Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER
Madde 4– Pamukların bulundurulacağı depolarla işleneceği çırçır ve preseyerlerinin haiz olması lazımgelen sıhhi ve teknik şartlar, işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti ve parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerlerinde alınacak tedbirler hakkındaki tüzükler hükümleriylediğer mevzuat hükümleri de nazara alınarak Sağlık, Tarım ve Köyişleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının mütalaaları alındıktan sonra Dış Ticaret Müs- teşarlığınca ihzar ve Bakanlar Kurulunca tasvip olunacak bir talimatname ile tesbit olunur. ———- (1) 12.8.1961 tarih ve 5/1535 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesiyle bu Tüzüktegeçen “Ekonomi ve Ticaret Vekaleti”, “Kontrolör”, “Nizamname” “Heyet” ve “İcra Vekilleri Heyeti” ibareleri, sırasıyla “Ticaret Bakanlığı”, “Pamuk eksperi”, “Tüzük”, “Kurul” ve “Bakanlar Kurulu” şeklinde değiştirilmiş vemetne işlenmiştir. (2) 2/7/1999 tarih 99/13097 sayılı Kararnamenin 15 inci maddesiyle bu Tüzüktegeçen; Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Şurası, Danıştay, Pamuk İhracatçıları Birliği, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği,Tarım Birlik veya odası, ziraat odaları, Kontrolörlük, dış ticarette standardizasyon denetmenlikleri, Pamuk eksperleri, dış ticarette standardizasyon denetmeni. olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 910
İKİNCİ BÖLÜM Pamukların vasıfları ve tasnifi
Madde 11– (Değişik : 12/8/1961 – 5/1535 K.) Standart pamuk tip nümune istişare kurulları Ege istihsal bölge-si için İzmir'de, Çukurova istihsal bölgesi için Adana'da ve Dış Ticaret Müsteşarlığının lüzum göreceği diğer istihsal merkezlerinde teşkil olunur. Bu kurullar: 1 – Ticaret Borsasını temsilen (1), 2 – Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen (3), 3 – Tekstil ve Hammaddeleri ihracatçıları Birliğini temsilen (1), 4 – Ziraat Odalarını temsilen (1), 912 5 – Tarım ve Köyişleri Bakanlığını temsilen (2), 6 – Sanayi ve Ticaret Bakanlığını temsilen (2), 7 – Dış Ticaret Müsteşarlığını temsilen (2), 8 – Üniversiteyi temsilen (1), üyeden teşekkül eder. Ticaret ve sanayi odaları ayrı ayrı teşekkül etmişlerse Ticaret Odasınıtemsilen bir, Sanayi Odasını temsilen iki üye seçilir. Sanayi Odası temsilcile-rinden birinin çırçır ve prese fabrikatörlerinden,diğerinin tekstil fabrikatörlerinden olması, Ticaret ve Sanayi Odası müşterek olduğu ahvalde de üç temsil- ciden birisinin çırçır ve prese fabrikatörlerinden, diğerinin tekstil fabrika- törlerinden olması mecburidir. Standart pamuk tip nümune istişare kurullarına asil üyelerin bulunmadığı zamanlarda vazife görmek üzere aynı veçhile ve aynı sayıda yedek üye seçilir. Standart pamuk tip nümune istişare kurulları aralarında birini başkan seçerler. Bu kurullar en az on üyenin iştirakiyle toplanır ve ekseriyetle karar verirler. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Standart pamuk tip nümune istişare kurulları Dış Ticaret Müsteşarlığının tensip edeceği zaman ve yerde ayrı ayrı veya müştereken toplanırlar. Müşterek toplantılar, bir kuruldan dokuz üyeden az olmamak şartiyle en az 18 üyenin katılmasiyle yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ambalaj
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Preselenmiş pamukların kontrol şekli ve sonuçları
Madde 21– (Değişik : 12/8/1961 – 5/1535 K.) 23 üncü maddede tesbit edilen kontrol şekillerinden: A – Sondaj usulüne göre kontrol isteklerinde: 1 – Pamukların prese edilmesini mütaakıp prese fabrikası sahibi ve mal sa- hibi veya yazı ile bildirecekleri temsilcileri, bağlı bulundukları kontrol mer-mezine, her mal sahibine ait her parti için Dış Ticaret Müsteşarlığınca tesbit edilecek örneğe uygun bir beyannameyi müştereken vererek prese edilen pamukların kontrolunu istemeğe mecburdurlar. 2 – Preselenmiş pamuklar; çırçırlama şekli, grup, sınıf ve tipi zikrolunarak kontrola arzedilir. 3 – Bir mal sahibine ait olup grup, sınıf, tip ve çırçırlama şekli aynıolan preselenmiş pamuk balyaları bir parti sayılır. Bir parti içine, o partiye giremiyecek vasıftaki preselenmiş pamuk balyalarının karıştırılması yasaktır. 4 – (Değişik : 2/7/1999 – 99/13097 K.) Bir defada kontrole arz edilecek bir veya birden fazla mal sahibine ait preselenmiş pamuklar 200 balyadan fazla olamaz. 5 – (Değişik :2/7/1999 – 99/13097 K.) Kontrol, beyannamenin alındığı tarihten itibaren, iki günü geçmemek üzere en kısa zamanda yapılır. B – Tek balya usulüne göre kontrol ve tasnif isteklerinde: 1 – Pamukların prese edilmesini mütaakip, prese fabrikası sahibi ve mal sahibi veya yazı ile bildirecekleri temsilcileri, bağlı bulundukları kontrol merkezine her mal sahibine ait her parti için Dış Ticaret Müsteşarlığınca tesbit edilecek örneğe uygun bir beyannameyi müstereken vererek prese edilen pamukların tasnif ve kontrolunu istemeğe mecburdurlar. 2 – Preselenmiş pamuklar; çırçırlama şekli ve grupu zikrolunarak tasnif ve kontrola arzedilir. (Ek cümle : 2/7/1999 – 99/13097 K.) Kontrollerde her balyanın sınıfı, tipi, elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özellikleri belirlenir. 3 – Bir mal sahibine ait olup çırçırlama şekli ve grupu aynı olan ve bir defada tasnif ve kontrolu istenen preselenmiş pamuk balyaları bir parti sayılır, bir parti 100 balyadan fazla olamaz. Bir parti içine, o partiye giremiyecek vasıftaki preselenmiş pamuk balyalarının karıştırılması yasaktır.4 – Bir defada tasnif ve kontrola arzedilecek bir veya birden fazla mal sa-hibine ait preselenmiş pamuklar 100 balyadan fazla olamaz. 5 – (Değişik : 2/7/1999 – 99/13097 K.) Tasnif ve kontrol, beyannamelerinin alındığı tarihten itibaren, iki günü geçmemek üzere en kısa zamanda yapılır. 915
Madde 25– (Değişik: 12/8/1961 – 5/1535 K.) Preselenmiş pamuk partisinin: A – Sondaj usulüne göre kontrolu sonucunda : 1 – Bu Tüzük hükümlerine ve beyannamesinde yazılı grup, sınıf, tip ve çırçırlama şekillerine ait vasıflara uygun olduğu görüldüğü takdirde, 2 – Bu Tüzük hükümlerine ve beyannamesinde yazılı grup ve çırçırlama şekillerine uygun olduğu, fakat beyannamesinde yazılı sınıf ve tipe uygun olmayıp diğer bir sınıf ve tipe uygun olduğu görüldüğü takdirde balyaların üzerine kontrolda tesbit edilen sınıf ve tip damgasının vurulması mal sahibi veya temsilcisi tarafından beyannamesinin arkasına yazılarak imza edilmek suretiyle kabul olunursa, Balyalar üzerine dış ticarette standardizasyon denetmenitarafından sınıf ve tip damgası ve kontrol mühürü vurulup mal sahibine Dış Ticaret Müsteşarlığınca tesbit olunan örneğe uygun şekilde bir kontrol belgesi verilir. 3 – Bu Tüzük hükümlerine ve beyannamesinde yazılı grup ve çırçırlama şekillerine uygun olduğu, fakat beyannamesinde yazılı sınıf ve tipe uygun olmayıp diğer bir sınıf ve tipe uygun olduğu görüldüğü takdirde balyalar üzerine kont- rolda tesbit edilen sınıf ve tipe ait damganın vurulması mal sahibi veya temsilcisi tarafından kabul edilmezse kontrol belgesi verilmez. 4 – İkinci ve üçüncü fıkralar dışında olmak üzere bu Tüzük hükümlerinden birine uygun olmadığı görüldüğü takdirde kontrol belgesi verilmez ve ayrıcaprese fabrikası sahibi hakkında zabıt varakası tanzim olunur. B – Tek balya usulüne göre tasnif ve kontrolu sonucunda: 1 – Bu Tüzük hükümlerine ve beyannamesinde yazılı grup ve çırçırlama şekline uygun olup tasnif neticesi mal sahibi tarafından kabul edildiği takdirde her balya için ayrı ayrı veya aynı çırçırlama şeklindeki ve aynı grup, sınıf, tip ve elyaf uzunluğundaki pamuklara ait balyalar için Dış Ticaret Müsteşarlığıncatesbit edilen örneğe uygun şekilde bir kontrol belgesi verilir. (Ek cümle : 2/7/1999 -99/13097 K.) Ayrıca, her balyanın karakter özellikleri tespitedilerek düzenlenen rapor, kontrol belgesi ile birlikte mal sahibine verilir. 2 – (Değişik : 2/7/1999 – 99/13097 K.) Tasnif olunan pamuklara ait balyalar-dan numune alındıktan ve sınıf,tip, elyaf uzunlukları ve karakter özellikleritesbit edildikten sonra bu hususta yapılacak işlemler Dış Ticaret Müsteşarlığınca tesbit olunur. 3 – Tasnif neticesi mal sahibince kabul edilmediği takdirde,kontrol belgesi verilmez. 917 4 – Tasnif neticesinde: a) Pamukların sınıfları bakımından karışık olduğu, fakat bu karışıklığın aynı tip pamuklardan (Standart 1 beyaz ile standart 1 H. B. (Hafif benekli) gibi meydana geldiği, b) Pamukların tip bakımından karışık olduğu, fakat bu karışıklığın aynı sınıf içinde bir kademe farklı pamukların bulunmasından meydana geldiği, c) Pamukların elyaf uzunluğu bakımından karışık olduğu, fakat bu karışıklığın uzunluk tasnifinin iki taraflı kademesindeki pamukların bulunmasından meydana geldiği, Tesbit olunduğu takdirde tasnif neticesi aşağı kademedeki sınıfa, tipe, ve elyaf uzunluğuna göre tayin olunur. 5 – Tüzük hükümlerine aykırı şekilde bulunan pamuklarla sınıf, tip ve elyaf uzunluğu bakımından karışıklığı (4) üncü bendde yazılı kademeleri aşan pamuklariçin kontrol belgesi verilmez ve prese fabrikası sahibi hakkında zabıt tanzim olunur.
Madde 31– (Değişik : 12/8/1961 – 5/1535 K.) Tasnif ve kontrol edilmiş pamuk balyalarında sonradan değişiklik yapıldığına dair şüphe uyandıracak haller görüldüğü ve balyalar üzerindeki resmi marka ve işaretlerin tahrif edildiği tesbit olunduğu takdirde pamuk balyaları, pamuk kontrol teşkilatı veya Dış Ticaret Müsteşarlığınca bu işle görevlendirilecek bir memur tarafından herzaman ve her yerde tekrar kontrol edilebilir. Bu kontrol neticesinde: 1 – Preselenmiş pamukların sonradan değiştirilmemiş veya resmi marka ve işaretleri tahrif edilmemiş olduğu tesbit olunduğu takdirde hiç bir muamele yapılmaz. 2 – Preselenmiş balyalar içindeki pamukların balyalar üzerindeki resmi marka ve işaretlere veya kontrol belgesi kayıtlarına uygun olmadığı, resmi marka ve işaretlerinin tahrif edildiği tesbit olunduğu takdirde kontrol belgesi hükümsüz bırakılarak balyalar üzerindeki resmi marka ve işaretlerle kontrol damgası iptal olunur. Ayrıca bu aykırılık ve tahrifleri yapanlar hakkında bu tüzük hükümleri dahilinde takibat yapılmak üzere zabıt tanzim olunur. Bu pamuklardan icabına göre balyalı veya balyasız olmak üzere lüzumu kadar nümune alınır. Bunlar kontrol memuru, mal sahibi veya temsilcisi veya bunlar olmadığı takdirde hazır bulunanlar ile dış ticarette standardizasyon denetmeni veya bu işle görevlendirilen memur tarafından müştereken mühürlenir. Bu nümuneler dış ticarette standardizasyon denetmenliklerinde veya yediemin sıfatiyle ilgililerin nezdinde muhafaza edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM Tüzük hükümlerine aykırı hareketler ve sonuçları
ALTINCI BÖLÜM Çeşitli hükümler