Rekabet Kurumu İhale Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ KAPSAM
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Kurum : Rekabet Kurumu’nu Kurul : Rekabet Kurulu’nu, Kanun : 7.12.1994 tarihli ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu, Başkan : Rekabet Kurulu Başkanı'nı, Başkanlık : Rekabet Kurulu Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul Başkan Yardımcılarından teşekkül eden Başkanlığı, Alım-Satım : Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve satımını, Hizmet : Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, imalat, etüd, plan, proje, kontrollük, pazarlama, müşavirlik ve benzeri hertürlü hizmetleri, Yapım :Her türlü inşaat, ihzarat,i malat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini, Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini, Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi : Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri, 3404 Taşıma : Yükleme,taşıma,boşaltma,depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini, Tahmin edilen bedel : İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini, Uygun bedel : Artırmalarda tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini, eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini, bedel tahmini yapılmayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini, İta Amiri : Kurul Başkanı veya yetkisini devredeceği kimseyi, İstekli : İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri, İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin isteklileri arasından seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri, Müteahhit : Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri, Müşteri : Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri, Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri, Sözleşme : İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Kurumun Alım Satım ve ihale İşleri İhtiyaç Bildirimi
Bedel Tahmini
Yetki Sınırları
AlımSatımda İlke
AlımSatımda Usul
Satınalma Görevlisi
Fiyat Tutanakları
Sözleşmeler
Sözleşmelerin Uygulanması
Avans Verilmesi
Komisyonlara İlişkin Genel Esaslar
Alım Satım ve İhale Komisyonu
Muayene ve Tesellüm Komisyonu
Geçici ve Kesin Kabul Komisyonları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İhale Usulleri Alım Satım ve İhale Usulleri
Pazarlık Usulü
Pazarlık Yapılabilecek İşler
Kapalı Teklif Usulü
Madde 21– Kapalı teklif usulüne göre alım, satım ve ihale işleri aşağıdaki şekilde yapılır: a) Tahmini bedelin saptanmış olduğu durumlarda teklif edilen indirimi, saptanmamış olan durumlarda da teklif içeren mektuplar isteklilerce hazırlanıp imzalanır; bir zarfa konulup,üzerine “teklif” kelimesi, isteklinin adı, firması ve adresi yazılarak zarf kapatılır. Bu zarf, geçici teminat mektubu veya makbuzu ve istenen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır ve üzerine hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektubunda, şartnamenin tümüyle okunup kabul edildiğinin kayıt edilmesi ve önerilen fiyatın hem yazı, hem de rakamla açıkca yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gerekir. b) Teklif mektupları, ihalenin yapılması için belirlenmiş ve ilan edilmiş olan gün ve saate kadar sıra numaralı makbuz karşığılında Alım, Satım ve İhale Komisyonu Başkanının görevlendireceği ilgiliye teslimedilir. Makbuz numaraları ve mektubun alındığı tarih ve saat zarfın üzerine işaret edilir. Süre bitince Komisyon Başkanı ve üyeler tarafından hemen sürenin bittiğini ve alınan zarf adedi ile makbuzların tarih ve sayısını gösteren bir tutanak düzenlenir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz ve geç gelen mektubun geliş zamanı bir tutanakla saptanır. c) Belirlenen gün ve saatte zarflar açılmadan önce, daha önce düzenlenmiş olan tutanaklar okunur. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak ihaleye girmek için arınalan genel ve özel şartların yerine getirilip getirilmediği, geçici teminatın miktar, şekli ve diğer bakımlardan uygun olup olmadığı incelenir ve sonunda kimlerin ihaleye kabul edildiği hazır bulunanlara bildirilir. Belgeleri tamam olmayanların teklifleri dikkate alınmaz ve bu durum bir tutanağa bağlanarak, kabul edilmeyen isteklilerinteklif mektuplarını içeren zarflar açılmayarak kendilerine veya vekillerine geri verilir. d) Teklif mektuplarını içeren iç zarflar açılmadan önce eksiltme veya arttırmaya kabul edilenlerden başkası odadan çıkarılır. Bundan sonra teklif mektupları numara sırasıyla Komisyon Başkanı tarafından açılarak yüksek sesle okunur. Şartnameye uygun olmayan veya şartname dışında şartlar taşıyan tekliflere itibar edilmez. Tutanağın düzenlenmesinden sonra teklif sahipleri Komisyondan çıkarılırlar ve Komisyon çalışmaya başlar. Tekliflerin incelenmesi ve karşılaştırılması sonunda en uygun görülen teklif, bir kararla tesbit edilerek kesin ihale için Kurum Başkanı'nın onayına sunulur. Şartnameye aykırı olmayan bazı teknik konuların incelenmesi için kararın başka bir güne bırakılması gerektiğinde, bu durum eksiltme veya arttırmaya girenlere bildirilir ve aynı celsede komisyon kararı yazılarak Komisyon Başkanı ve üyeler tarafından imza edilir. Komisyon kararlarına tüm geçerli tekliflerin özeti kaydedildikten sonra bunlardan en uygun görüleni, tercih nedenleri ile yazılır. 3410 Birkaç teklif sahibi tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunlarında uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, aynı teklifi veren istekliler çağırılarak pazarlık yapılır ve eksiltmede en düşük fiyatı, arttırmada en yüksek fiyatı verene ihale yapılır. Kapalı teklif usulü ile yapılacak eksiltme veya arttırmaya istekli çıkmaz veya isteklilerin teklifleri uygun bulunmaz ise iş tekrar kapalı teklif usulü veya pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İş Yaptırılması ve Alımlar
Emanet Usulü
BEŞİNCİ BÖLÜM Şartnameler ve Teminatlar Şartnameler
Taahhüde esas madde veya işin adı türü miktarı niteliği ile diğer özellikleri Taahhüdün süresi ve ne zaman başlayacağı Taahhüdün ifa edileceği yer zaman teslim ve tesellüm süresi Ödeme şartları Hangi tarihe kadar teklif yapılacağı Uyuşmazlıkların çözüm şekli ve yetkili mahkeme Geçici ve kesin teminat tutarı ile geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi Taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde yapılacak işlem ve Kurumun teminat üzerindeki hakları Teminatın hangi hallerde gelir kaydedileceği Verilecek avans miktar ya da oranı ve mahsup şekli Geçici tesellümden sonra para ödenecekse bunun şekli şart ve miktarı İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte Kurumun serbest olduğu Varsa Katma Değer Vergisi muafiyeti Süre uzatımı koşulları Fiat farkı verilip verilmeyeceği ve şartları Süresinde bitirilmeyen işlere uygulanacak cezai şartlar Mal ve hizmetin niteliğine göre diğer hususlar İhalelere Katılamayacak Olanlar
İhalelere Katılacaklarda Aranacak Yeterlilik
Teminatlar
Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler
Teminat Alınması Zorunlu Olmayan Durumlar
Teminatın Gelir Yazılması
Teminatın Geri Verilmesi
Doğrudan Doğruya İthal
ALTINCI BÖLÜM Diğer Hükümler Yasak Fiil ve Davranışlar
Koordinasyonu Sağlama
Yürürlük
Yürütme