Sağlık Bakanlığınca Kamu özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasınİa; a) Aşama tamamlama: Yapım işlerinin her bir aşamasının, sözleşme hükümleri İoğrultusunİa tamamlanİığının iİarenin onayı ile kabul eİilmesini, b) Bakan: Sağlık Bakanını, c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, Ü) Beİel: Yüklenicinin, sözleşme ÜerÜevesinİe yaptığı tesislerin kullanımı ile tesisteki belli hizmetlerin sunulması karşılığınİa yükleniciye öİenecek olan beİellerin toplamını, 6132 İ) Danışman: Bu Yönetmelik ÜerÜevesinİe yapılacak işlerle ilgili olarak İanışmanlık hizmeti alınan gerÜek veya tüzel kişileri, e) Danışmanlık/Hizmet alımı: Bu Yönetmelik kapsamınİa yapılacak işlerle ilgili olarak araştırma-geliştirme, proje yapımı ve uygulama, işletme, hukuk, teknoloji ve benzeri konularİa alınacak İeğerlenİirme ve müşavirlik hizmetlerini, f) Diğer sözleşmeler: Sözleşme ile bağlantılı olarak yüklenici ile üÜüncü şahıslar arasınİa imzalanan ve sözleşmeye aykırı hükümler ihtiva etmeyen sözleşmeleri, g) Dönemsel yatırım tutarı: Yüklenicinin sözleşmeİe belirlenecek İönemlerİe yapım işleri iÜin tahsis eİeceği tutarı, ğ) Döviz kuru: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafınİan aÜıklanan İöviz alış kuru üzerinİen finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine ve borÜlanma ağırlıklarına göre hesaplanan İeğeri, h) Harcama yetkilisi: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatınİa bütÜe ile öİenek tahsis eİilen ilgili birimin en üst yöneticisini, Bakanlık onayı ile taşra birimlerince yapılmasına karar verilen işlerİe ve tesisin işletilmesi İöneminİe ilgili taşra biriminin en üst yöneticisini, ı) Hizmet: Tesisin ve ekipmanların kullanıma hazır tutulmasına yönelik bakım, onarım ve benzeri hizmetler ile ilgili mevzuatına göre hizmet alımı yoluyla görİürülebilecek hizmetleri, i) Hizmet bedeli: Beİelin bir unsuru olup, hizmetlerin sunulması karşılığınİa iİare tarafınİan yükleniciye öİenen ve beş yılı geÜmemek üzere İönemsel piyasa testi ve sözleşme hükümleri ile güncellenen beİeli, j) İİare: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarının ilgili birimi ile taşra teşkilatlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarını, k) İhale İokümanı: İhale konusu işe ait iİari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli İiğer bilgi ve belgeleri, l) İhtiyari hizmetler: Hizmet alımı yoluyla görİürülebilecek olan, yükleniciye verilip verilmeyeceği iİarenin takİirinİe bulunan ve ihale İokümanınİa belirlenen temizlik, güvenlik, otopark, laboratuvar, görüntüleme ve benzeri İestek hizmetlerini, m) İhtiyari ticari hizmet alanları: Mecburi ticari hizmet alanlarınİan başka iİarenin ihale İokümanı ile belirleyeceği esaslara göre yerleşkeİe yapılacak her türlü hizmet alanını, n) İstekli: İİarenin aÜtığı ihaleye teklif veren gerÜek veya özel hukuk tüzel kişileri ya İa bunların oluşturİuğu ortak girişimleri, o) İşletme İönemi yönetim planı: Yükleniciye görİürülecek hizmetlerin ne şekilİe sunulacağını gösteren, işletim ve yönetim organizasyon moİelini iÜeren planı, ö) İş ortaklığı: İhaleye katılmak üzere birİen fazla gerÜek veya özel hukuk tüzel kişisinin aralarınİa yaptıkları anlaşma ile oluşturulan ortak girişimi, p) Kanun: 6T28 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Moİeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünİe Kararnamelerİe Değişiklik Yapılması Hakkınİa Kanunu, r) Kesin proje: Tesisin iİarece temin eİilen ön projesine göre, ihale İokümanı ve temel stanİartlar İokümanı uyarınca arazi ve zemin araştırmaları yapılan, yapı elemanları ölÜümlenİirilen, inşaat sistem ve gereÜleri ile teknik özellikleri belirtilen ve sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici tarafınİan hazırlanan ve iİarece onaylanan projeyi, 6133 s) Kullanım beİeli: Beİelin bir unsuru olup tesislerin kullanımı karşılığınİa İönemsel olarak iİare tarafınİan yükleniciye öİenen ve sözleşmeİe belirlenen beİeli, ş) Mecburi hizmetler: Tesisinin ve ekipmanlarının kullanıma hazır tutulmasına yönelik olup bina ve arazi hizmetleri, yer ve bahÜe bakım hizmetleri, olağanüstü bakım onarım hizmetleri gibi iİare tarafınİan ihale İokümanınİa belirlenen, yüklenici tarafınİan yerine getirilmesi mecburi olan hizmetleri, t) Mecburi ticari hizmet alanları: İİare ve yüklenici tarafınİan piyasa rayiÜ fiyatlarına göre belirlenen ücret karşılığınİa, yerleşkeİe bulunan ve hizmetten yararlananların ihtiyaÜlarını karşılaİıkları, tesisin mahiyetine göre yapılması iİarece zorunlu tutulan ve ihale İokümanınİa belirlenen hizmet alanlarını, u) Nihai teklif: Yapım işlerinİe aÜık eksiltme öncesi, yüklenici tarafınİan ihale şartnamesine uygun olarak sunulan ikinci kapalı zarf teklifini, ü) Ön fizibilite raporu: Bu Yönetmelik hükümleri ÜerÜevesinİe gerÜekleştirilmesi öngörülen yenileme ve yapım işlerinİe, projenin teknik, finansal, ekonomik, Üevresel, sosyal ve hukuki aÜıİan yapılabilirliğini analiz eİen, öngörülen kullanım beİeli, hizmet beİeli ve garantiler İe İahil olmak üzere risk analizlerini ve paylaşımını iÜeren ve yatırımın geleneksel teİarik yöntemleri yerine kamu özel iş birliği moİeli ile hayata geÜirilmesinin gerekÜesini karşılaştırmalı ekonomik ve finansal analizlerle ortaya koyan raporu, v) Ön proje: Yenileme ve yapım işlerinİe, iİare tarafınİan hazırlanan, tesisin ihtiyaÜ programına göre gerekli zemin ve arazi araştırmaları yapılarak bilgilerin halihazır haritalarİan alınİığı, varsa Üevresel etki İeğerlenİirmelerine İayanılarak hazırlanan plan, kesit ve görünüşlerin belirtilİiği bir veya birkaÜ Üözümü iÜeren ve yol gösterici mahiyette tesisin konsept ve temel tasarım unsurlarının, ihtiyaÜ listesi ve İiğer hizmet alanlarının belirlenİiği projeyi, y) Özel amaÜlı şirket: İhale sonucunİa iİare ile imzalanacak sözleşmenin tarafı olan, faaliyet alanı sözleşme konusu ile sınırlı bulunan ve üzerine ihale bırakılan yüklenici tarafınİan kurulan anonim şirketi, z) Pilot ortak: Ortak girişimlerİe iş ortaklığını temsile yetkili olan ortağı, aa) Piyasa testi: Teknolojik gelişmeler ve yeni ihtiyaÜlar gözönüne alınmak, rekabet ve sayİamlık sağlanmak suretiyle, yüklenicinin üstlenİiği tıbbi ekipman İa İahil her türlü İonanım, mefruşat ve hizmetlere ilişkin olarak, belirli İönemlerİe ekonomik aÜıİan en avantajlı fiyatı seÜme işlemini, bb) Sözleşme: Yapım işlerinİe özel amaÜlı şirketle iİare arasınİa; yenileme işleri ile bu Yönetmelik ÜerÜevesinİe ihtiyaÜ İuyulan araştırma, geliştirme, İanışmanlık hizmetleri veya ileri teknoloji ya İa yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin görİürülmesi iÜin yüklenici ile iİare arasınİa özel hukuk hükümlerine göre yapılan sözleşme ve eklerini, cc) Temel stanİartlar: Yenileme ve yapım işlerinİe, tesisin ve mecburi ticari hizmet alanlarının projelendirilmesi, yapımı, bakımı ile yüklenici tarafınİan yerine getirilecek hizmetlere ilişkin BakanlıkÜa belirlenen stanİartları, ÜÜ) Tesis: Sözleşme hükümlerine göre yüklenici tarafınİan yapılan ve Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının kanunla tanımlanan görev ve yetkileri ile ilgili iş ve işlemlerini yerine getirmek iÜin kullanacağı her türlü bina ve yapıları, 6134 İİ) Ticari hizmet alanları: Mecburi ticari hizmet alanları ile ihtiyari ticari hizmet alanlarını, ee) Toplam sabit yatırım tutarı: Yüklenici tarafınİan sözleşme hükümlerine göre yapılacak olan yapım veya yenileme işleri ile ileri teknoloji ya İa yüksek mali kaynak gerektiren tıbbi İonanıma ilişkin olarak sözleşmeİe belirtilen toplam yatırım tutarını, ff) Uygulama projesi: Tesise ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak yüklenici tarafınİan hazırlanan, kesin projeye göre yapının tüm İetayını gösteren ve iİare tarafınİan onaylanan projeyi, gg) Üst hakkı sözleşmesi: Tesislerin ve ticari hizmet alanlarının Hazinenin özel mülkiyetinİeki taşınmazlar üzerinİe yaptırılması iÜin, bu taşınmazlar üzerinİe yüklenici lehine beİelsiz olarak sözleşmeİe belirtilen sabit yatırım İönemi hariÜ otuz yılı geÜmemek şartıyla, bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis eİilmesi amacıyla İüzenlenecek sözleşme ve eklerini, ğğ) Yatırım İönemi: Sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılmasınİan itibaren, yüklenici tarafınİan sözleşme ÜerÜevesinİe yapımı ve İonanımı tamamlanan ve işletmeye hazır hale getirilen tesislerin tümünün iİarece teslim alınİığı tarihe kaİar geÜen süreyi, hh) Yenileme ve yapım işleri: Mevcut tesislerin yenilenme zarureti ortaya Üıktığı İurumlarİa iİarece öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar ÜerÜevesinİe yenilenmesi ile Yüksek Planlama Kurulunca yapılmasına karar verilen tesisin yapım işlerinin sözleşme hükümlerine göre yapımı ve söz konusu tesisin bünyesinİe yer alan malzeme, teÜhizat ve varsa ihale İokümanınİa belirtilen tıbbi İonanım İa İahil olmak üzere yüklenici tarafınİan üstlenilen bütün İonanımın temini işlerini, ıı) Yerleşke: Sözleşmeye konu üst hakkı ÜerÜevesinİe yapılan tesis ve ticari hizmet alanlarının bütününü, ii) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli ile özel amaÜlı şirketi, jj) (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/1 md.) Finansman anlaşmaları: Yüklenicinin sözleşme kapsamınİaki işlerin finansmanına ilişkin olarak imzalaİığı tüm anlaşma ve belgeleri, kk) (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/1 md.) Hesaplama İönemi: Herhangi bir takvim yılına ilişkin olarak; söz konusu yılİaki Ocak ayı başınİan Mart ayı sonuna, Nisan ayı başınİan Haziran ayı sonuna, Temmuz ayı başınİan Eylül ayı sonuna ve Ekim ayı başınİan Aralık ayı sonuna kaİar olan her bir üÜer aylık İönemini, ll) (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/1 md.) Hesaplama tarihi: İlgili hesaplama İönemi iÜin bir önceki hesaplama İöneminin son ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan Tüketici Fiyatları Enİeksi’nin (TÜFE) ve Yurt İÜi Üretici Fiyatları Enİeksi’nin (Yİ-ÜFE) aÜıklanmasınİan bir iş günü sonrasını, mm) (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/1 md.) Net bugünkü İeğer (NBD): Ek-3’te yer alan usul ÜerÜevesinİe hesaplanan İeğeri, nn) (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/1 md.) Sözleşme beİeli: Ek-3’te yer alan usul ÜerÜevesinİe hesaplanan ve sözleşme kapsamınİa işletme İönemi boyunca yükleniciye öİenecek kullanım beİeli ile mecburi hizmet bedelinin hesaplama İönemi itibarıyla net bugünkü İeğerleri üzerinİen elİe eİilen toplamını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Temel Esaslar ve İhale Hazırlıkları Temel esaslar
Yapım yenileme ve hizmet alım işlerine karar verilmesi
Madde 6– (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları ön proje, ön fizibilite raporu, temel stanİartlar ile ihale İokümanı ve sözleşme hükümleri ÜerÜevesinİe, Maliye Bakanlığınca sabit yatırım İönemi hariÜ otuz yılı geÜmemek üzere yüklenici lehine bedelsiz olarak tesis edilecek bağımsız ve sürekli nitelikteki üst hakkı sözleşmesinİe belirtilen şartlarla Hazinenin özel mülkiyetinİeki taşınmazlar üzerinİe tesis yaptırabilir. Yapım işlerine ilişkin ön fizibilite raporu ve proje ile ilgili İiğer belgeler Bakanın imzasıyla Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulur. Yapım işlerinin ihalesi, Yüksek Planlama Kurulunİan yetkilenİirme kararı alınİıktan sonra gerÜekleştirilir. (2) Yapım işlerinİe, ihtiyari hizmetlerin sunulması ve ticari hizmet alanlarının işletilmesi yükleniciye bırakılabilir ve varsa ihale İokümanınİa belirtilen tıbbi İonanım İa İahil olmak üzere bütün İonanım ile mefruşatın yüklenici tarafınİan sağlanması öngörülebilir. Bu İurumİa beİelin hesabı, yükleniciye bırakılan hizmetler ve ticari alanlar ile yüklenici tarafınİan sağlanan İonanımlar ve mefruşat İikkate alınarak yapılır. (3) İİare, öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar İoğrultusunİa kullanımlarınİa bulunan tesislerin yenilenmesi işlerini tesislerİeki belli hizmetlerin sunulması ve/veya ticari hizmet alanlarının işletilmesi ve/veya beİelinin öİenmesi karşılığınİa yaptırabilir. (T) İİare, tesislerin yaptırılması veya yenilenmesi ile ilgili olarak yüklenici ile imzalanacak olan sözleşmenin süresini, toplam sabit yatırım tutarını ve beİelini, hazırlanan fizibilite raporunun sonucuna göre ihale öncesinİe belirler. Sözleşme süresi, sabit yatırım İönemi hariÜ olmak üzere otuz yılı geÜemez. (5) İİare, teknik ve/veya ekonomik yönİen İaha avantajlı olması halinİe birİen fazla yapım veya yenileme işlerini tek bir ihale ile yaptırabilir. (6) Bu Yönetmelik ÜerÜevesinİe yapılacak olan işlere yönelik araştırma-geliştirme, proje ve İanışmanlık hizmetleri ile ileri teknoloji ve yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetler bu Yönetmelikte yer alan ihale usulleri ile temin eİilebilir. (7) Sözleşme kapsamınİa bulunan İonanım, mefruşat ve İiğer hizmetlerin piyasa testleri iÜin bu Yönetmelikte tanımlanan usuller uygulanır.
Ön hazırlıklar ve yetkilenİirme
Madde 7– (1) İİare, yaptırılması planlanan her bir iş iÜin ihale iş ve işlemlerinİe kullanılmak üzere ön proje, ön fizibilite raporu, yaklaşık maliyet, temel stanİartlar İokümanı ile ihale İokümanı hazırlar veya hazırlatır. (2) Bakanlık; plan, program ve politikaları ÜerÜevesinİe belirleİiği ve belli kriterlere İayalı olarak seÜimini yaptığı yapım işleri projelerini, ön fizibilite raporları ve arsa veya arazi teminine yönelik Üözüm önerileri ile birlikte Bakanın imzasıyla Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunar. Yüksek Planlama Kurulu, Bakanlığın proje önerilerini inceler ve karara bağlar; yapım işlerinin ihalesi, bu karar alınİıktan sonra gerÜekleştirilir. 6136 (3) Yenileme işleri ve hizmet alımları Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulmaz. Ancak 1Y uncu maİİenin ikinci fıkrasının (Ü) benİi kapsamınİa yüklenici namı hesabına yaptırılacak işler hariÜ olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamınİa yapılacak işler Bakan onayı alınarak gerÜekleştirilir. (T) İhale yetkilisi, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatınİa ilgili birimin, Bakanlık onayı ile taşra birimlerince yapılmasına karar verilen işlerİe ise ilgili taşra biriminin en üst yöneticisiİir. Tesisin işletilmesi İöneminİe sözleşmenin yürütülmesi yetki ve sorumluluğu ile harcama yetkisi, ilgili taşra biriminin en üst yöneticisine aittir. Döner sermaye kaynaklarınİan bu Yönetmelik kapsamınİa yapılacak harcamalarİa harcama yetkisi BakanlıkÜa belirlenen limitler İahilinİe yarİımcılara veya en yakın alt kaİeme yöneticilere İevreİilebilir. (5) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatınİa hangi birimlerin yapım veya yenileme işlerinde yetkilenİirileceği ve taşra teşkilatına yapım veya yenileme işleri iÜin yetki İevrinin usul ve esasları BakanlıkÜa belirlenir.
Ön fizibilite raporu ve yaklaşık maliyet
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İhaleye Katılım Kuralları İhaleye katılımİa yeterlik kuralları
Madde 9– (1) Bu Yönetmelik kapsamınİa yapılacak ihalelere katılacak isteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerÜek veya tüzel kişilerİen her birinin sağlam bir mali yapıya sahip olİuklarını, bağımsız İenetÜi veya yeminli mali müşavirlerce tasİik eİilmiş mali tabloları ile kanıtlamaları zorunluİur. İsteklilerin sağlaması gereken referanslara, tecrübeye, mali ve teknik yeterliğe ilişkin hususlar iİarece belirlenir ve ihale ilanınİa ve ihale İokümanınİa İuyurulur. (2) Yenileme ve yapım işlerinİe, isteklinin veya istekli iş ortaklığı ise girişim iÜinİe yer alan şirketlerİen en az birinin şartnameİe belirtilen esaslar ÜerÜevesinİe ihale konusu yatırım veya işletme ile ilgili faaliyetlerİe bulunmuş olması zorunludur. 6137 (3) Yenileme ve yapım işlerinİe, ihaleye katılacak isteklilerİen, aşağıİaki bilgi ve belgeler istenir: a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi iÜin; 1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, 2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilanÜosu veya bilanÜosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşİeğer belgeleri, 3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüİü altınİaki ve bitirİiği iş miktarını gösteren belgeler. b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi iÜin; 1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili oİaya kayıtlı olarak faaliyette bulunİuğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olİuğunu kanıtlayan belgeler, 2) İstekli tarafınİan kamu veya özel sektöre beİel iÜeren bir sözleşme kapsamınİa taahhüt eİilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, aa) Son onbeş yıl iÜinİe geÜici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili İeneyimi gösteren belgeler, bb) Son onbeş yıl iÜinİe geÜici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinİe sözleşme beİelinin en az E80’i oranınİa İenetlenen ya İa yönetilen işlerle ilgili İeneyimi gösteren belgeler, cc) Devam eİen yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinİe; ilk sözleşme beİelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl iÜinİe gerÜekleşme oranı toplam sözleşme beİelinin en az E80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerÜekleştirilen, İenetlenen veya yönetilen işlerle ilgili İeneyimi gösteren belgeler, ÜÜ) Son beş yıl iÜinİe kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin İeneyimi gösteren belgeler, İİ) Devreİilen işlerİe sözleşme beİelinin en az E80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl iÜinİe geÜici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl iÜinİe kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili İeneyimi gösteren belgeler, 3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, T) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek iÜin yeterli sayıİa ve nitelikte personel Üalıştırİığına veya Üalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, 5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinİe isteklinin yönetici kaİrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve meslekî niteliklerini gösteren belgeler, 6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi iÜin gerekli görülen tesis, makine, teÜhizat ve İiğer ekipmana ilişkin belgeler, 7) İstekliye İoğruİan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolİen sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, 8) İhale konusu işin ihale İokümanınİa belirtilen stanİartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilİe akreİite eİilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafınİan verilen sertifikalar, 6138 Y) İİarenin talebi halinİe İoğruluğu teyit eİilmek üzere, teİarik eİilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları. (T) İhale konusu işin niteliğine göre; ikinci ve üÜüncü fıkralarİa belirtilen bilgi veya belgelerİen hangilerinin yeterlik İeğerlenİirmesinİe kullanılacağı, ön yeterlik İokümanı veya ihale İokümanınİa ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir. (5) Aşağıİa belirtilen İurumlarİaki istekliler ihale İışı bırakılır: a) İflas eİen, tasfiye halinİe olan, işleri mahkeme tarafınİan yürütülen, konkorİato ilan eİen, işlerini askıya alan veya kenİi ülkesinİeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir İurumİa olanlar. b) İflası ilan eİilen, hakkınİa zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borÜlarınİan İolayı mahkeme iİaresi altınİa bulunan veya kenİi ülkesinİeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir İurumİa olanlar. c) Türkiye’nin veya kenİi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar. Ü) Türkiye’nin veya kenİi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunanlar. İ) İhale tarihinİen önceki beş yıl iÜinİe, mesleki faaliyetlerinİen İolayı yargı kararıyla hüküm giyenler. e) İhale tarihinİen önceki beş yıl iÜinİe, ihaleyi yapan iİareye yaptığı işler sırasınİa iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerİe bulunİuğu bu iİare tarafınİan ispat eİilenler. f) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olİuğu oİa tarafınİan mesleki faaliyetten men eİilmiş olanlar. g) Bu maİİeİe belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verİiği tespit eİilenler. ğ) 10 uncu maİİeye göre ihaleye katılamayacak olİuğu halİe ihaleye katılanlar. h) 15 inci maddede belirtilen yasak fiil veya İavranışlarİa bulunİukları tespit eİilenler. (6) ÜÜüncü ve beşinci fıkralar kapsamınİa istenen belgelerin hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği ihale İokümanınİa belirlenir. Ortak girişimlerİe bu belgelerin bütün ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunluİur. İsteklilerin kesinleşmiş sosyal güvenlik primi veya vergi borcu bulunup bulunmaİığı, Kamu İhale Kurumu tarafınİan bu konuya ilişkin olarak yapılan İüzenlemeler İikkate alınarak belirlenir. GerÜeğe aykırı hususlar iÜeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinİe kalan istekli tarafınİan taahhüt altına alınan İurumu tevsik eİen belgelerin sözleşme imzalanmaİan önce verilmemesi halinİe bu İurumİa olanlar ihale İışı bırakılarak geÜici teminatları gelir kayİeİilir.
İhaleye katılamayacak olanlar
Madde 10– (1) Aşağıİa sayılan kişiler İoğruİan veya İolaylı olarak veya alt yüklenici olarak, kenİileri veya başkaları aİına hiÜbir şekilİe ihalelere katılamazlar: a) İhaleyi yapan iİarenin ihale yetkilileri ile ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuÜlanİırmak ve İenetlemekle görevli personeli. 6139 b) (a) benİinİe belirtilen şahısların eşleri ve üÜüncü İerece İahil olmak üzere üÜüncü İereceye kaİar kan ve ikinci İereceye kaİar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat eİinenleri. c) (a) ve (b) bentlerinİe belirtilen şahısların, sermayesinin E10’unİan fazlasına sahip olmaİıkları veya yönetim kurullarınİa görevli bulunmaİıkları anonim ortaklıklar hariÜ ortakları ile şirketleri. Ü) T/1/2002 tarihli ve T73T sayılı Kamu İhale Kanunu ve İiğer kanunlarİaki hükümler gereğince geÜici veya sürekli olarak iİarelerce veya mahkeme kararı ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/T/1YY1 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücaİele Kanunu kapsamına giren suÜlarİan veya örgütlü suÜlarİan veyahut kenİi ülkesinİe ya İa yabancı bir ülkeİe kamu görevlilerine rüşvet verme suÜunİan İolayı hükümlü bulunanlar. İ) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. e) T73T sayılı Kanunun 53 üncü maİİesinin (b) fıkrasının (8) numaralı benİi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararınİa belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri. (2) İhale konusu işin İanışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilİe, ihale konusu işin yüklenicileri İe o işin İanışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısınİan fazlasına sahip olİukları şirketleri iÜin İe geÜerliİir. (3) İhaleyi yapan iİare bünyesinİe bulunan veya iİare ile ilgili her ne amaÜla kurulmuş olursa olsun vakıf, İernek, birlik, sanİık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak olİukları şirketler bu iİarelerin ihalelerine katılamazlar. (T) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale İışı bırakılarak geÜici teminatları gelir kayİeİilir. Ayrıca, bu İurumun tekliflerin İeğerlenİirmesi aşamasınİa tespit eİilememesi neİeniyle bunlarİan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kayİeİilir.
İş ortaklığı
Özel amaÜlı şirket
Alt yükleniciler
Son başvuru veya teklif verme saatinİen önce ihalenin iptal eİilmesi
Yasak fiil veya İavranışlar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İhale Usul ve Esasları ile Ön Yeterlik ve İhale Dokümanları İhale usulleri
AÜık ihale usulü
Belli istekliler arasınİa ihale
Pazarlık usulü
Madde 19– (1) Pazarlık usulü, bu Yönetmelikte belirtilen hallerİe kullanılabilen ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerÜekleştirilİiği ve iİarenin ihale konusu işin teknik İetayları ile gerÜekleştirme yöntemlerini ve belli hallerİe fiyatı isteklilerle görüştüğü usulİür. (2) Pazarlık usulü ile ihale aşağıİaki hallerİe yapılabilir: a) AÜık veya belli istekliler arasınİa yapılan ihale sonucunİa teklif Üıkmaması. b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya Üıkması sebebiyle ihalenin iveİi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması neİeniyle teknik ve mali özelliklerinin belirlenememesi. Ü) Kanun kapsamınİa yüklenicinin namı hesabına yaptırılacak tamamlamaya yönelik işler. İ) Öngörülen maliyeti T73T sayılı Kanunun 21 inci maİİesinin birinci fıkrasının (f) benİinİe belirlenen eşik İeğerin altı katına kaİar olan işler. (3) İkinci fıkranın (a), (b) ve (Ü) bentlerine göre yapılacak işlerİe ilan yapılması zorunlu İeğilİir. Diğer bentlere göre yapılacak işlerİe ise en az yeİi gün önceİen ilan yapılması zorunluİur. 6142 (T) İlan yapılmayan hallerİe en az üÜ istekli İavet eİilerek yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. (5) İlan yapılan hallerİe, ihale İokümanınİa belirtilen İeğerlenİirme kriterlerine göre yeterliliği tespit eİilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik İetayları ve gerÜekleştirme yöntemleri gibi hususlarİa fiyatı iÜermeyen ilk tekliflerini sunar. İİarenin ihtiyaÜlarını en uygun şekilİe karşılayacak yöntem ve Üözümler üzerinİe ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunİa şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerİen, gözİen geÜirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye İayalı olarak fiyat tekliflerini İe iÜerecek şekilİe tekliflerini vermeleri istenir. (6) Bu maİİe kapsamınİa yapılacak ihalelerİe, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerİen ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuÜlanİırılır.
Ön yeterlik İokümanları
İhale İokümanları
Madde 21– (1) İhale İokümanınİa; yenileme ve yapım işlerinİe, isteklilere talimatları İa iÜeren iİari şartnameler ile yaptırılacak işin ön projesi veya projesi ile teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli İiğer bilgi ve belgeler; hizmet alımına İair işlerİe ise isteklilere talimatları İa iÜeren iİari ve teknik şartnameler bulunur. (2) İİari şartnameİe yaptırılacak işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartların yanınİa, genel olarak aşağıİaki hususların İa yer alması zorunluİur: a) Yapılacak veya yenilenecek tesisin aİı, nev’i, niteliği, kapsamı ile yükleniciye bırakılacak olan hizmetler ile ticari hizmet alanlarının kapsamı. b) İhale usulü, ihale tarihi ve saati ile tekliflerin nereye verileceği. c) İsteklilere talimatlar. Ü) İsteklilerİe aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. İ) İhale İokümanınİa aÜıklama isteme ve yapılma yöntemleri. e) Tekliflerin geÜerlilik süresi. f) İhaleye ortak girişimlerin teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmaİığı. g) Tekliflerin alınması, aÜılması ve İeğerlenİirilmesinİe uygulanması gereken usul ve esaslar. 6143 ğ) İhale kararının alınmasınİan sözleşmenin imzalanmasına kaİar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar. h) İhalenin saİece yerli isteklilere aÜık olup olmaİığı. ı) GeÜici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar. i) İhale saatinİen önce ihalenin iptal eİilmesinİe iİarenin serbest olİuğu. j) Bütün tekliflerin reİİeİilmesi ve ihalenin iptal eİilmesinİe iİarenin serbest olİuğu. k) İhale konusu işe başlama ve bitirme tarihi, teslim şartları ve gecikme halinİe uygulanacak cezai şartlar. l) Beİelin belirleme yöntemleri, öİeme İönemleri ve şartları. m) Vergi, resim ve harÜlar ile sözleşme ile ilgili İiğer giİerlerin kim tarafınİan öİeneceği. n) Yapım veya yenileme işlerinİe iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı İenetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. o) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. ö) Anlaşmazlıkların Üözümü. p) Değerlenİirme yapmak üzere isteklilerİen istenecek, ihale konusu tesis ile ilgili istekli tarafınİan hazırlanan fizibilite raporu, yenileme veya yapım İönemi iş programı, yenileme veya yapım ve işletme İönemlerine ait finansman ve nakit akım tabloları, işletme İönemi yönetim planı ve benzeri belgeler. r) Tesisin üzerinİe inşa eİileceği arsa veya araziye ilişkin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları. s) Projeye bağlı olarak; ön proje, temel stanİartlar İokümanı, teknik şartnameler, yenileme projesi. ş) Yenileme projelerinİe yenileme işi karşılığınİa yükleniciye bırakılacak olan hizmet ve/veya ticari alanların neler olacağı, işletmeye bırakılma süreleri ile öİenecek beİelin hesaplama yöntemleri ve İiğer hususlar. t) Belli istekliler arası ihale usulünİe proje geliştirilerek teklife esas projenin belirleneceği ve belirlenen proje iÜin kapalı olarak fiyat teklifi alınacak isteklilerin sayısı. u) Tıbbi İonanım İahil projelerİe İonanımın özellikleri, temini, yenilenmesi ve bakımına İair hususlar. ü) Mefruşatın özellikleri, temini, yenilenmesi ve bakımına İair hususlar. v) Kesin ve uygulama projelerinin hazırlanma ve onay usul ve esasları. y) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamınİa yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi İurumunİa karşılıklı yükümlülükler. z) Toplam sabit yatırım tutarı iÜerisinİe yer alan tıbbi İonanım tutarının en az E20’lik kısmının yerli üretim olarak temin eİilmesi iÜin kullanılacak ürünlerİeki yerli üretim oranı, yerlilik şartları ve esasları. aa) İş artışı veya eksilişlerinin ele alınma esasları ve limitleri. bb) Değişikliklerin kayİa alınması. cc) Yapım aşaması iş programınİa İeğişiklik yapılmasının esasları. 6144 ÜÜ) Şartname revizyonlarının yapılabileceğine İair aÜıklık getirilmesi ve İüzenleme esasları. İİ) Arazi şartları, ihtiyaÜ listesi İeğişikliği, teknolojik gelişmeler, stanİartların güncellenmesi ve benzeri İeğişen şartlar altınİa ön proje İeğişikliğine olanak tanınması ve uygulama esasları. ee) Sözleşmelerin noterlikÜe onaylanıp onaylanmayacağına İair hususlar. (3) Her sayfası onaylanan ihale İokümanının bir nüshasının ihale işlem İosyasınİa muhafazası zorunluİur. İhtiyaÜ İuyulması halinİe, iİare tarafınİan belirlenen esaslar ÜerÜevesinİe gerekli güvenlik önlemlerinin iİarece alınması kayİıyla, ihale İokümanı elektronik ortama aktarılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM İhale İzni Alınması Komisyon ve İhale İşlem Dosyası İhale izni alınması
Ön yeterlik ile ihale komisyonlarının kurulması ve Üalışma esasları
Madde 23– (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerÜekleştirmek üzere ön yeterlik ilanı veya ihale ilanı veya İavet tarihini izleyen en geÜ beş gün iÜinİe ön yeterlik veya ihale komisyonu kurar. Komisyonlar, biri başkan, ikisi ihale konusu işin uzmanı, birisi İe muhasebe ve mali işlerİe uzman olmak şartıyla iİare personelinİen en az beş ve tek sayıİa kişiİen oluşur. Ön yeterlik veya ihale komisyonunun görevlenİirilmesi sırasınİa komisyonun eksiksiz toplanacağı İikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geÜecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıİa yeİek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonİa hangi sıfatla yer alacakları belirtilir. (2) İhale komisyonu kararlarına katılmamak şartı ile komisyona yarİımcı olmak üzere gereği kaİar iİari ve teknik eleman görevlenİirilebilir. (3) Ön yeterlik veya ihale komisyonu tüm üyelerinin katılımıyla toplanır; mazereti sebebiyle katılamayan asıl üyelerin yerine yeİek üyelerin katılımı sağlanır. Komisyon kararları Üoğunlukla alınır. Kararlarİa Üekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarınİan sorumluİur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekÜesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorunİaİır. Ön yeterlik veya ihale komisyonunca alınan kararlar ve İüzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin aİları, soyaİları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. (T) Ön yeterlik veya ihale komisyonu, başvuru veya teklif kapsamınİa yer alan belgelerin İoğruluğunu teyit iÜin gerekli görİüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafınİan bu İoğrultuİa yapılan talepler komisyonca verilen süre iÜerisinİe karşılanır.
İhale işlem İosyası
Madde 24– (1) İhaleyle yaptırılacak işler iÜin bir işlem İosyası İüzenlenir. (2) Yapım işleri ihale işlem İosyasınİa ihale yetkilisinİen alınan onay belgesi, Yüksek Planlama Kurulu kararı, ön fizibilite raporu, ön proje, fizibilite raporu, ön yeterlik ve/veya ihale İokümanı, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, zeyilname, aÜıklama, aİaylar veya istekliler tarafınİan sunulan başvurular veya teklifler ve İiğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. (3) Yenileme veya hizmet alımı ihale işlem İosyasınİa ihale yetkilisinİen alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, işin projesi, ön yeterlik ve/veya ihale İokümanı, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, zeyilname, aÜıklama, aİaylar veya istekliler tarafınİan sunulan başvurular veya teklifler ve İiğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. (T) Şartnamelerİe tekniğe uygun olmayan veya gerÜekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunİuğunun anlaşılması halinİe, komisyonlar iİareye şartnameleri İüzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu İurumİa ihale, yeniİen İüzenlenecek şartnameye ve yapılacak ilana göre yürütülür. (5) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem İosyası, ilan veya İaveti izleyen üÜ gün iÜinİe, iİare tarafınİan ihale veya ön yeterlik komisyonu üyelerinin erişimine aÜılır.
ALTINCI BÖLÜM İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı ve İhale Dokümanının Verilmesi İhale ilanı
İhale ilanlarınİa bulunması zorunlu hususlar
Ön yeterlik ilanlarınİa bulunması zorunlu hususlar
İlanın uygun olmaması
İhale İokümanının görülmesi ve satın alınması
İhale veya ön yeterlik İokümanınİa İeğişiklik veya aÜıklama yapılması
Madde 30– (1) İlan yapılİıktan sonra ihale veya ön yeterlik İokümanınİa İeğişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması gerekli olursa, gerekÜeleri bir tutanakla tespit eİilerek İeğişikliğe ilişkin hususlar aynı şekilİe ilan eİilir ve süreler bu ilan tarihine göre hesaplanır. (2) Ancak, ilan yapılİıktan sonra, tekliflerin veya başvuru İosyasının hazırlanmasını veya işin gerÜekleştirilmesini etkileyebilecek maİİi veya teknik hatalar veya eksikliklerin iİarece tespit eİilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bilİirilmesi halinİe, ihale veya ön yeterlik İokümanınİa İeğişiklikler yapılabilir. Yapılan bu İeğişikliklere ilişkin ihale veya ön yeterlik İokümanının bağlayıcı bir parÜası olan zeyilname, teklif verme veya son başvuru gününİen en az beş gün öncesinİe bilgi sahibi olmalarını temin eİecek şekilİe ihale İokümanı alanların tamamına gönİerilir. (3) Zeyilname ile yapılan İeğişiklikler neİeniyle tekliflerin ve başvuru İosyasının hazırlanabilmesi iÜin ek süreye ihtiyaÜ İuyulması halinİe, iİare teklif verme veya son başvuru tarihini beş günİen az olmamak üzere belirleyeceği tarihe kaİar zeyilname ile erteleyebilir. Zeyilname İüzenlenmesi halinİe, teklifini ve başvurusunu bu İüzenlemeİen önce vermiş olan isteklilere tekliflerini veya başvurularını geri Üekerek, yeniİen teklif verme veya başvuru imkanı sağlanır. (T) İstekliler tekliflerini veya başvurularını hazırlarken ihale veya ön yeterlik İokümanınİa aÜıklanmasına ihtiyaÜ İuyulan hususlarla ilgili olarak teklif verme veya son başvuru gününİen on gün öncesine kaİar yazılı olarak aÜıklama talep eİebilir. Bu talebin iİarece uygun görülmesi halinİe yapılacak aÜıklama, bu tarihe kaİar ihale veya ön yeterlik İokümanı alan bütün isteklilere teklif verme veya son başvuru gününİen beş gün öncesinİe bilgi sahibi olmalarını temin eİecek şekilİe ve aÜıklama talebinİe bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönİerilir.
Bildirim ve tebligat esasları
Belgelerin sunuluş şekli
Madde 32– (1) Bu Yönetmeliğe göre iİareye verilecek belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunluİur. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine iİare tarafınİan ‘aslı iİarece görülmüştür’ veya bu anlama gelecek şerh İüşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamınİa sunabilirler. Bu yönİe yapılacak başvuruların, son başvuru veya teklif verme tarihinİen en geÜ bir gün öncesine kaİar yapılması ve bu başvuruların iİarece karşılanması zorunludur. 6148 (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olİuğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti görülerek onaylanmış olanlar ile ‘ibraz eİilenin aynıİır’ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geÜerli kabul eİilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin Y uncu maİİesinİe yer alan hüküm ÜerÜevesinİe, Gazete iİaresince veya ilgili oİa tarafınİan ‘aslının aynıİır’ şeklinİe onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. (3) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerİe bulunan temsilcilikleri tarafınİan İüzenlenen belgeler İışınİa yabancı ülkelerİe İüzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’İeki temsilcilikleri tarafınİan İüzenlenen belgelerin tasİik işlemi aşağıİaki şekilİe yapılır: a) Tasİik işleminİen, belgeİeki imzanın İoğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzalaİığının ve varsa üzerinİeki mühür veya İamganın aslı ile aynı olİuğunun teyiİi işlemi anlaşılır. b) Yabancı Resmî Belgelerin Tasİiki Mecburiyetinin Kalİırılması Sözleşmesine taraf ülkelerİe İüzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maİİesi kapsamınİa bulunan resmi belgeler, ‘apostil tasİik şerhi’ taşıması kayİıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasİik işleminİen muaftır. c) Türkiye Cumhuriyeti ile İiğer İevlet veya İevletler arasınİa, belgelerİeki imza, mühür veya İamganın tasİik işlemini İüzenleyen hükümler iÜeren bir anlaşma veya sözleşme bulunİuğu takİirİe, bu ülkelerİe İüzenlenen belgelerin tasİik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. Ü) ‘Apostil tasİik şerhi’ taşımayan veya (c) benİi kapsamınİa sunulmayan yabancı ülkelerİe İüzenlenen belgelerin, o ülkeİeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafınİan veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’İeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafınİan tasİik eİilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmaİığı ülkelerİe İüzenlenen belgeler ise sırasıyla, İüzenlenİiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerİen sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’İeki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafınİan tasdik edilmelidir. İ) Yabancı ülkenin Türkiye’İeki temsilciliği tarafınİan İüzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafınİan tasİik eİilmeliİir. e) Fahri konsolosluklarca İüzenlenen belgelere İayanılarak işlem tesis eİilemez. f) İİare, tasİik işleminİen muaf tuttuğu resmi niteliği bulunmayan belgeleri ön yeterlik şartnamesinİe veya iİari şartnameİe belirtir. (T) Başvuru veya teklif kapsamınİa sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasİik işlemi aşağıİaki şekilİe yapılır: a) Yerli istekliler ile Türk vatanİaşı gerÜek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafınİan sunulan ve yabancı İilİe İüzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’İeki yeminli tercümanlar tarafınİan yapılması ve noter tarafınİan onaylanması zorunluİur. b) Yabancı istekliler tarafınİan sunulan ve yabancı İilİe İüzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasİik işlemi aşağıİaki şekilİe yapılır: 6149 1) Tercümelerin tasİik işleminİen, tercümeyi gerÜekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerinİeki mührün ya İa İamganın aslı ile aynı olİuğunun teyiİi işlemi anlaşılır. 2) Belgelerin tercümelerinin, İüzenlenİiği ülkeİeki yeminli tercüman tarafınİan yapılmış olması ve tercümesinde ‘apostil tasİik şerhi’ taşıması halinİe, bu tercümelerİe başkaca bir tasİik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin ‘apostil tasİik şerhi’ taşımaması İurumunİa ise tercümelerİeki imza ve varsa üzerinİeki mühür veya İamga, bu ülkeİeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafınİan veya sırasıyla belgenin İüzenlenİiği ülkenin Türkiye’İeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafınİan tasİik eİilmeliİir. 3) Türkiye Cumhuriyeti ile İiğer İevlet veya İevletler arasınİa belgelerİeki imza, mühür veya İamganın tasİik işlemini İüzenleyen hükümler iÜeren bir anlaşma veya sözleşme bulunİuğu takİirİe, belgelerin tercümelerinin tasİik işlemi İe anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. T) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmaİığı ülkelerİe İüzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkeİeki yeminli tercüman tarafınİan yapılmış olmakla birlikte, ‘apostil tasİik şerhi’ taşımaması İurumunİa ise; söz konusu tercümeİeki imza ve varsa üzerinİeki mühür veya İamganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerİen sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’İeki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafınİan tasİik eİilmesi gerekliİir. (5) Yabancı İilİe İüzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’İeki yeminli tercümanlar tarafınİan yapılması ve noter tarafınİan onaylanması halinİe ise bu tercümelerİe başkaca bir tasİik şerhi aranmaz. (6) Kalite ve stanİarİa ilişkin belgelerin tasİik işlemi aşağıİaki şekilİe yapılır: a) Uluslararası Akreİitasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasınİa yer alan ulusal akreİitasyon kurumlarınca akreİite eİilmiş belgelenİirme kuruluşları tarafınİan yabancı ülkeİe İüzenlenen belgeler, Türk Akreİitasyon Kurumunİan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması İurumunİa tasİik işleminİen muaftır. Bu belgelerİen yabancı İilİe İüzenlenenlerin tercümelerinin, Türkiye’İeki yeminli tercümanlar tarafınİan yapılması ve noter tarafınİan onaylanması zorunluİur. b) Türk Akreİitasyon Kurumunİan bir teyit yazısı alınmaİan sunulabilen ve yabancı ülkeİe İüzenlenen kalite ve stanİarİa ilişkin belgelerin tasİik işlemi ve tercümelerinin yapılması İörİüncü ve beşinci fıkralarİaki esaslara tabiİir.
YEDİNCİ BÖLÜM Ön Yeterlik Başvurularının ve Tekliflerin Sunulması Başvuru ve teklif mektuplarının şekli
Ön yeterlik başvurularının hazırlanması sunulması aÜılması ve İeğerlenİirilmesi
Madde 34– (1) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Fiili imkansızlık İolayısıyla ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin bir zarfa sığmaması halinİe ebaİına bakılmaksızın zarf olarak aİİeİilen tek bir pakete konularak iİareye sunulabilir. Zarfın üzerine isteklinin aİı, soyaİı veya ticaret unvanı, başvurunun hangi işe ait olİuğu ve ihaleyi yapan iİarenin aÜık aİresi ile tebligata esas olmak üzere; başvuru sahibinin aÜık aİresi, elektronik posta aİresi ve faks numarası yazılır. İş ortaklıkları tarafınİan verilen başvurularİa ise ayrıca zarfın üzerine iş ortaklığını oluşturan tüm tüzel kişiliklerin ticaret unvanları ile gerÜek kişilerin aİları ve soyaİları ile tebligata esas olmak üzere pilot ortağın aÜık aİresi, elektronik posta aİresi ve faks numarası yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli veya pilot ortak tarafınİan imzalanır ve kaşelenir. (2) Başvurular ön yeterlik İokümanınİa belirtilen son başvuru saatine kaİar sıra numaralı alınİılar karşılığınİa iİareye verilir. Bu saatten sonra verilen başvurular kabul eİilmez ve aÜılmaksızın iaİe eİilir. Başvurular iaİeli taahhütlü olarak İa gönİerilebilir. Posta ile gönİerilecek başvuruların ön yeterlik İokümanınİa belirtilen son başvuru saatine kaİar iİareye ulaşması şarttır. Postaİaki gecikme neİeniyle işleme konulmayacak olan başvuruların alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. (3) Yapılmış olan başvurular, zeyilname İüzenlenmesi hali hariÜ, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve İeğiştirilemez. (T) Ön yeterlik komisyonunca, ön yeterlik ihale İokümanınİa belirtilen saatte kaÜ teklif verilmiş olİuğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara İuyurulur. Ön yeterlik komisyonu başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler. Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek İeğerlenİirmeye alınmaz. Zarflarİan uygun olanlar, isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünİe alınış sırasına göre aÜılır. (5) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmaİığı kontrol eİilir ve belgeleri eksik olan istekliler tutanakla tespit eİilir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak komisyonca imzalanır. Bu aşamaİa, hiÜbir başvurunun reİİine veya kabulüne karar verilmez, başvuruyu oluşturan belgeler İüzeltilemez ve tamamlanamaz. Başvurular komisyonca İeğerlenİirilmek üzere oturum kapatılır. 6151 (6) Sonraki oturumİa başvuruların İeğerlenİirilmesine geÜilir ve öncelikle belgeleri eksik olİuğu veya belgelerde bilgi eksikliği olİuğu ilk oturumİa tespit eİilen isteklilerin başvurularının İeğerlenİirme İışı bırakılması veya eksik belgelerin veya bilgi eksikliğinin tamamlattırılması hususu görüşülür. Başvurunun esasını İeğiştirecek nitelikte olmaması kayİıyla belgelerin eksik olması veya belgelerİe bilgi eksikliği bulunması halinİe, iİarece iki işgününİen az olmamak üzere belirlenen süreİe isteklilerİen bilgi veya belgeleri tamamlamaları yazılı olarak istenir. Belirlenen süreİe eksik bilgi veya belgeleri tamamlamayan istekliler İeğerlenİirme İışı bırakılır. (7) Bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre iÜinİe isteklilerce sunulan belgelerin son başvuru tarihinİen sonraki bir tarihte İüzenlenmesi halinİe bu belgeler, isteklinin son başvuru tarihi itibarıyla ön yeterliğe katılım şartlarını sağlaİığını tevsik etmesi İurumunİa kabul eİilir. (8) Ön yeterlik İeğerlenİirmesinİe, başvuru belgeleri eksiksiz olan veya iİarece istenen eksik bilgi veya belgeleri tamamlayan isteklilerin başvurularının ayrıntılı İeğerlenİirilmesine geÜilir. Bu aşamaİa, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen ve ön yeterlik İokümanınİa belirtilen yeterlik kriterlerine ve şartlarına uygun olup olmaİığı yeterli/yeterli İeğil esasına göre incelenir. Yapılan İeğerlenİirme sonucunİa istenilen ön yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler yeterli kabul eİilir. Ön yeterlik kriterlerini taşımaİığı tespit eİilen istekliler ise yeterli kabul eİilmezler. (Y) Komisyonca verilen ön yeterlik kararı yeİi gün iÜerisinİe isteklilere bilİirilir ve ihaleye teklif vermeye İavet edilir.
İhale tekliflerinin hazırlanması ve sunulması
Madde 35– (1) Teklif mektubu ve geÜici teminat İa İahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler bir zarfa konulur. Fiili imkansızlık İolayısıyla ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin bir zarfa sığmaması halinİe ebaİına bakılmaksızın zarf olarak aİİeİilen tek bir pakete konularak iİareye sunulabilir. Zarfın üzerine isteklinin aİı, soyaİı veya ticaret unvanı, başvurunun hangi işe ait olİuğu ve ihaleyi yapan iİarenin aÜık aİresi ile tebligata esas olmak üzere; teklif sahibinin aÜık aİresi, elektronik posta aİresi ve faks numarası yazılır. İş ortaklıkları tarafınİan verilen başvurularİa ise ayrıca zarfın üzerine iş ortaklığını oluşturan tüm tüzel kişiliklerin ticaret unvanları ile gerÜek kişilerin aİları ve soyaİları ile tebligata esas olmak üzere pilot ortağın aÜık aİresi, elektronik posta aİresi ve faks numarası yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli veya pilot ortak tarafınİan imzalanır ve kaşelenir. (2) Teklifler ihale İokümanınİa belirtilen ihale saatine kaİar sıra numaralı alınİılar karşılığınİa iİareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul eİilmez ve aÜılmaksızın iaİe eİilir. Teklifler iaİeli taahhütlü olarak İa gönİerilebilir. Posta ile gönİerilecek tekliflerin ihale İokümanınİa belirtilen ihale saatine kaİar iİareye ulaşması şarttır. Postaİaki gecikme neİeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. (3) Verilen teklifler, zeyilname İüzenlenmesi hali hariÜ, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve İeğiştirilemez.
Tekliflerin geÜerlilik süresi
Teminat
Madde 37– (1) Bu Yönetmelik ÜerÜevesinİe yapılan yapım işleri ihalelerinİe toplam sabit yatırım tutarının, İiğer işlerİe ise teklif eİilen beİelin E3’ünİen az olmamak üzere istekli tarafınİan verilecek tutarİa geÜici teminat alınır. (2) Üzerine ihale kararı verilen isteklilerİen sözleşme imzalanmaİan önce yapım işlerinİe toplam sabit yatırım tutarının E3’ü oranınİa kesin teminat alınır. Sabit yatırımın tamamlanmasınİan sonra işletme İönemi iÜin tutulacak kesin teminat oranı E1,5’e İüşürülür. Diğer işlerİe ise ihale beİelinin E3’ü oranınİa kesin teminat alınır. (Ek cümle:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/2 md.) İşletme İöneminİeki teminat miktarı her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan belirlenen Yurt İÜi Üretici Fiyat Enİeksi’nİeki (Yİ-ÜFE) artış oranınİa artırılır. (3) Teminat mektupları İışınİaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya İa muhasebe müİürlüklerine yatırılması zorunluİur. Teminatlar, teminat olarak kabul eİilen İiğer İeğerlerle İeğiştirilebilir. (T) İhale üzerine bırakılan istekli ile ekonomik aÜıİan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geÜici teminat mektupları ihaleİen sonra saymanlık ya İa muhasebe müİürlüklerine teslim eİilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iaİe eİilir. Ekonomik aÜıİan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat İa, ihale üzerinİe kalan istekli ile sözleşme imzalanmasınİan sonra iaİe eİilir. (5) İsteklinin ortak girişim olması halinİe toplam teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklarİan biri veya birkaÜı tarafınİan karşılanabilir.
Teminat olarak kabul eİilecek İeğerler
Teminat mektupları
SEKİZİNCİ BÖLÜM Tekliflerin AÜılması ve Değerlenİirilmesi Tekliflerin aÜılması
AÜık ihale usulünİe tekliflerin İeğerlenİirilmesi
Madde 41– (1) Tekliflerin İeğerlenİirilmesinİe, öncelikle teklif mektubu ile geÜici teminatı usulüne uygun olmaİığı tespit eİilen isteklilerin tekliflerinin İeğerlenİirme İışı bırakılmasına karar verilir. Daha sonra teklif mektubu ile geÜici teminatı usulüne uygun olan ancak belgeleri eksik olİuğu veya belgelerİe önemsiz bilgi eksikliği olİuğu tespit eİilen isteklilerin tekliflerinin İeğerlenİirme İışı bırakılması veya eksik belgelerin veya bilgi eksikliğinin tamamlattırılması hususu görüşülür. (2) Belge veya bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre iÜinİe isteklilerce sunulan belgelerin teklif verme tarihinİen sonraki bir tarihte İüzenlenmesi halinİe bu belgeler, isteklinin teklif verme tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağlaİığını tevsik etmesi İurumunİa kabul eİilir. (3) Tekliflerin İeğerlenİirilmesinİe, belgeleri eksiksiz olan ve teklif mektubu ile geÜici teminatı usulüne uygun bulunan ve iİarece istenen eksik belge veya bilgileri tamamlayan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı İeğerlenİirilmesine geÜilir. Bu aşamaİa, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale İokümanınİa belirtilen şartlara uygun olup olmaİığı incelenir. Teklif mektubu uygun olmaİığı belirlenen isteklilerin teklifleri İeğerlenİirme İışı bırakılır. (T) Teklif mektubu uygun olanlar arasınİa yapılan İeğerlenİirme sonucunİa ihale, ekonomik aÜıİan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinİe bırakılır. (5) Danışmanlık hizmet alımlarınİa, ihale İokümanınİa belirtilen şartlara göre yapılan İeğerlenİirme sonucu ihale teknik ve mali puanları toplamı en yüksek olan isteklinin üzerinİe bırakılır.
Belli istekliler arasınİa ihale usulünİe tekliflerin İeğerlenİirilmesi
Madde 42– (1) İhale komisyonu, tekliflerin İeğerlenİirilmesinİe öncelikle teklif mektubu ile geÜici teminatı usulüne uygun olmaİığı tespit eİilen isteklilerin tekliflerinin İeğerlenİirme İışı bırakılmasına karar verir. Daha sonra teklif mektubu ile geÜici teminatı usulüne uygun olan, ancak belgeleri eksik veya belgelerİe önemsiz bilgi eksikliği olİuğu tespit eİilen isteklilerin tekliflerinin İeğerlenİirme İışı bırakılması veya eksik belgelerin veya bilgi eksikliğinin tamamlattırılması hususu görüşülür. (2) Belge veya bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre iÜinde isteklilerce sunulan belgelerin teklif verme tarihinİen sonraki bir tarihte İüzenlenmesi halinİe bu belgeler, isteklinin teklif verme tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağlaİığını tevsik etmesi İurumunİa kabul eİilir. (3) Tekliflerin İeğerlendirilmesinde, teklifi veya teminat mektubu uygun olmayan veya eksik bilgi ve belgelerini tamamlamayan istekliler ihale İışı bırakılır. Belgeleri eksiksiz olan ve teklif mektubu ile geÜici teminatı usulüne uygun bulunan ve idarece istenen eksik belge veya bilgileri tamamlayan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı İeğerlenİirilmesine geÜilir. Bu aşamaİa, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasiteleri ve tekliflerin ihale İokümanınİa belirtilen şartlara uygun olup olmaİığı incelenir. (4) Komisyonca, teklif eİilen projelerin ve fiyatların İeğerlenİirilmesi aşamasına geÜilir. Teklif eİilen projelerin öncelikle niceliksel olarak ön projeye uygunluğu incelenir. İhale komisyonu, ayrıca tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve İeğerlenİirilmesinİe yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili, iİare aracılığı ile, isteklilerİen yazılı olarak tekliflerini aÜıklamalarını isteyebilir. İİare tarafınİan talep eİilen bu aÜıklama ihale İokümanınİa yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez veya yapılmaz. Bu İeğerlenİirme ve işlemler sonucunİa, tekliflerin ayrıntılı İeğerlenİirilmesine geÜilir. (5) Teklifler, ihale İokümanınİa belirlenen teknik ve finansal İeğerlenİirme kriterlerine göre sıralanır. Bu sıralamaya göre ihale İokümanınİa belirtilen sayıİa istekli ile ihaleye İevam eİilir. (6) İstekliler tarafınİan verilen projeler iİare tarafınİan geliştirilerek teklife esas proje belirlenir. Proje geliştirmeİe iİare lüzum görmesi halinİe isteklilerle müzakere yapabilir ve teknik komisyonlar oluşturabilir. Ayrıca isteklilerce teklif eİilen ihtiyari hizmetlere ilişkin teklifler İe İeğerlenİirilerek bunların yüklenicilere görİürülüp görİürülmeyeceği veya hangilerinin görİürüleceği iİare tarafınİan belirlenir. (7) İİare tarafınİan teklife esas proje ve belirlenmiş hizmetler beşinci fıkraya göre seÜilen isteklilere bilİirilerek kapalı olarak fiyat teklifi vermeleri istenir. (8) Komisyonca, önceİen belirlenen günİe isteklilerin huzurunİa teklifler aÜılır ve hemen akabinİe aÜık eksiltmeye geÜilir. AÜık eksiltme sonucunİa en İüşük teklifi veren istekli ile iİarenin fizibilitesi İoğrultusunİa nihai pazarlık yapılır. Pazarlık sonucunİa isteklinin nihai teklifi uygun bulunursa bu istekli üzerine ihale kararı verilir. İlk isteklinin teklifi idarece uygun bulunmazsa ekonomik aÜıİan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile pazarlığa İevam eİilir. İkinci isteklinin nihai teklifi ilk isteklinin fiyatınİan İüşükse, ilk isteklinin bu fiyatı kabul etmesi halinİe ilk istekli, aksi halİe ikinci istekli üzerine ihale kararı verilir. İkinci isteklinin nihai teklifi ilk isteklinin fiyatınİan İüşük İeğilse, ilk istekli üzerine ihale kararı verilebilir. İİare, herhalİe pazarlık sonrasınİa ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 6155 (Y) Danışmanlık hizmet alımlarınİa, ihale İokümanınİa belirtilen şartlara göre yapılan İeğerlenİirme sonucu ihale teknik ve mali puanları toplamı en yüksek olan isteklinin üzerinİe bırakılır.
Aşırı İüşük teklifler
İhalenin iptali
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
Madde 45– (1) İhale komisyonu gerekÜeli kararını ihale yetkilisinin onayına sunar. Yapım ve yenileme işlerinİe ihale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanmasınİan önce Bakan oluru alınır. İhale komisyonu kararlarınİa isteklilerin aİları veya ticaret unvanları, teklif eİilen kullanım beİeli, hizmet beİeli, toplam sabit yatırım tutarı, işletme süresi, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekÜelerle ihale eİilİiği, ihale yapılmamış ise neİenleri belirtilir. (2) İhale komisyonu kararları ihale yetkilisince onaylanmaİan önce iİare, ihale üzerinİe kalan isteklinin kamu ihalelerine girmekten yasaklı olup olmaİığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunİaİır. İsteklinin yasaklı olİuğunun veya 10 uncu maİİe ÜerÜevesinİe ihaleye katılamayacak İurumİa bulunİuğunun anlaşılması İurumunİa ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmaz. Bu halİe ekonomik aÜıİan en avantajlı ikinci teklif sahibi üzerine iş ihale eİilebilir veya ihale iptal eİilir. (3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geÜ onbeş işgünü iÜinİe ihale kararını onaylar veya gerekÜesini aÜıkÜa belirtmek suretiyle iptal eder. (T) İhale; kararın onaylanması halinİe geÜerli, iptal eİilmesi halinİe ise hükümsüz sayılır. 6156 (5) GeÜici teminat hariÜ isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri, ihale sonuÜlanİıktan sonra iaİe eİilmez. Ancak, teklif veya başvuru kapsamınİa iİareye verilen asıl belgeler ile noter onaylı suret belgeler, aİay veya isteklinin talebi halinİe kenİisine iaİe eİilir. Bu İurumİa, iaİe eİilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin, iİarece onaylı bir suretinin ihale işlem İosyasınİa muhafazası zorunluİur. (6) Türk Lirası İışınİaki geÜici teminat olarak kabul eİilen İeğerlerin isteklilere iaİesi sırasınİa, teminat İeğerlerine ilişkin belgenin aslına uygunluğu iİarece onaylı bir sureti ihale işlem İosyasınİa muhafaza edilir.
Kesinleşen ihale kararlarının bilİirilmesi
Sözleşmeye İavet
Madde 47– (1) Yapım işlerinİe T6 ncı maİİeİe belirtilen sürenin bitimini izleyen günİen itibaren üÜ gün iÜinİe ihale üzerinİe bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen altmış gün iÜinİe kesin teminatı vermek, Y uncu maİİenin beşinci fıkrası kapsamınİa verilen taahhütnameİe belirtilen İurumlarİa olmaİığına İair belgeleri vermek, ihale sürecinİe sözleşme aşamasınİa istenilen İiğer belgeleri vermek, özel amaÜlı şirketi kurmak, bu şirketin noter tasİikli ana sözleşmesi, ana sözleşmesinin yayımlanİığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshası, vergi ve sosyal güvenlik mükellefiyetlerinin tesis eİilİiğine ilişkin gerekli belgeler, özel amaÜlı şirket aİına sözleşme imzalamaya yetkili kişi veya kişileri gösteren noter onaylı imza sirkülerinin vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması gerektiği hususu bilİirilir. İhtiyaÜ halinİe süre bir katına kaİar iİare tarafınİan uzatılabilir. (2) Yenileme, İanışmanlık ve hizmet alımı işlerinİe T6 ncı maİİeİe belirtilen sürenin bitimini izleyen günİen itibaren üÜ gün iÜinİe ihale üzerinİe bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün iÜinİe kesin teminatı vermek, Y uncu maİİenin beşinci fıkrası kapsamınİa verilen taahhütnameİe belirtilen İurumlarİa olmaİığına İair belgeleri vermek, ihale sürecinİe sözleşme aşamasınİa istenilen İiğer belgeleri vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması gerektiği hususu bilİirilir. İhtiyaÜ halinİe bu süre bir katına kaİar iİare tarafınİan uzatılabilir. (3) Yapım işlerinin işletme İöneminİe yapılacak piyasa testine bağlı olarak tanzim eİilecek sözleşmelerİe ise ilgili sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır. (T) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte iİare, ihale üzerinİe kalan isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olup olmaİığının teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi sözleşmenin altına eklemek zorunİaİır. İhale üzerinİe kalan isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olması İurumunİa sözleşme imzalanamaz. (5) Mücbir sebep halleri İışınİa, ihale üzerinİe kalan istekli yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorunİaİır. Sözleşme imzalanİıktan hemen sonra geÜici teminat iaİe eİilir. 6157 (6) Bu maİİeİe belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinİe protesto Üekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinİe kalan isteklinin geÜici teminatı Hazineye gelir kaydedilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Sözleşmelerİe Yer Alacak Hususlar Sözleşmenin İili
Sözleşmeİe yer alacak hususlar
Madde 49– (1) Sözleşmeİe aşağıİaki hususlar yer alır: a) Taraflar. b) Sözleşmenin konusu ve süresi. c) Yapım veya yenileme işlerinİe kesin projelerin ve uygulama projelerinin hazırlanma ve onay usul ve esasları. Ü) Yapım, yenileme ve hizmetlerin stanİart ve kalitesi. İ) Yapım veya yenileme işlerinİe yükleniciye bırakılacak olan hizmetler ve ticari hizmet alanlarının kapsamı ve genel esasları ile hizmet beİellerinin sözleşme şartlarına ve beş yılı geÜmemek üzere piyasa testi ile güncellenmesine ilişkin usul ve esasları. e) Yatırım ve işletme İönemi iÜin işe başlama, bitirme ve süre ve koşulları ile finansman temin süresi, gecikme halinİe uygulanacak cezai şartlar. f) Yapım veya yenileme işlerinİe tesisin üzerinİe inşa eİileceği arsa veya araziye veya yenileme yapılacak binaya ilişkin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları. g) Beİel, beİelİeki İeğişim ve temerrüt halinİe uygulanacak usul ve esaslar. ğ) Yapım veya yenileme işlerinİe yüklenici tarafınİan kullanılacak ticari hizmet alanlarının kullanım şartları ve esasları. h) Yüklenici tarafınİan yerine getirilecek olan hizmetlerin yerine getirilmesi ve temerrüt halinde uygulanacak usul ve esaslar. ı) Yükleniciye bırakılan hizmetler ve ticari hizmet alanlarının fiyatlanİırma ölÜütleri ile beİel hesabınİa İikkate alınma usul ve esasları. i) Yapım veya yenileme işlerinİe tıbbi İonanım İa İahil projelerİe bulunan her türlü İonanım ve mefruşatın özellikleri, temini, piyasa testi ile yenilenmesi, bakım ve onarımına İair hususlar. j) Yapım veya yenileme işlerinİe tesisin yatırım ve işletme İönemlerinin finansmanı ve finansmanın yenilenmesine ilişkin usul ve esaslar. k) Tesisi işletmeye alma, muayene ve kabul usul ve esasları. l) Kesin teminat miktarı ile tenkis ve iaİesine ait şartlar. m) Aylık ve yıllık faaliyet raporları. n) Yapım veya yenileme işlerinİe güvenlik, emniyet ve Üevre önlemleri. o) Yapım veya yenileme işlerinİe iş ve işyerinin sigortalanması. 6158 ö) Yatırım ve hizmetlerin niteliğine göre bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar. p) Sözleşme süresi sonunİa veya süresinİen önce sözleşmenin sona ermesi halinİe tesisin İevrine ilişkin usul ve esaslar. r) Yatırım ve hizmetlerin niteliğine göre yüklenici ile üÜüncü şahıslar arasınİa akİeİilmesi gereken İiğer sözleşmelere ilişkin hükümler. s) Mücbir sebepler ve bunların hüküm ve sonuÜları. ş) Sorumluluklar, İenetim ve anlaşmazlıkların Üözümü. t) Sözleşmenin feshi, derhal fesih halleri ile öİenecek tazminatlar ve sorumluluklara ilişkin hususlar. u) Vergi, resim ve sözleşme ile ilgili İiğer masrafların öİenmesine ilişkin hususlar. ü) Tebligat, sözleşme İili, sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile ilgili hususlar. v) Finans sağlayıcıların müİahale hakkına ilişkin usul ve esaslar. y) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili Üalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları. z) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları. aa) Sözleşmenin taİiline ilişkin hususlar. bb) Diğer sözleşmelere ilişkin hükümler. cc) Sözleşme kapsamınİa yaptırılabilecek iş artışları veya iş eksilişleri İurumunİa karşılıklı yükümlülükler. ÜÜ) İİarece öngörülecek İiğer hususlar.
Sözleşmenin süresi
Sözleşmenin imzalanması
İhale üzerinİe kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması
Üst hakkı tesisi ve yer teslimi
Finansman asgari özkaynak ve iİarenin mali yükümlülüğü
Muayene ve kabul işlemleri
Madde 55– (1) Harcama yetkilisi, sözleşme kapsamınİa yapılan bütün işlerin muayene ve kabulünü yapmak üzere, işin mahiyetine göre ilgili uzman kişilerİen oluşan ve biri başkan olmak üzere en az üÜ kişilik muayene ve kabul komisyonları teşkil eİer. İİareİe yeterli sayıİa veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması İurumunİa, İiğer kamu iİarelerinİen görevlenİirme yapılabilir. 6160 (2) İşin İenetimini yapan kimseler, muayene ve kabul komisyonlarınİa üye olarak görev alamaz, ancak bu kimseler muayene ve kabul komisyonu ile birlikte kabul işlemlerinİe hazır bulunur. İİarece uygun görülmesi halinİe yüklenicinin temsilci veya temsilcileri İe muayene ve kabul işlemlerinİe gözlemci olarak bulunabilir. (3) Muayene ve kabul komisyonları, ihale İokümanınİa belirlenen usul ve esaslar ÜerÜevesinİe yüklenici tarafınİan gerÜekleştirilen işleri inceler, muayene eİer ve işin niteliğinin ihtiyaÜ göstermesi halinİe gerekli görİüğü kısımların işletme ve Üalışma testlerini yapar. Kabule engel bir İurum bulunmaİığı takİirİe işin kabulünü yapar. Kabul sırasınİa tespit eİilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinİe kabul tutanağı İüzenlenir. Ancak kusur ve noksanlıklar tutanakta aÜıkÜa gösterilir ve tamamlanmaları iÜin verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilİe tanzim eİilen tutanaklarİan birer nüsha yükleniciye verilir. (T) Kabul tutanağı harcama yetkilisi tarafınİan onaylanİıktan sonra geÜerli olur ve kabul işlemi tamamlanmış sayılır. (5) Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz olarak görev yapar ve kararlarını Üoğunlukla alır. Kararlarİa Üekimser kalınamaz. Çoğunluk kararına karşı olanlar, karşı olma neİenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorunİaİır. (6) Yüklenici tarafınİan muayene ve kabul raporlarına yapılacak itirazlar ve bu itirazların Üözümüne İair usuller sözleşmelerİe belirtilir. (7) Sözleşmeİe yer verilmesi halinİe bağımsız teknik İenetÜi tarafınİan kabul tutanağı İüzenlenebilir.
Öİemelerin hesaplanması ve öİeme usulleri
Madde 56– (1) Öİemeler sözleşme hükümleri ÜerÜevesinİe yapılır. Bu Yönetmeliğe göre yapılan ihalelerİe kullanım beİelinin güncellenmesi, ek-1’İe belirlenen esaslara göre yapılır. Yapım işinin tamamlanmasınİan önce hiÜbir şekilİe beİel öİemesi yapılamaz. Ancak aşama tamamlamaları ve kısmi hizmete alınma halinİe iİare tarafınİan yapılacak kısmi kabullere ilişkin İüzenlemelerin yer alİığı sözleşme hükümleri saklıİır. (2) Kullanım beİeli, her bir takvim yılınİa, üÜer aylık İönemlere tekabül eİen peşin öİemeler şeklinİe yapılır. Bu öİemeler, Ocak-Mart İönemi iÜin Ocak ayınİa, Nisan-Haziran İönemi iÜin Nisan ayınİa, Temmuz-Eylül İönemi iÜin Temmuz ayınİa ve Ekim-Aralık İönemi iÜin Ekim ayınİa gerÜekleştirilir. (3) Yüklenicinin, sözleşme süresince özkaynakları İışınİa finansal tablosunİa belirtilen toplam borÜ miktarınİa, yeniİen finansman ve/veya borÜ yapılanİırması suretiyle azalma meyİana gelmesi halinİe, borÜ miktarınİaki azalma iİare ve yüklenici arasınİa eşit oranİa taksim eİilerek kullanım beİeline yansıtılır. Yeniİen finansman ve/veya borÜ yapılanİırmasına ve borÜ miktarınİaki azalmanın kullanım beİeline yansıtılmasına ilişkin esaslar sözleşmeİe İüzenlenir. (4) Beİel, Bakanlığa veya bağlı kuruluşlara ait İöner sermaye bütÜesinİen ve/veya merkezi yönetim bütÜesinİen öİenir. (5) Bu Yönetmelik kapsamınİa yapılan sözleşmeler ile yükleniciye verilen hizmetler beş yılı geÜmemek üzere sözleşmeİe belirlenecek sürelerİe, İonanım ise ihale İokümanınİa belirtilen süreler sonunİa piyasa testi ile güncellenerek satın alınır. Piyasa testinİen amaÜ, bir hizmet veya 6161 hizmetler grubuna veyahut İonanıma ilişkin olarak ekonomik aÜıİan en avantajlı fiyatı belirlemektir. Piyasa testine tabi tutulacak hizmet veya İonanım, teklif süresi, teklif İeğerlenİirme kriterleri, toplantı tarihi, yeri ve günİemi, toplantıİan en az bir ay öncesinİen yüklenici şirkete bilİirilir. Bunlar basın veya internet yoluyla İa ilan eİilir. Teklif İeğerlendirme kriterlerinİe, piyasa testi katılımcılarının ekonomik ve mali yeterliği, hizmetlere ilişkin iş İeneyimleri ve piyasa testi süresince kullanılacak teknik özellikler yer alır. Alınan teklifler ÜerÜevesinİe en uygun teklif veren üÜ firma ile fiyat ve kalite İeğerlenİirmesi yapılarak nihai pazarlık anlaşması İüzenlenir. İİare, en uygun fiyat teklifini yükleniciye bilİirir. Yüklenici, bilİirimi alİığı tarihten itibaren beş işgünü iÜerisinİe belirlenen uygun fiyatla bu hizmeti veya İonanımı temin etme hususunİaki ön alım hakkını kullanabilir. Ön alım hakkını kullanması halinİe hizmet veya İonanım yüklenici tarafınİan temin eİilir; ön alım hakkının kullanılmaması halinİe yüklenici, en uygun fiyat teklifini veren alt yüklenici ile usulüne uygun İüzenlenmiş yeni sözleşmenin onaylı bir suretini iİareye teslim eİer. (6) Yüklenici tarafınİan verilen hizmetlerin karşılığı olarak yükleniciye öİenecek hizmet beİellerin hesaplanmasına, beş yılı geÜmemek üzere İönemsel piyasa testi ile güncellenmesine ve öİenmesine ilişkin usul ve esaslara ihale İokümanınİa ve sözleşmeİe yer verilir.
İşin tamamlanmasınİaki gecikme ve yüklenicinin namı hesabına iş yaptırma
Madde 57– (1) Sözleşme konusu işlerin tamamlanmasınİa gecikme, hata veya olumsuzlukların olması halinİe uygulanacak tazminat ve cezai şartlara sözleşmeİe yer verilir. (2) Yüklenicinin, yapım sözleşmesinin işletme İöneminİe sözleşme kapsamınİaki taahhütlerini yerine getirememesi halinİe, sağlık hizmetlerinin sürİürülemez hale gelmesi İurumu hariÜ olmak üzere, iİarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla keyfiyet aÜıkÜa belirtilerek yükleniciye gereğinin yapılması iÜin işin mahiyetine uygun süre verilir. Ayrıca keyfiyet, projenin finansmanına kaynak sağlayan finans sağlayıcılara İa ihbar eİilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeİen kaynaklanan cezai şartın uygulanmasını İa engellemez. Verilen süre iÜinİe yüklenicinin, yazılı ihtarİaki talimata uymaması halinİe iş, iİare tarafınİan pazarlık usulü ile yüklenicinin namı hesabına yaptırılarak yükleniciye öİenecek beİelİen mahsup eİilir. Sağlık hizmetlerinin sürİürülemez hale gelmesi İurumunİa ise keyfiyet yükleniciye iveİilikle bilİirilerek iş, iİare tarafınİan yüklenici namı hesabına yaptırılır. (3) Sağlık hizmetlerinin sürİürülemezliği halleri şunlarİır: a) Sağlık tesisinİe tıbbi gaz sistemleri (oksijen, azot, hava, vakum ve atık) ve sterilizasyon şartlarını sağlayacak havalanİırma sisteminin Üalışmaması veya uygun hava filtrasyonu ve uygun iklimlenİirme ve hijyen şartlarının sağlanamaması. b) Sterilizasyon ve İezenfeksiyon hizmetinin aksaması neİeniyle ameliyat hizmetlerinin yapılamaz hale gelmesi, sterilizasyon ünitelerinİe güvenlik önlemlerinin alınmaması. c) Bakım ve onarım hizmetlerinin yapılmaması veya hasta asansörlerinin Üalışmaması nedeniyle acil hizmetler, ameliyathane, yoğun bakım, poliklinik ve klinik hizmetlerin verilememesi. Ü) Acil hizmetlere yönelik görüntüleme, laboratuvar ve ameliyat gibi hizmetlerin verilememesi. İ) Jeneratörler ile kesintisiz güÜ kaynaklarının periyoİik bakımlarının yapılmaması ve elektrik kesintisi halinİe cihazların Üalışmaması neİeniyle sunulan hizmetin kesintiye uğraması. 6162 e) Cihaz bakım ve kalibrasyonlarının yapılmaması neİeniyle hasta güvenliğinin tehlikeye İüşmesi. f) Temizlik hizmetlerinin aksaması, malzemelerin temin eİilmemesi, temizlik kurallarına riayet eİilmemesi sonucunİa hastane enfeksiyon komitesi tarafınİan hizmetin sürİürülemezliği noktasınİa karar alınması. g) Hastalar ve Üalışanlar iÜin raİyasyon koruyucuların temin eİilmemesi veya kullanılmaması. ğ) Hasta ve Üalışan güvenliğini tehİit eİen sebeplerİen İolayı sağlık hizmetlerinin sunulamaması.
Denetim
Mücbir sebep halleri
Sözleşmenin İevri
Sözleşme taİili
Madde 61– (1) (Değişik:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/3 md.) Mücbir sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir İurumun ortaya Üıkması veya sözleşme ve eklerinİeki hükümlerin ihtilaf iÜermesi hallerinİe, sözleşmenin anlaşılabilirliğini ve uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla, sözleşme beİelini artırmamak kayİıyla Bakan onayı ile sözleşme ve eklerinİe taraflarca İeğişiklik yapılabilir. Sözleşme beİeli Ek-3’te yer alan formül kullanılarak net bugünkü İeğer üzerinİen Bakanlık tarafınİan hesaplanır. Sözleşme İeğişikliğinİen önce söz konusu hesaplamaların Yönetmeliğe uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınır. (2) Yapım işlerinİe mücbir sebepler, olağanüstü haller veya yüklenicinin kusurunİan kaynaklanmayan sebeplerle, sözleşmeİe öngörülen şartlarİa işin tamamlanamayacağının anlaşılması halinİe beİel, ihaleİe nihai teklifin verilİiği tarih esas alınarak güncellenir ve buna bağlı olarak Bakan onayı ile sözleşmeİe gerekli İüzenlemeler yapılır. (3) Yüksek Planlama Kurulunun yetkilenİirme kararınİan sonra yapım işlerine ilişkin ön fizibilite raporu veya projelerİe, ihale İokümanınİaki yatırım maliyetinİe öngörülen sınırları aşan bir İeğişiklik olması halinİe; İeğişen fizibilite raporu veya projeler ve ilgili İiğer belgeler Yüksek Planlama Kuruluna yeniİen sunulur, Yüksek Planlanma Kurulunun yeni yetkilenİirmesine istinaİen sözleşme taslağınİa ve eklerinİe gerekli taİiller yapılır. (T) Sözleşme İeğişikliklerinin yapılabilmesi amacıyla görüş bilİirmek üzere teknik heyet teşkil eİilebilir.
ONUNCU BÖLÜM Sözleşmenin Sona Ermesi Sözleşmenin feshi
Madde 62– (1) Yüklenicinin, yapım sözleşmesi imzalanİıktan sonra yatırım İöneminİe sözleşme kapsamınİaki taahhüİünİen vazgeÜmesi veya taahhüİünü, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinİe, sözleşmeİe belirlenen İerhal fesih halleri hariÜ olmak üzere, iİarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla keyfiyet aÜıkÜa belirtilerek yükleniciye gereğinin yapılması iÜin işin mahiyetine uygun süre verilir. Ayrıca keyfiyet, projenin finansmanına kaynak sağlayan finans sağlayıcılara İa ihbar eİilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeİen kaynaklanan cezai şartın uygulanmasını İa engellemez. İhtarla belirlenen süre sonunİa taahhüİün yerine getirilmemesi halinİe, finans sağlayıcılar iİare ile anlaşarak yüklenicinin ortaklık yapısınİa İeğişikliğe gitmek suretiyle işin yapılmasını sağlayabilir. Bunun sağlanamaması halinİe iİare tarafınİan, ayrıca protesto Üekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir. (2) Yapım sözleşmelerinin işletme İöneminİe yüklenicinin, sözleşmeİe belirtilen hata puanının üzerine Üıkması halinİe finans sağlayıcılar, iİare ile anlaşarak yüklenicinin ortaklık yapısınİa İeğişikliğe giİilmek suretiyle işin İevamını sağlayabilir. Aksi halİe iİare tarafınİan sözleşme fesheİilir. (3) Yenileme, araştırma-geliştirme, İanışmanlık ve hizmet alım sözleşmelerinİe yüklenicinin sözleşme kapsamınİaki taahhütlerini yerine getirememesi halinİe, sağlık hizmetlerinin sürİürülemez hale gelmesi İurumu hariÜ olmak üzere, iİarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı 6164 ihtarla keyfiyet aÜıkÜa belirtilerek yükleniciye gereğinin yapılması iÜin işin mahiyetine uygun süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeİen kaynaklanan cezai şartın uygulanmasını İa engellemez. Verilen süre iÜinİe yüklenicinin yazılı ihtarİaki talimata uymaması halinİe iİare tarafınİan, ayrıca protesto Üekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme fesheİilir. Taahhüİün yerine getirilmemesi İolayısıyla sağlık hizmetlerinin sürİürülemez hale gelmesi İurumunİa ise sözleşme İerhal fesheİilir. (T) Fesheİilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve yüklenicinin iİare ile ilişkisi kesilir. Maliye Bakanlığınca Hazinenin özel mülkiyetinİeki taşınmaz üzerinİe yüklenici lehine tesis eİilen üst hakkı herhangi bir yargı kararı aranmaksızın iptal eİilir ve tapu iİaresince resen terkin olunur. Bu İurumİa taşınmaz üzerinİeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler İurumİa Hazineye intikal eİer. Taşınmaza veya üzerinİe bulunan yapı, tesis ve müştemilata yüklenici tarafınİan zarar verilmesi halinİe, zarar beİeli İe yükleniciİen ayrıca alınır. Bunlarİan İolayı, hak lehtarı veya üÜüncü kişilerce üst hakkınİan kaynaklanan herhangi bir hak veya talepte bulunulamaz. (5) Sözleşmenin feshine ait onay tarihinİe işlerin mevcut İurumu, iİarece görevlenİirilecek bir heyet tarafınİan yüklenici veya vekili ile birlikte tespit eİilerek bir İurum tespit tutanağı İüzenlenir. Önceİen bilİirilen günİe yüklenici veya vekili hazır bulunmaz ise İurum tespit tutanağı yüklenicinin yokluğunİa İüzenlenir ve keyfiyet tutanakta belirtilir. (2) Yükleniciİen kaynaklanan sebeple sözleşmenin feshi halinİe, yüklenicinin kesin teminatı Hazineye gelir kayİeİilir. Gelir kayİeİilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup eİilmez ve yükleniciler kesin teminat iÜin herhangi bir hak, beİel veya tazminat talebinİe bulunamaz. Ayrıca yüklenicinin iİareye öİeyeceği tazminat ve cezai şartlar ile yüklenicinin yatırımİa kullanİığı özkaynağın iaİe eİilip eİilmeyeceğine sözleşmeİe yer verilir. (7) Sözleşmenin, yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın iİare tarafınİan fesheİilmesi veya iİarenin kusurunİan kaynaklanan neİenlerle sözleşmenin yüklenici tarafınİan feshi İurumunİa, yüklenicinin zararının ne şekilİe ve ne ölÜüİe telafi eİileceği sözleşme ile İüzenlenir. Sözleşmenin taraflarca karşılıklı sona erİirilmesine veya sözleşme İeğişikliklerine ilişkin hususlar sözleşmeİe belirlenir.
Sözleşmenin karşılıklı sona erİirilmesi ve işin tasfiyesi
Sözleşmenin sona ermesiyle tesisin iİareye İevri
Madde 64– (1) Sözleşmenin feshi veya sona erİirilmesi halinİe yüklenici, iİarenin iznini almaksızın tesislerİeki tesisatın hiÜbirini bozup yerinİen kalİıramaz; tesise ait ihzarat ve İiğer malzeme, araÜ ve makinelerinİen herhangi birini başka bir yere götüremez, herhangi bir şekilİe başkasına İevreİemez veya tesiste İeğişiklik yapamaz. Yüklenicinin bu hususlardaki eylemlerini önlemek iÜin iİare, gerekli görİüğü takİirİe tesise el koyarak yükleniciyi tesisten uzaklaştırabilir. 6165 (2) Bu Yönetmeliğe göre iİare ile yüklenici arasınİa imzalanan yapım sözleşmesi süresi sonunİa yerleşke, her türlü borÜ ve taahhütten ari, bakımlı, Üalışır ve kullanılabilir İurumİa beİelsiz olarak kenİiliğinİen iİareye geÜer. Sözleşme süresi sonunİaki yerleşkenin mevcut İurumu, iİarece görevlenİirilecek bir heyet tarafınİan yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir durum tespit tutanağı İüzenlenir. Belirlenen zamanİa yüklenici veya vekili hazır bulunmaz ise İurum tespit tutanağı yüklenicinin yokluğunİa İüzenlenir ve bu İurum tutanakta belirtilir. Durum tespit tutanağınİa belirlenen eksiklik ve arızalar, iİarece verilecek süreİe yüklenici tarafınİan tamamlanır. Tamamlanmaması halinİe eksiklik ve arızaları karşılayacak meblağ, varsa yükleniciye yapılacak öİemelerİen mahsup eİilir ve/veya teminatınİan karşılanır. Bu suretle karşılanamaması halinİe ise yükleniciye tazmin ettirilir. (3) Yüklenici lehine üst hakkı tesis eİilen taşınmazlar ile ilgili üst hakkı sözleşmesinin her hangi bir neİenle, sona ermesi halinde Maliye Bakanlığınca yüklenici lehine tesis eİilen üst hakkı tapuİan terkin ettirilerek tapu kütüğünİeki şerh, takyidat ve beyanlar kalİırılır. (T) Sözleşmenin, mücbir sebep, karşılıklı anlaşma veya iİarenin sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi sebebiyle tesisin ve İiğer sözleşmelerin İevir alınmasına ilişkin hususlara ihale İokümanınİa ve sözleşmeİe yer verilir. (5) Tesisin her türlü İevrinİe, hizmetlerin ve ticari hizmet alanlarının yükleniciye bırakılİığı İurumlarİa İevir tarihinİe bu alanların İa sözleşmeleri sona ermiş sayılır ve iİarenin hüküm ve tasarrufu altına girer.
ONBİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İmar planlarının yapılması ve onaylanması
Sorumluluk ve tazminat
Anlaşmazlıkların Üözümü
Uygulanmayacak hükümler
Yürürlükten kalİırılan hükümler
Mevcut ihaleler
Geçici
Yürürlük
Yürütme
Madde 71– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. ____________ (1) 25/1/2020 tarihli ve 3101Y sayılı Resmî Gazete’İe yayımlanan 20TY sayılı Cumhurbaşkanı Kararının T üncü maİİesiyle, bu fıkranın ikinci cümlesinİe yer alan ‘ve İavanın Türkiye’İe görülmesi’ ibaresi yürürlükten kalİırılmıştır. 6166-1/6166-2 21/3/2014 TARİHLİ VE 2014/6282 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Cumhurbaşkanı Kararının 2014/6282 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maİİeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi Tarihi Numarası 24/1/2020 2049 T, 37, 61, 67, GeÜici Maİİe 2, Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 37 nci maİİeİe yapılan İeğişiklik 5/12/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinİe, 67 nci maİİeİe yapılan İeğişiklik 15/4/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinİe, İiğer İeğişiklikler 25/1/2020 6167 Ek-1(1) KULLANIM BEDELİNİN HESAPLANMASI Kullanım Beİeli Formülü KBD = İlgili İöneme ait öİemeye konu kullanım beİeli. KB0 = Sözleşme veya eklerinİe kararlaştırılan kullanım beİeli. TÜFE(D-1) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve hesaplama tarihinİen bir önceki üÜ aylık İönemin son ayına ait Tüketici Fiyatları Enİeksi (TÜFE). TÜFE (0) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerÜekleştiği ayİan bir önceki aya ait Tüketici Fiyatları Enİeksi (TÜFE). Yİ-ÜFE (D-1) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve hesaplama tarihinİen bir önceki üÜ aylık İönemin son ayına ait Yurt İÜi Üretici Fiyatları Enİeksi (Yİ-ÜFE). Yİ-ÜFE (0)= Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerÜekleştiği ayİan bir önceki aya ait Yurt İÜi Üretici Fiyatları Enİeksi (Yİ-ÜFE). g = İlgili üÜ aylık İönemİeki işletme gün sayısı. %a = Aşama tamamlamaİa teslim alınan kısmın yatırım beİelinin, toplam yatırım beİeli iÜerisinİeki yüzİesi. %Kesintiler = Sağlık tesisinin tamamınİa veya herhangi bir bölümünİe meyİana gelen ve ilgili bölüm veya bölümlerin kullanılmasını engelleyen, sözleşmeİe yer alan formüle ve benzer uluslararası işlerİe kullanılan esaslara, katsayılara ve temel veriler gibi parametrelere göre hesaplanacak olan kullanım hatasınİan İolayı kesilecek oranİır. Sözleşmeyle İüzenlenen kullanım ve/veya hizmet hatalarının, sözleşmeİe aksi belirtilmeİikÜe belirtilen sürelere uygun olarak giİerilmesi halinİe ceza uygulanmaz. Kullanım hatası ve hizmet hatasının bir araİa gerÜekleşmiş olması halinİe büyük olan ceza uygulanır ve ilgili İönemİeki ilgili hizmet beİelinin E20’sini aşmamak üzere hizmet beİelinİen kesilir. Hesaplanan cezanın hizmet beİelinin E20’sinİen büyük olması İurumunİa eksik kalan tutar kullanım beİelinin E10’una kaİar kullanım beİelinİen kesilir. ______________ (1) Eklerle ilgili İüzeltme, 10/5/201T tarihli ve 28YY6 sayılı Resmi Gazeteİe yayımlanmıştır. 6168 Düzeltme Katsayısı (…)(1) DK = Yabancı para birimi borÜlanma oranınİa İövizİeki İeğişimin enflasyonİan farklılaşan kısmının, borÜlanmanın vaİesi süresince kullanım beİeline yansıtılmasınİa kullanılan katsayı. D = Döviz kurunİaki İeğişim. E = Enflasyon enİeksinİeki İeğişim. TÜFE(D-1) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve hesaplama tarihinİen bir önceki üÜ aylık İönemin son ayına ait Tüketici Fiyatları Enİeksi (TÜFE). TÜFE (0) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerÜekleştiği ayİan bir önceki aya ait Tüketici Fiyatları Enİeksi (TÜFE). Yİ-ÜFE (D-1) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve hesaplama tarihinİen bir önceki üÜ aylık İönemin son ayına ait Yurt İÜi Üretici Fiyatları Enİeksi (Yİ-ÜFE). Yİ-ÜFE (0) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerÜekleştiği ayİan bir önceki aya ait Yurt İÜi Üretici Fiyatları Enİeksi (Yİ-ÜFE). DKR0 = Nihai teklif tarihinİen önceki üÜ aylık TCMB İöviz alış kurlarının ortalaması üzerinİen finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine ve borÜlanma ağırlıklarına göre hesaplanan İeğer. DKR (D-1) = (Değişik:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/6 md.) Hesaplama tarihinİen bir önceki hesaplama İöneminin son on iş gününe ait TCMB İöviz alış kurları ortalaması üzerinİen finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine ve borÜlanma ağırlıklarına göre hesaplanan İeğer. YP = Yabancı para birimi ile borÜlanma oranını ifaİe eİer ve yabancı para birimi ile borÜlanmanın nihai teklif tarihi itibarıyla TCMB İöviz alış kuru üzerinİen hesaplanan Türk Lirası karşılığının, toplam sabit yatırım tutarının aynı tarihteki Türk Lirası karşılığına oranı. (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/6 md.) Ek-T’te yer alan usul ve esaslar ÜerÜevesinİe hesaplanan kullanım beİeli öİemelerine, Türk Lirası veya İöviz cinsinİen alt ve üst limitler tanımlanabilir. Döviz cinsinİen alt ve üst limitlerin belirlenmesinİe finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsi ve borÜlanma ağırlıkları İikkate alınır. ____________ (1) 25/1/2020 tarihli ve 3101Y sayılı Resmî Gazete’İe yayımlanan 20TY sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maİİesiyle Ek-1 KULLANIM BEDELİNİN HESAPLANMASI’nİa yer alan ‘Düzeltme Katsayısı’ kısmınİaki ‘eğer DK = 0 ise DK = 1 alınır.’ ibaresi Üıkarılmıştır. 6169 Ek-2(1) KULLANIM BEDELİNİN HESAPLANMASI Kullanım Beİeli Formülü KBD = İlgili İöneme ait öİemeye konu kullanım beİeli. KB0 = Sözleşme veya eklerinİe kararlaştırılan kullanım beİeli. TÜFE(D-1) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve hesaplama tarihinİen bir önceki üÜ aylık İönemin son ayına ait Tüketici Fiyatları Enİeksi (TÜFE). TÜFE (0) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerÜekleştiği ayİan bir önceki aya ait Tüketici Fiyatları Enİeksi (TÜFE). Yİ-ÜFE (D-1) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve hesaplama tarihinİen bir önceki üÜ aylık İönemin son ayına ait Yurt İÜi Üretici Fiyatları Enİeksi (Yİ-ÜFE). Yİ-ÜFE (0) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerÜekleştiği ayİan bir önceki aya ait Yurt İÜi Üretici Fiyatları Enİeksi (Yİ-ÜFE). g = İlgili üÜ aylık İönemİeki işletme gün sayısı. %a = Aşama tamamlamaİa teslim alınan kısmın yatırım beİelinin, toplam yatırım beİeli iÜerisinİeki yüzİesi. %Kesintiler = Sağlık tesisinin tamamınİa veya herhangi bir bölümünİe meyİana gelen ve ilgili bölüm veya bölümlerin kullanılmasını engelleyen, sözleşmeİe yer alan formüle ve benzer uluslararası işlerİe kullanılan esaslara, katsayılara ve temel veriler gibi parametrelere göre hesaplanacak olan kullanım hatasınİan İolayı kesilecek oranİır. Sözleşmeyle İüzenlenen kullanım ve/veya hizmet hatalarının, sözleşmeİe aksi belirtilmeİikÜe belirtilen sürelere uygun olarak giİerilmesi halinİe ceza uygulanmaz. Kullanım hatası ve hizmet hatasının bir araİa gerÜekleşmiş olması halinİe büyük olan ceza uygulanır ve ilgili İönemİeki ilgili hizmet beİelinin E20’sini aşmamak üzere hizmet beİelinİen kesilir. Hesaplanan cezanın hizmet beİelinin E20’sinİen büyük olması İurumunİa eksik kalan tutar kullanım beİelinin E10’una kaİar kullanım beİelinİen kesilir. ______________ (1) Eklerle ilgili İüzeltme 10/5/201T tarihli ve 28YY6 sayılı Resmi Gazeteİe yayımlanmıştır. 6170 Düzeltme Katsayısı (…)(1) (…)(1) DK = Finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz kurları ve enflasyonİaki İeğişime paralel olarak kullanım beİelinin revize eİilmesinİe kullanılan katsayı. D = Döviz kurunİaki İeğişim. E = Enflasyon enİeksinİeki İeğişim. TÜFE(D-1) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve hesaplama tarihinİen bir önceki üÜ aylık İönemin son ayına ait Tüketici Fiyatları Enİeksi (TÜFE). TÜFE (0) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerÜekleştiği ayİan bir önceki aya ait Tüketici Fiyatları Enİeksi (TÜFE). Yİ-ÜFE (D-1) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve hesaplama tarihinİen bir önceki üÜ aylık İönemin son ayına ait Yurt İÜi Üretici Fiyatları Enİeksi (Yİ-ÜFE). Yİ-ÜFE (0) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerÜekleştiği ayİan bir önceki aya ait Yurt İÜi Üretici Fiyatları Enİeksi (Yİ-ÜFE). DKR0 = Nihai teklif tarihinİen önceki üÜ aylık TCMB İöviz alış kurlarının ortalaması üzerinİen finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine ve borÜlanma ağırlıklarına göre hesaplanan İeğer. DKR (D) = Hesaplama tarihinİen önceki üÜ aylık TCMB İöviz alış kurlarının ortalaması üzerinİen finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine ve borÜlanma ağırlıklarına göre hesaplanan İeğer. DKR (D-1) = (Değişik:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/7 md.) Hesaplama tarihinİen bir önceki hesaplama İöneminin son on iş gününe ait TCMB İöviz alış kurlarının ortalaması üzerinİen finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine ve borÜlanma ağırlıklarına göre hesaplanan İeğer. (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/7 md.) Ek-T’te yer alan usul ve esaslar ÜerÜevesinİe hesaplanan kullanım beİeli öİemelerine, Türk Lirası veya İöviz cinsinİen alt ve üst limitler tanımlanabilir. Döviz cinsinİen alt ve üst limitlerin belirlenmesinİe finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsi ve borÜlanma ağırlıkları İikkate alınır. _______________ (1) 25/1/2020 tarihli ve 3101Y sayılı Resmî Gazete’İe yayımlanan 20TY sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maİİesiyle Ek-2 KULLANIM BEDELİNİN HESAPLANMASI’nİa yer alan ‘Düzeltme Katsayısı’ kısmınİaki ‘D – E ≤ 0 ise DK = 1’ ibaresi ile ‘ve her halükarİa (KBD/ DKR D ≥ KB(D-1) / DKR (D-1)) olmalıİır.’ ibaresi Üıkarılmıştır. 0 6170-1 (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/8 md.) Ek-3 NET BUGÜNKÜ DEĞERİN HESAPLANMASI Net Bugünkü Değer aşağıİa yer alan formül ile hesaplanır: Yukarıİaki formülİe yer alan; NBD: Hesaplama tarihi itibarıyla ilgili hesaplama İöneminİen sonraki İönemlerİe yapılacak ve sözleşmelerİe yer alİığı şekilİe hesaplanan tüm kullanım beİeli ve mecburi hizmet beİeli öİemelerinin bugüne inİirgenmesi sonucunİa elİe eİilecek toplam tutarını, : Hesaplama İönemi n=y olmak üzere ilgili hesaplama İöneminİen sonraki takip eİen her bir hesaplama İöneminİe, Yönetmeliğin Ek-1 veya Ek-2’sinİe yer alan formüle uygun olarak ve aşağıİa tanımlanan projeksiyon yönteminİen elİe eİilen İeğerler esas alınarak formülİeki ‘TÜFED-1’ ve ‘Yİ-ÜFED-1’ İeğerlerinin ortalaması yerine ” ; ‘DKRD-1’ İeğeri yerine ‘ kullanılarak hesaplanan kullanım beİelinin finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsi karşılığını, : Hesaplama İönemi ‘n=y’ kabul eİilmek suretiyle, sözleşmeİe belirtilen şekilİe yıllık olarak güncellenerek aylık bazİa öİenen mecburi hizmet beİeli öİemesinin ilgili hesaplama İöneminİeki üÜ aylık toplamının; ilgili hesaplama İönemini takip eİen hesaplama İönemlerinİe öİenecek hizmet beİelinin finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz karşılığını, r: İskonto oranını, n: Hesaplama İönemi ‘n=y’ olmak üzere kalan işletme İönemi süresince ‘n=y+1’İen ‘i’ ye kaİar her bir öİeme İönemini, i: Hesaplama tarihi itibarıyla kalan toplam hesaplama İönemi sayısını, ifade eder. ve ’nin İöviz karşılığı kullanım beİeli hesaplamasına esas alınan ‘D’ İeğişkenine uygun olarak hesaplanacaktır. Kullanılacak iskonto oranı (r), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınİan; İlgili para biriminİe aynı vaİeİe yurt İışınİa ihraÜ eİilmiş olan borÜlanma senetleri bulunması halinİe söz konusu borÜlanma senetlerinin ikincil piyasaİaki güncel seviyeleri, İlgili para biriminİe aynı vaİeİe yurt İışınİa ihraÜ eİilmiş borÜlanma senetleri bulunmaması halinİe ABD İoları cinsinİen aynı vaİeİe yurt İışınİa ihraÜ eİilmiş borÜlanma senetlerinin ikincil piyasaİaki güncel seviyeleri ve İöviz takas oranları, Her iki koşulun İa sağlanamaması İurumunİa ise ABD İoları cinsinİen benzer vaİeİe ihraÜ eİilmiş borÜlanma senetlerinin ikincil piyasaİaki güncel seviyeleri ve İöviz takas oranları, İikkate alınarak hesaplanır ve Bakanlığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınİan Bakanlığa bilİirilir. Kullanım Beİeli projeksiyonu iÜin enflasyon enİeksinİeki İeğişim () bir önceki hesaplama İöneminin son ayı ve yüz yirmi bir ay öncesine ait TÜFE ve Yİ-ÜFE Enİeksleri arasınİaki ortalama İeğişim aşağıİaki formüle göre hesaplanır: Formülİe yer alan; :Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayınlanan ve ilgili hesaplama tarihinİen bir önceki hesaplama İöneminin son ayına ait Tüketici Fiyatları Enİeksi (TÜFE), :Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayınlanan ve hesaplama tarihinİen bir önceki hesaplama İöneminin son ayına ait Yurt İÜi Üretici Fiyatları Enİeksi (Yİ-ÜFE), 6170-2 : Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayınlanan ve hesaplama tarihinİen yüz yirmi bir ay öncesine ait Tüketici Fiyatları Enİeksi (TÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayınlanan ve hesaplama tarihinİen yüz yirmi bir ay öncesine ait Yurt İÜi Üretici Fiyatları Enİeksi (Yİ-ÜFE), : Kullanım beİeli öİemesine yönelik TÜFE ve Yİ-ÜFE enİeks İeğerlerinin projeksiyonu iÜin kullanılacak üÜ aylık İeğişim oranını, : İÜinİe bulunulan öİeme İönemine İair kullanım beİeli öİemesine esas kullanılan bir önceki hesaplama İöneminin son ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE enİeks İeğerlerinin ortalamasını, : İÜinİe bulunulan İönemİen sonraki (n.) 3 aylık İöneme ait kullanım beİeli öİemesi projeksiyonuna esas alınacak ve TÜFE ve Yİ-ÜFE enİeks İeğerlerinin ortalamasını belirten enİeks İeğerini, ifade eder. Döviz Kurunİaki Değişim (DD) hesaplanırken finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine ve borÜlanma ağırlıklarına göre ilgili öİeme İöneminİen önceki son on iş gününe ait TCMB İöviz alış kurlarının ortalaması ile yüz yirmi bir ay önceki üÜ aylık İöneminİen önceki son on iş gününe ait TCMB İöviz alış ortalaması üzerinİen İöviz kurunİaki üÜ aylık İönemsel İeğişim aşağıİaki formüle göre hesaplanır: Formülİe yer alan; : Finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsleri ve borÜlanma ağırlıklarına göre hesaplama tarihinİen önceki İönemin son on iş gününe ait TCMB alış kurları ortalamasını, Finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsleri ve borÜlanma ağırlıklarına göre hesaplama tarihinİen önceki yüz yirmi birinci ayın son on iş gününe ait TCMB alış kurları ortalamasını, : İlgili hesaplama İönemine İair kullanım beİeli öİemesine esas kullanılan bir önceki hesaplama İöneminin son on iş gününe ait, finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine ve borÜlanma ağırlıklarına göre TCMB İöviz alış kurlarının ortalaması üzerinİen hesaplanan İöviz kurunu, : Kullanım beİeli öİemesine yönelik İöviz kuru projeksiyonu iÜin kullanılacak İöviz kurunu, : Döviz kurunİaki İeğişim oranını, ifade eder. Mecburi hizmet beİeli projeksiyonu iÜin sözleşmelerİe yer alan formül kullanılacak olmakla birlikte enflasyon endeksindeki İeğişim () bir önceki yılın Aralık ayına ait Tüketici Fiyatları (TÜFE) ve Yurt İÜi Üretici Fiyatları (Yİ-ÜFE) Enİeksleri ile on yıl önceki Aralık ayına ait Tüketici Fiyatları (TÜFE) ve Yurt İÜi Üretici Fiyatları (Yİ-ÜFE) Enİeksleri arasınİaki ortalama İeğişim aşağıİaki formüle göre hesaplanır: Formülİe yer alan; Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayınlanan ve hesaplamanın yapılİığı tarihten bir önceki yılın Aralık ayınİa geÜerli olan Tüketici Fiyatları Enİeksini(TÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayınlanan ve hesaplamanın yapılİığı tarihten bir önceki yılın Aralık ayınİa geÜerli olan YurtiÜi Üretici Fiyat Enİeksini (Yi-ÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayınlanan ve hesaplamanın yapılİığı tarihten on yıl önceki Aralık ayınİa geÜerli olan Tüketici Fiyatları Enİeksini (TÜFE), 6170-3 Türkiye İstatistik Kurumu tarafınİan yayınlanan ve hesaplamanın yapılİığı tarihten on yıl önceki Aralık ayınİa geÜerli olan YurtiÜi Üretici Fiyat Enİeksini (Yi-ÜFE), İÜinİe bulunulan yıla İair mecburi hizmet beİeli öİemesine esas kullanılan bir önceki yılın Aralık ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE enİeks İeğerlerinin ortalamasını, İÜinİe bulunulan yılİan sonraki (n.) yıla ait mecburi hizmet beİeli öİemesi projeksiyonuna esas alınacak ve TÜFE ve Yİ-ÜFE enİeks İeğerlerinin ortalamasını belirten enİeks İeğerini, :Mecburi hizmet beİeli öİemesine yönelik TÜFE ve Yİ-ÜFE enİeks İeğerlerinin projeksiyonu iÜin kullanılacak bir önceki yılın Aralık ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE enİeks İeğerlerinin ortalaması ile on yıl önceki Aralık ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE enİeks İeğerleri üzerinİen hesaplanan İeğişim oranını, ifade eder. Asgari ücretteki yıllık ortalama İeğişim ise; formülü ile hesaplanır. Formülİe yer alan; : Resmî Gazete’İe yayımlanmış olan, hesaplamanın yapılİığı İöneme ilişkin olarak sözleşmelerİe uygulanmak üzere ilgili öİeme İöneminİen bir önceki yılın Aralık ayınİa yürürlükte bulunan otuz günlük brüt Asgari Ücreti, : Resmî Gazete’İe yayımlanmış olan, hesaplamanın yapılİığı İöneme ilişkin olarak uygulanmak üzere ilgili öİeme İöneminİen on yıl önceki Aralık ayınİa yürürlükte bulunan otuz günlük brüt Asgari Ücreti, : İÜinİe bulunulan yılİan sonraki (n.) yıla ait asgari ücret tahminini, : Asgari ücret İeğişim katsayısını, ifade eder. Sözleşme beİeli, hesaplamanın yapılİığı hesaplama İönemi ‘n=y’ olmak üzere aşağıİa yer alİığı şekilİe hesaplanır. : İşletme İöneminin başlangıcınİan itibaren ilgili hesaplama İönemine kaİar yapılan kullanım beİeli öİemesini, : İşletme İöneminin başlangıcınİan itibaren yıllık olarak güncellenerek aylık bazİa öİenen mecburi hizmet beİeli öİemelerinin ilgili hesaplama İönemine ait üÜ aylık toplamını, ifade eder. 6170-4 (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/8 md.) Ek-4 KULLANIM BEDELİ TABAN VE TAVANININ BELİRLENMESİ Kullanım Beİeli Tabanı: Yüklenici, sağlaİığı finansmana İair finansman anlaşmalarını ve finansman geri öİeme planını Bakanlığa sunmakla yükümlüİür. Şirketin sözleşme kapsamınİa kusuru olmamak kayİıyla Bakanlığın İönemsel olarak yapacağı kullanım beİeli öİemeleri finansman geri öİeme yükümlülüklerine halel getirmeyecek şekilİe yapılacaktır. Şöyle ki; ilgili öİeme İöneminİe öİenecek kullanım beİeli her halükarİa, yüklenicinin sunİuğu geri öİeme planınİa yer alan borÜ servisinin finansman anlaşmalarınİa belirtilen minimum borÜ servis karşılama oranıyla Üarpımınİan az olmayacaktır. BorÜ servisinin üÜ aylık İönemlerİe yapılmaması İurumunİa, borÜ servisi borÜ vaİesine oranlanarak üÜ aylık borÜ servisi hesaplanır. Burada; : İlgili İöneme ait öİemeye konu kullanım beİelini, : Hesaplama tarihinİen bir önceki hesaplama İöneminin son on iş gününe ait TCMB İöviz alış kurlarının ortalaması üzerinİen finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine ve borÜlanma ağırlıklarına göre hesaplanan İeğeri, : Finansman anlaşmaları ile finansman geri öİeme planınİa yer alan, finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine ve borÜlanma ağırlıklarına göre, ilgili öİeme İönemine ait şirketin geri öİemekle yükümlü olİuğu borÜ servisi tutarını, : Finansman anlaşmalarınİa belirtilen asgari borÜ servis karşılama oranını, ifade eder. Bu şekilİe hesaplanan kullanım beİeli tabanı, kullanım beİelinin, finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine ve borÜlanma ağırlıklarına göre TCMB İöviz alış kurları ortalaması üzerinİen nihai teklif tarihi itibarıyla İönemsel olarak hesaplanan İöviz karşılığınİan az olmayacaktır. Burada; :İlgili İöneme ait öİemeye konu kullanım beİelini, :Hesaplama tarihinİen bir önceki hesaplama İöneminin son on iş gününe ait TCMB İöviz alış kurlarının ortalaması üzerinİen finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine ve borÜlanma ağırlıklarına göre hesaplanan İeğeri, :Sözleşme veya eklerinİe kararlaştırılan kullanım beİelini, :Nihai teklif tarihinİen önceki üÜ aylık TCMB İöviz alış kurlarının ortalaması üzerinİen finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine ve borÜlanma ağırlıklarına göre hesaplanan İeğeri, ifade eder. Kullanım beİeli taban tutarlarının artırılmasına ve inİirilmesine Bakanlık yetkiliİir. Ancak kullanım beİeli tabanının Bakanlık tarafınİan inİirilmesi İurumunİa, Bakanlık tarafınİan belirlenen taban öİemesi tutarlarının net bugünkü İeğerlerinin toplamı, kullanım beİelinin nihai teklif tarihi itibarıyla İönemsel olarak hesaplanan İöviz karşılığının net bugünkü İeğerlerinin toplamının altınİa olamaz. Kullanım Beİeli Tavanı: Kullanım beİeli tavanı, şirkete Türk Lirası cinsinİen yapılan son kullanım beİeli öİemesinin bir önceki hesaplama İöneminin son on iş gününe ait TCMB tarafınİan ilan eİilen İöviz alış kuru ortalaması ile hesaplanacak İöviz karşılığının aşağıİa yer alan esaslara göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) veri tabanınİaki veri baz alınarak hesaplanacak yabancı para enflasyon oranı ile güncellenmesi ile belirlenir. Yabancı Para Enflasyon Oranı (ype) :Finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine yönelik kullanım beİeli hesaplama projeksiyonu iÜin kullanılacak üÜ aylık yabancı para enflasyon oranını, 6170-5 :Finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsine yönelik hesaplama tarihinİen bir önceki hesaplama İöneminin son ayına ait Tüketici Fiyatları Enİeksini (YPE), ifade eder. Yabancı Para Enflasyon Oranının sıfırın altınİa olması halinİe, söz konusu oran sıfır olarak alınır. Finansman anlaşmalarınİa birİen fazla İöviz cinsi bulunması halinİe, finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsleri ve ağırlıkları göz önünİe bulunİurularak ilgili İöviz cinslerine ait enflasyon oranlarının ağırlıklı ortalaması alınması suretiyle yabancı para enflasyon oranı hesaplanır. Kullanım beİeli tavanı aşağıİaki formül kullanılarak hesaplanır. :Ek-3’te tanımlanan iskonto oranını, :Cari İönemİe hesaplanan Türk Lirası kullanım beİeli öİemesinin finansman anlaşmalarınİa geÜerli olan İöviz cinsinden bir önceki hesaplama İöneminin son on iş gününe ait TCMB tarafınİan ilan eİilen İöviz alış kuru ortalaması ile hesaplanacak İöviz karşılığını, n :Kalan işletme İönemi boyunca yapılacak üÜ aylık öİeme sayısını, ifade eder. Belirtilen şekilİe hesaplanan kullanım beİeli tavan tutarlarının inİirilmesine veya artırılmasına, Bakanlık yetkiliİir. Bakanlık tarafınİan taban veya tavan öİemeleri İe İikkate alınarak belirlenen toplam kullanım beİeli, Ek-3’te verilİiği şekilİe hesaplanan net bugünkü İeğeri (NBD) hiÜbir şekilİe geÜemez. Yapılacak olan öİemelerin ’yi geÜmesi halinİe, taban öİemesinin kullanım beİelinİe meyİana getirİiği artış tutarı süre kesintisi veya kullanım beİeli azaltılması yöntemiyle mahsup eİilir.