Ptt Sağlık Yardım Sandığı Nizamnamesi

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Madde 4– Sağlık Yardım Sandığı, Genel Müdürün veya onun seçeceği Genel Müdür Muavinlerinden birinin Reisliği altında Zat işleri Dairesi Başkanı ve Hukuk Müşaviri ile Hekimden ve memur ve hizmetliler arasından iki yıl süre ile seçilen üç azadan mürekkep bir kurul tarafından idare olunur. Sandık Müdürü İdare Kurulunun tabii azasıdır. Zat İşleri Dairesi Başkanı ve Hukuk Müşavirinin gaybubeti halinde vekilleri ‚ve seçilmiş aza bulunmadığı zamanlarda da yedekleri kendilerine vekalet eder. Toplantıya iştirak edecek Sağlık Yardım Sandığı Hekiminin iç Hastalıkları Mütehassısı olması şarttır. Ancak bu Mütehassısın herhangi bir sebeple bulunamaması halinde Sandığın diğer hekimlerinden biri kendisine vekalet eder. ———- (1) Bu tüzüğün dayanağını teşkil eden 4145 Sayılı Kanun 120 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış, ancak geçici 3 üncü maddesinde yeni düzeneleme yapılıncaya kadar PTT Sağlık Yardım Sandığının faaliyetinin devam edeceği belirtilmiştir. Daha sonra 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 63 üncü maddesiyle mezkür 120 Sayılı KHK de yürürlükten kaldırılmış, 233 sayılı KHK gereğince çıkarılan PTT Ana Statüsününgeçici 6 ve 7 inci maddelerinde personel ve sağlık tesisleri ile ilgili düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına ve faaliyetlerin sürdürülmesine devam olunacağı belirtilmişolduğundan iş bu tüzük külliyata alınmıştır.
G
G