Seferberlik Ve Savaş Hali Tüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ KISIM GENEL BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM TANIMLAR KAPSAM
Tanımlar
Madde 2– Bu Tüzükte geçen; A) Araç, motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlarla iş makineleri, lastik tekerlekli traktörler ve her çeşit kara, deniz, su yolu ve hava ulaştırma araçları, B) Bakanlık kontrolu, bakanlıkların görev alanına giren ve özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, kurum ve teşebbüslerle bütün özel kuruluş ve işyerlerinde seferberlik ve savaş hazırlık ve uygulamalarıyla ilgili konularda bilgi toplama, ihtiyaç, üretim ve üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasının planlanması ve gerektiğinde planların uygulanması, C) Bakanlık kuruluşları, bakanlıkların merkez teşkilatıyla ihtiyaca göre kurulan taşra ve Yurt dışı teşkilatını, bağlı ve ilgili kuruluşları, D) Erteleme, seferberlik ve savaş hallerinde Silahlı Kuvvetleri destekleyen milli harp gücünü ve genel hayatı olumsuz yönde etkilememesi amacıyla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını aksatmadan sürdürmesi için, bu yerlerde çalışan bazı personelin silah altına alınmasının veya lojistik yükümlülük uygulanmasının geçici olarak geri bırakılması, E) Harekat kontrolü, zaman ve bölge olarak sınırlı özel görevlerin başarılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilen kamu kurum ve kuruluşları veya bunlara ait birimlerin idari ve lojistik sorumluluklar kendi teşkilatına ait olmak üzere kullanılmasında ilgili komutana verilen yetki, F) Hizmet, ihtiyaçların karşılanması için belirli bir süre içerisinde çalışmayla gerçekleştirilen üretim, bakım, ulaştırma, inşaat, düzenleme, kullanmaya hazır hale getirme, bir görevi sevk ve idare etme ve benzeri faaliyetlerle elde edilen belirli bir etki veya sonuç, G) Kaynak, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla gerçek kişilere ait tesisler, araçlar, insan gücü ve bunlar tarafından üretilen her türlü mal ve hizmetler, 3134 H) Kurum ve kuruluş, bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla özel kanunlarla kurulmuş kurum ve kuruluşlar, kamu ve özel bütün işyerleri, İ) Olağanüstü hal, tabii afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım veya Anayasayla kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleriyle ilgili ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması durumlarında gerçek ve tüzel kişiler için uygulanması özel kanununda belirtilen yükümlülüklerle temel hak ve hürriyetlerin sınırlandığı durum, J) Seferberlik, Devletin bütün güç ve kaynaklarının başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hal, K) Genel seferberlik, ülkeye yönelik bir tehdidin karşılanması, bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberlik, L) Kısmi seferberlik, ülkenin bir veya birden çok bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik, M) Seferberlik hali, seferberlik uygulamasının başlatıldığı gün ve saatten kaldırıldığı güne kadar devam eden durum, N) Sefer görev emri, seferberlik ilanında sefer görev emri verilen personel ve araçların gideceği yerin ve katılacağı birliğin seferberlik numarası yazılı, sürekli olarak personelin yanında veya araçta bulundurulan belge, O) (Değişik: 11/5/2007-2007/12105 K.) Özel çağrı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu maksatla belirlenen nitelikli birlik ve kurumlarının tamamının veya bir kısmının, gerginlik ve buhran dönemlerinde seferî teşkilât ve kadro seviyesine çıkarılması ve harekât süresince bu seviyeyi korumaları için gerekli personel ve lojistik desteği sağlamak üzere gizli veya açık olarak yapılacak çağrı, P) Savaş, Devletin devamlılığını ve milli menfaatleri sağlamak, milli hedeflere ulaşmak amacıyla, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi güç ve kaynaklarını hiç bir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadele, R) Savaş hali, savaş ilanına karar verilmesinden bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durum, S) Protokol, iki veya daha çok kamu kuruluşunun, seferberlik ve savaş hali hazırlık ve uygulamasında karşılıklı olarak yerine getirmeyi kabul ettikleri işlemlerle ilgili belge, T) Sözleşme, bir kamu kurum veya kuruluşuyla gerçek veya tüzel kişilerin seferberlik ve savaş hali hazırlık ve uygulamasında karşılıklı olarak yerine getirmeyi kabul ettikleri her türlü işlemleri gösteren belge, U) Silah altı davetiyesi, barışta manevra, tatbikat, atış ve konferanslar gibi öğretim ve eğitim amacıyla silah altına alınacak personelle araçların çağrılmalarına ilişkin belge, Ü) Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi, bakanlıklar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak planlarla bu konuda yapılacak diğer işlemleri açıklayan ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince hazırlanıp Bakanlar Kurulunca uygun bulunduktan sonra Başbakanlıkça dağıtımı yapılan direktif, V) Yedek personel, askerlik çağı içinde muvazzaflık hizmetini tamamlamış personel, Y) Kanun 4/11/1983 günlü ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, Z) Yönerge, Türk Silahlı Kuvvetleri Seferberlik ve Savaş Hali Yönergesi anlamında kullanılmıştır. AA) (Ek Bent: 5/11/2001-2001/3283 K.) Gerginlik dönemi, milli menfaatleri içte ve dışta olumsuz yönde etkileyecek olayların, ülkeyi bir buhran durumuna götürecek tarzda tırmanması hali. AB) (Ek Bent: 5/11/2001-2001/3283 K.) Buhran dönemi, milli menfaatleri doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden veya etmesi muhtemel olan iç ve dış olay veya olayların ayrı ayrı veya birlikte vuku bulduğu halleri.
İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat Görev Yetki ve Sorumluluklar Koordinatörlük Görevi
Teşkilat
Genelkurmay Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 5– Genelkurmay Başkanlığının, Kanunda yazılı olanlardan başka barışta, seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir: A) Seferberlik ve savaş hallerinde Silahlı Kuvvetler ihtiyaçlarının tedariki için kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak hazırlıklarla ilgili direktifler vermek, B) Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen veya satın alınan mal ve hizmetlerden, seferberlik ve savaş hallerinde askeri maksatlarla kullanılabilecek olanların, her iki ihtiyacı da karşılayabilecek hale getirilmesi için Milli Savunma Bakanlığına öneride bulunmak, C) Bakanlık ve kuruluşların olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları planlama koordinasyon kurullarında temsilci bulundurmak suretiyle hazırlıkların işbirliği içerisinde geliştirilmesini sağlamak, D) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde yapılan denetlemelerde gerektiğinde gözlemci bulundurmak, E) Bakanlıklar tarafından yapılan tahsis planlarıyla tedarikin yetersiz kalması, aksaması, acil ve zorunlu durumlar ortaya çıkması halinde milli müdafaa mükellefiyeti uygulaması yoluyla gerekli hazırlıkları yapmak ve yaptırmak, F) Tedarik planlarının uygulanmasında bakanlıklar ve kuvvet komutanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak. (Ek Fıkra: 5/11/2001-2001/3283 K.) Genelkurmay Başkanlığı, seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak, savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, kısa zamanda hazırlıkların tamamlanabilmesi ve noksansız olarak üst düzeyde harbe hazır olunması amacıyla ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin olarak, seferberlik ve savaş halinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekat kontrolüne girecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından Bakanlar Kurulu kararı ile yararlanır.
Bakanlıkların Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 6– Bakanlıkların, Kanunda yazılı olanlardan başka barışta, seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin, görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir: A) Seferberlik ve savaş hazırlıkları direktifinde yer alan planları, bu direktifte belirtilen esas ve usullere uygun olarak ilgili makamlarla uyumlu biçimde geliştirmek ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak, B) Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinin, bağlı ve ilgili kuruluşlarla bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese, teşebbüsler ve bakanlık görev alanına giren özel kuruluşların seferberlik ve savaş hazırlıklarını, kendi kuruluş 3136 kanununda yer alan görevleri seferberlik ve savaş hallerinde de etkin olarak yerine getirecek biçimde gerekli düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak, C) Bakanlığın kuruluş ve kontrolünde bulunan kaynakları saptamak kataloglar haline getirerek ilgili makamlara göndermek ve kaynak bilgilerinin güncel halde bulunmasını sağlamak, D) Türk Silahlı Kuvvetleriyle diğer bakanlıkların kendi teşkilatının ve kontrolündeki kurum ve kuruluşlarla valilikler tarafından bildirilen ihtiyaçların karşılanması için tahsis planlamasını yapmak, E) Bakanlık teşkilatına ve bakanlık kontrolünde bulunan seferberlik planlamasına dahil edilecek özel kurum ve kuruluşlara bu konuda görevler vermek, F) Seferberlik ve savaş ilan edildiğinde yapılan hazırlıkların noksansız olarak uygulanmasını başlatmak ve yürütmek, G) Seferberlik ve savaş hazırlıkları hakkında Bakanlar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde saptanan görevlerin yerine getirilmesi için uzun vadeli planlar, kalkınma planları ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen önlemleri almak ve uygulamak, H) Topyekün savunma, seferberlik ve savaş hazırlıkları için alınan önlemlere ilişkin plan ve programlarla bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının yürütülmesinde, kuruluşlarında ortaya çıkan güçlüklerin, aksaklıkların ve tıkanıklıkların, bakanlık düzeyinde veya bakanlıklararası düzeyde giderilmesini sağlamak, İ) Topyekün savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin biçimde yerine getirilmesi için personel, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların uygun ve verimli kullanılmasını sağlamak, J) Bakanlık bütçesini, topyekün savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarının geliştirilmesini ve gerektiğinde tatbikatlarda denenmesini sağlayacak biçimde hazırlamak, K) Bakanlıkla ilgili seferberlik ve savaş ödeneği ihtiyaçlarının saptanması, planlanması, protokole bağlanması ve ödeme işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemler almak, L) Topyekün savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin konularda bakanlık teşkilatıyla kontrolunda bulunan, planlamaya dahil özel kurum ve kuruluşların kontrol ve denetimini yapmak, gerektiğinde sürekli çalışmayı sağlayacak önlemleri almak, M) Planlama ve uygulamada, yürürlükteki mevzuatın yeterli olmadığı durumlarda ihtiyacı karşılayacak yeni yasal düzenlemeler için hazırlık çalışmaları yapmak, N) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına bağlı ve ilgili kuruluşlarda topyekün savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarıyla görevli personelin eğitimi için planlar hazırlamak ve uygulamak. (Ek Fıkra: 5/11/2001-2001/3283 K.) Bakanlıklar, merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı, ilgili veya kontrolünde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkanlarını seferberlik ve savaş halinde veya seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu, ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, Genelkurmay Başkanlığının talebi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat kontrolüne vermek, barıştan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetkili komutanlıkları ile koordineli şekilde yürütülecek planlama çalışmalarına ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılmasını sağlamak, bu kapsamda yapılan hazırlıkları takip etmek ve denetlemekle yükümlüdür.
Milli Savunma Bakanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 7– Milli Savunma Bakanlığınin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir: A) Personel, araç, mal ve hizmet kaynakları hakkında Silahlı Kuvvetler için gerekli bilgileri sağlamak, B) (Değişik: 17/4/2006-2006/10691 K.) Bakanlıklar tarafından hazırlanan mal ve hizmet üretimine ilişkin kaynak kataloglarının Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilmesini sağlamak, C) Kaynakta meydana gelen değişiklik ve gelişmeleri izleyerek bilgileri güncel durumda bulundurmak, D) Türk Silahlı Kuvvetlerinin, seferberlik ve savaş hallerinde bakanlıklar kanalıyla tedarik edilecek ihtiyaçlarını saptayarak kaynağı kontrol eden bakanlığa bildirmek, E) İhtiyaçlara göre kaynağı kontrol eden bakanlıklarca yapılan tahsislerin, Genelkurmay Başkanlığınca saptanan ilke ve önceliklere göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisini düzenlemek, F) İhtiyaçların süratle karşılanması için bakanlıklar arasında koordinatörlük yapmak, G) İhtiyaçların yerinde, zamanında, yeterli ve sürekli olarak karşılanması için gerekli görülen malların barıştan itibaren tedarik edilerek stoklanması için önlemler almak, 3137 H) Seferberlik ve savaş hallerinde ihtiyaçların karşılanması konusunda Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, diğer ilgili makamlar ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak savaş sanayiine geçiş için üretim kaynaklarında yapılması gereken düzenlemeleri ve üretilecek mal ve hizmetleri saptamak, İ) Milli sanayinin olanaklarıyla gelişme durumunu saptamak ve üretimin seferberlik ve savaş ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmesi için gerekli önlemleri aldırtmak, J) Yurt dışından tedarik yoluyla karşılanacak ihtiyaçlar için Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı ve ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlık yapmak, gerekli malların barıştan itibaren stoklanmasını sağlamak, K) Seferberlik ve savaş hallerinde, barış döneminde yapılan hazırlıkların süratle uygulamaya konulması için gerekli işlemleri yapmak, L) Seferberlik ve savaş ilanında ve bu haller süresince Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasıyla ilgili işlemleri yapmak, M) Türk Silahlı Kuvvetleri seferberlik ve savaş ödeneği ihtiyaçlarının saptanması, planlanması, protokola bağlanması ve ödeme işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemleri almak, N) Seferberlik ve savaş hazırlıklarının tatbikatlarda denenmesiyle ilgili ödeneklerin bütçe kanununda yer almasını sağlamak, O) Seferberlikle ilgili tedarik hazırlıklarını ve erteleme işlemlerini yapmak.
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Görev ve Sorumlulukları
İKİNCİ KISIM Duyuru Denetim ve Ödeme İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM Seferberlik Hali Seferberlik İlanının Duyurulması
Duyuru Planlama ve Uygulama Esasları
Madde 10– Bakanlar Kurulunca seferberlik ilanı kararı alınınca, duyuru işlemleri, Milli Alarm Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre yapılır. Seferberlik ilanı Genelkurmay Başkanlığınca askeri teşkilata, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından bakanlıklara, İçişleri Bakanlığınca valiliklere, valiliklerce kaymakamlıklara bildirilir. Seferberlik ilanı açık olarak yapıldığında, duyuru işlemlerinde Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığınca radyo, televizyon, posta, telgraf, telefon, basın ve her türlü yayın araçlarından yararlanılır. Seferberlik veya savaş ilanı duyurusunda belediyeler, muhtarlıklar, bütün olanaklarını kullanarak hoparlör, davul, tellal, haberci ve benzeri yerel yayın araçlarıyla seferberlik ilanını bütün semt, kasaba, köy, mahalle ve en küçük yerleşim birimlerine kadar duyururlar. Bakanlar Kurulunca seferberlik ilanının gizli tutulmasına karar verildiğinde, duyurular, “gizli” gizlilik dereceli olarak yapılır. Bu durumda, bölgedeki kamu kuruluşlarının amirlerine, uygulamada görev alması planlanan yetkili kişilere, yükümlülük uygulanacak personel, araç, mal ve hizmetlerle ilgili olarak görev verilecek kişilere, duyuruların gizli olarak yapılması için önlemler alınır, hazırlıkların uygulanmasına başlanır. Gizli tebligat sırasında, seferberlik ilanının gizliliğine uymayanlara Kanunun ceza hükümleri uygulanır. Duyurulan kodla sefer görev emrinde belirtilen birlik seferberlik numarası aynı olanlar hazırlıklarını, en kısa sürede tamamlayarak askerlik şubesi veya milli müdafaa mükellefiyeti komisyonlarına başvururlar. Seferberlik duyurusu üzerine askerlik şubesi başkanlıklarından verilen sefer görev emri bildiri çizelgeleri veya milli müdafaa mükellefiyeti komisyonu kararları köy veya mahalle muhtarlıklarınca ilgililere tebliğ edilir. Muhtarlar, katılmayanların durumunu izleyerek mülki idare amirliklerine ve en yakın askeri makamlara bildirmekle yükümlüdür. Milli Alarm Sistemi Yönetmeliğiyle uyumlu olarak mülki idare makamları tarafından, seferberlik ve savaş ilanıyla bu hallerin devamında alınacak önlemleri ayrıntılı olarak açıklayan il ve ilçe seferberlik planları hazırlanır. (Ek fıkra: 11/5/2007-2007/12105 K.) Açık duyurularda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyurunun tarih ve saati, yükümlülerin çağrılması için yapılan ilanın tarih ve saatidir. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. (Ek Fıkra: 11/5/2007-2007/12105 K.) Gizli duyurularda tebligatın yükümlüye veya ailesine tebliğ edileceği adreste kimse bulunamadığı veya tebellüğden imtina edildiği durumlarda tebligatın ilgili kamu görevlilerine yapıldığını gösteren ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih ve saat, yükümlülerin çağrılması için yapılan ilanın tarih ve saatidir. (Ek fıkra: 11/5/2007-2007/12105 K.) Sefer görev emri verilmiş yükümlülerden yabancı memleketlerde bulunanların çağrılması için yapılan ilanın tarih ve saati, çağrılmaları için elçilik veya konsolosluklarca gazeteler vasıtasıyla yapılacak ilanın yayınlanmasını takip eden günün ilk saatidir. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. (Ek fıkra: 11/5/2007-2007/12105 K.) Yukarıda belirtilen esaslar özel çağrı uygulamasında da geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM Planlama Denetleme ve Raporlar Seferberlik Planları
Denetlemeler
Raporlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ödenek ve Ödeme İşlemleri Ödenek İhtiyacı
Ödeneklerin Protokolle Belirlenmesi
Ödeneklerin Kullanılması
ÜÇÜNCÜ KISIM Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları BİRİNCİ BÖLÜM Seferberlik ve Savaş Hazırlıklarının Genel Esasları Genel Esaslar
Madde 17– Topyekün savaş kavramına uygun olarak Ülke kaynaklarını kapsayacak ayrıntılı ve birbiriyle uyumlu planların barış döneminden itibaren yapılması, tatbikatlarda denenmesi, geliştirilmesi ve gerektiğinde çok kısa sürede uygulamanın başlatılmasıyla barışta yapılan hizmet ve faaliyetlerin sürdürülmesi ve ihtiyaçların kısıntısız olarak karşılanması esastır. 3140 Bakanlıklarca seferberlik ve savaş hazırlık planları, öncelikle Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan her türlü araç, mal ve hizmetlerle bakanlıkların ihtiyaçların yeterli ve sürekli olarak sağlayacak plan ve projeleri kapsayacak biçimde ilgili makam ve kuruluşlar arasında işbirliği yapılarak hazırlanır. Kaynaklar, öncelikle Silahlı Kuvvetler ihtiyacına tahsis edilir. İhtiyaç fazlası kaynaklar, öncelik sırasına göre kamu kurum ve kuruluşlarına, seferberlik planlamasında Silahlı Kuvvetleri desteklemek üzere görev verilen özel kurum ve kuruluşlarla halkın zorunlu ihtiyaçlarına tahsis edilir. Hazırlanan plan ve projelerde, verilecek hasar ve zayiatla savaşın devam süresi dikkate alınarak, barış döneminde çeşitli nedenlerle sağlanamayan, barışta gerekli olmadığı halde seferberlik ve savaş hallerinde ihtiyaç duyulan malzeme, hizmet, tesis ve kolaylıkların ve ulusal sanayiinin harp sanayiine dönüştürülmesiyle sağlanabilecek imkanların, seferberlik ve savaş hallerinde Yurt içi veya gerektiğinde Yurt dışı kaynaklardan ne zaman, nasıl, nereden, ne miktarda sağlanacağı gösterilir.
Kaynaklar
Planlama
Madde 19– Bakanlıkların kuruluş ve kontrolunda bulunan kaynaklar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bakanlık teşkilatının olanaklarından yararlanılarak belirlenir. (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2006-2006/10691 K.) Bakanlıklarca, Milli Savunma Bakanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığıyla işbirliği yapılarak toplanan bilgiler kataloglar halinde düzenlenir ve Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile diğer ilgili makamlara gönderilir. (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/2006-2006/10691 K.) Kataloglardaki bilgilerden de yararlanılarak kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bildirilen Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları, Milli Savunma Bakanlığınca, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla sivil halkın ihtiyaçları ilgili bakanlıklarca saptanır ve ihtiyacı karşılayacak Bakanlığa bildirilir. Bakanlıklar 17 nci maddede belirtilen öncelikleri dikkate alarak kaynakların tahsisini yapar. Bakanlıkların kuruluşunda ve kontrolunda bulunan fabrika ve işyerlerinden hangilerinin harp sanayiine dönüşerek ihtiyaçların nasıl ve ne miktarda karşılanacağı Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Devlet Planlama Teşkilatı ve gerektiğinde Türk Standartları Enstitüsüyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de görüşleri alınarak barış döneminden itibaren planlanır.
Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifi
İşbirliği
Türk Silahlı Kuvvetleri Özel İhtiyaçlarının Karşılanması
Dış Tedarik Planları
İKİNCİ BÖLÜM Türk Silahlı Kuvvetleri Mal ve Hizmet Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Hazırlık Aşamaları
Madde 24– (Değişik: 17/4/2006-2006/10691 K.) Kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları saptaması, bildirmesi, Genelkurmay Başkanlığının ilke ve öncelik belirlemesi, Milli Savunma Bakanlığının kaynak saptaması, tedarik ve tahsis makamı olarak görev yapması ilkesine uygun olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurulu ve seferde kurulacak birlik ve kurumlarının mal ve hizmet seferberliği hazırlık aşamaları aşağıda gösterilmiştir: A) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ihtiyaçların saptanması ve Milli Savunma Bakanlığına bildirilmesi, B) Milli Savunma Bakanlığınca ihtiyacı karşılayacak kaynak üzerinde yetkili bakanlığın saptanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının bildirilmesi, 3142 C) Kaynak üzerinde yetkili olan bakanlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacını karşılayacak tahsislerin yapılması ve Milli Savunma Bakanlığıyla protokole bağlanması, D) Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan Bakanlık tahsisinin, Genelkurmay Başkanlığınca saptanacak ilke ve önceliklere göre Milli Savunma Bakanlığınca kuvvet komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilmesi, E) Milli Savunma Bakanlığınca yapılan tahsislere göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yurt içi kaynağı tedarik planlarının hazırlanması ve tedarikle görevlendirilen komutanlıklarla ihtiyacı karşılayacak kurum veya kuruluşlar arasında protokol veya sözleşmelerin yapılması, F) Alımların yapılması, depolama, ulaştırma ve dağıtım.
İhtiyaçların Saptanması ve Bildirilmesi
Tahsis Planlaması ve Protokol
Tahsislerin İncelenmesi ve Yurt İçi Kaynağı Tedarik Planlarının Hazırlanması
Madde 27– Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacını belirten ve bakanlıkların tahsislerini gösteren çizelgeler Milli Savunma Bakanlığınca incelenir ve değerlendirilir. (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2006-2006/10691 K.) Bakanlıklarca yapılan tahsisler ihtiyaçları karşılamazsa, Genelkurmay Başkanlığınca bildirilecek ilke ve önceliklere göre, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yurt içi kaynağı tedarik planlarının hazırlanmasında gerekli dengeleme Milli Savunma Bakanlığınca yapılır. Milli Savunma Bakanlığında son şekli verilerek onaylanan tahsis çizelgeleri ihtiyaçların karşılanması esaslarını belirleyen protokolle birlikte kuvvet komutanlıklarına, Genelkurmay Başkanlığına ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderilir. 3143 (Değişik dördüncü fıkra: 17/4/2006-2006/10691 K.) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılan tahsislere göre kendi yurt içi kaynağı tedarik planlarını hazırlar ve bu planlarda yapılan tahsislere göre yetki verilen komutanlıklar, ihtiyaçları karşılayacak kişi, kurum ve kuruluşlarla protokol veya sözleşme yaparak üst makamlara bilgi verirler Tedarik planları bir üst makam tarafından onaylanır. Bakanlıklarca yapılan tahsis planlamasına göre hazırlanacak Yurt içi kaynağı tedarik planlarıyla ilgili esaslar, Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılacak yönergede açıklanır.
Ulaştırma Dağıtım ve Depolama İşlemleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bakanlıkların Mal ve Hizmet Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Hazırlık Aşamaları
Kaynakların Saptanması ve Bilgilerin Güncelleştirilmesi
Kaynak Saptamasında Esas Alınacak Bilgiler
Kaynak Bilgilerinin Gönderilmesi
Yurt İçi Kaynak Katalogları
Bakanlık ve İl İhtiyaçlarının Saptanması ve Bildirilmesi
Madde 34– Bakanlık ihtiyacı, Bakanlığın planlama sorumluluğunda bulunan her türlü mal ve hizmet ihtiyaçlarının toplamından oluşur. Bunlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bakanlığın kendi kurum ve kuruluşlarının, diğer bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşların ve sivil halkın ihtiyaçlarıdır. Kamu kurum ve kuruluşları seferberlik ve savaş hallerinde, barış dönemindeki etkinliklerini artırarak devam ettirmek için gerekli olan mal ve hizmet ihtiyaçlarını kaynağı kontrolunda bulunduran her bakanlık için ayrı ayrı saptayarak bağlı bulunduğu bakanlığa valilik aracılığıyla bildirirler. Bakanlıklarda toplanan ihtiyaç çizelgeleri kaynağı kontrol eden bakanlığa bildirilir. Seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşlar, faaliyetlerine devam ederken istekleri karşılaması için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler, kuruluşun idari merkezinin bölgesinde bulunduğu valilik aracılığıyla bağlantılı olduğu bakanlığa bildirir, bu bakanlıklar ihtiyaçları inceleyip kontrol ettikten sonra tasnif ederek ve gerektiğinde birleştirerek tahsise esas olmak üzere kaynağı kontrol eden bakanlığa bildirirler. Sivil halkın ve seferberlik ve savaş planlamasında görev verilmeyen özel kuruluşların bölgeden karşılanamayan ihtiyaçları, valilikler tarafından saptanarak kaynağı kontrol eden bakanlığa bildirilir.
Bakanlık Tahsisi ve İhracat İthalat Planlama Esasları
Madde 35– Bakanlık tahsisi, kuruluş ve kontrolunda bulunan kaynaklarda üretilen mal ve hizmetlerle, bakanlık birimleri veya diğer bakanlıklar tarafından bildirilen ihtiyaçların karşılanması için 17 nci maddedeki esas ve önceliklere göre yapılan işlemdir. Tahsisler, öncelikle, kamu kurum ve kuruluşlarından, bu yolla karşılanamadığı veya ulaşım güçlükleri ortaya çıktığı takdirde özel kuruluşlardan yapılır. Bakanlıklar, mevcut kaynaklarla saptanan ihtiyaçları karşılamak üzere Türk Silahli Kuvvetlerine öncelik tanıyarak tahsisleri yaparlar. Yapılan tahsisler bakanlık tahsis çizelgesi veya özel formlarda ihtiyaç bildirim çizelgelerindeki sırasına göre gösterilir. Bakanlıklarca yapılan tahsislerde Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifiyle verilen görevler ve kamu kuruluşları için saptanan öncelikler de dikkate alınır. Bakanlıklarca yapılan tahsisler, bakanlık seferberlik ve savaş hali planlarında da gösterilir. Kaynakların ihtiyaçlara dağıtımından sonra kalan miktarın türleri de belirtilerek ihracat planlarına dahil edilmek üzere dış ticaret planlamasıyla ilgili bakanlıklara ve Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. 3145 Bildirilen ihtiyaçların mevcut kaynaklarla karşılanamadığı hallerde ithal, kısıtlama gibi diğer önlemler tahsisi yapan bakanlık tarafından alınır. Bakanlıkça yapılan tahsislere ilişkin çizelgeler ihtiyaç bildiren bakanlıklara, valiliklere ve bakanlığın kendi kuruluş veya kontrolundaki birimlere gönderilir.
Bakanlık Tahsis Planlaması ve Protokoller
Bakanlıklarca Görev Verilen Kurum ve Kuruluşlara Gönderilecek Açıklamalar
Bakanlıkların Haberleşme Ulaştırma ve Dağıtım Planlaması
Madde 38– Bakanlıklarca tahsislerin yapılmasından sonra, ihtiyacı karşılanan bakanlıkların kamu kurum ve kuruluşlarının ve valiliklerce tahsis edilen malların kendi olanaklarıyla taşınamayan kısmına ait ulaştırma ihtiyaçları, Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. Ulaştırma ihtiyaçları, 17 nci maddede ve Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifinde belirtilen önceliklerle ulaştırma olanakları dikkate alınarak ihtiyacı karşılayacak biçimde Ulaştırma Bakanlığının özel planlarına dahil edilerek yapılacak ulaştırma işlemleri, ihtiyaç bildiren makamlara gönderilir. Ulaştırma Bakanlığı, seferberlik ve savaş hazırlıklarını, 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanunla Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifinde belirlenen esaslara göre yerine getirir. Ayrıca, Karayolu ulaştırmasıyla plaj işletmesi ve bakanlığın ilgi alanına giren özel kuruluşların kullanılma planlarını da hazırlar. Karayolu ulaştırmasıyla ilgili planların uygulanabilmesi için, illerde gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Haberleşme ihtiyaçları da aynı esaslara göre karşılanır. Telsiz yayın kontrolu ilanında yapılacak işlemler için gerekli önlemler Ulaştırma Bakanlığınca alınır. Ulaştırma ve haberleşme ihtiyaçlarının bildirilmesinde, Ulaştırma Bakanlığınca saptanarak ilgili makamlara gönderilecek ulaştırma ve haberleşme istek formları kullanılır.
İllerde Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlaması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Milli Müdafaa Mükellefiyeti Hazırlık ve Uygulaması Genel Esaslar
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Yoluyla Tedarik İçin Kaynak Saptaması
Tugay ve Eşidiyle Daha Üst Birliklerin Bölgesel Tedarik Planlaması
Mülki İdare Amirlerince Yapılacak İşlemler
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kararının Uygulama Zamanı
BEŞİNCİ BÖLÜM Kamu Kurum Kuruluşlarının Görevlendirilmesi Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Harekat Kontroluna Alınması
ALTINCI BÖLÜM Araç Seferberliği Hazırlık Aşamaları
Kara Taşıt Araçlarının Kaynak Saptaması
İş Makinelerinin Kaynak Saptaması
Madde 48– Gerçek ve tüzel kişilere ait paletli ve lastik tekerlekli dozerler, grayderler, krenyler, skreyperler, yükleyiciler, ekskavatörler, kanal kazıcılar, keçiayağı ve çekilebilir vibrasyonlu motorlu silindirler, asfalt plenti, beton santralı, beton pompası, transmikser, 3 kw den büyük jeneratörler, kompresörler, delici iş makineleri, trafiğe çıkmıyan plakasız kamyonlar ve benzeri iş makineleri ve bu sınıfa dahil taşıt araçları, kule vinçleri ve lastik tekerlekli mobil vinçleri, istif makineleri ve bunun gibi iş makinelerinin kayıtları, sicil fişlerine uygun olarak il ve ilçelerdeki ticaret odaları, sanayi odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarınca tutulur. Ellerinde bu tip makineleri bulunup da hiçbir odaya kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler bu Tüzüğün yürürlüğe girmesini izleyen üç ay içerisinde bulundukları yerdeki ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarına bildirimde bulunurlar. Bu tür iş makinelerinin herhangi bir nedenle el değiştirmesi halinde, makineyi alanlar, durumu kayıtlı bulundukları ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarına bildirirler. Odalar da makinelerin kayıtlı bulunduğu eski odaya kaydın silinmesi için bildirimde bulunurlar. Ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarınca tutulacak kaynak defterlerine, yukarıda sayılan araçların cinsi, markası, modeli, tipi, şasi ve motor numarası, kapasitesi, sahiplerinin isim ve adresleriyle kayıttan sonraki değişikler işlenir. Kaynak defterindeki sıra numaraları il kod numaralarıyla birlikte araçların sicil numarası olur ve bu numaralar il kod numaralarıyla birlikte ilçelerdeki kaynak defterine, ilçe isimleri de eklenerek yazılır. (Değişik altıncı fıkra: 11/5/2007-2007/12105 K.) Ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odaları, kaynak defterlerine göre düzenledikleri iş makineleri sicil fişlerini ve bunlardaki değişiklikleri, her ayın ilk üç günü içinde Milli Savunma Bakanlığına gönderirler. İş makinelerinin başka bir bölgeye gönderilmesi halinde bulunacağı yeri veya kullanılamaz duruma geldiğini, bir ay içerisinde aracın kayıtlı bulunduğu odaya, oda da bu bilgileri, izleyen ayın ilk on günü içinde Milli Savunma Bakanlığına bildirir.
Deniz Su Yolu ve Hava Taşıt Araçlarının Kaynak Saptaması
Araç Sayımı Yapılması
Mülki İdare Amirlerinin Sorumluluğu
Araç İhtiyaçlarının Saptanması
İhtiyacı Karşılayacak Tertibin Yapılması ve Tebliğ İşlemleri
Madde 53– Her türlü araç ve iş makinelerinin tahsisleri, Yönergede belirtilecek komutanlıklar tarafından düzenlenerek gönderilen ihtiyaçlara göre en yeni modelden başlayarak Milli Savunma Bakanlığınca yapılır. Tahsis edilen her araç için düzenlenen sefer görev emirleri milli müdafaa mükellefiyeti kararı alınması ve araç sahibine tebliğ edilmesi için valiliklere gönderilir. Mülki idare amirlerinin belirleyeceği tarihlerde ve en az ayda bir kez yapılacak toplantılarda, sefer görev emirleri hakkında milli müdafaa mükellefiyeti komisyonu kararı alınır. Komisyonca karara bağlanan araç sefer görev emirleri, araç sahiplerine tebliğ edilmek üzere; A) Trafiğe kayıtlı olanlar, trafik şube veya bürolarına, B) İş makineleri, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odası başkanlıklarına, C) Deniz, su yolu taşıt araçları, liman başkanlıklarına, D) Hava taşıt araçları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderilir. Yukarıda yazılı merciler, sefer görev emirlerinin kendilerine ulaşmasından sonra en geç 60 gün içinde, araç sahiplerine sefer görev emrini tebliğ eder ve araç tescil belgesine “sefer görev emri verilmiştir” ibaresini yazar. (Değişik beşinci fıkra: 11/5/2007-2007/12105 K.) Tebliğ edilen sefer görev emrinin bir nüshası, devamlı olarak araçta bulundurulmak üzere araç sahibine verilir. Bir nüshası il sivil savunma müdürlüğünce dosyasında saklanır. Diğer iki nüshası da Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.
Araçların Getirtilmesi Teslim Alınması ve Sevki
Aracını Kendisi Teslim Edemeyeceklerin Yerine Yükümlülük Üstlenenler
Araçların Sevkinde Görevli Personelin Yükümlülükleri
Binek Yük ve Koşum Hayvanlarıyla Bunların Çektiği Araçların Sevki
Akaryakıt Yem ve Benzeri ihtiyaçların Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonlarınca Sağlanması
Araç Seferberliği Uygulama Planlaması
Sefer Görev Emirlerinin Kontrolu
Özel Nakliyat ve İnşaat Firmalarından Yararlanılması
Sefer Görevli Araçların El Değiştirmesi Satılması Sahibinin Yer Değiştirmesi Halinde Yapılacak İşlemler
Madde 62– (Değişik birinci paragraf: 11/5/2007-2007/12105 K.) Milli Savunma Bakanlığı ve millî müdafaa mükellefiyeti komisyonlarınca sefer görev emri düzenlenen ve tebliğ olunan taşıtların, el ve yer değiştirmesi veya herhangi bir nedenle aracın elden çıkması halinde, aşağıdaki işlemler yapılır. A) Trafikte kayıtlı araçlar; 1) Aracın aynı il içinde el değiştirmesi halinde ilin trafik şube veya bürosu aracın sefer görev emrini yeni sahibine tebliğ ederek bir suret sefer görev emrini il sivil savunma müdürlüğüne gönderir. İl sivil savunma müdürlüğü kayıtlarında gerekli düzeltmeyi yaparak durumu Milli Savunma Bakanlığına bildirir. 2) Araç kaydının başka bir ile nakli halinde, aracın ayrıldığı il veya ilçenin trafik şube veya bürosu tarafından aracın tescil belgesine sefer görev emirli olduğu yazılır ve il sivil savunma müdürlüğüne bildirilir. Kaydı yapacak il ve ilçe trafik şube veya büroları aracın sahibi değişmişse sefer görev emrini aracın yeni sahibine tebliğ ederek bir suretini naklen geldiği ilin il sivil savunma müdürlüğüne gönderir, il sivil savunma müdürlüğü de durumu Milli Savunma Bakanlığına bildirir. 3) Aracın geçici olarak trafikten çıkarılması halinde mükellefiyeti devam eder; hurdaya çıkarılması veya dış memleketlere satılması halinde, trafik şube veya bürosu tarafından sefer görev emri il sivil savunma müdürlüğüne geri verilir. İl sivil savunma müdürlüğü kayıtlarına işleyerek durumu Milli Savunma Bakanlığına bildirir. 3151 B) Trafiğe kaydı zorunlu olmayan araçlar; 1) (Değişik: 11/5/2007-2007/12105 K.) Trafikte kaydı olmayan iş makinelerinin aynı il içerisinde satılması veya başka nedenlerle el değiştirmesi halinde, araç sefer görev emri, yeni sahibine imzası karşılığında verilir. Durum yeni sahibi tarafından aracın kayıtlı olduğu odaya bildirilir. Aracın kaydını tutan oda, yeni sahibini ve açık adresini sefer görev emrine yazarak il sivil savunma müdürlüğüne bildirir ve il kayıtlarında gerekli değişiklikleri yaparak Milli Savunma Bakanlığına bilgi verir. İş makinesinin başka bir ile nakli halinde, durum, aracın ayrıldığı oda tarafından il sivil savunma müdürlüğüne, buradan da sefer görev emrinin iptal edilip edilmeyeceğine karar verilmek üzere Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. 2) Deniz, su yolu ve hava taşıt araçlarının el ve yer değiştirmesi veya hurdaya ayrılması hallerinde benzer işlemler yapılır. 3) (Değişik: 11/5/2007-2007/12105 K.) Mükellefiyet, aracı elinde bulunduran son sahibi üzerinde devam eder. Herhangi bir nedenle trafikten çıkarılan veya evsafı değişen araçlara ilişkin bilgiler, araç sahibi tarafından il sivil savunma müdürlüğüne bildirilir. Bu bilgiler Milli Savunma Bakanlığına ulaştırılır ve sefer görev emri iptal edilir.
Araç Seferberliği Hazırlıklarının Yenilenmesi
Araç Sefer Görev Emirlerinin Geri Alınması
DÖRDÜNCÜ KISIM İnsan Gücü Planlaması Personel Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları BİRİNCİ BÖLÜM İnsan Gücü Planlaması Planlama Esasları
Türk Silahlı Kuvvetleri Birlik ve Kurumlarının Sivil Personel İhtiyaçlarının Karşılanması
İKİNCİ BÖLÜM Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Personel Seferberliğine İlişkin Faaliyetler
Personel Seferberliğinin İlke ve Esasları
Madde 68– Personel seferberliğinin ilke ve esasları şunlardır: A) Personel seferberlik planları, Silahlı Kuvvetlerin en kısa sürede sefer durumuna getirilmesi amacını güder ve sistemin kapsadığı her faaliyet gereklilik, sadelik ve sürat ilkelerine dayanır. B) Personel seferberliğinin tazeleme eğitimine ihtiyaç göstermeyen yedek personelle tamamlanması suretiyle, birliklere, seferberliğin ilk günü muharebe gücünün kazandırılması esastır. Yedek personele sefer görev emirlerinin verilme esas ve usulleri Genelkurmay Başkanlığınca saptanır ve Yönergede açıklanır. C) Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının saptanmasında, birlik ve kurumlar bir kademede seferi kadro seviyesine çıkarılır. D) Birlik ve kurumların seferberlik hazırlıkları, kısmi seferberlik veya özel çağrı durumlarında da uygulanabilecek genel seferberlik ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yapılır. E) (Değişik : 18/7/1991 – 91/2028 K.) Personel ihtiyaçları birliğine tertip esasına veya bölgeden seferberlik usulüne göre karşılanır. Bölge kaynağının yetersizliği halinde ihtiyaçlar diğer bölgelerden de karşılanabilir. Bu usullerin, kurulu veya seferde kurulacak birliklerde uygulama esasları Yönergeyle belirlenir. F) Askerlik şubelerinin kaynağını, o bölgedeki nüfusa kayıtlı askerlik çağı içindeki personel oluşturur. İkametgahını değiştirenlerin kayıtları, nüfus idarelerince geciktirilmeksizin yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına bildirilir. Bunlar yeni ikametgahlarındaki askerlik şubesi kaynağına alınır. G) (Değişik : 11/5/2007 – 2007/12105 K.)Yedek personele muvazzaflık döneminde yetiştirildiği sınıf ve branşlarıyla ilgili niteliklerine uygun sefer görevi verilmesi göz önünde bulundurulur. İhtiyaç duyulduğunda yedek personele sivil hayattaki mesleklerine ve/veya tahsillerine göre de sefer görevi verilebilir. Bununla ilgili esas ve usuller Yönergede belirlenir. H) (Değişik : 18/7/1991 – 91/2028 K.) Personel ihtiyacını daha genç doğumlularla karşılamak için barış döneminden itibaren her askerlik dairesi bölgesinden silah altına alınan personelin sınıflandırılması, seferde desteklenecek birlik ve kurum ihtiyaçlarını karşılayacak miktarlar dikkate alınarak yapılır.
Personel Seferberlik Planları
Personel Seferberlik Hazırlıkları İşlemleri
Subay ve Astsubay Kaynağının Saptanması
Erbaş ve Er Kaynağının Saptanması
Birlik ve Kurumların Personel İhtiyaçlarının Saptanması
Subay ve Astsubay Dağıtımının Yapılması
Erbaş ve Er Dağıtımının Yapılması
Sefer Görev Emirlerinin Hazırlanması
Sefer Görev Emirlerinin Yükümlülere Tebliği
Sonradan Sefer Görev Emri Verilmesi
Yoklama Aşamasında Bulunanların Çağrılması
General Amiral ve Yurt Dışı Kadrolarına Verilecek Personel
Sefer Görevi Aldıktan Sonra Bölgesinden Taşınanlar
Sefer Görev Emirlerinin Kaldırılması
Sefer Görev Emirlerinin Kaldırılmasını Gerektiren Durumlar
Çağrıya Uyma ve Sevk İşlemleri
Çağrıya Uymayanların İzlenmesi
Araçlardan Yararlanma
Kendiliğinden Birliğine Katılanlar
Yükümlülerin Askerlik Şubelerine Sevki
Birliğini Bulamayanlar
Askerlik Şubelerinin Mülki İdare Makamlarından İstekleri
Yedek Personelin Birlik ve Kurumlarca Teslim Alınması
Milli İstihbarat Teşkilatı Seferberlik Hazırlıkları
BEŞİNCİ KISIM Seferberlik Tatbikatları Personel Seferberliği Tatbikatları
Madde 93– Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine, seferberlik ve savaş hali tatbikatları ve eğitimlerinin yapılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilir. Ancak, gereken hallerde, Kanunun 7 nci maddesinin 5 inci bendine göre de acil ihtiyaç duyulan yedek personel silah altına alınabilir. 3157 Seferberlik tatbikatlarında, seferberlik ve savaş haliyle ilgili hazırlıkların uygulanması, sivil ve askeri makamların çağrı bildirimi eğitimlerinin geliştirilmesi, personelin muvazzaflık döneminde edindiği eğitim düzeyinin sürdürülmesi için eğitimlerinin tazelenmesi ve yedeklerin yenilikler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Seferberlik tatbikatları için yapılacak planlamalarda beş yıl süreyle tazeleme eğitiminden geçmemiş yedek personelin eğitim düzeyinin büyük ölçüde düşeceği gözönünde bulundurulur. Tatbikat ve eğitim amacıyla silah altına alınacak personelle tatbikata katılacak birlik, kurum ve kuruluşlar, Genelkurmay Başkanlığı tarafından saptanır. (Değişik dördüncü fıkra: 11/5/2007-2007/12105 K.) Tatbikat ve eğitimlerin süresi en çok 45 gündür. Bu süre, Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabilir. Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş olan seferberlik tatbikat ve eğitim süresinin üçte birine ve daha fazlasına yasal bir nedenle katılamayanların eksik olan hizmet süreleri tamamlattırılır. Bununla ilgili esaslar Yönergeyle belirlenir. Yükümlülerin suç teşkil eden eylemleri nedeniyle eksik olan hizmet süreleri ise ayrıca tamamlattırılır. (Ek fıkra: 11/5/2007-2007/12105 K.) Tatbikat ve eğitim amacıyla silâh altına alınacak yedek personel, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi halinde, silâh altında bulundukları süre içerisinde gerçekleşebilecek olan uluslararası askeri eğitim, atış ve spor faaliyetlerine katılabilirler.
Seferberlik Tatbikatlarına Katılanların Özlük Hakları
Araç Seferberlik Tatbikatları
Tatbikatlarda Araçların Getirtilmesi Yollanması ve Ödeme İşlemleri
Mal ve Hizmet Seferberlik Tatbikatları
Tatbikat Çağrısı
ALTlNCI KlSIM Erteleme BİRİNCİ BÖLÜM Kurum Kuruluş ve İşyerlerinin Personel Erteleme İşlemleri İlke ve Esaslar
Madde 99– Yedek personel erteleme işlemleri, aşağıda sıralanan ilke ve esaslara göre yapılır: A) Erteleme işlemleri barıştan itibaren yapılır. B) Yaş sınırı içindeki yedek personel, barış döneminde yapılacak hazırlıklardan ve savaş hizmetlerinden muaf tutulamaz. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle vali ve kaymakamlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Yurt içi ve Yurt dışı müttefik karargahlarının sefer kadrolarında çalışan yedek personel görevlerinin devamı süresince ertelenmiş sayılır. C) Erteleme işlemlerinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı ilk planda düşünülür. D) (Değişik: 11/5/2007-2007/12105 K.) Seferberlik ve savaş hallerinde; Silahlı Kuvvetlerle halkın ihtiyaçlarını karşılayan ve faaliyetlerinin aksaması genel hayatı olumsuz yönde etkileyecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan yedek personelden sefer görev emri olanların erteleme işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşların teklif etmesi halinde Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığınca yapılır. E) (Değişik: 11/5/2007-2007/12105 K.) Yaş sınırı içindeki yedek personelin erteleme işlemi yapılırken doğum tarihi önce olanlardan başlanarak doğum tarihi sonra olanlara doğru inilir. F) (Değişik: 11/5/2007-2007/12105 K.) Seferberliğin ve savaş halinin ilanından itibaren en az üç ay önce asil veya vekil olarak görevlendirilmiş personelin ertelemesi geçerli sayılır. G) (Değişik: 11/5/2007-2007/12105 K.) Seferberlik ve savaş halinde yedek personel ertelemesi en çok iki aya kadar geçerlidir. Ancak, bu sürenin içinde veya sonunda, Genelkurmay Başkanlığının gerek görmesi halinde, Milli Savunma Bakanlığı önerisiyle Bakanlar Kurulunca (B) bendinde yazılı personel dışında kalan diğer ertelemeler kısıtlanabilir, kaldırılabilir veya uzatılabilir. H) (Değişik: 11/5/2007-2007/12105 K.) Seferberlik ve savaş halinin devamı süresince, ertelenen personelden gerekli görülenlerin silah altına alınması, ertelilik durumlarının uzatılması veya başka yerlerde görevlendirilmesi, Genelkurmay Başkanlığının gerek göstermesi üzerine, Milli Savunma Bakanlığının önerisiyle Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. İ) (Mülga: 11/5/2007-2007/12105 K.) J) (Mülga: 11/5/2007-2007/12105 K.
Kamu ve Özel Kurum Kuruluş ve İş Yerlerinin Kadro ve Görev Yeri Ertelemesi
Personel erteleme işlemlerinde usul
Ertelemenin Kaldırılması
İKİNCİ BÖLÜM Araç Erteleme İşlemleri Sefer Görev Emri Verilmeyecek Araçlar
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Sözleşmeli Araçlar
Erteli Kurum ve Kuruluşların Araçları
Personel ve Araç Erteleme İşlemlerine İlişkin Ayrıntılar
YEDİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler Çizelgeler ve Formlar
Yönergeler
Yürürlük
Yürütme