Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ
Dayanak
Tanımlar vEkısaltmalar
İKİNCİ BÖLÜM Atamaya İş Kabulüne ve Ücrete İlişkin Hükümler İhbar
Atama
Sigorta şirketi tarafından atama
Sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından atama
Hakem eksper ataması
İş kabulü
Zorunlu sigortalarda iş kabulü
Ücret
Madde 11– (1) (Mülga ibare:RG- 25/3/2020- 31079)(…) ekspertiz ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesinden az olmamak üzere taraflar arasında serbestçe belirlenir. (2) 6 ncı madde uyarınca atanan eksperin/eksperlerin ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenir. (3) 6 ncı madde uyarınca sigorta şirketi tarafından süresinde eksper ataması yapılmaması halinde, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından atanan eksperin ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenir. (4) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre atanan eksperin ücreti, atamayı yapan tarafça ödenir. (5) 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre atanan eksperin ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenir. (6) Hakem eksperin ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesine göre atamayı talep eden tarafça ödenir. (7) (Ek:RG- 25/3/2020- 31079) Ekspertiz ücreti, atama tarihinde geçerli olan tarifeye göre ödenir. (8) (Ek:RG- 25/3/2020- 31079) Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilir. (9) (Ek:RG- 25/3/2020- 31079) Dövizli poliçelerde ekspertiz ücreti, rapor tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınarak hesaplanır. (10) (Ek:RG- 25/3/2020- 31079)Ekspertiz ücret hesaplamasına baz teşkil eden brüt hasar tutarı, eksper tarafından tespit edilan hasar tutarı olup koasürans, sovtaj, eksik sigorta, muafiyet gibi kesintilar uygulanmadan önceki tutardır. (11) (Ek:RG- 25/3/2020- 31079)Sigortalının talebinden vazgeçmesi, hasarın teminat dışında kalması, suiistimal tespiti gibi nedenlerle ekspertiz raporun kapatılması talep edilirse; rapor tamamlandıysa ekspertiz ücretinin tamamı, rapor tamamlanmadıysa tamamlanma yüzdesine isabet eden ücret ödenir. Şayet, rapora hiç başlanmamış ise ekspertiz ücreti ödenmez. (12) (Ek:RG- 25/3/2020- 31079)Birden fazla eksperin çalıştığı hasar dosyalarında, tarifeye tabi ekspertiz ücreti hasar tutarı üzerinden her eksper için ayrı ayrı hesaplanır. (13) (Ek:RG- 25/3/2020- 31079) Eksper atamasının, atamayı yapan tarafça geri alınması eksperin ücret hakkına engel olmaz.
Taban ekspertiz ücret tarifesi
MülgaRG ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Onarım servislerinin değerlendirilmesi
Tüketici fiyatları endeksi hesaplaması Geçici
Yürürlük
Yürütme