Sigorta Ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar vEkısaltmalar
Madde 3– (1) Bu Yönetmelikte yer alan, a) Broker: 5684 sayılıSigortacılık Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan gerçek veya tüzel kişi sigorta ve/veya reasürans brokerini, b) BBS: Sigorta ve Reasürans Brokerleri Bilgi Sistemini, c) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu, ç) Malvarlığı: Gerçek kişilarinmülkiyetinde bulunan, değeri parayla ölçülebilir taşınır ve taşınmaz varlıklar tutarını, d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını, e) Özsermaye: Brokerlerinödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış sermayeleri, her türlü yedek akçeleri, yeniden değerleme fonu, dönem net kârı ila geçmiş yıllar kârları, kâr ve sermaye yedekleri ila Müsteşarlıkça uygun görülecek sermaye benzeri kaynaklar ve diğer kaynaklardan varsa dönem zararı ve geçmiş yıllar zararları ila Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer değerlerin düşülmesinden sonra bulunan tutarı, f) SEGEM: 5684 sayılıSigortacılık Kanununun 31 inci maddesine istinaden kurulan Sigortacılık Eğitim Merkezini, g) Şirket: Türkiye’dEkurulmuşsigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ila yurt dışında kurulmuş sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatını ve yurt dışında kurulmuş reasürans şirketini, ğ) Teknik personel: Brokerlerde sigorta ürünlerine yönelik tanıtım ve bilgilandirme, sigorta risklerini değerlendirme, sigorta tekliflerini hazırlama ve sonuçlandırma işlemlerini yürüten personeli, h) TSB: Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Teşkilata İlişkin Hükümler Gerçek kişi broker
Tüzel kişi broker
Genel müdür ve genel müdür yardımcıları
Yurt dışında kurulu broker
Teknik personel
Madde 8– (1) Brokerler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik tanıtım ve bilgilandirme, sigorta risklerini değerlendirme, sigorta tekliflerini hazırlama ve sonuçlandırma işlemleri yalnızca brokerlerin teknik personeli tarafından yapılır. (2) Teknik personel olmak için aşağıdaki şartlar aranır: a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendinde sayılan niteliklerin taşınması, b) Ek- 1/C’de yer alan öğrenimdüzeyleri ila bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresinin tamamlanması, c) SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavının kazanılması, gerekir. (3) Bireysel emeklilik mevzuatıçerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişilar ikinci fıkranın (c) bendinde belirtilan yeterlilik sınavını kazanmaları şartıyla teknik personel olarak kabul edilir. Acente teknik personel unvanını almış olanlar, Ek- 1/C’de yer alan öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlamaları halinde ikinci fıkranın (c) bendinde belirtilan yeterlilik sınavı şartı aranmaksızın broker teknik personeli olarak kabul edilir. (4) Brokerler, faaliyette bulundukları branşlar için yeter sayıda teknik personel istihdam eder. (5) Broker, teknik personeli çalışmaya başladığı günü takiben en geç on beş iş günü içinde kayıt numarası vEkimlik almak üzere elektronik ortamda Müsteşarlığa veya Müsteşarlıkça görevlendirilacek meslek kuruluşuna bildirir ve BBS’ye işlenir. TeknikpersonelEkimlik verilir. Teknik personel kimliğine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir. (6) Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilare vereceği zararlardan teknik personel ve bağlı bulunduğu broker sorumludur.
Fiziki teknik ve idari altyapı
Brokerlerin teşkilatı
Asgari ödenmiş sermaye özsermaye ve malvarlığı
Madde 11– (1) Tüzelkişi brokerler için asgari ödenmiş sermaye miktarı şirket türüne göre Gümrükve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 250.000 TL ve faaliyette bulunulacak her bir ruhsat için ilave 50.000 TL’dir. Pay senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekir. (2) Birinci fıkrada belirtilantutarların yanı sıra brokerler tarafından tesis edilacek her bir merkez dışı teşkilat için ilave 25.000 TL asgari ödenmiş sermaye aranır. (3) Gerçek kişilarin beyanedecekleri mal varlıkları, tüzel kişi brokerler için aranılan asgari ödenmiş sermayeden az olamaz. (4) Faaliyette bulunanbrokerlerin özsermayesi, yıllık faaliyet gelirlerinin %10’u ila şirketlere; a) Vadesi üzerinden 1 ila 30 arasında gün geçmiş olan muaccel borçların (0,25) katsayıyla, b) Vadesi üzerinden 31 ila 60 arasında gün geçmiş olan muaccel borçların (0,5) katsayıyla, c) Vadesi üzerinden 61 gün ila 1 yıl arasında gün geçmiş olan muaccel borçların (0,8) katsayıyla, ç) Vadesi üzerinden 1 yıldan fazla geçmiş olan muaccel borçların (1) katsayısıyla çarpılması sonucu bulunan tutarların toplamından az olamaz. Bu hesaplama, yılsonları itibarıyla yapılır. ilave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde eksik kalan kısım en geç hesap dönemini takip eden yılsonuna kadar tamamlanır. (5) Brokerler, özsermayelerinin dördüncü fıkrada belirtilan tutar toplamının altına düşmesine sebep verecek temettü dağıtımında bulunamaz. Gerekli özsermaye açığını kapatmayan brokerler için 21 inci maddede öngörülen tedbirlere başvurulur. (6) Bu maddede belirtilanhususların takibine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenebilir.
Ruhsat
Mesleki sorumluluk sigortası
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Bilgi Sistemi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Faaliyete İlişkin Hükümler Brokerlik yetkisinin verilmesi
Protokol ve prim ödemesi
Faaliyet esasları
Unvan
Sürekli eğitim
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Faaliyetin Sona Ermesine İlişkin Hükümler Brokerlik faaliyetinin sona ermesi
Müsteşarlıkça alınacak tedbirler ve ruhsat iptali
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Tutarların artırılması
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yönetmelik hükümlerine uyum Geçici
Yürürlük
Yürütme