Polis Bakım Ve Yardım Sandığı Tüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM TANIMLAR AMAÇ KAPSAM
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Sandığın Kuruluşu Sandığın organları
Genel Kurul
Madde 4– Genel Kurul Sandığa ortak olan Emniyet Genel Müdürü ve Yardımcıları, Po-lis Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve aşağıdaki esaslara göre seçilecek Emniyet Genel Müdürlüğü, il emniyet müdürlükleri, polis eğitim ve öğretim kurumu müdürlükleri temsil-cilerinden oluşur. 3486 250 ortağa kadar bir, sonraki her 500 ortak için bir, kalan ortak sayısı 250 den çoksa bir temsilci seçilir. Seçilecek temsilcilerin en az üç yıllık Sandık ortağı olmaları, değişik meslek derecelerini ve hizmet birimlerini temsil etmeleri gerekir. (Değişik fıkra: 19/4/2004-2004/7212 K.) Yapılacak Genel Kurul toplantısından önce, takvim yılı sonu itibarıyla Sandık ortaklarının sayısal dağılımına göre hangi müdürlükten kaç temsilci seçileceği, ilgili müdürlüklere Sandık Genel Müdürlüğünce 45 gün önce bildirilir. Seçilen temsilcilerin ad ve soyadları, rütbeleri ve çalıştıkları hizmet birimleri müdürlükle-rince Sandık Genel Müdürlüğüne bildirilir ve Genel Kurul toplantılarına katılmaları sağlanır. Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri, Genel Müdür veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Personel, Eğitim ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlarından oluşan bir kurulca seçilir.(1) İl emniyet müdürlükleri temsilcileri, il emniyet müdürü veya personel işleri ile görevli emniyet müdür yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü tarafından görevlendirilecek üç şube müdüründen oluşan bir kurulca seçilir. Eğitim ve öğretim kurumları müdürlükleri temsilcileri, kurum müdürü veya personel işleri ile görevli müdür yardımcısı başkanlığında, kurum müdürü tarafından görevlendirilecek iki şube müdüründen oluşan kurulca seçilir.
Genel Kurul Toplantısı
Madde 5– Genel Kurul, iki yılda bir en geç Nisan ayı sonuna kadar Yönetim Kurulunca saptanacak bir günde toplanır. Yönetim Kurulunca, Genel Kurul toplantısının yeri, zamanı ve gündem, toplantı tarihinden en az bir ay önce belirlenerek, ortaklara duyurulmak üzere Tüzüğün 4 üncü maddesinde belirtilen müdürlüklere yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul toplantılarıyla ilgili duyuru metninde gündemin belirtilmesi gerekir. Genel Kurulun toplantı yeter sayısı, Genel Kurul üyeleri tam sayısının yarısından bir faz-lasıdır. İlk gün çoğunluk sağlanamaz ise ertesi gün mevcudun katılımıyla Genel Kurul toplantısı yapılır. Kararlar mevcudun oy çokluğuyla alınır. Genel Kurula, Emniyet Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür yardımcısı başkanlık eder. Ayrıca, Genel Kurul üyeleri arasında bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilir. Genel Kurulun olağan toplantılarında gündemdeki konular görüşülür. Genel Kurul üye tam sayısının en az onda birinin yazılı teklifiyle gündemde bulunmayan bir konunun gündeme alınmasına karar verebilir. Olağanüstü toplantılarda gündem dışı konular görüşülemez. Emniyet Genel Müdürü, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu gerekli hallerde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Toplantı sonrasında, görüşülen konular, alınan kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları, di-lek ve temenniler bir tutanakla tespit edilir. Tutanak Başkan, Başkan yardımcısı ve yazmanlar tarafından imzalanır. Tutanağın bir nüshası Emniyet Genel Müdürlüğüne, bir nüshası da Sandık Genel Müdürlüğüne gönderilir. —————- (1) 17/3/2011 tarihli ve 2011/1567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Tüzüğün 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “APK” ibaresi “Strateji Geliştirme” seklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 3487 Genel Kurul kararları, Sandıkça ortaklara duyurulmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü-ne, İl emniyet müdürlüklerine, polis eğitim ve öğretim kurumları müdürlüklerine gönderilir. Ankara dışından GenelKurul toplantısına katılacakların yolluk ve yevmiyeleri, Yönetim Kurulu üyelerine ödenen yolluklar esas alınarak Sandıkça ödenir.
Genel Kurulun görev ve yetkileri
Yönetim Kurulu
Madde 7– (Değişik: 17/3/2011-2011/1567 K.) Yönetim Kurulu, sekizi Ankara'da, biri de Ankara dışında bir ilde görevli bulunan Sandık ortakları arasından seçilen dokuz üyeden oluşur. Seçimler, Genel Kurulca gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Yönetim Kurulunun yirmi yedek üyesi bulunur. Yönetim Kuruluna en az beş yıllık ortaklar aday gösterilir. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri üst üste üç dönemden fazla seçilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü, personel işlerinden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcı-sı, Polis Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ile 1. Hukuk Müşaviri, Personel, Eğitim ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlarından oluşacak bir kurulun Ankara'da görevli bulunan Sandık ortakları arasından seçeceği ve Emniyet Genel Müdürünün onaylayacağı yirmidört kişiyi Genel Kurula aday gösterir. Genel Kurul bunlardan dördünü asıl, sekizini yedek Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Ankara'da görevli bulunan, en az beş yıllık Sandık ortağı olanlar, Genel Kurul Başkanlı-ğına yazılı başvuruda bulunmak suretiyle aday olabilecekleri gibi, Genel Kurul üyesi veya üyeleri tarafından aday gösterilebilirler. Genel Kurul, bunlar arasından dört asıl, sekiz yedek Yönetim Kurulu üyesi seçer. Ankara dışında bir ilde görevli bulunan ve en az beş yıllık Sandık ortağı olanlar, Genel Kurul Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmak suretiyle aday olabilecekleri gibi, Genel Kurul üyesi veya üyeleri tarafından da aday gösterilebilirler. Genel Kurul, bunlar arasından bir asıl, dört yedek Yönetim Kurulu üyesi seçer. Seçimlerde asıl ve yedek Yönetim Kurulu üyelerinin sıraları aldıkları oya göre tespit edi-lir, oy eşitliği halinde ad çekilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinin bo-şalması halinde, kendi grubunun yedekleri, aldıkları oy sırasına göre yerine geçtikleri üyenin hizmet süresini tamamlarlar.
Yönetim Kurulunun çalışması
Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılma ve üyeliğin sona ermesi
Temsil yetkisi
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 11– Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Tüzüğün öngördüğü hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili kararları almak ve uygulamak, b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçe ve kadroları tetkik ve tasdik etmek, c) Genel Müdürlükçe hazırlanacak, yıllık bilanço kar ve zarar hesaplarını yıllık çalışma proğramını yıl içinde yapılan ve müteakip yıllarda yapılacak işlere ait raporlarla birlikte Genel Kurula sunmak, d) Bu Tüzük hükümlerine göre açılacak kredilerin miktarı ve faiz oranlarını tespit etmek ve karara bağlamak, e) Dava açmak, icra takipleri yapmak, sulh olmak, feragat etmek, gerektiğinde, sorunları tahkim yolu ile halletmek, —————- (1) Bu madde başlığı ‘Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılma’ iken, 17/3/2011 tarihli ve 2011/1567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Tüzüğün 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 3489 f) Genel Müdür ve yardımcılarını tayin ve gerektiğinde azletmek, g) Genel Müdürlüğün teklifi ile diğer personelin, işe alınma ve işten çıkarılmalarına karar vermek, h) Kendilerine Sandık adına imza yetkisi verilecek personel ile bunların yetki sınırlarını ve derecelerini tayin ve Sandığı ilzam edecek imza sirkülerini tespit ve usulüne göre tescil ve ilan etmek, ı) Sandık mevcutlarının işletilmesi şekillerini tayin ve Tüzüğün 29 uncu maddesindeki ik-tisapları yapmak hususunda Genel Müdürlüğe yetki vermek, j) Sandık personeline verilecek ücret, tazminat ve sair özlük haklarını tespit etmek, mün-ferit veya grup sözleşmelerinin gerektirdiği görüşmeleri yapmak ve kararları almak, k) Sandık için gerekli görülecek mevzuat ve değişikliklerini hazırlamak veya hazırlatmak ve bunların uygunluklarını takip etmek, l) Gerektiğinde, uzman kişi veya kuruluşları, ücretleri Sandıkça karşılanmak suretiyle gö-revlendirmek, m) Sandığa bağlı kuruluşlarla iştiraklerinin Yönetim ve Denetim Kurullarında, Sandık adına görev alması gereken kişileri tespit etmek, n) Mevzuatın gerektirdiği, her türlü görevleri yapmak ve Genel Kurulunca verilecek ka-rarları yerine getirmek, o) Sandığın, Genel Müdürlük birimlerindeki ve işletmelerindeki iş ve işlemleri incelemek veya incelettirmek. p) (Ek:19/4/2004-2004/7212 K.) Kabul edilebilir mazeretleri olmadığı halde aidatını ara-lıksız altı ay veya borcunun taksitlerini kesintisiz üç ay ödemeyenleri veya Sandığın sağladığı her türlü hak ve imkanlardan gerçeğe aykırı veya sahte belge ile yararlananları veya buna teşeb-büs edenleri ortaklıktan çıkarmak.
Denetim Kurulu
Denetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 13– Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Sandığın bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini, her türlü gelir ve giderlerini Tü-zük, yönetmelik ve genel hükümlere, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluk açı-sından denetlemek, b) Yönetim Kurulu karar ve uygulamalarının ilgili mevzuata uygun olup olmadıklarını in-celemek, c) Sandık mevcutlarının ve para hükmündeki diğer kıymetli evrakın nitelik ve nicelik ba-kımından kayıtlara uygun bulunup bulunmadıklarını kontrol etmek, 3490 d) Sandık alacaklarının tahsili ve diğer haklarının korunması için gerekli takiplerin yapı-lıp, yapılmadığını araştırmak, e) Yukarıda belirtilen konulurda yaptıkları denetleme, inceleme ve araştırma sonuçlarını her üç ayda bir Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek ve dönem sonunda düzenleyecekleri raporu Genel Kurula sunmak, f) Sandık çalışmalarında görülen zararlı halin tehlikeli sonuçlar doğuracak durumda oldu-ğuna veya Sandığın sermaye bakımından amacını temin edemez duruma düştüğüne kanaat geti-rilmesi halinde, keyfiyeti gerekçeli bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilerek Genel Kurulun olağanüstü toplanmasını istemek, g) Yönetim Kurulu bu yazının verilmesinden itibaren bir hafta içerisinde harekete geçme-diği takdirde, Emniyet Genel Müdürlüğünün onayı ile Genel Kurulu resen olağanüstü toplantıya çağırmak, h) Denetim esnasında Sandık görevlilerinin idari ve adli suçlarının öğrenilmesi halinde, gerekli takibata geçilmesi için durumu Yönetim Kuruluna ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bil-dirmek, ı) Ortakların ihbar ve şikayetlerini incelemek ve gereğini yapmak.
Genel Müdürlük
Genel Müdür
Sandık personeli
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortaklar ve Aidatları Ortaklığa giriş
Aidat
Ödeme
Ortaklıktan ayrılma ve ortaklığın dondurulması
Ortaklığa yeniden giriş ve ortaklığı dondurulanların durumu
Madde 21– (Değişik: 19/4/2004-2006/10370 K.) Ortaklıktan ayrılanlar yazılı başvuruları halinde yeniden ortak olabilirler. Ortaklıktan çı-karılanlar ise Yönetim Kurulu kararıyla ortaklığa alınabilirler. Ortaklıktan ayrılanların yeniden ortaklığa girmek istemeleri halinde önceki ortaklık süre-leri dikkate alınmaz. —————- (1) 19/4/2006 tarihli ve 2006/10370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Tüzüğün 1 inci maddesiyle ‘Ortaklık-tan ayrılma’ olan bu madde başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 19/4/2006 tarihli ve 2006/10370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Tüzüğün 2 nci maddesiyle ‘Ortaklığa yeniden giriş’ olan bu madde başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 3492 Ortaklıkları dondurulanların kurumlarından tekrar maaş almaya başladıkları tarihten iti-baren maaşlarından aidat kesintisi yapılmaya başlanır. Bu ortakların kurumundan tekrar maaş almaya başladıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Sandığa yazılı olarak müracaat etmeleri ve ortaklığının dondurulduğu süreye ilişkin aidatlarını faizleriyle birlikte toptan veya taksitle öde-meleri halinde ortaklıkları kesintisiz olarak ihya edilir. Taksitle ödeme halinde, ayrıca taksit sü-resine ilişkin faiz, ödenecek miktara eklenir. Faiz oranı, yasal gecikme faizinden az olmamak üzere, Sandık aidatlarının yıllık kar payı oranına kıyasla her mali yılın başında Yönetim Ku-rulunca belirlenir. Bu ortakların yazılı talepleri olmadığı sürece aidat ödemesi yapılmayan süreler ortaklıktan sayılmaz ve ortaklık süresine bağlı hak ve alacaklarının hesabında dikkate alınmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sandığın Gelirleri ve Yapacağı Yardımlar Sandığın gelirleri
Sandığın yapacağı yardımlar
Emeklilik yardımı
Maluliyet yardımı
Madde 25– (Değişik birinci cümle: 19/4/2004-2004/7212 K.) En az 1 yıl Sandık ortağı olanlara maluliyet yardımı aşağıdaki koşullarda iki şekilde ödenir. Kaza nedeniyle maluliyet halinde 1 yıl şartı aranmaz.(1) a) Tam ve daimi malullük: Ortaklardan kaza veya hastalık nedeniyle fikren veya bedenen kazanç sağlayamayacak bir duruma gelerek ya da hastalığının tedavisi imkansız olduğundan vazifeden ayrılanlar ve bu durumlarını kesin işlemli sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler tam ve daimi malül sayılırlar. Tam ve daimi malul olan ortaklar kesin işlemli rapor tarihindeki aidat kesintisine esas maaş ve ücretlerinin yedi katı tutarında tam ve daimi maluliyet yardımını net olarak alırlar. Tam ve daimi maluliyet yardımı alanlara, ayrıca, Tüzüğün 24 üncü maddesindeki emeklilik yardımı da ödenir.(2) b) Kısmi malullük: Kaza ve hastalık nedeniyle uzuv kaybına uğrayanlara, yönetmelikte usul ve esasları belirlenen kesin işlemli raporlarındaki uzuv kayıpları ile maluliyet yüzdelerine göre rapor tarihindeki aidata esas maaş veya ücretlerinin yedi katına göre hesaplanacak kısmi maluliyet yardımı ödenir.(2) —————- (1) 19/4/2004 tarihli ve 2004/7212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Tüzüğün 4 üncü maddesinde ’25 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.’ Hükmü yer almasına rağmen Tüzük metninde yukarıdaki iki cümle yer almaktadır. (2) 17/3/2011 tarihli ve 2011/1567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 5 inci maddesiyle, 25 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve (b) bendinde yer alan “altı” ibareleri “ye-di” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Maluliyet yardımının yapılmayacağı durumlar
Maluliyet yardımı ödemeleri
Ölüm yardımı
BEŞİNCİ BÖLÜM Mevcutların İşletilmesi ve Yapılacak Sosyal Hizmetler Sandık mevcutlarının işletilmesi ve Sandığın yapacağı sosyal hizmetler
Madde 29– Sandık, amacını gerçekleştirebilmek, mevcutlarını işletebilmek ve nemalan-dırabilmek için aşağıda belirtilen hizmet faaliyetlerde bulunur: a) Taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, her türlü hisse senedi, tahvil ve ortaklık payları satın alabilir, bunları satabilir veya başkalarına devir, rehin ve ipotek edebilir. b) Gerektiğinde, şirket kurabilir, kurulmuş bulunanlara iştirak edebilir. —————- (1) 17/3/2011 tarihli ve 2011/1567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tüzüğün 6 ncı maddesiyle, bu bentte yer alan “altı” ibaresi “yedi” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 3495 c) Karşılıklı ve karşılıksız borçlanabilir. d) Gerektiğinde, Sandık alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak için kendi lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. e) Mevcutlarından bir kısmını, gelişmeye uygun yerlerde, en fazla gelir temin edecek şe-kilde satın alınacak veya yaptırılacak taşınmazlara tahsis edebilir. f) Polis pazarları, kantin ve büfeler, gazino ve kafeteryalar, kreşler, ana okulları, öğrenci yurtları, misafirhane ve huzurevleri, özel okullar, özel hastahaneler gibi ortaklarının her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurup işletebilir. g) Gerektiğinde, Sandık personelini, Sandık hizmetleri ile ilgili olarak yetiştirilmek üzere yurt içi eğitim, kurs, staj ve seminerlere gönderebilir. h) Ortaklarını konut sahibi yapmak amacı ile arsalar alabilir, bu arsalar üzerine konut inşa edebilir veya ettirebilir, bu maksatla satın alacağı taşınmazları peşin veya ipotek karşılığında yirmi seneye kadar vade ve faizli taksitlerle satabilir. ı) Ortaklarının konut sahibi olabilmeleri için gayrimenkul ipoteği karşılığı yirmi seneye kadar vadeli ve faizli borç verebilir. j) Ortaklarının otomobil ve dayanıklı tüketim mallarına sahip olmalarını sağlamak ve di-ğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, ortaklarına vadeli ve faizli borç verebilir. Ortaklara verilecek borçların türleri, miktarları uygulanacak faiz oranları, borç verme ko-şulları ve diğer hususlar çıkartılacak Borç Verme Yönetmeliğinde düzenlenir.
ALTINCI BÖLÜM Dış Denetim ve Soruşturma Dış denetim ve soruşturma
Madde 30– Dış denetim ve soruşturma esasları aşağıda belirtilmiştir. a) Sandık Yönetim Kurulunun teklifi ve Emniyet Genel Müdürlüğünün gerekli görmesi halinde, Sandığın tüm hesap ve işlemleri denetlenebilir ve sorumlular hakkında soruşturma açıla-bilir. Yönetim Kurulunun aklanmaması halinde bu denetim ve soruşturma her halde yapılır. b) Gerektiğinde, Emniyet Genel Müdürünün istemi ve ilgili Bakanın onayı ile İçişleri, Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları müfettiş ve uzmanları da Sandığın ve bağlı kuruluşları ile iştiraklerinin hizmet ve işlemleri ile hesaplarını denetlemek üzere görevelendirilebilirler. c) Bunların dışında gerek Yönetim Kurulu ve gerekse Emniyet Genel Müdürü tarafından Sandığın bağlı kuruluşları ile iştiraklerinin hesap ve işlemleri, ücretleri Sandıkça karşılanmak suretiyle uzman kurum ve kişilere denetlettirilebilir. d) Yapılan denetim sırasında, görevlerinde kalmaları sakıncalı görülen Sandık personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, müfettişlerin önerisi üzerine geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir-ler. e) Denetim sonunda görevde kalmaları sakıncalı görülen Sandık personelinin genel hü-kümlere göre Sandıkla ilişkileri kesilir. 3496 f) Görevden uzaklaştırılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yedek üyeler getirilir. Yöne-tim Kurulunda, yedek üyelerin katılmasıyla toplanma yeter sayısı sağlanmıyorsa veya Yönetim Kurulu üyelerinin tümü görevden uzaklaştırılmış ise olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılarak boş olan üyelikler seçilecek üyelerle doldurulur ve geçici bir Yönetim Kurulu oluşturulur. Bu Yönetim Kurulu üyeleri yerine geçtikleri üyelerin görev süresini tamamlarlar. g) Gövevden uzaklaştırılan Yönetim Kurulu üyelerinden, yapılan soruşturma sonucunda göreve başlatılmalarında sakınca görülmeyenler ile yargılanmaları sonucunda aklananlar, Yöne-tim Kurulu üyeliğine dönebilirler. Bu durumda üyenin yerine geçen yedek üye veya olağanüstü Genel Kurul kararı ile seçilen üye Yönetim Kurulundan çekilir.
YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Hesap yılı
Rapor
Aktuaryel rapor ve safi karın dağılımı
Bütçe
Zamanaşımı
Yönetmelik
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Dayanak ve yürürlük
Yürütme