Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Aila ve Sosyal Politikalar Bakanını, b) Bakanlık: Aila ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, c) Bakım tedbiri kararı: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrası ila 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, görevli ve yetkili mahkeme tarafından çocuk hakkında alınan kararı, ç) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bila, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi, d) Ekonomik destek: Sosyal inceleme raporu sonucunda müracaatçının ihtiyacına göre geçici veya süreli olarak verilan para yardımını, e) Ekonomik destek tutarı: En yüksek devlet memuru aylığının, ek gösterge dahil tutarını, f) Geçici ekonomik destek: Yardıma muhtaç olduğu tespit edilan ailalerin çocukları ila gençlere, sosyal ve ekonomik bir sorunun giderilmesi amacıyla yılda bir, zaruri hallerde en çok iki defaya mahsus olmak üzere ekonomik destek tutarının en fazla üç katına kadar yapılacak yardımları, g) Genç: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 22 nci maddesi ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, hakkında korunma/bakım tedbiri kararı alınmış olup sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aila hizmetinden yararlanıp reşit olarak ayrılanlardan yönetmelik kapsamında desteklenen kişilari, ğ) Genel Müdürlük: Aila ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, h) İl müdürü: Aila ve Sosyal Politikalar İl Müdürünü, ı) İl müdürlüğü: Aila ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü, i) Korunmaya muhtaç çocuk: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde tanımlanan çocuğu, j) Mesleki çalışma: Belirli bir alanda en az lisans düzeyinde eğitim alan ve bu eğitim sonucu mesleğini icra edenlerin, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yöntemleri kullanarak gerçekleştirdiği çalışmaları, k) Meslek elemanı: Sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını, l) Muhtaçlık: Kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını ve diğer aila bireylerini, bulundukları mahallin hayat şartlarına göre asgari seviyede geçindirmeye yetecek geliri, malı veya kazancı bulunmama halini, m) Sosyal hizmet desteği: Gençlerin ve ailalerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan vEkontrolleri dışında oluşan psikolojik ve sosyal sorunlarının önlenmesini ve çözümlenmesini, hayat standartlarının yükseltilmesini, kişilarin kendi kendine yeterli duruma gelmesini, sorunlarını çözme becerisi kazanmasını amaçlayan mesleki çalışmaları, n) Sosyal hizmet kuruluşları: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendinde tanımlanan ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilan esaslara uygun olarak çocuk alanında faaliyette bulunan veya işlemleri yürüten kuruluşları, o) Sosyal hizmet merkezi: Sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirildiği il müdürlüklerine bağlı merkezleri, ö) Sosyal ve ekonomik destek hizmeti: Yönetmelik kapsamında çocuk, genç ve ailalere sağlanacak ekonomik destek ila sosyal hizmet desteğini, p) Süreli ekonomik destek: Yardıma muhtaç olduğu tespit edilan ailalerin çocukları ila gençlere, sosyal ve ekonomik bir sorunun giderilmesi amacıyla, Bakanlığın bütçe imkânları ölçüsünde, belirlenen süre ve oranlar dâhilinde gençler ve çocuklar için aylık ödemeler şeklinde yapılacak yardımı, r) Yakını:Anne ve baba dışında, kan bağı bulunan akrabalar ila bunların bulunmaması veya ilgilanmemesi durumunda çocuğun sosyal çevresinde ilatişim içinde olduğu ve tanıdığı kişilari, ifade eder.
Genel esaslar
Madde 5– (1) Sosyal ve ekonomik destek hizmetine ilişkin olarak; a) Ailalerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan vEkontrolleri dışında oluşan maddi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine yönelik, aila ve çocuklarla mesleki çalışmalar yapılması, b) Gençlerin ve ailalerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde sosyal sorunlarının tespiti ve çözümlenmesinde gerekli rehberlik ve desteğin sağlanarak hayat standartlarının yükseltilmesi, c) Yardım faaliyetlerinde bulunan kamu kurum vEkuruluşları ila gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilarek güç birliğinin sağlanması, kamu veya özel kurumların sosyal yardım amaçlı veri tabanı kullanılarak mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılması, ç) Sosyal ve ekonomik destek hizmetinin uygulanmasında korunmaya muhtaç çocuk ve gençlere öncelik tanınması, ekonomik destek talebinin bütçe imkânları ilEkarşılanamayacak derecede fazla olması halinde; aciliyet durumu, muhtaç olma derecesi ve müracaat sırası esas alınarak öncelikli olarak değerlendirilmesi, d) Muhtaç durumda bulunan çocuğun ailasi veya yakınları ila ekonomik desteğe ihtiyaç duyan gençlerin, en kısa süredEkendi imkânlarıyla yaşamlarını sürdürebilacekleri koşullara kavuşturulması, e) Sosyal ve ekonomik destek hizmetinin sosyal güvenlik sisteminin boşluklarını dolduracak şekilde planlanıp geliştirilmesine özen gösterilmesi, f) Sosyal ve ekonomik desteğin muhtaçlık kriteri ve çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda yapılması, izlenmesi ve rehberlik edilmesi, g) Ekonomik destek talebinde bulunanlardan, çalışmasına engel özel bir durumu veya sağlık ila ilgili bir engeli yoksa meslek edinmEkursuna veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat etmiş olması, ğ) Durumu uygun olan çocukların bakım tedbiri kararı alınmadan ailasi veya yakınları yanında desteklenmesi, bunlardan doğumla çoğul bebek sahibi olanlar ila sağlık sorunu olan çocukların durumlarının öncelikle değerlendirilmesi, h) Sosyal hizmet kuruluşlarında korunma altında bulunan çocuklardan, sosyal ve ekonomik destekle ailasi yanına döndürülmeleri uygun olanların bakım tedbiri kararlarının kaldırılarak aila ortamında bakılması ve desteklenmesi, ı) Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlananlardan ve zorunlu eğitim kapsamında olup çeşitli nedenlerle eğitimine devam edememiş çocukların okula devamlarının sağlanması, i) Müracaatçı veya ailasi hakkında edinilan bilgi ve belgelerin, gizlilik ilkesine dikkat edilarek işlem yapılması vEkişisel verilarin korunması, j) Sosyal hizmet desteği ve ekonomik desteğin verilmesinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan haysiyeti ve vakarına yaraşır şekilde hareket edilmesi, özel hayatın gizliliğinin korunması, kişilik haklarının ihlal edilmemesi, çocuk hakkında alınacak her türlü karar ve yapılacak işlemlerde düşüncesinin alınarak öncelikle yararının gözetilmesi, esastır.
İKİNCİ BÖLÜM Uygulamaya İlişkin Esaslar Sosyal ve ekonomik destekten yararlanacaklar
Madde 6– (1) Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanacaklar şunlardır: a) Haklarında bakım tedbiri kararı verilarek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailasi veya yakınları yanına verilabilacek çocuklar. b) Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirdEkorunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailasi veya yakınları tarafından bakılabilacek çocuklar. c) Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aila yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinmEkursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler. ç) Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir sürEkendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aila fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ila hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilarin çocukları. (2) Çocuklar, sosyal ve ekonomik destek hizmetinden en fazla onsekiz yaşını tamamlayıncaya kadar yararlandırılır. Ancak onsekiz yaşından sonra ekonomik destek verilmesine aşağıdaki esaslar çerçevesinde devam edilabilir: a) Birinci fıkra kapsamında ekonomik destek almakta iken onsekiz yaşını dolduranlardan, desteklenmedikleri takdirde eğitimine devam edemeyecek durumda olan orta öğretim öğrencilari yirmi yaşına kadar. b) Ekonomik destek almakta iken onsekiz yaşını dolduran çocukların meslek edinmEkursuna devam etmesi halinde, kurs süresince en fazla bir yıla kadar. c) Bakım tedbiri kararı uzatılanlardan yükseköğrenime devam edenler ise yirmi beş yaşına kadar. ç) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında olan gençlerden, iş ve meslek sahibi olamayan ve öğrenime devam etmeyenlere süreli ekonomik destek hizmetinden en fazla iki yıl süresince, ön lisans veya lisans eğitimine devam edenlere ise öğrenim süresi boyunca. (3) Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar öncelikle yararlandırılır. Birinci fıkranın diğer bentlerinde sayılanlardan, bütçe ödeneklerinin yeterliliği ölçüsünde yıl içinde hangilarine öncelik verilaceğine Genel MüdürlükçEkarar verilir.
Müracaat ve ilk görüşme
Sosyal inceleme
Sosyal inceleme raporu
Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden faydalanma
İzleme ve değerlendirme
Ekonomik destek yapmaya yetkili makamlar
Süreli ekonomik destek
Madde 13– (1) 6 ncı maddede tanımlanıp süreli ekonomik desteğe ihtiyacı olduğu belirlenenlere iaşe, ibate, eğitim, giyecek, harçlık, servis desteği karşılığı olarak aşağıda belirtilan şartlara ve ekonomik destek tutarının oranlarına göre; a) Okul öncesi çocuklar ila okula devam etmeyen çocuklar için ekonomik destek tutarının % 50’si, b) 1 ila 8 inci sınıfa devam edecek çocuklar için ekonomik destek tutarının % 75’i, c) 9 ila 12 nci sınıfa devam edecek çocuklar için ekonomik destek tutarının % 80’i, ç) Bakım tedbiri kararı uzatılanlardan yükseköğrenime devam edenler için ekonomik destek tutarının % 90’ı, d) Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aila yanından ayrılanlar için ekonomik destek tutarının % 40’ı, oranında aylık ödeme yapılır. (2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilan kişilar dışında, aynı ailade ikiden fazla kişiye ekonomik destek yardımı yapılmaz. (3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yer alıp korunma altında bulunan çocuklardan, iki çocuk için öğrenim durumlarına göre belirlenen ekonomik destek miktarının tamamı, üçüncü çocuk için öğrenim durumuna göre belirlenen ekonomik destek miktarının % 40’ı, dört ve üzeri çocukların her biri için öğrenim durumuna göre belirlenen ekonomik destek miktarının % 30’u tutarında yardım yapılır. (4) Hak sahiplerine verilan ekonomik destek tutarı kesintisiz ve peşin olarak her ayın onbeşinEkadar ödenir. (5) Korunma/bakım tedbiri kararlı olup yükseköğrenime devam edecek olan veya devam eden öğrencilarin kayıt ve harç giderleri belirlenen tarifeler üzerinden ödenir. (6) Engelli evde bakım ödemesinden yararlanan çocuk için süreli ekonomik destek yardımı aynı anda yapılmaz.
Geçici ekonomik destek
Ekonomik desteğe hak kazanma
Süreli ekonomik desteğin kesilmesi
İkamet edilan il dışındakilare yapılacak ekonomik destek
Evlenme yardımı
Bilgi ve belge toplanması
Gelişmelerin kaydedilmesi
Sosyal hizmet desteği
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Merkezi kayıt takip vEkontrol sistemi
Cezai işlemler
Haciz devir ve temlik ayrıcalığı
Ödenek ve bütçe işlemleri
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
Mevcut süreli ekonomik destekler Geçici
İlgili mali yılın ödemeleri Geçici
Yürürlük
Yürütme