Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Madde 5– Sağlık kuruluŞunda görevli personelin yetki ve sorumlulukları: a. Vali: Valilerin yetki ve sorumlulukları il idaresi Kanununda gösterilmiŞtir. Personel istihdamı hususunda 5/1/1961gün ve 224 sayılı kanunun 25 inci maddesine göre iŞlem yapılır. b. Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü: il içinde sağlık kuruluŞunun amiridir. Hizmetleri valiye karŞı sorumlu memurolarak mevzuat ve bu yönetmelik hükümlerine göre doğrudan doğruya yürütür. c. Halk sağlığı hizmetleri baŞkanları: BaŞkanlar kendilerine verilen koruyucu hizmetlerin yürütülmesini planlamak,bu hizmetleri sağlık ocakları ile iŞbirliği yaparak yürütmek, çalıŞma sonuçlarını değerlendirmek, personeli hizmet içindeeğitmek ile görevlidirler. Bu hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürüne karŞı sorumlu olarak doğrudan doğruyayürütürler. Müdür BaŞkanlıkların hizmetleri konusunda, çalıŞma programlarını onama, izahat isteme, teftiŞ, denetleme veuyarma yetkisine sahiptir. Müdürle baŞkan arasındaki idari anlaŞmazlıklar vali, teknik uyuŞmazlıklar Bakanlık tarafındansonuca vardırılır. Direkt olarak baŞkanlıklara bağlı personelin görev, yetki ve sorumlulukları yürürlükteki mevzuat gözönünealınarak baŞkanların teklifi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü tarafından tesbit edilir. Valinin onayı ile yürürlüğe konur.480 d. Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü personeli: BaŞkanlıklara bağlı olmayan personelin görev, yetki vesorumlulukları Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü tarafından yürürlükteki mevzuat gözönünde alınarak tesbitedilir. Valininonayı ile yürürlüğe konur. e. Okul Müdürü:Müdür, il Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürüne karŞı sorumlu olarak okul hizmetlerini doğrudandoğruya yürütür. Okul personelinin görev, yetki ve sorumlulukları yürürlükteki mevzuat gözönüne alınarak okul müdürününteklifi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü tarafından tesbit edilir. Valinin onayı ile yürürlüğe konur. f. Sağlık bölge baŞkanları: Sağlık ocağı ve hastanelerin tedavi edici hizmetlerini ve kendisine verilen koruyucuhizmetlerin denetlenmesinden, iŞbirliğinin sağlanmasından sorumludur. Hizmetin en iyi Şekilde yürütülmesi için gerekentedbirleri alır veya alınması için Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürüne baŞ vurur. g. Hastane baŞhekimleri ve personeli: Sağlık hizmetlerinin SosyalleŞtirildiği yerlerde hastane baŞhekimi vepersonelinin görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından çıkarılacak ayrı bir yönetmelik iletesbit edilir. Hastanelere eğitilmek üzere atanan veya kursa gönderilen hekimlerin çalıŞma Şekilleri baŞhekimler tarafından tesbitedilir. h. Sağlık ocakları personeli: Sağlık ocağı bölgesinde çalıŞan personelin görev, yetki ve sorumlulukları aŞağıdabelirtilmiŞtir. Hizmet, personel arasında bu Şekilde bölünmekle beraber, herkes birbirine yardım etmekle yükümlüdür. (1) Hekim: (a) Hekim, sağlık ocağı hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu amirdir. (b) Hekim, beraber çalıŞtığı personelin hizmetlerini kontrol eder ve onları hizmette eğitir. (c) Hekim, hasta muayene ve tedavisini, müdahaleli doğumları, küçük cerrahi müdahaleleri, laboratuvar tahlillerini,halkın sağlık eğitimini Şahsen yapar. Toplum kalkınması hizmetlerinde ve gönüllü hizmetlerin teŞkilatlandırılmasında görevalır. Kendi bölgesinde adli tabiplik görevi yapar. (d) Hekim, hastalık ve ölüm istatistiklerini, genel sağlık meselelerini gözönünde bulundurmak ve birlikte çalıŞtığısağlık personeli ile danıŞarak, bölgede öncelikleele alınması gereken sağlık hizmetlerinin neler olduğunu tesbit eder. (e) Hekim, motorlu taŞıtların, malzeme, ilaç vesairenin, hizmetin gerektirdiği Şekilde kullanılmalarını düzenler vekontrol eder. (f) Hekim ilk yardım hizmetinde görevlidir. Gereken hallerde ilk yardımı yapar.481 (2) Halk Sağlığı HemŞiresi: (a) Halk sağlığı hemŞiresi, ocak hekimine karŞı sorumlu olarak ve köy ebelerinin yardımı ile ana ve çocuk sağlığı,hemŞirelik ve ebelik hizmetlerini yürütür. (b) Halk sağlığı hemŞiresi, köy ebelerinin çalıŞmalarını kontrol eder ve onları hizmette eğitir. (c) Halk sağlığı hemŞiresi, köy ebelerinin yapamadığı doğum hallerinde, ocak merkezine gönderilen gebeleremümkün olanmüdahaleyi yapar. Gereken hallerde köye giderek ebeye yardım eder. (d) Halk sağlığı hemŞiresi, toplu ve münferit olarak halka sağlık ve toplum kalkınması eğitimleri yapar. (e) Halk sağlığı hemŞiresi, gezi programları içersinde gittiği köylerde, hasta takip ve bakımında köy ebelerininyapmadığı veya yapamadığı hizmetlerin yapılıp yürütülmesini sağlar. (f) Halk sağlığı hemŞiresi özel programlar gereğince yapılan gıda yardımlarında, gıdaların dağıtımını, hekimindirektifleri dahilinde ve köy ebelerinin yardımı ile düzenler. (g) Halk sağlığı hemŞiresi, ilk yardım hizmetinde de görevlidir. Gereken hallerde ilk yardımı yapar. (h) Halk sağlığı hemŞireliğine okul mezunu hemŞire atanmasının mümkün olmadığı hallerde kurs görmüŞ, çalıŞmasıve yapılan imtihan ile ehliyeti sabit olmuŞ olan köy ebeleri vekil olarak atanabilirler. (3) Sağlık memuru: (a) Sağlık memuru, ocak hekimine karŞı sorumlu olarak halkın sağlık eğitimi, çevre sağlığı hizmetleri, aŞı tatbikatı veokul sağlığı hizmetleri programlarını yürütür. (b) Sağlık memuru, köy ebelerinin çalıŞmalarının kontrolü ve bunların hizmette eğitimi için hekimin tesbit ettiğiesaslar dahilinde, halk sağlığı hemŞiresi ile iŞbirliği yapar. (c) Sağlık memuru, sıtma sürveyans memuru ve trahom hasta ilaçlayıcısının hizmetlerini kontrol eder. (d) Sağlık memuru, köyde hasta takip ve bakımında hekimin direktifleri içersinde görevde bulunur. Bu çalıŞma, esasgörevi olan koruyucu hizmetler alanındaki çalıŞmalarını aksatmaz. (e) Sağlık memuru, ilk yardım hizmetinde görevlidir ve gereken hallerde ilk yardımı yapar. (4) Tıbbi sekreter:482 (a) Tıbbi sekreter, hekim, halk sağlığı hemŞiresi, sağlık memuru, köy ebeleri ve Şoförün verdikleri istatistikibilgilerini kontrol eder ve gerekli cetvellerini hazırlar. (b) Tıbbi sekreter, ocağın malzeme, ilaç ve para hesaplarını tutar. (c) Tıbbi sekreter, arŞiv, kayıt, fiŞ ve yazı iŞlerini yürütür. (5) Köy ebeleri: (a) Köy ebeleri, halk sağlığı hemŞiresinin yardımcısıdır. Halk sağlığı hemŞiresinin direktiflerine göre, ana ve çocuksağlığı hizmetlerini ve ev ziyaretlerini yaparlar. (b) Köy ebeleri, doğum, ölüm ve yer değiŞmelerle ilgili istatistiki bilgileri toplarlar. (6) Şoför: (a) Şoför, arabanın bakımından, korunmasından ve trafik kaidelerine uymaktan doğrudan doğruya sorumludur. (b) Şoför, taŞıtın kullanılmasında TaŞıt Kanunu ve mevzuatına aykırı hareketlerden doğrudan doğruya sorumludur. (c) Şoför, taŞıtın hizmette kullanılması için hekimin verdiği direktif ve yetkiler içersinde hareket eder. (d) Şoför, günlük gezi programı katedilen kilometre, benzin ve yağ sarfiyatı ve taŞıtın kullanıldığı süre hakkında talepedilen bilgiyi ocak tıbbi sekreterine verir. (7) Sıtma Sürveyans memuru: Özel talimata göre hareket eder. Hekim ve sağlık memurunun direktiflerine göre çevre sağlık ŞartlarınıngeliŞtirilmesinde görev alır. (8) Trahom ilaçlayıcısı: Özel talimata göre hareket eder. Hekim ve sağlık memurunun direktiflerine göre çevre sağlık ŞartlarınıngeliŞtirilmesinde görev alır. (9) Hizmetli: Hizmetli, sağlık ocağı ve lojmanlarının temizlik, bakım, muhafaza ve günlük iŞlerini, binek hayvanları bakımıhizmetlerini yapar. (10) Hizmette olmayanların iŞinin yürütülmesi: (a) Hizmette olmayan köy ebelerinin iŞini komŞu köy ebesi veya halk sağlığı hemŞiresi yürütür. (b) Hekim, hizmette olmayan hemŞirenin yerine köy ebelerinden birini görevlendirir. (c) Hizmette olmayan sağlık memurunun iŞini hemŞire yürütür. (d) Hizmette olmayan tıbbi sekreterin iŞini sağlık memuru yürütür.483 (e) Hizmetten kısa süreli olarak ayrılan hekimin yerine yardımcı sağlık personelinden hangisinin bakacağı hekimtarafından belirtilir. Hekimin yerine bakan, hasta muayene ve tedavisi ile küçük cerrahi müdahaleler hariç, diğer iŞleriyürütür.
Madde 6– ÇeŞitli hükümler: a. Atanma: (1) Hekimler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından istihdam yerleri belirtilerek atanırlar. (2) Yardımcı sağlık personeli, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından il emrine atanır. Sağlık ve sosyal yardımmüdürlüğü bunların istihdam yerini ihtiyaca göre ve valinin onayı ile tesbit eder. (3) Diğer yardımcı personel, (idari memurlar, hizmetliler) bunlar sağlık ve sosyal yardım müdürlüğünün inhası ilevaliler tarafından atanırlar. Sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü inhadan evvel idari memur veya hizmetinin çalıŞacağı yerdekiamirinin mütalaasını alır ve inha yazısı ile birlikte bu mütalaayı da valiye arz eder. b. il içinde nakil: (1) Hekimler il içinde doğrudan doğruya vilayetin teklifi ile Sağlık ve SosyalYardım Bakanlığı tarafından nakledilir. (2) Yardımcı personel (Yardımcı sağlık personeli, idari memurlar, hizmetliler) amirlerinin teklifi veya mütalaasıalınmak sureti ile sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü tarafından valinin onayı ile nakledilir. c. Mazeret izinleri genel hükümler içersinde valiler tarafından verilir. Acil hallerde kaymakamlar tarafındanverilebilir. d. YazıŞma: Teknik hususlarda yazıŞma zinciri aŞağıdaki Şekildedir. Ancak ilçe ve bucak idaresi ile ilgili olan yazılardan birerörnek ilçe kaymakamlığına veya bucak müdürlüklerine de gönderilir. (1) Sağlık ocağı personeli sağlık ocağı hekimliğine, (2) Sağlık ocağı hekimliği bölge hastanesine, sağlık bölge baŞkanlığına, sağlık müdürlüğüne, komŞu sağlık ocağıhekimlerine, kaymakamlıklara, bucak müdürlüğüne, sağlık ocak personeline, (3) Hastane personeli, hastane baŞhekimliğine, (4) Hastane baŞhekimliği, sağlık bölge baŞkanlığına, hastane personeline, (5) Sağlık bölge baŞkanı, sağlık müdürlüğüne, kaymakamlıklara, sağlık ocaklarına, (6) Sağlık müdürlüğü, sağlık bölgesi baŞkanlıklarına, sağlık ocağı hekimliklerine, sağlık müdürlüğü personeline,484 (7) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı personeli Şahıslarına ait iŞler için amirleri vasıtasiyle yazıŞırlar. e. Sicil:(Mülga : 27.8.1973- 14638 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlık Yönetmeliği md:2)(1) f. ÇalıŞma programlarının hazırlanması: (1) ÇeŞitli koruyucu hizmetlere ait haftalık, aylık veya yıllık çalıŞma programları halk sağlığı hizmetleri baŞkanlarıtarafından sağlık ocağı hekimleri ve sağlık grup baŞkanları ile danıŞarak hazırlar ve sağlık müdürünün onayı ile yürürlüğekonulur. (2) Hastane hekimlerinin gezi programlarını, aylık mesleki toplantıları grup baŞkanları, hastane baŞhekimleri,mütehassıslar ve ocak hekimleri ile danıŞarak hazırlar ve sağlık müdürünün onayı ile yürürlüğe konulur. (3) Sağlık ocağı hekimi kendisinin ve personelinin gezi programını hazırlar ve sağlık müdürünün onayı ile yürürlüğekoyar. Bu programlar ocak bölgesinde köyleri bulunan kaymakamlara sağlık ocağı hekimleri tarafından ve kaymakamlarvasitasiyle bucak müdürlerine de duyurulur. (4) Programlarda değiŞiklik sağlık müdürünün muvafakatı ile yapılır. Acil ve zaruri hallerde programı yürütmeklesorumlu olan değiŞikliği yapar ve sağlık müdürüne bilgi verir. g. Sağlık kuruluŞu ile diğer genel idare kuruluŞunun iŞbirliği il içinde hizmetler sağlık ve diğer genel idare kuruluŞlarının yakın bir iŞbirliği ile yürütülür. (1) Kaymakam, halkın, sağlık teŞkilatı veya personeli hakkındaki Şikayetlerini kabul eder, durumu ilgililere vegerekirse valiye duyurur. (2) Sağlık ocağı hekimleri bölgelerinde bulunan köylerin sağlık durumu ve meseleleri hakkında köyün bağlıbulunduğu kaymakamlığa bilgi verir ve bunların halli için kaymakamlık ve sağlık ocağı hekimliği iŞbirliği yaparlar. (3) Kaymakamlık ilçede sağlık teŞkilatının faaliyeti için diğer Şubeler ve bucak müdürlüklerince yapılması gerekeniŞler hakkında sağlık ocağı veya sağlık grubu baŞkanlarının teklifi üzerine iŞbirliğinin yürütülmesi için gerekli gördüğütedbirleri alır.          (1) Hernekadar hukuki normlar hiyarŞisine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiŞ bir yönetmeliğin değiŞtirilmesi yine aynıdüzeyde bir mevzuat hükmü ile mümkün olabilir isede Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından çıkarılmıŞ olup 27.8.1973 tarih ve14638 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 2 nci maddesi ile bu bend hükmü yürürlükten kaldırılmıŞtır.485 (4) ilçe idare Şube baŞkanları ile sağlık personeli arasındaki uyuŞmazlıklar kaymakamlarca, bu mümkün olmadığıtakdirde valilikçe sonuca vardırılır. (5) ilçelerde çeŞitli mevzuata göre teŞkil edilmiŞ olan komisyonlara katılacak sağlık ocağı hekimi sağlık ve sosyalyardım müdürünün teklifi ile vali tarafından görevlendirilir. h.(DeğiŞik : 18/5/1994- 94/5626 K.)Mali iŞler: (1) Personel kadroları ve ödenekler il ve ilçe saymanlık teŞkilatına gönderilir. (2) il ve ilçelerde tahakkuk memurluğugörevinin kimlere verileceği Maliye ve Sağlık bakanlıklarınca belirlenir. i. Hastanelerde hizmetin yürütülmesi ile ilgili özel hükümler: (1) Sağlık ocakları tarafından mütehassıs muayenesine gönderilen hastalardan muayene ücretialınmaz. Doğrudandoğruya hastaneye müracaat ile muayene ve tedavi olmak isteyen hastalardan- acil vakalar hariç- 10 lira muayene ücretialınır. Laboratuvar ve röntgen muayeneleri bu ücretin dıŞındadır. Döner sermayeler talimatına göre bu muayeneler ücretetabidir. (2) Mütehassıs tabipler, sağlık ocağı tabibinin daveti üzerine konsultasyon için eve hasta muayenesine giderler. Bumuayeneler ücrete tabi değildir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleŞtirildiği bölgede çalıŞan hekimler (Mütehasıslar dahil) mesai saati dıŞında hastayaçağırıldıklarında- zaruri haller hariç- bu davete icabet ederler. Bu gibi hallerde hasta sahibi 22.00 ye kadar 30 lira 22.00 densonra 50 lira muayene ücretini döner sermaye hesabına ödemeğe mecburdur. Sağlık hizmetlerinin sosyalleŞtirilmiŞ bulunduğu bölgelerdeki hastanelerde protez yapılır. Protez bedeli tarifesigereğince döner sermayeye ödenir. (3) Sigortalı hastaların muayene ve tedavi ücreti ile doğum ücretleri sigorta tarafından ödenir. (4) Hastanelerde özel, birinci ve ikinci sınıfa yatmak isteyen hastalar ücrete tabidir. (5) Hastanede yatan hastalardan- fakir olanlar hariç- günde 7 lira yatak ve yemek parası alınır. (6) Ücretli hastalardan döner sermaye talimatına göre ücret alınır ve o yer döner sermaye idaresine yatırılır. (7) Sağlık hizmetlerinin sosyalleŞtirildiği illerdeki hastanelerde hizmet- hastaneler yönetmeliği yerine kaim olmaküzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönergeye göre yürütülür.486 j. Sağlık ocaklarında hizmetin yürütülmesiyle ilgili hükümler: (1) Para ile dağıtılacak ilaçların ücreti ocağın bağlı bulunduğu sağlık bölgesi hastanesinin döner sermayesi hesabınayapılır. ilaç ikmali sağlık bölgesi hastanesinden yapılır. (2) Muayene ve tedavi olmak üzere çalıŞma saatleri veya programı dıŞında hekim; muayene ve tedavi içinbaŞvuranlardan, ocak binasında ise 5 lira, evinde ise 15 lira, hekim köye götürülecekse 50 lira ücret ocağın bağlı bulunduğuhastane döner sermayesi adına tahsil edilir. Memurlar, kamu sektöründe çalıŞan diğer personel ve sigortalılardan usulüneuygun olarak müracaat edeceklerin muayene ve tedavi ücretleri bilahare ilgili kurumlardan tahsil edilir. Muayene için baŞvuranlardan muayene ücreti evvelden alınır. Vakanın acil olup olmadığına karar yetkisi hekime aittir. (3) SosyalleŞtirme bölgeleri dıŞından gelen ve sosyalleŞtirme bölgelerinde yerleŞmeleri 90 günü geçmeyen kimselerin- memur ve aileleri ile fakir olanlar hariç- muayene ücreti çalıŞma saati dıŞında olanlarınki kadardır. (4) ÇalıŞma saati içinde evde hasta muayenesi hekimin iŞ programına ve takdirine bağlıdır. (Hekimin halk ve ailelerenüfuz edebilmek için imkan nispetinde fazla köy ve ev ziyareti yapması arzuya Şayan olduğu gözönüne alınacaktır.) Hastamuayenesine resmi vasıta ile gidilir. (5) Sağlık ocağı hekimi mütehassıs muayenesine lüzum gördüğü hastaları bağlı bulunduğu sağlık grupu hastanesinesevkeder. Acil ve ağır vakalar ambulansla nakledilir. Hangi hastanın mütehassıs muayenesine sevkedileceği ve hangisininambulans servisinden faydalanılacağı hakkında karar yetkisi hekime aittir. k. Toplum kalkınmasında gönüllü vazife alanlar, sağlık personelinin vazife için yaptığı gezilerde resmi taŞıtlardanfaydalanabilirler.