ResmÎ Gazete Hakkında Yönetmelik (karar Sayısı: 358)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Resmi Gazetenin yayımlanması
Resmi Gazetenin yayımlanacağı günler
Resmi Gazetenin düzenlenmesi
Resmi Gazetenin içeriği
Madde 8– (1) Resmî Gazete’de; a) Kanunlar, b) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ile mezkûr İçtüzükte ve TBMM Başkanlık Divanınca Resmî Gazete’de yayımlanması öngörülen kararlar, c) Milletlerarası andlaşmalar ve sözleşmeler, ç) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanması uygun görülen karar ve genelgeler, d) Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması öngörülen mahkeme kararları, e) 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler, f) Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler, g) Cumhurbaşkanına vekâlet etme işlemleri, ğ) Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar, h) Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararları, ı) Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler, i) Sınır tespit kararları, idari bağlılık değişikliğine dair kararlar, belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar, j) Özel kanunlarında, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve Cumhurbaşkanı kararlarında Resmî Gazete’de yayımlanması belirtilen diğer işlemler, yayımlanır. (2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında Resmî Gazete’de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar İdari İşler Başkanı tarafından belirlenir.
İlanlar
İnceleme üzerine Resmi Gazetede yayımlanacak düzenlemeler
Düzeltme
Mevzuat Bilgi Sistemi
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
Yürürlük
Yürütme