Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörler Tüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM TANIMLAR AMAÇ KAPSAM
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Görev ve Yetkiler Bağlılık ve teşkilat
Kontrolörlerin görev ve yetkileri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kontrolörlüğe Giriş Giriş ve yeterlik sınavları
Madde 5– Kontrolörlük mesleğine, stajyer kontrolör olarak girilir. Stajyer kontrolörlüğe atanabilmek için; a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak, b) Hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilimler, yönetim bilimleri alanlarında en az dört yıllık öğretim veren fakülte veya yüksek okullar ya da bunlara denkliği ilgili makamca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak, d) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak, e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak, f) Askerlik görevini yapmış, erteletmiş ya da muaf olmak, g) Yapılacak inceleme sonucunda kontrolörlüğe engel bir durumu bulunmamak, gerekir. (Değişik: 28/8/2002-2002/4724 K.) Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünce açılacak stajyer kontrolör sınavlarına (b) bendinde sayılan öğretim dallarına ek olarak mühendislik dallarında öğretim veren fakülte mezunları da katılabilir. Sınavda başarı gösterenlerin stajyer kontrolörlüğe atanmaları, başarı sırasına göre yapılır. Sınav sonucu, kadro yetersizliği nedeni ile atamaları yapılmayanlar için kazanılmış hak sayılmaz. Stajyer kontrolörler, üç yıllık hizmet içi eğitim ve yetişme dönemi bitiminden itibaren en geç üç ay içinde yeterlik sınavına tabi tutulur.
Sınav kurulları
Yeterlik sınavından önce görevden çıkarılma
Kontrolörlüğe atanma
Kıdem
Başkontrolörlüğe atanma
Kontrolörlüğe yeniden atanma
Diğer birimlerde görevlendirme
Yurt dışına gönderme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kontrolörlerin Yükümlülükleri Kontrolörlerin yükümlülükleri
Kontrolörlerin uyacakları ilkeler
BEŞİNCİ BÖLÜM Büro Büro ve görevleri
ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Bilgi ve belge verme zorunluluğu
Yardım zorunluluğu
Denetim sırasında izinler
Diğer yerlerden bilgi belge yardım isteme yetkisi
Kimlik belgesi ve resmi mühür
Yönetmelik
YEDİNCİ BÖLÜM Yürürlük Hükümleri Yürürlükten Kaldırılan hükümler
Yürürlük
Yürütme