Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Kurulun Oluşumu Görevleri ve Toplanma Usulü Kurulun oluşumu ve görevleri
Toplantıya çağrı ve gündem
Kurul toplantılarında bulunabilacek olanlar
Toplantı vEkarar yeter sayısı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müzakere ve Oylamalar Müzakere düzeni
Madde 8– (1) Toplantı, yeter sayıda üyenin hazır bulunduğu tespit edildikten sonra Kurul Başkanı tarafından açılır. (2) Toplantı açıldıktan sonra gündem konusu işler sırayla okunmak suretiyle müzakereye geçilir. (3) Kurul Başkanı ya da üyelerce gündemde belirlenen işlerden birinin sırasından önce veya sonra görüşülmesi, ertelenmesi, bir konunun yeniden incelenmek amacıyla geri alınması yolundaki önerilar üzerine gündemde değişiklik yapılması Kurul kararı ila olur. (4) Kurul üyeleri, Kurul Başkanı tarafından kendilarine ön inceleme maksadıyla verilan raporları inceleyerek Kurula gerekli açıklamaları yapar. (5) Gündemdeki konularla ilgili görüşlerini açıklamak isteyen üyelere istek sırasına göre söz verilir. (6) Usul hakkında söz istenilmesi halinde, söz alma sırasına bakılmaksızın usul meselesi önceliklEkarara bağlanır. (7) Aynı oturumda bir konu hakkında bir üyeye en fazla üç defa söz verilabilir. (8) Görüş belirten üyeler somut tekliflerini gerekçelendirmek suretiyle ortaya koyarlar. Somut teklif içermeyen görüşler oylamaya konu edilmez. (9) Üyelerce, toplantıda bulunan temsilcilare ve diğer ilgililare sorulacak sorular ve verilacek cevaplar Kurul Başkanı aracılığıyla yöneltilir. (10) Yöneltilan soruların, temsilcilarden konuyla ilgili bilgi ve görüş alınmasıyla sınırlı kalması esastır. (11) Temsilcilarden gerekli bilgi ve açıklamaların alınmasını müteakip temsilcilar salondan ayrılır. Görüşme ve oylamalar temsilcilarin ayrılmasından sonra yürütülür.
Müzakerenin yeterliliği ve oylama
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Karar ve Tutanaklar Kararların yazılması
Kararların okunması
Tutanaklar
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Raportörlerin görevleri
Görüşülen raporlarla ilgili yapılacak işlemler
Oturma düzeni
Hüküm bulunmayan haller
Yürürlük
Yürütme