Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Ve Rekabet Uzmanlığı Tüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM TANIMLAR KAPSAM
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına Giriş Yetiştirilme Atanma Usul ve Esaslar Uzman Yardımcılığı Sınavına Giriş
Uzman Yardımcılığı Sınavı
Sınav Kurulları
Uzman Yardımcılığına Atanma
Yetiştirilme
Uzmanlık Yeterlik Sınavı
Madde 8– Tüketici ve rekabet uzman yardımcılığına atananlar, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süre hariç olmak üzere en az üç yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve konusu Genel Müdürlükçe onaylanan tezini Genel Müdürlüğe teslim etmek kaydıyla, açılacak tüketici ve rekabet uzmanlığı yeterlik sınavına girme hakkını elde ederler. Uzman yardımcılarının yeterlik sınavına girmeye hak kazandıkları tarihten itibaren dört ay içinde yeterlik sınavının yapılması zorunludur. Sınav tarihi, en az üç ay önce ilgililere bildirilir. Tez konusu, Genel Müdürlükçe onaylanmış olup da eğitim amacıyla veya geçici görevle yurtdışında bulunması sebebiyle ya da Genel Müdürlükçe Geçerli sayılabilecek bir nedene dayanılarak tezini süresi içinde teslim edememiş veya teslim edip de sınava girememiş olan uzman yardımcıları, ayrıca yapılacak bir yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Tezin yeterlik sınavından en az iki ay önce Genel Müdürlüğe verilmesi ve Genel Müdürlük tarafından sınav kuruluna teslim edilmesi zorunludur. Uzman yardımcısı Türkçe olarak hazırlayacağı tezde bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihsel gelişimi içinde ve kıyaslamalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve önerilerini taşıması esastır. Tezde ayrıca, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biriyle hazırlanacak bir özet bölümüne de yer verilmesi zorunludur.
Yeterlik Sınavı ve Değerlendirilmesi
Uzmanlığa Atanma
Yeterlik Sınavını Kazanamayanla
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uzmanların Görev ve Sorumlulukları Uzmanların Görevleri
Uzmanların Sorumlulukları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kıdem
Eğitim
Yönetmelik
Dayanak
Yürürlük
Yürütme