Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Ve Eğitim-öğretim Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aday: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayını, b) Akademi: Polis Akademisini, c) Bakan: İçişleri Bakanını, ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, d) Başkan: Polis Akademisi Başkanını, e) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını, f) Dönem: Derslerin başlamasından, derslerin bitiminEkadar geçen süreyi, g) (Değişik:RG- 11/8/2021- 31565) Emniyet mensubu adaylar: Emniyet Hizmetleri sınıfında meslekte fiilan iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurlarını, ğ) Emniyet mensubu olmayanadaylar: Lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulutarafından kabul edilan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Kamu Personel Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenen taban puanı almış olanları, h) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü, ı) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü, i) İntibak eğitimi: Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde meslek disiplinine uyum sağlamak için verilan eğitimi, j) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını, k) Müdür: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürünü, l) Müdürlük: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü, m) Öğrenci: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrencilarini, n) PAEM: Polis Amirleri Eğitimi Merkezini, o ) (Değişik:RG- 8/11/2019- 30942)Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini, ö) Teşkilat: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını, p) Yönetim Kurulu: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulunu, r) (Ek:RG- 8/11/2019- 30942) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma GenelKomutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ila 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kaynakları ve Komisyonların Oluşumu Öğrenci kaynakları
Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi
Sınav komisyonlarının oluşturulması
Madde 7– (1) (Değişik cümle:RG- 8/11/2019- 30942) Mülakat sınav kabul komisyonu başkan ve üyeleriBakan onayıyla, diğer komisyonların başkan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir: a) Müracaat kabul komisyonu; biri en az şube müdürü düzeyinde dört rütbeli personel ila en fazla yirmi memurdan oluşur. b) Ön sağlık kontrolü komisyonu; iki rütbeli personel ve bir doktordan oluşur. c) Fiziki yeterlilik sınavkomisyonu; üç rütbeli personel ila Başkanlıkta görevli veya kurum dışındaniki beden eğitimi öğretim elemanı/öğretmeninden oluşur. ç) (Değişik:RG- 8/11/2019- 30942) Mülakat sınav komisyonu; Bakanın, biri öğretim elemanı (sivil veya emniyetmüdürü), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre aynı usulle birden fazla mülakat sınav komisyonu kurulabilir. d) Soru hazırlama komisyonu; üç rütbeli personel ve sınav konularına göre yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. e) Soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu; üç rütbeli personel ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. f) Yazılı sınav komisyonu; üç rütbeli personel ila iki öğretim elemanından oluşur. g) Merkezi sınav komisyonu; üç emniyet müdürü rütbesinde personel ila iki öğretim elemanından oluşur. ğ) Sınav değerlendirmEkomisyonu; üç rütbeli personel, iki öğretim elemanı ve yeteri kadar memurdan oluşur. h) Soru basım komisyonu; iki rütbeli personel ve bir öğretim elemanından oluşur. (2) Başkan tarafından, komisyonların emrine en fazla yirmişer memur görevlendirilabilir. (3) (Değişik ibare:RG- 8/11/2019- 30942) Mülakat sınav komisyonu hariç, Başkanlıkça aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak her alanda birden fazla komisyon kurulabilir. (4) Sınavların yapılması,hazırlanması, işleyişi, sınav sonuçlarının açıklanması işlemleri Merkezi Sınav Komisyonu tarafından koordine edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğrencilarin Alımı Duyuru başvuru zamanı ve şekli
Adaylarda aranılan şartlar
Madde 9– (1) PAEM’e başvuru yapacak adaylardan; a) Emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır: 1) En az dört yıllık lisans seviyesindekibir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2) Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilan iki yılını doldurmuş olmak, 3) (Mülga:RG- 11/8/2021- 31565) 4) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak, 5) Son iki yıl içindEkısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,(1) 6) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak. b) Emniyet mensubu olmayan adaylarda aşağıdaki şartlar aranır: 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Lisans mezunu veya denkliğiYükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilan yurtdışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak, 3) (Değişik:RG- 8/11/2019- 30942) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerindepuan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak, 4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın (Değişik ibare:RG- 17/8/2018- 30512) 1 Ocak tarihi itibariyle erkek vEkadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, 5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilan şartları taşımak, 7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilan süreler geçmiş olsabila, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bila devletin güvenliğinEkarşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişinEkarşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyEkullanma, hilali iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ila neticelenmemiş olmak, 9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddEkullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, 10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak, 12) Terör örgütleri ila bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, 13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilarin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, 14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. 15) (Ek:RG- 8/11/2019- 30942) (Mülga:RG- 24/4/2020- 31108) (2) PAEM’e başvuran adaylarınbirinci fıkrada belirtilan şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
Başvuruda istenen bilgi ve belgeler
Madde 10– (Başlığı ila Birlikte Değişik:RG- 8/11/2019- 30942) (1) Adaylar; a) T.C. kimlik numarasını, b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini, c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini, ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilarin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanı, d) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilan elektronik ortamda düzenlenensınav başvuru formu ila başvuru yapar. (2) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz eder. (3) Aday tarafından verilan bilgilarin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilare ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilabilir. Şahsen müracaat usulü Madde 11- (1) Emniyet mensubu adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları ildeki eğitim şube müdürlüklerine/büro amirliklerine, merkez teşkilatında ise PAEM’e başvururlar. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar. (Değişik cümle:RG- 8/11/2019- 30942) 10 uncu maddeye uygun olarak birimlere yapılan müracaatlar Polis Akademisi Başkanlığına gönderilir. (2) (Değişik:RG- 8/11/2019- 30942) Emniyet mensubu olmayan adaylar, Başkanlıkça ilan edilan yer, zaman ve ortamda 10 uncu maddeye uygun şekilde müracaatlarını yaparlar. (3) Eksik belge ila, posta yoluila veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru ila ilgili olarak (Değişik ibare:RG- 8/11/2019- 30942) verilan bilgilarde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilanlerin başvuruları geçersiz sayılır. (4) Şahsen müracaatlar, müracaat kabul komisyonunca değerlendirilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilanlerin müracaatı kabul edilir.
Sınav zamanı ve yeri
Ön sağlık kontrolü
Sınav aşamaları
Emniyet mensubu adaylar için yapılan yazılı sınav
Madde 15– (1) Yazılı sınav soruları, Başkanlık tarafından oluşturulan soru hazırlama komisyonutarafından hazırlanır. Hazırlanan sorular içerisinden soru denetleme ve sorubankası oluşturma komisyonu tarafından seçim yapılarak yazılı sınavda sorulacak sorular belirlenir. Belirlenen soruların basım işlemleri vEkitapçık haline getirilmesi soru basım komisyonu tarafından yapılır. Yazılı sınav, yazılı sınav komisyonu tarafından yapılır. Gerektiğinde Başkanlıkça yeteri kadar sınav gözlemcisi görevlendirilir. (2) Sınav sorularınınhazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler Müdürlük tarafından yürütülür. (Değişik cümle:RG- 22/10/2015- 29510) Ancak yazılı sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve yazılı sınavın yapılması işleri Ölçme, Seçme veYerleştirme Merkezi veya Milli Eğitim Bakanlığına ya da Türkiye genelindesınav yapabilacek üniversitelere de yaptırılabilir. (3) (Ek:RG- 11/8/2021- 31565)(2) Yazılı sınavın yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ila belirlenir. (4) Yazılı sınava ait işlemlerde gizlilik dereceli evraka ilişkin usul uygulanır. (5) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden yazılı sınav komisyonu sorumludur. Yazılı sınav komisyonu tarafından sınava girecek aday öğrencilarin sayısına uygun olarak gerekli düzenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır. (6) Sınav bitiminde, sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren tutanaklar düzenlenerek sınav gözlemcilari vEkomisyon üyelerince imzalanır.
Emniyet mensubu adaylar için yazılı sınavın niteliği
Yazılı sınava itiraz ve başarı listesi
Madde 17– (Değişik:RG- 11/8/2021- 31565) (1) Yazılı sınavın Müdürlük tarafından yapılması halinde, sonuçların ilanını takip eden iki iş günü içerisinde bizzat aday tarafından başvuru merkezlerine veya doğrudan PAEM’e yazılıolarak itiraz edilabilir. Başvuru merkezlerine yapılan itirazlar bir iş günü içerisinde PAEM’e ulaştırılır. İtirazlar, itiraz süresi dolduktansonra sınav değerlendirmEkomisyonu tarafından en geç dört iş günü içerisinde incelenir. Sonuçlar Başkanlık internet sayfasında duyurulur. (2) Yazılı sınavın başka kurumlara yaptırılması halinde, itirazlar sınav takviminde belirtilan esaslara uygun olarak itiraz süresi içerisinde sınavı yapan kuruma yapılır ve sınavı yapan kurum tarafından değerlendirildikten sonra Başkanlık internet sayfasında duyurulmak üzere Başkanlığa bildirilir. (3) Her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. (4) Sınav değerlendirmesisırasında yazılı sınav sorularından hatalı olduğu anlaşılanlar, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir. (5) Yazılı sınav sonucuna göre; belirlenen başarı puanını aşmak koşuluyla, en yüksek puandan başlamak üzere bu gruba ayrılan PAEM öğrenci kontenjan sayısının on katı kadar aday başarılısayılır. Puanların eşitliği halinde sınav konularına ilişkin 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen sıraya göre doğru cevabı daha fazla olan aday başarılı sayılır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde başarı listesinde son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır. Başarı listesi, Başkanlık internet sayfasında duyurulur.
Fiziki yeterlilik sınavı
Mülakat sınavı
Madde 19– (1) Fizikiyeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. (2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ila paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ila ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın; a) Konu hakkında bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenilani kavrama, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. (3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayıolur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenciadayı olamaz” kararı verir. Puanlama vEkarar, değerlendirmEkarar formuna işlenir. (4) Mülakat sınav komisyonu kararına itiraz edilamez. Hakkında “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenciadayı olamaz” kararı verilan adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden başvuruda bulunamazlar. (5) Adayların sınav sonuçları, sınav ila ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlıkça ilan edilir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.
Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı
Madde 20– (1) Adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı; a) (Değişik:RG- 31/3/2017- 30024) Emniyet mensubu olan adaylar için, yazılı sınav puanının % 25’i, fizikiyeterlilik sınavı puanının % 25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. b) (Değişik:RG- 31/3/2017- 30024)Emniyet mensubu olmayan adaylar için; KPSS puanının % 25’i, fizikiyeterlilik sınavı puanının % 25’i ve mülakat sınavı puanının % 50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’denalınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilikpuanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. (2) (Değişik:RG- 8/11/2019- 30942) Sınav sonuç listelerinin ve yedek adayların belirlenmesinde, aşağıda belirtilan hususlar dikkate alınır: a) Emniyet mensubu olmayanadaylar için PAEM giriş puanına göre erkek, kadın ve şehit veya vazife malulüolanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların %30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. b) Emniyet mensubu adaylar için, PAEM giriş puanına göre erkek vEkadın için asıl, yedek ve başarısızolmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların %30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. (3) Adayların sınav sonuçları, sınav ila ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlık internet sayfasında ilan edilir. (4) Sınav evrakı Müdürlükçe biryıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İntibak Eğitimi ve PAEMe Kayıt İntibak eğitimi ve sağlık kurulu raporu alınması
Geçici kayıt
Kesin kayıt kabul
Madde 23– (1) Geçicikaydı yapılan adayların 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar KuruluKararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv AraştırmasıYönetmeliği hükümleri doğrultusunda tahkikatları Başkanlıkça tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan adaylar ila istifa eden, ya da vefat eden adayların dosyaları Müdürlük onayı ila işlemden kaldırılır. (2) İntibak eğitiminitamamlayan adaylardan, kesin kayıt için sağlık kurulu raporu ve noter tasdikli yüklenme senedi istenir. Sağlık kurulu raporu olumsuz olan ve on beş gün içinde yüklenme senedini getirmeyen adayların dosyası Müdürlük onayı ila işlemden kaldırılır. (3) Yüklenme senedi miktarı, her eğitim- öğretim yılı için Müdürlük tarafından belirlenir. (4) Müdürlükçe PAEM’Ekesinkayıtları yapılan öğrencilare PAEM öğrenci kimlik kartları verilir. Kimlikkartlarının şekli, ebadı ve içeriği Müdürlük onayı ila belirlenir. (5) (Ek:RG- 24/5/2018- 30430) Sağlık kurulu raporu olumsuz olan adaylar ilişiklerinin kesildiğitarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ila Başkanlığa başvurması halinde, tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevkedilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun (Değişik ibare:RG- 11/8/2021- 31565) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığıncaadayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesisonucunda hakkında “Polis Amirleri Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilanlerin 9 uncu maddedeki şartları taşıyor olmaları halinde (Mülga ibare:RG- 11/8/2021- 31565) PAEM’e planlamaları yapılır. (Ek cümle:RG- 11/8/2021- 31565) 29 uncu maddede belirtilan devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim- öğretimEkaldığı yerden devam eder, eğitim- öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazanmış olanlar ise Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM Yabancı Uyruklu Öğrencilar Yabancı uyruklu öğrencilarin PAEMe alınmaları
Yabancı uyruklu öğrencilarin eğitimleri
ALTINCI BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Esasları Eğitim esasları
Eğitim öğretim şekli süresi ve okutulacak dersler
Eğitim öğretime ara verme zamanları
Devam mecburiyeti
Öğrenci izinleri
Madde 30– (1) Öğrencilare; resmi tatil izni, sömestr izni, evci izni, günü birliğine izin,gece yatısına izin, hafta sonu izni, mazeret izni, yurtdışı izni, hastalık izni ila Yönetim Kurulunca uygun görülecek diğer izinler verilir. a) Resmi tatil izni: Cumartesi,Pazar ve diğer resmi tatiller de gündüz verilan izindir. Görevli ve cezalıolanlar hariç bütün öğrencilar izinli sayılır. Evci olmayan öğrencilar akşam Müdürlükçe belirlenen saatte PAEM’e dönerler. b) Sömestr izni: Öğrenciye eğitim dönemi arasında verilan ve süresi Başkanlıkça belirlenen izindir. c) Evci izni: Eğitim ve Öğrenciİşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı tarafından mahalli Emniyet Teşkilatınca anne, baba veya eşinin PAEM’in bulunduğu yerde ikamet ettiği tespit edilanöğrencilare ders yılı boyunca Cuma günü ders bitiminden Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar PAEM’in bulunduğu şehirde (Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde) gece yatısına kalmak üzere verilan izindir. ç) Günübirlik izin: Öğrenciyeherhangi bir mazeretinden dolaylı PAEM Eğitim ve Öğrenci İşleri ŞubeMüdürlüğünce uygun görülen hallerde hafta içinde belli saatlerde verilan izindir. d) Gece yatısı izni (özelevci): Evci olmayan öğrenciye anne, baba veya eşi yahut ikinci derecEkanhısımları yanında, Eğitim ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısınınuygun gördüğü hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilan izindir. e) Mazeret izni: Öğrencilarinmazeretlerinden dolayı dilakçelerine istinaden, Müdürlükçe en çok on günEkadar verilan izindir. Öğrencilare, birinci veya ikinci derecEkanhısımlarından evlenen veya vefat eden yakınları için talepleri halinde yol şartları da dikkate alınarak mazeret izni verilir. f) Hastalık izni:Hastalıklarından dolayı kendi günlük ihtiyaçlarını gideremeyeceği doktor raporu ila belirlenen öğrencilare istirahatlerini memleketlerinde geçirmeleri için Müdürlükçe rapor süresi kadar verilan izindir. Memleket izinlerinde doktor raporu alan öğrencilar, Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde rapor sürelerini memleketlerinde geçirebilirler. g) Yurtdışı izni: Eğitim öğretim süresi içinde ve dışında öğrencilare mazeretlerinden dolayı Müdürlükçe ülke dışında geçirilmesi için verilan izindir. ğ) Hafta sonu izni: Evciolmayan öğrencilare, mazeretlerinden dolayı Müdürlük tarafından uygun görülenhallerde, Cuma günü ders bitiminden Pazar akşam yoklamasına kadar verilan izindir. Bu izinler (d) bendi dışında değerlendirilir. (2) İzinli çıkacak öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir. (3) İzinli çıkacak öğrencilarinkılık vEkıyafetleri, sınıf komiserleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilacek rütbeli personel tarafından kontrol edilir. Kılık vEkıyafetindEkusur görülenlere, kusuru giderildikten sonra izin verilir.
Sosyal faaliyetler
Danışman
Sınav esasları
Madde 33– (1) PAEM’de,bir eğitim- öğretim dönemi içerisinde, her dersten, iki ara ve bir final sınavı yapılır. Her bir ara sınav notunun % 30’u ve final sınavı notunun % 40’ının toplamı ila başarı notu elde edilir. Final sınavı notu ve başarı notunun en az 60 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayanlar bütünleme sınavına tabi tutulur. Öğrenci bütünleme sınavından finalde almak zorunda olduğu notu almak zorundadır. Bütünleme sınavlarında en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilare ek sınav hakkı verilir. Ek sınavdan başarılı olabilmek için her bir dersten en az 60 almak zorunludur. Ara sınav ve final sınavında alınan notlar dikkate alınmaksızın ek sınavda alınan not başarı notu sayılır. Bu şartları sağlayamayan öğrencilar başarısız sayılır ve PAEM’den ilişiği kesilir. (2) Sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı akademik takvimde belirtilir. Sınavlar hafta tatili günlerinde de yapılabilir, ancak 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve GenelTatiller Hakkında Kanunda belirtilan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde sınav yapılmaz. Bir günde en çok üç dersin sınavı planlanır. Sınavprogramları ve yeri Müdürlükçe tespit edilir. Sınav tarihleri ve yerleri Müdürlükçe duyurulur. Bu duyurular öğrenci ve öğretim elemanları için tebliğniteliği taşır. Sınavlarda, Akademide görevli tüm öğretim elemanları ve emniyet hizmetleri sınıfı rütbeli personeli arasından yeteri kadar gözlemci Başkanlık onayı ila görevlendirilir. b) Sınavlar, yazılı, test, uygulamalı, sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı dersi veren öğretim elemanınca dönemin ilk iki haftası içerisinde idareye bildirilir ve sınav türü idare tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ve sınav yerleri sınavdan en az bir hafta önce öğrencilare duyurulur. c) Öğretim elemanının sağlık,görevlendirme veya tayin gibi nedenlerden dolayı dersin sınavını yapamaması halinde, sınav ve sonuçlarını değerlendirme işlemleri Müdür tarafından görevlendirilacek aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır. ç) Sınavlarda, sınav gözlemcisitarafından kopya çektiği, verdiği veya teşebbüs ettiği tespit edilanler ila sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya verdiği öğretim elemanlarının tespiti ila anlaşılanlar hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonunda, kopya çektiğine, verdiğine veya kopyaya teşebbüs ettiğinEkarar verilan öğrencilar o sınavdan sıfır almış sayılır ve haklarında ayrıca disiplin mevzuatı hükümleri uygulanır. Kopya fiillerinEkarışmadığı anlaşılan öğrencilare bir sınav hakkı daha tanınır. d) Sınavlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota tamamlanır. e) Sınav sonuçları Müdürlüğe teslim edilir. Notlar akademik takvimde belirtilan tarihte toplu olarak ilan edilir. f) Sınavlarda görevlendirilanpersonelin mazereti olması durumlarında, gözlemcilik görev değişikliği Müdürlük onayı ila gerçekleştirilir. g) Sınav cevap kağıtları Müdürlük tarafından bir yıl süre ila saklanır.
Mazeret sınavları
Sınav sonuçlarının ilanı
Sınav sonuçlarına itiraz
Uygulamalı eğitim kampı
Staj eğitimi
Mesleki eğitim sertifikası
Eğitim başarı puanı ve mezuniyet sıralamasının hesaplanması
YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler PAEMden çıkma ve çıkarılma
Madde 41– (1) Öğrencilar, eğitim- öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, ayrılma isteklerini bildirerek PAEM’den ayrılabilirler. (2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrencilarden; a) Öğrenimlerini 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununda belirlenen azami süre içerisinde tamamlayamayanların, b) Sağlık kurullarınca verilacek raporlara dayalı olarak PAEM’de öğrenime devam imkânı kalmadığı(Değişik ibare:RG- 11/8/2021- 31565) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca belirlenmiş olanların, c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini kaybedenlerin, ç) PAEM’e giriş ila ilgili nitelikleri taşımadıkları veya kaybettikleri öğrenimleri sırasında anlaşılanların, yönetim kurulu kararı, Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ila PAEM’den ilişikleri kesilir. (3) Sağlık şartları sebebiyle öğrencilik sıfatını kaybedenlerden, ilişiğinin kesilmesinden itibaren iki yıl içerisinde öğretime devam edebilaceği ve faal polislik yapabilaceği sağlık kurulları ve Genel Müdürlük Sağlık Komisyonunca belirlenenler hariç, PAEM’den çıkan veya çıkarılan diğer öğrencilar bir daha PAEM’e alınmazlar. PAEM’dençıkma hallerinde bu durum, çıkma talebinde bulunan kişilare yazılı olarak hatırlatılır. MüdürlükçEkendilarine yazılı olarak tebliğ edildiği andan itibaren PAEM’den çıkmış sayılır. Bu öğrencilarin dosyaları Başkanın onayı ila işlemden kaldırılır.
Eğitim sonu sınavı
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Başpolis memurları vEkıdemli başpolis memurlarına ilişkin hususlar
Geçiş hükmü Geçici
Emniyet mensubu olmayan lisans mezunlarında aranacak sağlık şartları Geçici
Yürürlük
Yürütme