Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar, çocukların rahatça ulaşabilaceği seviyede olmalıdır. r) Kuruluşta, kapasiteye göre ayakkabılık ve portmanto olmalıdır. Ayakkabılık ve portmanto çocukların rahatça ulaşabilaceği seviyede olmalıdır. s) Kuruluşta, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulundurulur. ş) Kuruluşun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulunur. Bahçenin zemininin yumuşak malzemeden olması sağlanır, yeterli toprak ve çim alanın bulundurulmasına özen gösterilir. Bahçede çocukların mevsimlerin ve bitkilarin değişimlerini izlemeleri, sebze yetiştirmelerini sağlayacak uygulama bahçesi veya alanı oluşturulabilir. Bahçede, çocukların kuruluş dışına kontrolsüz çıkmalarını önleyecek tedbirler alınmalıdır. t) Kuruluşun her türlü tesisatı, temiz ve düzenli olmalıdır. Kuruluşta çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin bir talimat veya yönerge bulunmalıdır. u) Kuruluşta hafif bedensel engelli olan çocukların olması halinde, bina girişlerinden en az biri, düz veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ila bağlanır ve özel tuvalet bulunur. ü) Kuruluşun kurumsal kimlik kılavuzunda belirtilan standartlara uygun bir tabelası bulunur.
Sivil savunma planı
Kuruluş binalarının kullanımı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kuruluş Personelinin Nitelik ve Sorumlulukları Personel belgeleri
Madde 20– (1) Kuruluşta görevlendirilacek personele ilişkin aşağıdaki belgeler istenir: a) T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı, b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilan suçlardan mahkûm olmadığına dair adli sicil belgesi, c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya aslının il müdürlüğünce görülmesi kaydıyla fotokopisi; yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi, ç) (Değişik:RG- 8/9/2016- 29825) Aila hekimliğinden alınan sağlık raporu, d) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, e) İş sözleşmesi. (2) Kuruluşta görevlendirilacek yabancı uyruklu personele ilişkin aşağıdaki belgeler istenir: a) Pasaport örneği, b) Çalışma izin belgesi, c) Emniyet müdürlüklerinden alınacak ikamet tezkeresi, ç) Alanında daha önce görev yapan kişilarin, idari ve adli ceza almadığını gösterir belgenin, ilk defa görev alacakların ise adli ceza almadığını gösterir belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği, d) Sağlık raporu, e) Yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi örneği, f) Kuruluş müdürü ve grup sorumlusunun yabancı uyruklu olması halinde görev alacağı kuruluşun benzeri kuruluşlarda, en az iki yıl kuruluş müdürü veya grup sorumlusu olarak çalışmış olduğuna dair belge ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği ila Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların, yabancılar için Türkçe programlarına katılarak alınan belgenin bir örneği; bu belgenin olmaması halinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulacak komisyon tarafından, çocuklarla ilatişim kurabilacek düzeyde Türkçe bildiğinin tespitine ilişkin olarak verilan belgenin bir örneği.
Personel çalışma izni
Madde 21– (1) Personel çalışma izni aşağıdaki esaslar çerçevesinde verilir: a) Kuruluş müdürü, Açılış İzin Belgesini aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, kuruluşta istihdam edilacek personel için 20 nci maddede belirtilan belgeleri iki nüsha olarak il müdürlüğüne teslim eder. b) Personelin kuruluşta çalışabilmesi, il müdürlüğünün onayı ila gerçekleşir. Nitelik ve şartları uygun bulunanların çalışma onayları, müracaattan itibaren on iş günü içinde düzenlenir. Personelin belgeleri ve çalışma onayının bir nüshası il müdürlüğünde diğeri isEkuruluşta muhafaza edilir. İl müdürlüğünce görevlendirilmesi onaylanmayan personel, kuruluşta çalışamaz. Ayrıca kuruluş müdürüne ilişkin, ek- 8’deki belge düzenlenir. c) Kuruluş çalışma onayı verilan personelin fotoğraflı kimlik kartı, ek- 9’a uygun olarak, kuruluş tarafından düzenlenir. Kimlik kartında personelin adı, görevi, göreve başlayış tarihi ve nüfus bilgilari yer alır. Kimlik kartı il müdürlüğünce imzalanır ve mühürlenir. Kuruluşta görevli tüm personel, kimlik kartını, görevi süresince yakasında taşır. Görevinden ayrılan personelin kimlik kartı kuruluş tarafından il müdürlüğüne iade edilir. ç) Kuruluş müdürünün çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmaması halinde, yazılı olarak yetki verilacek müdür yardımcısı ya da kuruluş müdürü veya grup sorumlusu olma niteliklerini taşıyan bir personel yerine vekâlet eder. Kuruluş müdürü izne ayrılmadan öncEkullanılacak izin süresi ve vekâlet edecek personelin adı en geç beş iş günü içinde il müdürlüğüne bildirilir. d) Personelin görevden ayrılması veya görevine son verilmesi halinde, durum en geç beş iş günü içinde il müdürlüğüne bildirilir ve personelin kimlik kartı iade edilir. İl müdürlüğünce görevinden ayrılan veya görevine son verilan personelin çalışma onayı iptal edilir. İl müdürlüğüncEkuruluşa verilan en fazla bir aylık süre içinde yeni personelin kuruluşa başlatılması sağlanır. Bir aylık süre içinde personel bulunamaması durumunda, 51 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
Kurucunun nitelik ve sorumlulukları
Kuruluş müdüründe aranacak nitelikler
Kuruluş müdürünün görev ve sorumlulukları
Madde 24– (1) Kuruluş müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Kuruluşun idari, mali ve teknik tüm işlerini mevzuata uygun olarak yürütür. b) Çocukların kuruluşa kabul işlemlerini yapar. c) Çocukların bakımı, eğitimi vEkorunması ila her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önlemleri alır. ç) Uyum problemi yaşayan veya özel gereksinimi olan çocukların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları yürütür vEkoordine eder. d) Çocukların özlük dosyalarının tutulmasını ve çocuklarla ilgili her türlü işlem ve yazışmaların ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar. e) Eğitim programlarında yer alan ilgili formların grup sorumlularınca her çocuk için düzenlenmesini sağlar ve bunları onaylar. f) Ailalere çocukların durumları hakkında bilgi verir; kuruluşun işleyişi ila ilgili konularda ailalerle ilatişim sağlar. g) Çocukların velilare güvenli bir şekilde teslim edilmesine ilişkin tedbirleri alır ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlar. ğ) Kuruluşta düzenlenecek veli toplantılarını organize eder; toplantılarda alınan kararların uygulanmasını sağlar. h) Personelin denetimini ve görev dağılımını yapmakla yükümlüdür. ı) Personelin özlük dosyalarının tutulmasını, her türlü işlem ve yazışmaların ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Personelin çalışma izninin alınmasına ve bu iznin iptaline ilişkin onay tekliflerini zamanında il müdürlüğüne bildirir. i) Eğitim programlarının hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda grup sorumlularına rehberlik eder; hazırlanan programları tasdik eder ve çalışmaları denetler. j) Kuruluşta çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimi planlar ve uygulanmasını sağlar. k) Yemek listesinin çocukların gelişim özellikleri, ihtiyaçları ve çevre şartları doğrultusunda hazırlanmasını ve yemek numunelerinin saklanmasını sağlar. l) Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri alır. m) Kuruluş bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, doğal afetlerEkarşı korunması, binanın fiziksel durumu ve donanımından kaynaklanan kazalara neden olabilacek merdiven, radyatör, korniş, kapı, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşı iç ve dış güvenliğinin sağlanması yönünde gereken önlemleri alır. n) Kuruluşla ilgili olağanüstü durumları il müdürlüğüne bildirir. o) Mevzuat ve talimatların personele duyurulmasını, uygulanmasını ve standart formların doldurulmasını sağlar. ö) İl müdürlüğü ilEkuruluş arasındaki ilatişimin yürütülmesini sağlar. (2) Bir kişi, birden fazla kuruluşun kuruluş müdürü olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz; grup sorumlusu olarak görev alamaz. Kuruluş müdürü gruplarda günde en az bir saat gözlem yapar.
Kuruluş müdür yardımcısı
Grup sorumlularında aranacak nitelikler
Grup sorumlusunun görev ve sorumlulukları
Çocuk bakıcısının nitelikleri
Çocuk bakıcısının görev ve sorumlulukları
Yardımcı personelin nitelikleri
Branş elemanlarının nitelikleri
Personel yaş durumu
Personel eğitimi
Personelin sağlık işlemleri
Kuruluş personelinin özlük hakları
BEŞİNCİ BÖLÜM Kuruluşun İşleyişine İlişkin Esaslar Çocuklara yönelik eğitim programı
Çocukların beslenmesi
Çocuk kulüpleri
Mesai saatleri dışındaki çalışmalar
Madde 39– (1) Hafta içi mesai saatlerine ilave olarak, gece saatleri ve hafta sonu tatillerinde faaliyetlerini sürdürmek isteyen kuruluşlar, gerekçelerini ve çalışma saatlerini belirten bir dilakçe ila il müdürlüklerine başvururlar. Kuruluşların söz konusu gün ve saatlerde hizmetlerine devam edebilmeleri, il müdürlüğünün kabul ve teklifi ila valiliğin onayına bağlıdır. (2) Kuruluşlarda, yarım günlük ve saatlik bakım hizmeti de verilabilir. Yarım günlük ve saatlik bakım hizmeti verilabilmesi il müdürlüğünün kabul ve teklifi ila valiliğin onayına bağlıdır. (3) Gece ve tatil günlerinde çalışacak kuruluşlarda, idari bir nöbetçi personel ila çocuk sayısına göre grup sorumlusu ve çocuk bakıcısı görevlendirilir. Nöbetçi personel alanında ve idari konularda deneyimli vEkuruluş müdürü olma niteliklerini taşıyan bir kişi olmalıdır. Nöbetçi personel kuruluş müdürü görev ve yetkilarine sahiptir. İhtiyaç duyulması halinde belgeli özel güvenlik görevlisi bulundurulur. (4) Gece ve tatil günlerinde hizmet verecek kuruluşlar, Açılış İzin Belgesinde belirlenen kapasite ve yaş grubu ila çalışmak durumundadırlar. (5) Gece ve tatil günlerinde hizmet verecek kuruluşlarda çocukların güvenliğinin, bakım ve eğitiminin yönetmeliğe uygun sağlanıp sağlanmadığı, personelin uygunluğu, kuruluşun amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğine yönelik hususlar, il müdürlüğü tarafından denetlenir ve denetim sonucuna ilişkin rapor düzenlenir.
Kuruluşun tatil edilmesi
Kuruluşa çocuk kabulü
Madde 41– (1) Kuruluşa çocuk kabulünde, velinin dilakçesi, çocuğun T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı, sağlık raporu, çocuğun herhangi bir alerjisi, devam eden bir hastalığı bulunuyorsa bu durumu gösteren belge ve yeteri kadar fotoğraf istenir. Çocuğun kuruluştan ayrılışına ilişkin veliden dilakçe alınır. (2) Çocuk kulüplerinEkayıt olacak çocukların eğitime devam etmeleri zorunludur. (3) İlgili kuruluşlardan alınmış raporda belirtilmek kaydıyla, ancak hafif derecede zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engeli olan çocuklar kuruluşa kabul edilir. Çocuklara ayrımcılık yapılmaması için gerekli önlemler alınır. (4) Çocuklarda davranış ve uyum problemi ilEkarşılaşılması durumunda, gerekli çalışmalar ek- 12’deki belge ilEkayıt altına alınır ve denetimde gösterilmek üzere dosyada bulundurulur. (5) Hafif zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engelli olan çocukları kabul eden kuruluşlarda özel eğitim öğretmeni veya rehber öğretmen bulundurulur. Söz konusu öğretmenin istihdam edilamemesi halinde, kuruluş müdürü ve grup sorumlusunun rehberlik ve araştırma merkezlerinden alacakları plan ve rapora göre çalışmalar yürütülür. Kaynaştırma eğitimine dair ek- 13 ila ek- 14’teki formlar düzenlenerek denetimde gösterilmek üzere dosyada bulundurulur. Çocukların ihtiyacına göre gerekli araç ve gereçler sağlanır. Gruplarda kaynaştırma eğitimi alacak çocuk sayısı birden fazla olamaz. (6) Kuruluş tarafından kayıtları yapılan çocukların bilgilari Mili Eğitim Bakanlığı e- okul sistemine işlenir.
Gruplardaki çocuk ve personel sayısı
İl müdürlüğüne gönderilacek belgeler
Kuruluşlarda bulunacak defter ve dosyalar
Stajyer öğrenci uygulaması
ALTINCI BÖLÜM Ücretlere İlişkin Hükümler Kuruluşun geliri
Ücret tespiti
Ücret tahsili
Ücret iadesi
Ücretsiz bakım
YEDİNCİ BÖLÜM Denetim İşlemleri Denetim
Madde 51– (1) Kuruluşlar vali onayı ila il müdürlükleri tarafından (Mülga ibare:RG- 8/9/2016- 29825) (…) denetlenir; gerekli görüldüğünde Bakanlık denetçilari tarafından da denetim yapılabilir. Eğitim programlarının uygulanması ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenir ve tespit edilan eksiklikler il müdürlüğüne bildirilir. Kuruluş yetkililari denetim esnasında istenilan her türlü belgeyi sunmak vEkolaylık göstermekle yükümlüdür. (2) Komisyon, kuruluşların denetlenmeleri, değerlendirilmeleri, idari para cezası uygulaması vEkapatılmaları ila ilgili kararları almak üzere valilik onayı ilEkurulur. Komisyon, valinin görevlendireceği il müdürü veya il müdür yardımcısı ya da şube müdürü başkanlığında, en az üç sosyal çalışma görevlisinden oluşur. Komisyonda kararlar oy çokluğu ila alınır. Oyların eşitliği halinde, komisyon başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. (3) Kuruluş,(Mülga ibare:RG- 8/9/2016- 29825) (…) en az altı ayda bir denetlenir ve ek- 17’deki Denetim Formu doldurulur; denetim sonuçlarını gösteren bir denetim raporu hazırlanır. Denetim raporu üyelerce imzalanır. Raporun tamamına veya belirli bir kısmına muhalif olanlar, şerh koymak suretiylEkararı imzalar. Muhalif görüş gerekçesinin raporda, karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur. (4) Denetim sonucu tespit edilan hususlar il müdürlüğü tarafından yazılı olarak kuruluşa bildirilir. Kuruluş, en fazla bir ay içinde belirtilan eksiklikleri gidermek zorundadır. (5) Denetim sonucu tespit edilan eksikliklerin verilan süre içinde giderilip giderilmediği(Mülga ibare:RG- 8/9/2016- 29825) (…) tekrar denetlenir. Bu kapsamda; a) Açılış izin belgesinde yer almayan yaş grubunda çocuk kabulü yapılması, b) Kuruluşun belirlenmiş kapasitesi üzerinde çocuk kabulü ve bakımı yapılması, c) Binanın odaları, grupları, bölümleri, katlarında il müdürlüğünden onay alınmaksızın değişiklik yapılması, ç) Çalışma izni olmayan personel çalıştırılması, d) Zorunlu çalıştırılması gereken personel sayısından eksik personel çalıştırılması, e) Çocuklara yönelik bu Yönetmelikte belirtilan eğitim programlarının uygulanmıyor olması, f) Kuruluş müdürünün görevden ayrılışının zamanında bildirilmemesi; yeni kuruluş müdürünün görevlendirilmesinin zamanında teklif edilmemesi veya göreve başlatılmaması, g) Binada, kazalara neden olabilacek merdiven, radyatör, kapı, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşı Güvenlik Önlemleri Bilgilandirme Formunda belirtilan şekildEkuruluşun iç ve dış güvenliği için gerekli önlemlerin alınmamış olması, ğ) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmaması, h) Sivil savunma planının hazırlanmaması veya kuruluşun iç mekânında kolay görülebilan bir yere asılmamış olması, ı) Kuruluşta bulunan gıda, yangın tüpü, ilaç ve tıbbi malzemenin son kullanma tarihinin geçmiş olması, i) Çocuklara gıda rasyonuna uygun olmayan yemek verilmesi, j) Kuruluşun ortam sıcaklığının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmaması, k) Ücretsiz bakılması uygun görülen çocuğun kuruluşa kabul edilmemesi, l) Kuruluşlarca belirlenmiş ücret dışında ücret alınması, m) Denetim esnasında yetkili merci tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi, n) Kuruluşun açılışına, çalışma şartlarına, yönetimine, hizmetin etkin sunumuna ilişkin olarak bu Yönetmelikle belirlenen diğer koşullarda eksiklik veya aykırılıkların tespit edilarek kuruluşa bildirilmesine rağmen giderilmemesi, hususları denetlenir. (6) Kuruluşta yapılan denetim sonucunda, beşinci fıkrada belirtilan eksiklik veya aykırılıkların tespit edilmesi halinde, 2828 sayılı Kanunun 35/A maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Söz konusu eksiklik veya aykırılıkların giderilmesi ve idari para cezasının yatırılması için otuz günü geçmemek üzere uygun bir süre verilarek kuruluşa yazılı olarak ihtar edilir. (7) Belirlenen süre içindEkuruluş tarafından söz konusu eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi halinde, altıncı fıkra uyarınca verilan idari para cezasının iki katı tutarında tekrar idari para cezası uygulanır ve eksiklik veya aykırılığın giderilmesi için otuz günü geçmemek üzere ek süre verilir. Bu süre içinde de söz konusu eksiklik veya aykırılıkların giderilmemesi halindEkuruluş kapatılır. (8) Eksiklik veya aykırılıkların giderilmesi için verilan süreler içindEkuruluşa yeni bir çocuk kabulü yapılmaz. (9) Bu Yönetmelik kapsamında verilan idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları kesinleşmesini müteakiben vergi daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilir. (10) Bir yıl içinde beş defa idari para cezası uygulanan kuruluş, il müdürlüğü tarafından kapatılır. (11) Kuruluşta bakılan çocuklara yönelik tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranışın gerçekleşmesi ve bu tutum ve davranışların engellenmesine yönelik gerekli tedbirleri almayan kurucu veya sorumlu müdüre ilişkin 2828 sayılı Kanunun 35/B maddesinin birinci fıkrası uygulanır. (12) Kuruluşun doğrudan kapatılması aşağıda belirtilan hususlardan birinin tespit edilmesi halinde yapılır: a) Kurucu veya kuruluş müdürünün kuruluşta hizmet verilan kişilare yönelik tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerinin tespit edilmesi, b) Kurucu veya kuruluş müdürünün onbirinci fıkra hükümleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiş olması, c) Kuruluşun açılış izin onayı olmadan hizmete başlaması, ç) İzinsiz devir ve nakil işlemi yapılması, d) Açılış işlemleri esnasındaki ibraz edilan belge ve beyanların gerçeği yansıtmadığının sonradan ortaya çıkması. (13) Kuruluşun kapatılması aşağıda belirtilan esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir: a) Kuruluşların kapatılması il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ila gerçekleştirilir. b) Kapatılan kuruluşlar, il müdürlüğü tarafından, o kuruluşun bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ila defterdarlığa veya vergi dairesine bildirilir. c) Kuruluşun kapatılması kararı, on iş günü içindEkuruluşa bildirilarek velilare bilgi verilmesi sağlanır. ç) Kuruluşun kapatılması halinde, açılış izin onayı, Açılış İzin Belgesi aslı, kütük ve denetim defterleri on beş gün içindEkurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir. d) Zor kullanılmasını gerektiren durumların varlığı halinde, 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine görEkolluktan yardım talep edilir. (14) Kuruluşta bakılan çocuklara yönelik ihmâl veya istismar da bulunduğu, suç işlediği ya da işlenen suçu gizlediği tespit edilan veya şüphelenilan kişilar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve durum il müdürlüğüne bildirilir.
SEkİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
Kazanılmış haklar Geçici
Mevcut kuruluşlar Geçici
Çocuk bakıcıları Geçici
Yürürlük
Yürütme