Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-öğretim Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Eğitim Öğretim Esasları Uyulacak esaslar
Eğitim öğretimin şekli
Eğitim öğretim süresi
Eğitim öğretim takvimi
Haftalık ve günlük eğitim süresi
Eğitim öğretime ara verme zamanları
Devam mecburiyeti
Öğrenci izinleri
Madde 12– (1) Öğrencilare; resmi tatil, sömestr, evci, günü birlik, hastalık, gece yatısı, hafta sonu ve mazeret izni olmak üzere sekiz türlü izin verilir: a) Resmî Tatil İzni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilan izindir. Görevli veya cezalı olanlar hariç bütün öğrencilar izinli sayılır. Evci izninde olmayan öğrencilar akşam belirlenen saatte POMEM’e dönerler. b) Evci İzni: Eşi, ana- baba,kardeşlerden, eşinin ana- babasından veya ikinci dereceden kan hısımlarından herhangi birisinin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ila sınırı olan diğerİl/İlçelerde ikamet ettiği POMEM Müdürlüğü tarafından araştırılıp tespitiyapılarak, öğrenciye eğitim- öğretim yılı boyunca cuma akşamı ders bitiminden, pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilan izindir. Bu izin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ila sınırı olan diğerİl/İlçelerin ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak POMEMMüdürlüğü tarafından değerlendirilarek verilir. c) Sömestr İzni: Eğitim- öğretimsüresi içerisinde başlangıç ve bitiş tarihleri ila süresi Başkanlıkça belirlenen izindir. Öğrencilar bu izinlerini belirtmiş oldukları ikamet adreslerinde geçirebilir. Bu durumda izinde bulunacakları adreslerini POMEMidaresine bildirmeye mecburdurlar. ç) Günübirlik İzin: Öğrencilareherhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya yarım gün olarak verilan izindir. Ancak, bu izin toplamı on ders gününü geçemez. d) Gece Yatısı İzni: Evciolmayan öğrencilare, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilan izindir. Öğrencilarin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilan yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur. e) Hafta Sonu İzni: Evciolmayan öğrencilare, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta sonu için verilan izindir. Öğrencilarin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilan yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur. f) Mazeret İzni: Öğrencilarinmazeretlerinden dolayı geçerli belgeye veya inandırıcı bilgiye dayanarak POMEM Müdürlüğü tarafından eğitim- öğretim süresince en fazla on günEkadar verilan izindir. g) Hastalık İzni: Öğrencilarinhastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden POMEM Müdürlüğünce uygungörülmesi halinde rapor süresi kadar verilan izindir. Bu iznin POMEM dışında geçirilabilmesi için POMEM Müdürünün onayı şarttır. (2) İzinli çıkacak öğrencilarinkılık vEkıyafetleri sıralı amirleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilacekler tarafından kontrol edilir; kılık vEkıyafetlerindEkusur görülenlerEkusur giderildikten sonra izin verilir. (3) Sömestr ve resmi tatilizinleri hariç, izin isteyen öğrenci sınıf komiserlerine müracaat eder. Uygun ve makul görülen isteği yetkili üst makama arz edilarek, izinli gönderilir veya isteği reddedilir. (4) İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.
Öğrenim sırasında evlilik
Okuldan ayrılma ve çıkarılma
Madde 14– (1) Öğrencilar, eğitim- öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle POMEM’den ayrılabilirler. Ayrılan öğrencilarin geri dönme istekleri kabul edilmez ve dosyaları Başkanlık onayı ila işlemden kaldırılır. (2) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık ŞartlarıYönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan öğrencilar bir daha POMEM Giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan öğrencilare yazılı olarak tebliğ edilir. (3) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla; a) Giriş ila ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanların, b) Sağlık kurulları tarafındanverilacek raporlara dayalı olarak, Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenci olarak devamına imkân kalmadığı belirlenenlerin, c) 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununa göre memur olma niteliğini öğrenimleri sırasında kaybedenlerin Yönetim Kurulunun kararı, POMEMMüdürünün teklifi ve Başkanın onayı ila ilişikleri kesilir. (4) POMEM’deki eğitim- öğretimsüresi içinde, Polis Akademisi Öğrenci Disiplin mevzuatında belirtilan suçlardan dolayı disiplin notu seksenden aşağı düşen ve POMEM’le ilişiğinin kesilmesinEkarar verilanler ila Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilanve POMEM’den çıkarma cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ila kesinleşir. (5) POMEM’den ayrılan veyaçıkarılan öğrencilarin okuldan ilişiklerinin kesilmesi, disiplin soruşturması açılmasına engel değildir. (6) POMEM öğrencilarindenherhangi bir nedenle vefat edenlerin dosyaları, Başkanlık onayı ila işlemden kaldırılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar ve Değerlendirme Esasları Sınav esasları
Madde 15– (1) aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) Sınavlar, öğretim elemanının ders yükü ve öğrencilarin sayısı da dikkate alınarak yazılı, test, uygulamalı veya sözlü şeklinde yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı önceden bildirilir. b) dersi okutan öğretimelemanları tarafından yapılır ve değerlendirilir. Sağlık, görevlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde, sınav ve değerlendirme POMEM Müdürü tarafından aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır. c) Sınavlara katılmak için, öğrencilarin devamsız duruma düşmemeleri şarttır. ç) Öğrenci bir günde en çok ikidersin sınavına tabi tutulabilir. Dinî ve millî bayram günleri dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. d) Sınav tarihleri sınavdan en az bir hafta önce öğrencilare ilan edilir. e) POMEM Müdürlüğü, sınavlarındüzenli bir şekilde yapılması için yeteri kadar personeli gözlemci olarak görevlendirir ve gerekli diğer tedbirleri alır. f) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler o sınavda sıfır almış sayılırlar. Bunlar hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır. g) Sınavlar, yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota dönüştürülür. (2) Sınav sonuçları POMEMMüdürlüğüne teslim edilir. Sonuçlar çalışma takviminde belirtilan tarihte toplu olarak ilan edilir. (3) Sınav cevap kağıtları POMEM Müdürlüğü tarafından bir yıl süre ila saklanır.
Sınavlar
Mazeret sınavları
Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
Not düzeni
Mesleki eğitim sertifikası
Mesleki eğitim başarı puanı ve mezuniyet sıralaması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Danışman
Öğretim elemanlarının izinleri
Uygulamalı alan eğitimi
Sosyal faaliyetler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Eğitim öğretime devam eden öğrencilarin durumu Geçici
Yürürlük
Yürütme