Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilan görevleri, b) Başkanlık: Sayıştay Başkanlığını, c) (Değişik:RG- 28/2/2017- 29993) Görevde yükselme: Başkanlıkta 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları, ç) (Değişik:RG- 28/2/2017- 29993) Görevde yükselme sınavı: Görevdeyükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı, d) (Değişik:RG- 28/2/2017- 29993) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri, e) İş günü: Ulusal bayram ila genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri, f) (Değişik:RG- 28/2/2017- 29993) Müdür: Personel ve eğitim müdürü, mali işler müdürü, genel yazı işleri müdürü, yayın işleri müdürü, idarî işler müdürü, arşiv müdürü, yazı işleri müdürü, kütüphane müdürü, teknik hizmetler müdürü, ilam müdürü ila Sayıştay Başkanlığının kadro cetvelinde yer alan müdür unvanlı diğer kadroları,g) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu edinilan unvanlara, unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamaları, ğ ) (Değişik:RG- 28/2/2017- 29993) Unvandeğişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı, h) Yönetim mensupları: 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 10 ve 19 uncu maddelerinde sayılan ve 657 sayılı Kanuna tabi olan personeli, ı) Yönetmelik: Sayıştay YönetimMensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
Görevde yükselme
Duyuru ve başvuru
Yazılı sınav
Sözlü sınav
Başarı sıralaması
Unvan değişikliği sınavı
Madde 11– (1) (Değişik:RG- 28/2/2017- 29993) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son fıkrasında belirtilan unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilan kurumlara yaptırılacak unvan değişikliği yazılı sınavı ila kurum tarafından yapılacak sözlü sınav sonucundaki başarı puanına göre oluşturulan sıralama uyarınca gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sözlü sınavına ilişkin esaslar ilanda belirtilir. (2) (Değişik:RG- 28/2/2017- 29993) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. (3) Bu sınava katılacaklarda,Sayıştayda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. (4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Sayıştay personeli başvurabilir. (5) (Değişik:RG- 28/2/2017- 29993) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. (6) Bu Yönetmelik kapsamındakipersonelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilan görevlere atanabilirler. (7) Unvan değişikliğisınavlarına başvurabilmek için son üç yıl içerisinde aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak gerekir.
Sınav kurulu
Madde 12– (1) Yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme veya unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere, Başkanlıkça Sayıştay mensupları arasından beşkişilik sınav kurulu teşkil edilir. Ayrıca iki yedek üye belirlenir. Sınav kurulu, Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcilari ila diğer kişilarden teşekkül eder. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, yükseköğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. (2) Sınav kurulu üye tam sayısıila toplanır, kararlar çoğunlukla alınır ve çekimser oy kullanılamaz. (3) Sınav kurulu başkan ve üyeleri, eşlerinin, ikinci dereceyEkadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Sınav kurulu başkan ve üyelerinin eşlerinin,ikinci dereceyEkadar (bu derece dâhil) kan vEkayın hısımlarının görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir. Yeni üye görevlendirilmesini gerektiren işlemler oluşan kurul tarafından yeniden karara bağlanır. (4) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Sınavlara itiraz duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafındanbeş iş günü içerisindEkarara bağlanır ve ilgililare yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilan kararlar kesindir. (5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür. (6) Sınavlarda başarıgösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililarin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar Personel ve Eğitim Müdürlüğünde saklanır.
Atama
Madde 13– (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. (2) Başkanlıkça tercih alınmasıdurumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. (3) Duyurulan kadrolardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktançekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. (4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeplEkatılmayanlar ila başarısız olan veya yedeklerden, açılması halinde altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları Atanma şartları
Madde 14– (Değişik:RG- 28/2/2017- 29993) (1) Görevde yükselme suretiyle atanacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır. a) Yönetim hizmetleri grubu: 1) Müdür kadrosuna yapılacak atamalarda; – En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak, – En az ikiyılı Sayıştayda mühendis, sivil savunma uzmanı, koruma ve güvenlikamiri, şef, tekniker, koruma ve güvenlik şefi veya programcı kadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak. 2) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi kadrosuna yapılacak atamalarda; – En az iki yıllık yüksek öğretim mezunu olmak, – En az ikiyılı Sayıştayda koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak, – İlgili mevzuatında belirtilan diğer şartları taşımak. 3) Şef kadrolarına yapılacak atamalarda; – En az iki yıllık yüksek öğretim mezunu olmak, – En az ikiyılı Sayıştayda kütüphaneci, tekniker, teknisyen, biyolog, diyetisyen, hemşire, laborant, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama vEkontrol işletmeni, daktilograf, mutemet, santral memuru, ambar memuru, memur kadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak. b) Savunma hizmetleri grubu: 1) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; – En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak, – En az ikiyılı Sayıştayda şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma güvenlik şefikadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak. c) İdarî hizmetler grubu: 1) Programcı yardımcısı,bilgisayar işletmeni, veri hazırlama vEkontrol işletmeni, memur, daktilograf, mutemet, santral memuru, ambar memuru ve şoför kadrolarına yapılacak atamalarda; – En az orta öğretim mezunu olmak, – En az iki yıl Sayıştayda hizmeti bulunmak, – Programcı yardımcısı,bilgisayar işletmeni, veri hazırlama vEkontrol işletmeni kadroları için Başkanlıkça veya Başkanlığın uygun gördüğü kuruluşlarca açılan bilgisayarkurslarına katılıp başarı göstermek, – Şoför olarak atanabilmek için ayrıca en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda; – En az orta öğretim mezunu olmak, – En az iki yıl Sayıştayda hizmeti bulunmak, – İlgili mevzuatında belirtilan diğer şartları taşımak. (2) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra belirli bir yardımcılık süresini müteakiben yeterlilik sınavı sonrasında mali hizmetler uzmanı unvanını ihraz etmiş olanlar görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın müdür kadrolarına atanabilirler. (3) Unvan değişikliği suretiyle atanacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır. a) Mühendis, avukat,istatistikçi, programcı, kütüphaneci, biyolog, diyetisyen, hemşire, laborant, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, tekniker, teknisyen kadrolarına unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için bu unvanları gerekli meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş olmak. b) Avukat kadrosuna atanabilmek için ayrıca avukatlık ruhsatına sahip olmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görev grupları arasında geçişler
Özelleştirilan kuruluşlardan atama
Engellilarin sınavları
Kazanılmış haklar
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme