Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (ithalat: 2023/3)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
AMAÇ KAPSAM
Dayanak
Madde 2– (1) Bu Tebliğ͕ 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı :akkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Ethalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır͘ Nükleer Düzenleme Kurumunun Ezin veya Uygunluk Yazısına tabi eşya Madde 3 ‒ (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi͕ Transit Rejimi͕ Gümrük Antrepo Rejimi͕ Dahilde Eşleme Rejimi͕ :ariçte Eşleme Rejimi͕ Gümrük Kontrolü Altında Eşleme Rejimi ve Geçici Ethalat Rejimine tabi tutulması halinde͕ gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince; Nükleer Düzenleme Kurumunun fiziksel olarak veya Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenleyeceği Ezin veya Uygunluk Yazısı aranır͘ GTP Eşyanın Tanımı 2612.10.10.00.00 Eçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları (EURATOM) 2612.20.10.00.00 Monazit͖ içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri (EURATOM) 28.44 Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri͖ bu ürünleri içeren karışım ve artıklar 2845.10.00.00.00 Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM) 2845.90.10.00.11 Dötere organik bileşikler 2845.90.10.00.19 Diğerleri 2845.90.90.00.11 Tirityumlu bileşikler 7806.00.10.00.00 Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar (EURATOM) 84.01 Nükleer reaktörler͖ nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)͖ izotopik ayırım için makina ve cihazlar 8606.91.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 8609.00.10.00.00 Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler (EURATOM) 8704.21.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) GTP Eşyanın Tanımı 8704.22.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) 8704.23.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) 8704.31.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) 8704.32.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) 8704.41.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) 8704.42.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) 8704.43.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) 8704.51.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) 8704.52.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) 8709.11.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) 8709.19.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) 8716.39.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) 9022.21.00.00.00 Tıbbi͕ cerrahi͕ dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için 9022.29.00.00.
Diğer amaçlarla kullanılanlar Yürürlükten kaldırılan tebliğ
Madde tarihli ve üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların Ethaline Elişkin Tebliğ Ethalat yürürlükten kaldırılmıştır Atıflar
Madde tarihli ve üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların Ethaline Elişkin Tebliğ Ethalat e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır Yürürlük
Madde Bu Tebliğ tarihinde yürürlüğe girer Yürütme