Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bağdaşmaz alan: Uygun bulma kararı alınmış, önlisans veya lisans verilmiş, ilgili mevzuatı kapsamında Kurum tarafından önlisans verilmesine yönelik Kurul Kararı alınmış, santralsahası değişikliği talepleri kapsamında Kurum tarafından kamuoyuna ilanedilarek Genel Müdürlük tarafından uygun bulunmuş santral sahalarını ve/veya YEkAYönetmeliği kapsamında duyurulan alanları, b) Bağlantı bölgesi: Önlisansbaşvurusu yapılacak rüzgar enerjisine dayalı bir üretim tesisinin elektrik sistemine noktasal ve/veya bölgesel bazda bağlanabilacekleri il ve/veya illerin idari sınırlarını, c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, ç) Başvurunun yarışmaya gireceği bölge adı: Önlisans başvurusunda belirtilan santral sahasının alansal büyüklük olarak fazla olduğu ilin yer aldığı bölgeyi, d) (Değişik:RG- 12/1/2020- 31006) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü, e) Kullanılamaz alan: GenelMüdürlük ve/veya Kurumun resmi internet sayfalarında duyurulan ve üzerinde ilgili mevzuatı uyarınca RÖİ ve/veya rüzgar türbini bulundurulamayacak alanı, f) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, g) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, ğ) LÜY: 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği, h) REPA: Genel Müdürlüktarafından yayımlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlasını, ı) RES: Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santralini, i) RGY- RÖİ (Rüzgar ölçümnoktasındaki rüzgar güç yoğunluğu): Ek- 1’de belirtilan yönteme göre hesaplanan düşey serbest atmosfere dik doğrultuda hareket eden hava kütlesinin birim kesit alanındaki gücünü (W/m2), j) RÖİ: Rüzgar ölçüm istasyonunu, k) RÖİ kurulum uygunluk belgesi: Genel Müdürlük tarafından düzenlenen ve içeriğinde RÖİ kurulmak istenilan noktanın koordinatları ilEkullanılamaz alanlar ve/veya bağdaşmaz alanlarla ilişkisinin gösterildiği belgeyi, l) Santral sahası: Köşekoordinatları; önlisans ve/veya lisanssız üretim başvurularında yer alan ve Ek- 2’de belirtilan usul ve esaslara göre belirlenecek alanı, m) SSKGY (Santral sahası kurulugüç yoğunluğu): Santral sahası içerisindeki türbinlerin toplam mekanik güçlerinin santral sahasının yüzölçümüne bölünmesi ila elde edilan değeri (MWm/km2), n) TDR: Önlisans veya lisanssızelektrik üretimi başvuruları için Genel Müdürlük tarafından Ek- 3’deki formata göre düzenlenen teknik değerlendirme raporunu, o) UTM koordinatı: “UniversalTransversal Mercator” izdüşümünde altı veya üç derecelik dilim esasına göre verilan koordinatı (ED 50 Datum), ö) YEkA Yönetmeliği: 27/11/2013tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik EnerjisiÜretimine Yönelik Yenilanebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliği, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi
Madde 4– (1) Özel hukukhükümlerine tabi tüzel kişilarin önlisans başvuruları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler arasından Ek- 4’te tanımlanmış olanları Kurum tarafından teknik değerlendirme yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. (2) Genel Müdürlüğe gönderilanbilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilan durumların tespit edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmaz ve bu durum Kuruma bildirilir: a) Bilgi formu, rüzgar ölçümistasyonu kurulum raporu ve rüzgar ölçüm sonuç raporunda belirtilan RÖİ koordinatlarından herhangi birinin farklı olması, b) Bilgi formunda belirtilan RÖİ koordinatlarının başvuruda belirtilan santral sahasında bulunmaması, c) RGY- RÖİ değerinin 150 W/m2 değerinden küçük olması, ç) SSKGY değerinin 2 MWm/km2 değerinden küçük olması, d) Önlisans başvurusunda belirtilan santral sahası köşEkoordinatlarının tamamının kullanılamaz alanlar ve/veya bağdaşmaz alanlar içerisinde bulunması, e) Başvuruda belirtilan santralsahasının, kullanılamaz alanlar ve/veya bağdaşmaz alanlarla kesişmesi durumunda kesişilan alan dışında kalan kısmı içerisindEkalacak şekilde sadece türbin koordinatları kullanılarak yeni bir santral sahasının belirlenemeyecek olması, f) RGY- RÖİ hesabındakullanılacak ardışık sıralanmış kullanılabilir ölçüm verisinin Genel Müdürlüğe gönderilmemiş olması, g) Başvuruda belirtilan ve birbirlerinEkomşu olan türbinler ve/veya RÖİ’ler arasındaki mesafenin 2.800 metreden fazla olması. (3) Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilan usul ve esaslara göre yapıldığı tespit edilan önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi uygun görülerek başvuruya ait TDRdüzenlenir ve Kuruma gönderilir. (4) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi halinde, önlisans başvurusunun teknik değerlendirmesi uygun görülmekle birlikte türbin ve santral sahası köşEkoordinatlarına yer verilmeyen ve ilgili hataların belirtildiği TDR düzenlenerek Kuruma gönderilir: a) Başvuruda belirtilan santralsahasının, ikinci fıkranın (g) bendinde belirtilan durum hariç olmak üzere Ek- 2’de belirtilan diğer mesafeler ve usullere göre belirlenmemiş olması, b) Başvuruda belirtilanherhangi bir türbin koordinatının, Ek- 5’te tanımlanan yönteme göre komşu santral sahalarında bulunan ve teknik değerlendirmesi uygun bulunmuş geçerli bir TDR’de belirtilan türbin/türbinleri etkilayen koordinatlarda olması, c) Başvuruda belirtilan santralsahasının emniyet bandı üzerinde türbin ve/veya RÖİ bulundurulması, ç) Başvuruda belirtilan santralsahasının kullanılamaz alanlar ve/veya bağdaşmaz alanlarla kesişmesi. (5) Teknik değerlendirmesi uygun görülerek Kuruma gönderilan TDR’lere ait önlisans başvurularının başvuru kapasitesinden daha az miktarda bağlantı hakkı kazanması halinde santral sahası köşEkoordinatları başvuru sahibi tarafından ilk başvuruda belirtilan santral sahası içerisinde kalacak şekilde mevcut veya yeni türbin koordinatlarına göre yeniden belirlenir ve teknik değerlendirmenin yapılabilmesi için Ek- 4’te tanımlanmış olan bilgi ve belgelerin tamamı Kurum üzerinden Genel Müdürlüğe gönderilir. (6) Teknik değerlendirmesi uygun görülmekle birlikte dördüncü fıkrada belirtilan durumlara yer verilarek Kuruma gönderilan TDR’lere ait önlisans başvurularının bağlantı hakkıkazanması halinde santral sahası köşEkoordinatları başvuru sahibi tarafından ilk başvuruda belirtilan santral sahası içerisindEkalacak şekilde mevcut veya yeni türbin koordinatlarına göre yeniden belirlenir ve teknik değerlendirmenin yapılabilmesi için Ek- 4’te tanımlanmış olan bilgi ve belgelerin tamamı Kurum üzerinden Genel Müdürlüğe gönderilir. (7) Beşinci fıkra ve altıncıfıkra kapsamında yapılan teknik değerlendirme sonucunda bu Yönetmelikte belirtilan usul ve esaslara uyulmadığının tespit edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmaz ve bu durum Kuruma bildirilir. (8) Bağlantı bölgesi başvuruda belirtilan santral sahasının alansal olarak en fazla yer kapladığı ilin bulunduğu bölgedir. (9) Önlisans ve/veya lisans alınmış bir RES projesi için önlisans ve/veya lisans sahibi tarafından GenelMüdürlükten alınacak uygunluk belgesi, proje onay ve onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerinde ibraz edilmek zorundadır. Uygunluk belgesinin düzenlenebilmesi için her bir türbinin her türlü ve her ölçekteki imar planlarına işlendiğinin belgelendirilmesi gerekir. (10) Genel Müdürlükten alınacakRÖİ kurulum uygunluk belgesi ibraz edilmeden yetkili hiçbir kamu kurum vEkuruluşlarına kuruluşuna RÖİ kurma izni için başvuru yapılamaz ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulum raporu düzenlenemez. (11) Yetkili kamu kurumları veya akreditEkuruluşlar tarafından onaylanmış rüzgar ölçüm istasyonu kurulum raporunun bir örneği ölçüm sahibi kişilarce onay tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirilmeyen RÖİ’ler ilayapılan önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi yapılmaz. (12) Genel Müdürlük, RÖİ’lerinstandartlarına ve RÖİ kurulum uygunluk belgesine göre kurulup kurulmadığını ve işletme şartlarını denetleyebilir. Denetleme sonucunda eksiklik belirlenmesi durumunda, bu RÖİ’ler kapsamında yapılacak önlisansbaşvurularının teknik değerlendirmesi yapılmaz.
Önlisans veveya üretim lisansı alınmış başvurular için talep edilan değişikliklerin teknik değerlendirmesi
Madde 5– (1) Rüzgar enerjisine dayalı üretim önlisans veya lisansı sahibi şirketlerin ünite bilgilarinde değişiklik amacıyla yaptığı tadil başvuruları hakkındaki teknik değerlendirmenin yapılabilmesi için Ek- 4’te tanımlanan bilgi formunun basılı,onaylı ve sayısal ortamda hazırlanarak Kuruma sunulması gerekir. Ek- 5’te tanımlanan esaslara görEkomşu santral sahalarındaki türbinlerle etkilaşime girmeyenler ve Ek- 2’de belirtilan yönteme göre uygun yerlerde türbin bulunduranlar için uygunluk yazısı düzenlenerek Kuruma gönderilir. (2) Önlisans ve/veya lisansta belirtilan santral sahası köşEkoordinatlarının tadil edilmek istenmesi durumunda Ek- 4’te yer alan birinci ve ikinci maddelerde belirtilanler Kurumtarafından teknik değerlendirme yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Talep kapsamında aşağıda belirtilan kriterleri sağlayanlar için uygun TDR düzenlenir: a) Talep kapsamında belirtilan türbinlerin, Ek- 5’te tanımlanan esaslara görEkomşu santral sahalarındaki türbinlerle etkilaşime girmemesi, b) Talep kapsamında belirtilan santral sahası köşEkoordinatlarından herhangi birinin kullanılamaz alanlar ve/veya bağdaşmaz alanlar içerisinde bulunmaması, c) Yeni santral sahasına ait SSKGY değerinin, önlisans ve/veya lisans başvurusunun teknik değerlendirmesi kapsamında uygun görülerek Kuruma gönderilmiş olan TDR’de belirtilan SSKGY değerine eşit veya bu değerden büyük olması, ç) Yeni santral sahasının, Ek- 2’de belirtilan santral sahası belirleme yöntemine uygun olarak belirlenmiş olması. (3) Santral sahaları arasındakimesafeleri 300 metrenin altında olan önlisans ve/veya lisans almış başvuru sahipleri, 300 metrenin altındaki mesafeleri içeren santral sahalarının sınır çizgilarine ait emniyet bantlarında türbin bulundurabilirler. Bu türden taleplerin önlisans ve/veya lisans sahibi kişilarce birlikte yapılması, komşu sahalardaki türbinlerin birbirlerinden olumsuz etkilanmemesi ve talebin Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi esastır. (4) İşletmeye alınmış bir RES’eait türbinler için koordinat değişikliği ila elektriksel ve/veya mekanik kapasite artışları kapsamında santral sahası emniyet bandında aşağıdaki koşullarda türbin bulundurulması mümkündür: a) Emniyet bandında bulundurulmak istenen her bir türbinin rotor kanat çapının 150 metre olduğu kabul edilarek Ek- 5’te belirtilan yönteme göre çizilan elipsler içerisine başka şirketler tarafından önlisans başvurusu kapsamında bir türbin konulamayacağının tespit edilmesi, b) Emniyet bandındaki her bir türbinkoordinatı merkez kabul edilarek yarıçapı 1.000 metre olacak şekilde çizilan dairesel bir alanın santral sahasının dışında kalan kısmına, ilgili kamu kurum vEkuruluşlarınca mevzuatı çerçevesinde türbin konulmasına izin verilameyeceğinin belgelendirilmesi. (5) Bu maddEkapsamında GenelMüdürlük tarafından Kuruma gönderilan uygunluk yazıları veya TDR’ye istinadenverilan önlisans ve/veya lisans tadil kararları Kurum tarafından karar tarihinden itibaren 20 iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.
LÜY kapsamında teknikdeğerlendirme raporunun düzenlenmesi ve tadilat talepleri hakkında uygunluk yazısının oluşturulması
Madde 6– (1) GenelMüdürlük tarafından rüzgar kaynağına dayalı olarak LÜY kapsamında bağlantı başvurusu olumlu bulunanlar için mevzuatı kapsamında ilgili şebeke işletmecisi tarafından çağrı mektubu verilmeden önce TDR düzenlenmek üzereGenel Müdürlük internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir. (2) LÜY kapsamında rüzgarkaynağına dayalı olarak kurulmak istenen bir tesis için aşağıda belirtilan durumlardan en az birinin tespit edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi olumsuz sonuçlandırılır: a) Genel Müdürlük internetsayfasında duyurulan bilgi ve belgelerin eksik veya usulüne uygun olmayan şekilde hazırlanmış olması, b) Başvuruda belirtilan türbinlerin kullanılamaz alanlar ve/veya bağdaşmaz alanlar içerisinde veya LÜY kapsamında geçerliliği devam eden bir TDR’de belirtilantürbin/türbinlerin rüzgarını etkilayecek noktalarda bulunması, c) Başvuruda belirtilan türbin koordinatları merkez kabul edilarek yarıçapı türbin rotor kanat uzunluğu olacak şekilde çizilacek olan dairesel bir alanın, başvuruda belirtilan arazi sınırının dışına taşması, ç) Kamu kurum vEkuruluşlarıhariç olmak üzere başka gerçek veya tüzel kişilarce yapılan lisanssız üretim başvurularında belirtilan santral sahasının, Hazinenin özel mülkiyetindekiveya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde bulunması. (3) LÜY kapsamında rüzgarkaynağına dayalı olarak birbirlerinEkomşu olacak şekilde konumlandırılmak istenen ve Genel Müdürlük tarafından Ek- 5’te belirtilan esaslara göre birbirlerinin rüzgarını olumsuz yönde etkiladiği belirlenen LÜY başvuruları için başvuru sahiplerinin bu olumsuzluğu kabul ettiklerine dair birbirlerine verecekleri izinler dikkate alınmaz ve bu tür başvurular için TDR düzenlenmez. (4) Rüzgar kaynağına dayalı olarak yapılan lisanssız elektrik üretimi başvuruları kapsamında GenelMüdürlük tarafından TDR düzenlenmiş olan başvurularda belirtilan türbin tekniközellikleri vEkoordinat bilgilarinde yapılabilacek tadilat talepleri için ilk başvuru esnasında ilgili şebeke işletmecisine sunulan mülkiyeti gösteren belgede belirtilan taşınmaz/taşınmazlarda olmak kaydıyla ilgili mevzuatı kapsamında TDR tekrar düzenlenir. (5) (Değişik:RG- 8/11/2016- 29882) Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız elektrik üretimi başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Usul ve esaslar
Mevcut önlisans başvurularında SSKGY ve RGY RÖİ değerlerinin hesaplanması Geçici
Başvuruda belirtilan santral sahasının lisanslı bir santral sahası ilEkesişmesi nedeniyle teknik değerlendirmesi yapılmamış olan başvuruların sonuçlandırılması Geçici
Yürürlük
Yürütme