Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Dayanak
Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM Destek Hizmetlerine İlişkin Esaslar Hizmet konuları
Hizmet alımına ilişkin genel esaslar
Madde 5– (1) Şirketler, destek hizmetini almadan önce, talep edildiğinde Müsteşarlığa ibraz edilmek üzere, alacakları hizmetten doğabilacek riskler ila bunların yönetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin değerlendirilmesine ilişkin asgari içeriği ve formatı Müsteşarlıkça belirlenecek raporu güvenli elektronik ortamda Bilgi Merkezine ilatir. (2) Destek hizmeti sunumunda hizmetin kimin adına sunulduğu açıkça belirtilir. (3) Alınan destek hizmeti, bu hizmeti alanların mevzuattan ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. (4) Destek hizmetisağlayıcısının verdiği hizmet sonucu sigortalı, hak sahibi veya katılımcı aleyhine varsa ortaya çıkan zarardan şirketler sigortalıya/hak sahibine/katılımcıya karşı birinci derecede sorumludur. Şirketlerin, destek hizmeti sağlayıcısına rücu hakkı saklıdır. (5) Şirketler, sözleşme imzalamadan önce, hizmeti sunacak kişilarin hizmet sunacakları alanda yeterli teknik donanıma, mali güce, insan kaynağına, tecrübeye ve bu Yönetmelikte belirtilan diğer şartlara sahip bulunduğunu incelemek zorundadır. (6) Yurtiçindeki yardım hizmetleri için destek hizmeti sağlayıcısının Türkiye’dEkurulmuş olması gereklidir. (7) Şirketler hizmet aldıklarıdestek hizmeti sağlayıcılarının bu işleri nedeniyle bilgi sahibi oldukları sigortalılara, hak sahiplerine vEkatılımcılara ait sırların korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alır. (8) Sunulan destekhizmetlerinin kısmen alt yükleniciye devri, alt yüklenicinin bu Yönetmelikte aranan şartları taşıması ve şirketin izin vermesi halinde mümkündür. (9) Şirketler, hizmet konularına göre temin ettikleri destek hizmetlerine ilişkin olarak bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hazırlanan rapora ilişkin değerlendirmelerini her yılın Mart ayı sonuna kadar Bilgi Merkezineilatirler. Söz konusu rapor, ayrıca, şirketler tarafından yönetim kuruluna sunulur. Raporun içeriği bu maddenin birinci fıkrası uyarınca Müsteşarlıkça belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Destek Hizmeti Sağlayıcılarına İlişkin Esaslar Destek hizmeti sağlayıcılarında aranan şartlar
Liste
Çalışma esasları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Geçiş hükmü Geçici
Yürürlük
Yürütme