Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu Ve görevleri Hakkında Tebliğ (sgm-2022/18)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BÖLÜM AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar ve kısaltmalar
EKENCE BÖLÜM RAYTEKin Oluşumu Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri RAYTEKin oluşumu
Madde 5– (1) RAY-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur: a) Genel Müdür veya Genel Müdürlüğü temsilen bir üye. b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış Elişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. c) Bakanlık Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. ç) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. d) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. e) Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. f) Bakanlık Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. g) Strateji ve Bütçe Başkanlığını temsilen bir üye. ğ) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. h) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma :izmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. ı) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. i) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Eşletmesi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye. j) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketini temsilen bir üye. k) Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketini temsilen bir üye. l) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını temsilen üniversitelerden üç üye. m) Küçük ve Orta Ölçekli Eşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Edaresi Başkanlığını temsilen bir üye. n) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye. o) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir üye. ö) Türk Patent ve Marka Kurumunu temsilen bir üye. p) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir üye. r) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile Sektörler ve Girişimcilik Dairesini temsilen birer üye. s) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini temsilen bir üye. ş) Türkiye Ehracatçılar Meclisini temsilen bir üye. t) Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye. u) Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi Derneğini temsilen bir üye. ü) Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneğini temsilen bir üye. v) Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezini temsilen bir üye. y) Tüm Raylı Sistem Eşletmecileri Derneğini temsilen bir üye. z) Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen bir üye. aa) TRtest Test ve Değerlendirme Anonim Şirketini temsilen bir üye. bb) Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini temsilen bir üye. cc) Anadolu Aslanları Eş Adamları Derneğini temsilen bir üye. çç) Müstakil Sanayici ve Eşadamları Derneğini temsilen bir üye. (2) RAY-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir. (3) Üyeliğin, görev süresinin dolması sebebiyle sona ermesi halinde, değişiklik bildirimi yapılmadığı takdirde temsilcinin komite üyeliği üç yıl daha devam eder. (4) Üyelikte görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda, yeni üye bilgisi Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. (5) Kurum ve kuruluşların temsilci seçiminde, sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip üst düzey temsilcilerin belirlenmesi esastır.
RAY TEKin çalışma usul ve esasları
Madde 6– (1) RAY-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir: a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik ortamda RAY-TEK üyelerine gönderilir͘ RAY-TEK üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir. b) RAY-TEK, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı ve/veya elektronik daveti ile toplanır. c) RAY-TEK başkanlığını Genel Müdür ya da Genel Müdürlük temsilcisi yürütür. ç) RAY-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili sektör dairesi tarafından yürütülür. d) RAY-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. e) RAY-TEK toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilebilir. f) Toplantı başlangıcında, RAY-TEK üyeleri görüşülmesini istedikleri ilave gündem maddelerini sözlü veya yazılı olarak komite başkanına iletir͘ Teklifin gündeme alınıp alınmayacağına komite başkanı karar verir͘ g) Toplantı tutanağı, RAY-TEK toplantı tarihini takip eden on beş gün içerisinde üyelere, sekretarya tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. ğ) Üyeler tutanağa ilişkin görüşlerini, tutanağın iletilmesini müteakip on beş gün içinde yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir͘ Bu süre içerisinde iletilmeyen görüşlerin olumlu olduğu değerlendirilir. h) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde Bakanlığın diğer birimlerini, ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerini gözlemci olarak RAY-TEK’e davet edebilir. ı) Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi sunmak üzere RAY-TEK’e davet edebilir. i) Bakanlık, RAY-TEK tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme yetkisine sahiptir. j) RAY-TEK’te alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.
RAYTEKin görevleri
Alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son ükümler Yürürlükten kaldırılan tebliğ
Yürürlük
Yürütme