Rekabet Kurumu Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a)Kurum: Rekabet Kurumunu, b)Kurul:Rekabet Kurulunu, c) BaŞkan: Rekabet Kurulu BaŞkanını, ç) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,4858 d) Muhasebe birimi:Kuruma ait, gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların haksahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması,saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iŞlemlerin kayıtlarının yapılmasıve raporlanmasına iliŞkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi, e) Muhasebe yetkilisi: Kurul tarafından atanan veya görevlendirilen ve muhasebebiriminin yönetiminden sorumlu olan kiŞiyi, f) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve paraylaifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkilive bu iŞlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karŞı sorumlu olan personeli, g) Bütçe:Bir metin ve ekli cetvellerden oluŞan, belirli bir dönemdeki gelir ve gidertahminleri ile bunların uygulanmasına iliŞkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarakyürürlüğe konulan belgeyi, ğ) Öz kaynak:Kurumun varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı, h) Gelir:ilk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dıŞında, özkaynakta artıŞa neden olan her türlü iŞlemi, ı) Gider:ilk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dıŞında, özkaynakta azalıŞa neden olan her türlü iŞlemi, i ) Bütçe geliri:Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatla gelir olarak tanımlanan her türlüiŞlemi, j) Bütçe gideri:Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatla gider olarak tanımlanan her türlüiŞlemi, k) Tahakkuk esası:Bir ekonomik değerin yaratıldığında, baŞka bir ŞekledönüŞtürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiŞtirdiğinde veya yok olduğundamuhasebeleŞtirilmesini, l) Nakit esası:Gelirlerin nakden veya mahsuben tahsil edildiğinde, giderlerin ise nakdenveya mahsuben ödendiğinde muhasebeleŞtirilmesini, m) Ön ödeme:ilgili mevzuatında öngörülen hallerde avans veya kredi Şeklinde yapılanödemeyi, n) Malî yıl:Takvim yılını, o) Faaliyet dönemi:Maliye Bakanlığınca aksi kararlaŞtırılmadıkça mali yılı, ö) Hesap dönemi:Maliye Bakanlığınca aksi kararlaŞtırılmadıkça mali yılı, p) Harcama yetkilisi:Kanunlar ve Kurum mevzuatına göre, yetki limitleri çerçevesindeharcama yapma ve ödeme talimatı veren yetkiliyi, r) GerçekleŞtirme görevlisi: Kanunlar ve Kurum mevzuatına göre giderleribütçe ve giderkanunları ile diğer ilgili mevzuata uygun olaraködenebilir, gelirleri tahsil edilebilir durumagetiren, iŞin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliŞkin iŞlemlerin yapılması,belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten kiŞi veyahizmet birimlerini, ifade eder.
iKiNCi BÖLÜMBütçenin Hazırlanması ve Uygulama Esasları Bütçe hazırlama ve uygulama esasları
Bütçenin hazırlanması
Bütçenin onaylanması
Bütçenin uygulanması
Ödenek aktarmaları
Kesin hesap cetveli
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMGelir ve Gidere iliŞkin Hesaplar Görev Yetki ve SorumluluklarMuhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri
Muhasebe yetkilisinin ödeme belgesi ve ekleri üzerinde yapacağı kontroller
Madde 12-(1)Muhasebe yetkilisi ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde; a) Yetkililerin imzasını, b) Ödemenin çeŞidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını, c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, ç) Hak sahibinin kimliğine iliŞkin bilgileri, d) Harcama yetkilisinin sorumluluk üstlendiği durumlarda, sorumluluk üstlenme yazısınınödeme emrine bağlanıp bağlanmadığınıkontrol etmekle yükümlüdür. (2) Muhasebe yetkilisi, yukarıda belirtilen kontroller dıŞında kontrol ve incelemeyapamaz, ödemelerde ilgili mevzuatında düzenlenmiŞ belgeler dıŞında belge arayamaz. Muhasebeyetkilisinin yapacakları bu kontrollere iliŞkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemelerigereken belgelerle sınırlıdır. (3) Yukarıda sayılan hususlara iliŞkin hata veya eksiklik bulunması durumunda ödemeyapamaz ve ödemeye zorlanamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgelerini,düzeltilmek veya eksiklikleri tamamlanmak üzere en kısa süre içerisinde gerekçeleriyle birlikteharcama yetkilisine yazılı olarak gönderir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesihalinde ödeme iŞlemini gerçekleŞtirir. (4) Muhasebe yetkilisi, ödeme emri üzerinde ek olarak gösterilen belgelerin, ödemesiyapılacak giderin çeŞidine ve alım Şekline göre aranılan belgelerden olmasını ve bu belgelerineksiksiz olarak ödeme emri belgesi ekine bağlanmasını kontrol etmekle sorumlu olup, belgelerinalınan mal veya yapılan iŞ bazında miktar veya ara toplam olarak uyumunun kontrolünden vedoğruluğundan sorumlu değildir. (5) Muhasebe yetkililerinin maddi hataya iliŞkin sorumlulukları; bir mali iŞleminmuhasebeleŞtirilmesine dayanak teŞkil eden karar, onay, sözleŞme, hakediŞ raporu, bordro, fatura,alındı ve benzeri belgelerde; alınması, verilmesi, ödenmesi, gönderilmesi, muhafazası öngörülenpara veya para ile ifade edilen bir değere iliŞkin muhasebeleŞtirmeye esas toplamlarınınmuhasebeleŞtirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek suretiyle yapılanyersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır. (6) Muhasebe yetkilisi, geri verilecek para ve para ile ifade edilen değerlere iliŞkin olarakdüzenlenen muhasebeleŞtirme belgeleri ile ekleri üzerinde de yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç)bentlerindeki hususları kontrol etmekle yükümlüdür.
Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları
Görev yetki ve sorumlulukların devri
GerçekleŞtirme görevlileri
Harcama yetkilisi
Harcama talimatı ve sorumluluk
BirleŞemeyecek görevler
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yetki ve sorumluluğu
Vezne ve banka hesaplarından sorumlu personelin görevleri
Vezne ve banka hesaplarından sorumlu personelin sorumluluğu
Vezne iŞlemleri
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesaplarını baŞka mutemede devri
Devir teslim
TaŞınırlardan sorumlu personelin görevleri
Giderin gerçekleŞtirilmesi
Avans iŞlemleri
Madde 28– (1) Tahakkuk ve ödeme iŞlemlerinin tamamlanmasını beklemeyecek kadarivedi olan çeŞitli giderler ile posta, kurye, geçicigörevlendirmeler ve ilgili mevzuatı gereği avans4866verilmesi gereken durumlarda, ilgili personele harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karŞılığıödeneğin saklı tutulması kaydıyla ödemenin ve iŞin gereği tutar kadar avans verilebilir. (2) Bir iŞ için verilen avans yalnız o iŞ için harcanır. Avans alan personele, avansınıkapatmadığı sürece aynı bölümden avans verilemez. (3) Avans alan personel, aldığı avansa iliŞkin harcama belgelerini, avansın alındığı tarihitakip eden bir ay içerisinde muhasebeye vermek ve üzerinde kalan avans bakiyesini nakden iadeetmek zorundadır. Hesap döneminin son ayında alınan avanslar bir aylık süreye bakılmaksızın engeç dönemin son günü tümüyle kapatılır. (4) Zamanında kapatılmayan avans, disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, avans alanpersonelin ilk ücret ve ödeneğinden kesilerek tahsil edilir. (5) Avans alan personelin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde kapatılmayanavanslar, avansın verildiği günden baŞlayarak, kanuni faiz oranı üzerinden hesaplanan faizi ilebirlikte tahsil edilir ve konu, BaŞkanlığın bilgisine sunulur. (6) SözleŞmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzereyüklenicilere, teminat karŞılığında avans verilebilir. (7) Avans verilecek iŞlemler aŞağıda belirtilmiŞtir: a) Yapım iŞleri, mal ve hizmet alımları, mahkeme noter ve harç giderleri ile yabancıkonuk ve heyetlerin ağırlanmasına iliŞkin giderler için avans verilebilir. b) Görevlilere yolluk ve diğer giderleri karŞılığı avans verilebilir. c) Yetkili mercilerce ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaŞ ve ücretleravans olarak verilebilir. ç) irtibat müdürlüklerine mahallinde karŞılanacak ihtiyaçlarında kullanılmak üzere avansverilebilir.
Gelirlerin tahsil edilmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜMYevmiye Sistemi Defter Kayıtları Temel Muhasebe Kavramları ve ilkeleri ile GenelYönetim Muhasebe Standartları Kuralları ve Uygulanması Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni
Yevmiye sistemi muhasebeleŞtirme belgeleri veaçılıŞ kayıtları
Madde 32-(1) Muhasebe iŞlemleri, yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına göreve maddeler halinde önce yevmiye defterine kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter veyardımcı hesap defterlerine sistemli bir Şekilde dağıtılır. (2)MuhasebeleŞtirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleŞeniŞlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin baŞında 1  den baŞlayıp, hesapdöneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter veyardımcı hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarih ve numaraları esas alınır. (3) GerçekleŞen iŞlemler muhasebeleŞtirme belgeleriyle ilgili hesaplara kaydedilir. Belgeolmadan kayıt yapılmaz. Bir hesabınborcuna kaydedilen tutar mutlaka baŞka bir hesap ya dahesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç-alacak eŞitliği bulunur. (4) MuhasebeleŞtirme belgesi olarak, Şekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ekindebelirlenmiŞ olan ödeme emri belgesi ve muhasebe iŞlem fiŞi kullanılır. Bütçeden nakden veyamahsuben yapılan harcamalara iliŞkin iŞlemler Ödeme Emri Belgesi , diğer iŞlemler ise Muhasebe iŞlem FiŞi  ile muhasebeleŞtirilir. (5) Mali yılın baŞında, bir önceki hesap dönemi kapanıŞ bilanço ve dipnotları esasalınarak açılıŞ bilançosu düzenlenir. AçılıŞ bilançosuna dayanılarak, açılıŞ yevmiyesininkayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek 1  yevmiye numaralı muhasebeiŞlem fiŞiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. AçılıŞ kaydına iliŞkin muhasebe iŞlemfiŞine, açılıŞ bilançosunun bir nüshası eklenir. AçılıŞ kaydına esas tutarlar, ilgili hesap içinaçılacak büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra yılı iŞlemlerinin kaydınabaŞlanır.
Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri ile genel yönetim muhasebe standartlarıkuralları ve uygulanması
BEŞiNCiBÖLÜMHesap Planı Hesap planı
Madde 34-(1) Kurumun hesap planı aŞağıdaki ana hesap grupları, hesapgrupları ve hesaplardan oluŞur:Aktif Hesaplar 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa Hesabı 102 Banka Hesabı 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) 105 Döviz Hesabı 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-) 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 11 Menkul Kıymet ve Varlıklar 112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı 117 Menkul Varlıklar Hesabı 118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar 12 Faaliyet Alacakları 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 128 Şüpheli Alacaklar Hesabı 129 Şüpheli Alacaklar KarŞılığı Hesabı (-) 14 Diğer Alacaklar 140 KiŞilerden Alacaklar Hesabı15 Stoklar 150 ilk Madde ve Malzeme Hesabı 157 Diğer Stoklar Hesabı 158 Stok Değer DüŞüklüğü KarŞılığı Hesabı (-) 16 Ön Ödemeler 160 iŞ Avans ve Kredileri Hesabı 161 Personel Avansları Hesabı4869 162 Bütçe DıŞı Avans ve Krediler Hesabı 164 Akreditifler Hesabı 165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı 18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 181 Gelir Tahakkukları Hesabı 19 Diğer Dönen Varlıklar 197 Sayım Noksanları Hesabı 198 Diğer ÇeŞitli Dönen Varlıklar Hesabı 2 Duran Varlıklar 21 MenkulKıymet ve Varlıklar 217 Menkul Varlıklar Hesabı 218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 22 Faaliyet Alacakları 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 25 Maddi Duran Varlıklar 252 Binalar Hesabı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 254 TaŞıtlar Hesabı 255 DemirbaŞlar Hesabı 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 257 BirikmiŞ Amortismanlar Hesabı (-) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 259 Yatırım Avansları Hesabı 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 260 Haklar Hesabı 264 Özel Maliyetler Hesabı 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı 268 BirikmiŞ Amortismanlar Hesabı (-) 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 281 Gelir Tahakkukları Hesabı 29 Diğer Duran Varlıklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 297 Diğer ÇeŞitli Duran Varlıklar Hesabı 299 BirikmiŞ Amortismanlar Hesabı (-) Pasif Hesaplar 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 32 Faaliyet Borçları 320 Bütçe Emanetleri Hesabı 322 BütçeleŞtirilecek Borçlar Hesabı4870 329 Diğer ÇeŞitli Borçlar Hesabı 33 Emanet Yabancı Kaynaklar 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 333 Emanetler Hesabı 36Ödenecek Diğer Yükümlülükler 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 368 Vadesi GeçmiŞ, ErtelenmiŞ veya TaksitlendirilmiŞ Vergi ve Diğer YükümlülüklerHesabı 37 Borç ve Gider KarŞılıkları 372 Kıdem Tazminatı KarŞılığı Hesabı 379 Diğer Borç ve Gider KarŞılıkları Hesabı 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 381 Gider Tahakkukları Hesabı 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 397 Sayım Fazlaları Hesabı 399 Diğer ÇeŞitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar42 Faaliyet Borçları 429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı 43 Diğer Borçlar 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 438 Kamuya Olan ErtelenmiŞ veya TaksitlendirilmiŞ Borçlar Hesabı 47 Borç ve Gider KarŞılıkları 472 Kıdem Tazminatı KarŞılığı Hesabı 479 Diğer Borç ve Gider KarŞılıkları Hesabı 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 481 Gider Tahakkukları Hesabı 5 Öz Kaynaklar 50 Net Değer 500 Net Değer 52 Yeniden Değerleme Farkları 522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 57 GeçmiŞ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 570 GeçmiŞ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 58 GeçmiŞ Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları 580 GeçmiŞ Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-) 59 Dönem Faaliyet Sonuçları 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-) 6 Faaliyet Hesapları4871 60 Gelir hesapları 600 Gelirler Hesabı 61 indirim, iade ve iskonto hesapları 610 indirim, iade ve iskontolar Hesabı 63 Gider hesapları 630 Giderler Hesabı 69 Faaliyet Sonuçları 690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 8 Bütçe Hesapları 80 Bütçe Gelir Hesapları 800 Bütçe Gelirleri Hesabı 805 Gelir Yansıtma Hesabı 81 Bütçe Gelirlerinden Ret ve iade Hesapları 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve iadeler Hesabı 83 Bütçe Gider Hesapları 830 Bütçe Giderleri Hesabı 834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 89 Bütçe Uygulama Sonuçları 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 9 Nazım Hesaplar 90 Ödenek Hesapları 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 905 Ödenekli Giderler Hesabı 906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 91 Nakit DıŞı Teminat ve KiŞilere Ait Menkul Kıymet Hesapları 910 Teminat Mektupları Hesabı 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 912 KiŞilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 913 KiŞilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 92 Taahhüt Hesapları 920 Gider Taahhütleri Hesabı 921 Gider Taahhütleri KarŞılığı Hesabı (2) ihtiyaç duyulduğunda hesap planında belirlenen hesaplar dıŞında yeni hesaplaraçmaya, Maliye Bakanlığının uygun görüŞü üzerine Kurum yetkilidir. (3) Ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplara iliŞkin açıklamalar aŞağıdakimaddelerde yapılmıŞtır.
Dönen varlıklar
Hazır değerler
Madde 36-(1) Bu hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ileistenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkanı bulunan varlıkları kapsar. (2) Hazır değerler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aŞağıdaki hesaplardanoluŞur: 100 Kasa Hesabı 102 Banka Hesabı 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) 105 Döviz Hesabı 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-) 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 100 Kasa hesabı Bu hesap, Kurum veznesince, kanuni dolaŞım niteliğine sahip ulusal paraların alınması,verilmesi ve saklanmasına iliŞkin iŞlemlerin izlenmesi için kullanılır.Kuruma döviz olarak her ne Şekilde olursa olsun intikal eden tutarlar bu hesapla iliŞkilendirilmez. 102 Banka hesabı Bu hesap, Kurum adına bankaya yatırılan paralar ve bankaya takas için verilen çeklerdentakas iŞlemi tamamlananlar ile muhasebe birimince düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden,bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek ve gönderme emri tutarlarının izlenmesi içinkullanılır. 103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı (-) Bu hesap, Kurum hesaplarının bulunduğu bankalardan çekle veya gönderme emridüzenlemek suretiyle yapılacak ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır. 105 Döviz hesabı Bu hesap, Kurum veznesince tahsil edilen veya her ne Şekilde olursa olsun Kurum bankahesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade vegöndermelerin izlenmesi için kullanılır. 106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) Bu hesap, Kurumun, nezdinde döviz hesabı bulunan bankalardaki döviz hesaplarından,döviz cinsinden yapılacak ödeme ve göndermeler için düzenlenen döviz gönderme emirleri ilebunlardan bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır. 108 Diğer hazır değerler hesabı Bu hesap, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan veniteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer değerlerin izlenmesi için kullanılır.
Menkul kıymet ve varlıklar
Faaliyet alacakları
Madde 38– (1) Bu hesap grubu, Kurum tarafından gelir olarak tahakkuk ettirilen vefaaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen her türlü prim ve benzeri gelirleri ile mal veya hizmetsatıŞ gelirlerinden kaynaklanan senetli ve senetsiz alacakların izlenmesi için kullanılır. (2) Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aŞağıdaki hesaplardanoluŞur: 120 Gelirlerden Alacaklar 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 128 Şüpheli Alacaklar Hesabı 129 Şüpheli Alacaklar KarŞılığı Hesabı (-) 120 Gelirlerden alacaklar Bu hesap, mevzuatı gereğince gelir olarak tahakkuk ettirilen; her türlü gelirler, bağıŞ veyardım alacakları, mal veya hizmet satıŞ faaliyetleri sonucu ortaya çıkan alacaklar ve duranvarlıklar ana hesap grubu içindeki gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönemsonunda vadesi bir yılın altına inenler ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesiiçin kullanılır.4874 121 Gelirlerden takipli alacaklar hesabı Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen her türlü gelirler ile sermaye geliri, primve benzeri gelir alacaklarından takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil veterkinlerin izlenmesi için kullanılır. 126Verilen depozito ve teminatlar hesabı Bu hesap, Kurumca, bir iŞin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleŞmenin ya da diğeriŞlemlerin karŞılığı olarak diğer kamu idareleri veya kiŞilere verilen depozito ve teminatniteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır. 127 Diğer faaliyet alacakları hesabı Bu hesap, Kurumun yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeŞitli faaliyetalacaklarının izlenmesi için kullanılır. 128 Şüpheli alacaklar hesabı Bu hesap, Kurumun mal ve hizmet satıŞ faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ödeme süresigeçmiŞ bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmıŞ veya protesto edilmiŞ, yazı ile birden fazlaistenmiŞ ya da dava veya icra safhasına aktarılmıŞ senetli ve senetsiz alacaklarının izlenmesi içinkullanılır. 129 Şüpheli alacaklar karŞılığı hesabı (-)Bu hesap, Şüpheli alacaklar için ayrılan karŞılıkların izlenmesi için kullanılır.
Diğer alacaklar
Stoklar
Ön ödemeler
Madde 41– (1) Bu hesap grubu, Kurum tarafından bütçe içi veya bütçe dıŞı olarakverilen her türlü avans, kredi ve akreditiflerin izlenmesi için kullanılır. (2) Ön ödemeler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aŞağıdaki hesaplardan oluŞur: 160 iŞ Avans ve Kredileri Hesabı 161 Personel Avansları Hesabı 162 Bütçe DıŞı Avans ve Krediler Hesabı 164 Akreditifler Hesabı 165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı 160 iŞ avans ve kredileri hesabı Bu hesap, Kurum tarafından mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verileniŞ avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılır. 161 Personel avansları hesabı Bu hesap, Kurum tarafından mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilenpersonel avanslarının izlenmesi için kullanılır. 162 Bütçe dıŞı avans ve krediler hesabıBu hesap, Kurumun bütçeleriyle iliŞkilendirilmeyen veya özel kanunlarındaki hükümler uyarıncaverilen bütçe dıŞı avans ve krediler ile mal ve hizmet alımı karŞılığı olmak üzere, maddi duranvarlık hesaplarıyla ilgilendirilmeksizin yüklenicilere verilen avansların izlenmesi için kullanılır. 164 Akreditifler hesabı Bu hesap, Kurumun yabancı ülkelerden yapılacak satın almaları için açılan akreditiflerinizlenmesi içinkullanılır. 165 Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabıBu hesap, bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen avans ve kredilerden mahsup dönemineaktarılan tutarların izlenmesi için kullanılır.
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
Diğer dönen varlıklar
Duran varlıklar
Menkul kıymet ve varlıklar
Faaliyet Alacakları
Maddi duran varlıklar
Madde 47-(1) Bu hesap grubu, Kurum faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen vetahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ve bunlara ait birikmiŞamortismanların izlenmesi için kullanılır. (2) Maddi duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aŞağıdakihesaplardan oluŞur: 252 Binalar Hesabı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 254 TaŞıtlar Hesabı 255 DemirbaŞlar Hesabı 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 257 BirikmiŞ Amortismanlar Hesabı (-) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 259 Yatırım Avansları Hesabı 252 Binalar hesabı Bu hesap, Kuruma ait her türlü binalar ile bunların bütünleyici parçaları ve eklentilerininizlenmesi için kullanılır.4878 253 Tesis, makine ve cihazlar hesabı Bu hesap, Kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan büro makine ve cihazları hariçher türlü makine, tesis ve cihazları ile bunların eklentileri ve yükleme, boŞaltma, aktarma makineve gereçlerinin izlenmesi için kullanılır. 254 TaŞıtlar hesabı Bu hesap, Kurumun her türlü taŞıtlarının izlenmesi için kullanılır. 255 DemirbaŞlar hesabı Bu hesap, Kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine vecihazları ile döŞeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıklarınizlenmesi için kullanılır. 256 Diğer maddi duran varlıklar hesabı Bu hesap, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanamayan ve yukarıda belirtilen hesaplarınhiçbirinin kapsamına girmeyen diğer maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır. 257 BirikmiŞ amortismanlar hesabı (-) Bu hesap, maddi duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içerisinde giderleŞtirilmesive hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır. 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı Bu hesap, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzemeile iŞçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulünyapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde iŞin fiilentamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabınaaktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır. 259 Yatırım Avansları Hesabı Bu hesap, yurt içi veya dıŞından sözleŞmeye dayanılarak edinilen maddi duran varlıklarlailgili olarak verilen yatırım avanslarının izlenmesi için kullanılır.
Maddi olmayan duran varlıklar
Madde 48– (1) Bu hesap grubu, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, Kurumunbelli bir Şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleŞtirilen giderler ve belli koŞullaraltında hukuken himaye gören haklar gibi varlıklar ile bunlar için hesaplanan birikmiŞamortismanların kaydı için kullanılır. (2) Maddi olmayan duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aŞağıdakihesaplardan oluŞur: 260 Haklar Hesabı 264 Özel Maliyetler Hesabı 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı 268 BirikmiŞ Amortismanlar Hesabı (-) 260 Haklar hesabı Bu hesap, bedeli karŞılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanmave yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taŞıyan harcamalarınizlenmesi için kullanılır.4879 264 Özel maliyetler hesabı Bu hesap, kiralanan gayrimenkullerin geliŞtirilmesi veya ekonomik değerinin kalıcıolarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp, kirasüresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların izlenmesi için kullanılır. 267 Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı Bu hesap, yukarıda sayılanlar dıŞında kalan diğer maddi olmayan duran varlıkkalemlerinin izlenmesi için kullanılır. 268 BirikmiŞ amortismanlar hesabı (-) Bu hesap, maddi olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içerisindegiderleŞtirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.
Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları
Diğer duran varlıklar
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Faaliyet borçları
Emanet yabancı kaynaklar
Ödenecek diğer yükümlülükler
Borç ve gider karŞılıkları
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları
Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
Faaliyet borçları
Diğer borçlar
Borç ve gider karŞılıkları
Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları
Öz kaynaklar
Net değer
Yeniden değerleme farkları
GeçmiŞ yıllar olumlu faaliyet sonuçları
GeçmiŞ yıllar olumsuz faaliyet sonuçları
Dönem faaliyet sonuçları
Faaliyet hesapları
Gelir Hesapları
indirim iade ve iskonto hesapları
Gider hesapları
Faaliyet sonuçları
Bütçe gelir hesapları
Bütçe gelirlerinden ret veiade hesapları
Bütçe gider hesapları
Bütçe uygulama sonuçları
Nazım hesaplar
Ödenek hesapları
Madde 80– (1) Bu hesap grubu, bütçe ödeneklerinin, muhasebe birimine gelenödeneklerin, bunlardan yapılan kullanım ve tenkisler ile mahsup dönemine aktarılan tutarlarınizlenmesi için kullanılır. (2) Ödenek hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aŞağıdaki hesaplardanoluŞur: 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı905 Ödenekli Giderler Hesabı906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 900 Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı Bu hesap; Kurum bütçesinde öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintiler, geçenyıldan devreden ödenekler, mali yıl içinde eklenen ödenekler ve ödenek kalemleri arasındayapılan aktarmalar ile bu ödeneklerden; kullanılanlar ve tenkis veya iptal edilenlerin izlenmesiiçin kullanılır.4889 901 Bütçe ödenekleri hesabı Bu hesap, Kurum bütçesinde öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintiler, geçenyıldan devreden ödenekler, mali yıl içinde eklenen ödenekler ve ödenek kalemleri arasındayapılan aktarmalar ile bu ödeneklerden tenkis veya iptal edilenlerin izlenmesi için kullanılır. 905 Ödenekli giderler hesabı Bu hesap, ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçegiderleri ile ödeneğine iade edilmesi bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır. 906 Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı Bu hesap, mali yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı haldemahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklanan ödenekler ilebunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi içinkullanılır. 907 Mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabı Bu hesap, mali yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı haldemahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklanan ödenekler ilebunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi içinkullanılır.
Nakit dıŞı teminat ve kiŞilere ait menkul kıymet hesapları
Taahhüt hesapları
ALTINCI BÖLÜMMali Raporlama Mali raporlama
Mizanlar
Düzenlenecek temel mali tablolar
YEDiNCi BÖLÜMÇeŞitli Hükümler Sigorta
Kurum içi denetim
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Yürürlük
Yürütme