Seyir Duyuruları Hazırlama Ve Yayımlama Hizmetleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ KISIM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– Bu Yönetmelikte geçen; a) SHOD : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığını, b) IALA : Uluslararası Fener Birliğini, c) NAVAREA : 16 bölgeden meydana gelen Dünya seyir uyarı sistemi coğrafik deniz alanını (EK-A), d) NAVAREA III Saha Koordinatörü : Akdeniz ve Karadeniz ülkelerinin oluşturduğu bölgenin koordinatörünü, e) Tali Saha: Her NAVAREA bölgesinin bir çok ülkeyi kapsayan alt ayrımlarını, f) NAVTEX : Denizcilere seyir ile ilgili en son acil bilgilerin, meteorolojik raporların, tehlike mesajlarının özel olarak geliştirilmiş vericiler ve alıcılar vasıtası ile ulaştıran otomatik seyir uyarı teleks sistemini (EK-B) 3322 g) Türkiye Tali Saha NAVTEX Koordinatörü: NAVTEX duyurularının düzenlenmesinden ve yayımlanmasından sorumlu NAVTEX ulusal koordinatörünü, h) Hidrografi : Denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün temel unsurları ölçen ve inceleyen ve bunları denizcilerin kullanmalarına elverişli bir şekilde yayınlayan bilim dalını, ı) Oşinografi : Denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle bunlarla temasta olan toprak ve havanın jeolojik, fiziksel ve meteorolojik özelliklerini ve birbirlerine olan etki kurallarını inceleyen bilim dalını, i) Seyir yardımcıları : Deniz fenerlerini, ışıklı şamandıraları, radyo farları, görünür seyir işaretlerini ve elektronik mevki koyuna tesis ve istasyonları gibi gerek milli, gerekse milletlerarası standartlara göre gemilerin seyir emniyet ve kolaylığına yardımcı olan tesis ve araçları, j) Notik yayınlar : Fener, kılavuz ve radyo işaretleri kitapları, almanak, harita katalogları, gemi ve seyirle ilgili çeşitli yayınlar, denizcilere dağıtılan ilanlar ve benzeri gibi seyir, emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgileri kapsayan yayınları, k) Seyir Duyuruları : Denizlerde meydana gelen, gemi seyrini tehlikeye düşüren can ve mal emniyetini doğrudan etkileyen hususlarda denizcilere süratle ulaştırılması için hazırlanan ve yayımlanan bildirileri, l) SAR : Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği ile sınırları belirlenmiş deniz sorumluluk sahası içinde hava ve deniz vasıtalarının tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması durumunda bu vasıtalardaki şahısların aranması ve kurtarılması işlemini, m) TDİ Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi : Türkiye Denizcilik İşletmesine bağlı olan ve Türkiye sahillerindeki fener, bikın, radyofar ve benzeri seyir yardımcılarını IALA'nın öngördüğü standartlarda kurup işleten kuruluşu, ifade eder.
İKİNCİ KISIM Seyir Duyurusu Hazırlanması Yayımı Yetki ve Sorumluluklar Seyir Duyurusu Hazırlanmasını Gerektiren Hususlar
Yetki ve Sorumluluklar
Yayım Organları
Yayım Esasları
Madde 8– Seyir duyuruları aşağıdaki esaslara göre yapılır; a) SHOD tarafından yayımlanan seyir duyurularına, NAVTEX Türk Telekominikasyon A.Ş. sahil telsiz istasyonları ve TRT I radyoları için ayrı ayrı olmak üzere, her takvim yılı başlangıcında bir seri numarası verilir. b) Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıkları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Ana Ast Komutanlıklar, Üs, Bölge, Deniz Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı Bölge Komutanlıkları, gemi komutanları ve kaptanları ile diğer denizciler; denizcilerin can ve mal emniyetini doğrudan etkileyebileceğini değerlendirdikleri 5 inci maddede belirtilen hususları en seri vasıta ile SHOD'a bildirir. SHOD tarafından seyir duyurusu yapılmasını müteakip, batimetrik değişiklikler ile ilgili kontrol mesahasına acil ihtiyaç duyulması halinde, SHOD'un teklifi Deniz Kuvvetleri Komutanlığının onayı ile hidrografik mesaha gerçekleştirilerek, ilgili haritalara ve notik yayınlara işlenir ve bu husus denizcilere haftalık ilanlar ile duyurulur. c) Denizcilik Müsteşarlığı bağlısı Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıkları; bölgelerinde bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, denizcilik ve balıkçılık dernekleri, sportif amaçlı kulüpler/dernekler ile sürekli koordinasyon içinde bulunarak can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren veya düşürmesi muhtemel olayları tespit edip, süratle denizcilere duyurulmasını sağlamak üzere SHOD'a bildirir ve ayrıca mahalli yayım organları ile de yayımlanması hususunda gerekli tedbiri alırlar. d) İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda (b) bendinde belirtilen ve ilgililerce trafik ayrım düzenleri içinde ve dışında tespit edilen her türlü deniz olayı; trafik kontrol merkezlerine/istasyonlarına, Sahil Güvenlik Komutanlığına/Bölge Komutanlıklarına, ilgili Liman Başkanlıklarına ve SHOD'a vakit geçirilmeksizin bildirilir. e) Denizcilik Müsteşarlığı bağlısı İstanbul ve Çanakkale Boğazı trafik kontrol merkezleri/istasyonları; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazında trafik ayrım düzenleri içinde ve dışında olan 5 inci maddedeki hususları mevcut muhabere vasıtaları ile VHF kanallarından tehlikenin bitimine kadar her saat başı veya daha sık aralıklar ile yayımlarlar. f) TDİ Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi tarafından yeni tesis edilen, yerleri değiştirilen ve faaliyeti geçici veya sürekli durdurulan her türlü fener, şamandıralı fener, alamet, radyo bikın, radyofar ve her türlü seyir yardımcısı ile ilgili gerekli bilgiler SHOD ile sağlanacak koordinasyona göre zamanında bildirilerek harita ve notik yayınların düzeltilmesi sağlanır.
Tesislerin Sorumluluğu
Yayım Giderleri
NAVTEX Yayınları
ÜÇÜNCÜ KISIM Son Hükümler Yürürlük
Yürütme
Madde 13– Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 3326 3327 3328 EK-C HİDROGRAFİ DEĞİŞME RAPOR FORMU A. HİDRAP KODU VE O YILA AİT NUMARA B. TESPİT EDİLEN DEĞİŞİKLİĞİN CİNSİ C. OLAYIN MEVKİİ D. TESPİT EDİLDİĞİ TARİH, SAAT, GURUBU (UTC) E. İLGİLİ EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA NUMARASI F. DİĞER HUSUSLAR ÖRNEK : TASNİF DIŞI FM : M/V GÜLLÜK TO : SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI A. HİDRAP 04/95 B. DATÇA YARIMADASI İNCE BURUN FENERİ SÖNMÜŞTÜR. C. 36_39’30″N (4)., 27_40’54″(2) D. 041945Z ŞUB 95 E. TR.311 F. YOK. 3329 EK-D DENİZCİLERE DUYURU FORMU 1. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR. 2. DENİZCİLERE ………………….. SAYILI DUYURU 3. SEYİR TEHLİKESİNİN MEVKİİ VE AÇIKLAMASI 4. DENİZCİLERE DUYURULUR. NOT: (*) İngilizce duyurularda zaman UTC olarak verilir. ÖRNEK: DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR. DENİZCİLERE 171 SAYILI BİLDİRİ EGE DENİZİ ÇEŞME. 38° 13'40″N., 26° 23'24″E MEVKİİNDEKİ BOZALAN FENERİ Geçici OLARAK SÖNMÜŞTÜR. DENİZCİLERE DUYURULUR. 3330 EK-E SEYİR DUYURULARINI YAYINLAYAN İSTASYONLARIN ÖZELLİKLERİ, YAYIN SAATİ VE FREKANS CETVELLERİ A.Türkiye Navtex İstasyonları özellikleri ve yayın periotları Tanıtıcı harfi Yayın zamanı İSTASYON (yayın sahası) Frekansı (UTC) Dili İZMİR I 518 0120-0520-0920 İngilizce 1320-1720-2120 SAMSUN E 518 0040-0440-0840 İngilizce 1240-1640-2040 İSTANBUL D 518 0030-0430-0830 İngilizce 1230-1630-2030 ANTALYA F 518 0050-0450-0850 İngilizce 1250-1650-2050 B.Türk Telekomünikasyon A.Ş. Sahil Telsiz İstasyonları Yayın Saat ve Frekansları: Yayın İstasyon İsmi ve Yayın Başlangıç Frekansı Yayın Çağrı adı: Saatleri: (KHz): Emisyonu: Tipi: İSTANBUL (TAH) A 0233 0633 1033 1433 441 A1A MF-RTG 1833 2233 B 0033 0433 0833 1233 2670 J3E,R3E MF-RTN 1633 2033 C 0030 0330 0830 1230 518 F1B MF-RTG 1630 2030 İZMİR (TAN) A 0333 0733 1133 1533 458 A1A MF-RTG 1933 2333 516 A1A MF-RTG B 0333 0733 1133 1533 1850 J3E,R3E MF-RTN 1933 2333 2760 J3E,R3E MF-RTN C 0120 0520 0920 1320 518 F1B MF-RTG 1720 2120 MERSİN (TAM) A 0233 0633 1033 1433 516 A1A MF-RTG 1833 2233 B 0133 0533 0933 1333 2820 H3E,R3E MF-RTN 1733 2133 SAMSUN (TAF) A 0233 0633 1033 1433 416 A1A MF-RTG 1833 2233 516 A1A MF-RTG B 0233 0633 1033 1433 1760 H3E,R3E MF-RTN 1833 2233 2760 J3E,R3E MF-RTN C 0040 0440 0840 1240 518 F1B MF-RTG 1640 2040 ANTALYA (TAL) A 0050 0450 0850 1250 518 F1B MF-RTG 1650 2050 Yukarıdaki İstasyonlarda A: İngilizce, Türkçe B: Türkçe C: İngilizce olarak yayın yapılır. 3331 EK-E devamı C. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 1. Genlik Modülasyonlu Verici İstasyonları İstasyonun Verici Gücü Yayın Frekansı Dalga Boyu Adı (KW) Yayın Bandı (kHz) (Metre) ANKARA 120 Uzun Dalga 198 1500 ÇUKUROVA 300 Orta Dalga 630 476 DENİZLİ 600 Orta Dalga 558 537.6 ISTANBUL 1200 Orta Dalga 1017 295 İZMİR 200 Orta Dalga 927 323.6 GAP VE DİYARBAKIR RADYOSU İstasyonun Verici Gücü Yayın Frekansı Dalga Boyu Adı (KW) Yayın Bandı (kHz) (Metre) DİYARBAKIR 300 Orta Dalga 1062 282.48 GAZİANTEP 600 Orta Dalga 765 392 MALATYA 600 Orta Dalga 594 505 VAN 600 Uzun Dalga 225 1333.3 ERZURUM RADYOSU İstasyonun Verici Gücü Yayın Frekansı Dalga Boyu Adı (KW) Yayın Bandı (kHz) (Metre) ERZURUM 200 Uzun Dalga 243 1235 TRABZON RADYOSU İstasyonun Verici Gücü Yayın Frekansı Dalga Boyu Adı (KW) Yayın Bandı (kHz) (Metre) TRABZON 300 Orta Dalga 954 31446 ANTALYA RADYOSU İstasyonun Verici Gücü Yayın Frekansı Dalga Boyu Adı (KW) Yayın Bandı (kHz) (Metre) ANTALYA 600 Orta Dalga 891 336.7 * Yukarıda belirtilen radyolar, hergün 05.00-01.00 arasında 20 saat yayın yapmaktadır. ** GAP ve Diyarbakır, Erzurum, Trabzon ve Antalya Bölge Radyoları, günün belli saatlerinde RADYO-1 ortak yayına bağlanmaktadır. 3332 EK-E devamı 2. Frekans modülasyonlu (FM) Verici İstasyonları Değişik frekanslarda 103 Adet Radyo-1 FM Verici İstasyon mevcuttur. * Yukarıda belirtilen vericiler, hergün 05.00-01.00 arasında 20 saat yayın yapmaktadır. D. Bandırma Meteoroloji İstasyonu İstasyonun ismi Yayın Frekansı ve çağrı adı Yayın başlangıç saatleri (kHz) * BANDIRMA (YMB 20) A (YMB 20) 07 00,07 20 478 19 00,19 20 B (YMB 20) 08 00,13 30 3636 17 30,22 00 6965 C (YMB 20) 09 50,21 50 6965 * (Gerektiğinde yayınlanır.) 3333 ÖRNEK (Tam Alınmış Navtex Mesajı) ………ZCZC DA65 PAGE 1 ……. 1030 ODR16 1010 UTC 18.DEC.89 ISTANBUL RADIO NAVTEX N/W NR: 214/89 1) FIRING PRACTICE BETWEEN 19 AND 22 DEC 89 FM 07.00Z TO 15.00Z IN THE AREA BOUNDE BY: AREA ONE: AEGEAN SEA-FOÇA AREA 072 38 58 00 N 26 48 00 E 38 51 00 N 26 36 00 E 38 41 00 N 26 30 00 E 38 40 00 N 26 45 00 E AREA TWO: AEGEAN SEA-UZUNADA AREA 074 38 40 00 N 26 44 00 E 38 40 00 N 26 35 30 E 38 28 00 N 26 41 00 E 38 28 00 N 26 50 00 E 2) CANCEL THIS NOTICE ON 2216.00Z DEC 89 …..ENDED BY ZCZC CER=0.0%….. (Eksik Alınmış Navtex mesajı) …… ZCZC 1A13PAGE 1 …….. 120ODR13 1920 UTC DEC.89 İZMİR RADIO NAVTEX NAVWARN.NR:222/89 1) FIRING PRACTICE BETWEEN 3 *,* 17 JAN 1990 FROMN 0600 TO 1600 ** ** 0+ **************** 330 26: BLACK SEA-ISTANBUL-DURUGÖL 41 25 00 N 28 39 45 E 41 24 00 N 28 39 30 E 41 16 30 N 28 00 00 E 41 16 30 N 28 32 00 E DANGEROUS TO NAVIGATE. 2) CANCEL THIS NOTICE ON 171700 UTC JAN/1990+ * NNNN ….. End of Massage CER= 4.1 % …. NOT: Türkiye'de NAVTEX yayımları Türk Telekominakasyon A.Ş. tarafından işletilen Samsun, İstanbul, İzmir ve Antalya verici istasyonlarından 518.0 kHz. sabit frekans üzerinden yapılan yayımlarla sürdürülmektedir.