Su ürünleri Genetik Kaynaklarının Araştırma Amaçlı Kullanılması Ve Yurt İçine Girişi İle Yurt Dışına çıkarılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b) CITES Sözleşmesi: Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmeyi, c) Endemik tür: Yalnızca belirli bölgede yaşayan/yetişen, yöreye özgü hayvan/bitki türlerini, ç) Gen bankası: Bakanlık vEkanunen yetkilandirilmiş kurumlar tarafından kurulan ve yerli su ürünleri genetik kaynaklarının Embriyo, sperma, ovum, hücre, doku, DNA ve diğer genetik materyallerinin yapay yöntemlerle ve ağırlıklı olarak dondurularak koruma altına alındığı kontrollü ortamları, d) Gen Bankasındaki SÜGK Transfer Anlaşması: Gen bankasındaki materyal ila çalışma talebinde bulunan kurum ila gen bankası arasında imzalanması ve Genel Müdürlük tarafından onaylanması zorunlu olan ve Ek- 3’te yer alan Gen Bankasındaki SÜGK’nın Transfer Anlaşmasında verilan metni, e) Genetik materyal: Doğal popülasyonlar ya da kültüre alınmış su ürünlerinin DNA, gen, gamet, embriyo, doku ve birey gibi işlevsel kalıtım birimleri içeren materyallerini, f) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü, g) Materyal Transfer Anlaşması (MTA): SÜGK ila çalışma talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilar ila Genel Müdürlük arasında imzalanması zorunlu olan ve Ek- 2’de yer alan Materyal Transfer Anlaşmasında verilan metni, ğ) Nesli tehdit altındaki SÜGK: Ulusal ve uluslararası esaslara göre yakın bir gelecekte neslinin tükenme riski kritik seviyeye ulaşan su ürünleri genetik kaynaklarını, h) Nesli tehlike altındaki SÜGK: Ulusal ve uluslararası esaslara göre yakın bir gelecekte tükenme riski yüksek olan su ürünleri genetik kaynaklarını, ı) Su ürünleri genetik kaynakları (SÜGK): Gıda, yem ve tarımsal üretim amaçlı kullanılan ya da potansiyel kullanım alanı bulunan, su ürünlerine ait tür, alt tür, varyete, hat, soy, ekotip, suş ve topluluklar ila yeni oluşturulan varyete, hat ve hibritleri, i) SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi: SÜGK ila ilgili bilimsel çalışma talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilar tarafından Genel Müdürlüğe onaylanması için verilan ve Ek- 1’de yer alan Bilimsel Araştırmalar İçin SÜGK Kullanımı Başvuru ve İzin Belgesini, j) SÜGK Ulusal Komitesi: 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması Ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan Su Ürünleri Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesini, k) Tavsiye Komisyonu: Ulusal Komitenin belirleyeceği konu ila ilgili uzmanlardan oluşan komisyonu, l) Yabancı tür: Doğal olarak bir yerde, alanda veya bölgede olmayan, bilarek veya bilmeyerek yaşadıkları normal sınırlar dışındaki habitatlara girmiş/dahil edilmiş, bu habitatların yabancısı olan türleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Genel esaslar
Madde 5– (1) Araştırma amaçlı SÜGK ila ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür. (2) Bakanlığın izni olmadan araştırma amaçlı SÜGK yurt dışına çıkarılamaz. (3) SÜGK’nın araştırma amaçlı yurt içine girişi ve yurt dışına çıkışı için Genel Müdürlükten izin alınır. (4) Türk araştırmacıların, yurt dışında yapacakları araştırma faaliyetlerindEkullanacakları SÜGK için, Genel Müdürlükçe düzenlenen SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi ila MTA imzalanır. (5) Türk araştırmacılar, gen bankasındaki materyali kullanarak yurt içinde yürütecekleri araştırma faaliyetleri için Genel Müdürlükten izin alırlar. (6) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilar tarafından, yurt içinde yapılacak araştırma faaliyetlerindEkullanılacak SÜGK için Genel Müdürlükçe düzenlenen SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi alınır. (7) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilar tarafından yapılacak araştırma faaliyetlerindEkullanılacak SÜGK, Genel Müdürlükçe düzenlenen SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi ila MTA olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz. (8) Yurt dışına çıkarılamayacak SÜGK listesi SÜGK Ulusal Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Tebliğ olarak çıkarılan SÜGK listeleri Ekonomi Bakanlığı tarafından duyurulur. (9) Yetiştiriciliği ve CITES Sözleşmesi kurallarına göre ticareti yapılan türler hariç olmak üzere, taraf olunan uluslararası sözleşmeler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili mevzuatları ve SÜGK Ulusal KomitEkararları çerçevesinde; endemik veya nesli tehlike ve tehdit altında olan SÜGK’nın, aşağıdaki istisnalar dışında yurt dışına çıkarılmasına izin verilmez. a) Endemik veya nesli tehlike ve tehdit altında olan SÜGK için neslinin devamını sağlayacak ve/veya kolaylaştıracak yöntemlerin ülke içinde uygulanmasının henüz mümkün olmadığı durumlarda, b) Türlerin korunmasını amaçlayan araştırmalarda, c) Bilimsel gerekçeye istinaden, nesli tehlike ve tehdit altında olan vEkorunan SÜGK kullanılmasının zorunlu olması durumunda. (10) Araştırma amaçlı yurtdışından girişi yapılacak canlı yabancı su ürünleri için SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi ila menşei belgesi istenir ve Genel Müdürlük tarafından uygun bulunması halinde girişine izin verilir veya gerekli görülmesi durumunda 5996 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine görEkarantina tedbirleri uygulanır. (11) Gen bankasındaki genetik materyalin yurt dışına çıkış talepleri, stokların sınırlı olması durumunda karşılanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başvuru Kabul Değerlendirme ve İzin Başvuru
Madde 6– (1) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilar tarafından SÜGK kullanılarak Türkiye’de yürütülecek araştırma başvuruları, üç nüsha halinde ve planlanan faaliyetin başlama tarihinden en az iki ay önce hazırlanan aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır. a) Ek- 1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi, b) Ek- 4’te yer alan Bilimsel Araştırmalara İlişkin Taahhütname, c) Bilimsel araştırmaya katılacak Türk vatandaşı araştırmacıların T.C. kimlik numaralarını içeren listesi, özgeçmişleri ve görevli oldukları kurumdan alacakları çalışma ve araştırmaya mahsus izin belgeleri, ç) Bilimsel araştırmaya katılacak yabancı uyruklu kişilarin listesi, pasaportlarının birer kopyası, özgeçmişleri ve görevli oldukları kurumdan alacakları çalışma ve araştırmaya mahsus izin belgeleri. (2) SÜGK kullanılarak yurt dışında yürütülecek araştırma başvuruları, üç nüsha halinde ve planlanan faaliyetin başlama tarihinden en az iki ay önce hazırlanan aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır. a) Ek- 1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi. b) Ek- 4’te yer alan Bilimsel Araştırmalara İlişkin Taahhütname. c) Ek- 2’de yer alan Materyal Transfer Anlaşması. ç) Bilimsel araştırmaya katılacak Türk vatandaşı araştırmacıların T.C. kimlik numaralarını içeren listesi, özgeçmişleri ve görevli oldukları kurumdan alacakları çalışma ve araştırmaya mahsus izin belgeleri. d) Bilimsel araştırmaya katılacak yabancı uyruklu kişilarin listesi, özgeçmişleri ve görevli oldukları kurumdan alacakları çalışma ve araştırmaya mahsus izin belgeleri. (3) Gen bankasındaki genetik materyal kullanılarak yürütülecek bilimsel araştırmalar için kullanım izin başvuruları; üç nüsha halinde ve planlanan faaliyetin başlama tarihinden en az iki ay önce hazırlanan aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır. a) Ek- 1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi. b) Ek- 4’te yer alan Bilimsel Araştırmalara İlişkin Taahhütname. c) Bilimsel araştırmaya katılacak kişilarin T.C. kimlik numaralarını içeren listesi özgeçmişleri ve görevli oldukları kurumdan alacakları çalışma ve araştırmaya mahsus izin belgeleri. (4) Yurtdışından girişi yapılan canlı yabancı su ürünleri kullanılarak Türkiye’de yürütülecek araştırma başvuruları, üç nüsha halinde ve planlanan faaliyetin başlama tarihinden en az iki ay önce hazırlanan aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır. a) Ek- 1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi, b) Ek- 4’te yer alan Bilimsel Araştırmalara İlişkin Taahhütname, c) Bilimsel araştırmaya katılacak kişilarin T.C. kimlik numaralarını içeren listesi, özgeçmişleri ve görevli oldukları kurumdan alacakları çalışma ve araştırmaya mahsus izin belgeleri.
Başvuru dosyasının kabulü
Başvuruların değerlendirilmesi
Madde 8– (1) Yurt dışına çıkarılacak SÜGK ila yurt dışından getirilacek canlı yabancı su ürünlerinin tanımlanması, gerekli görülmesi durumunda SÜGK Ulusal Komitesi tavsiyeleri de dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak, konusunda uzman (Su Ürünleri Mühendisi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi ve Biyolog) en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. (2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi Genel Müdürlük tarafından aşağıdaki şekilde yapılır. a) Başvuru dosyası bilimsel, teknik, kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik açılardan değerlendirilir. b) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilar tarafından Türkiye’de yürütülecek bilimsel araştırmalarda, başvuru sahibinin, yurt içinde en az bir üniversite, kamu araştırma kurumu veya sivil toplum kurumu ila işbirliği yapması şartı aranır. c) Kararlar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. (3) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi, Genel Müdürlük tarafından aşağıdaki şekilde yapılır. Gerektiğinde Tavsiye Komisyonuna başvurulur. a) Başvuru dosyası bilimsel, teknik, kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik açılardan değerlendirilir. b) Gerekli görüldüğü takdirde başvuru sahibini dinlemek üzere çağırabilir vEkonu ila ilgili yeni bilgi veya belgeler talep edebilir. c) Kararlar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. (4) 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında yapılan başvurularda gerekli görülmesi durumunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşü alınır. Başvuru sonucundan mezkûr Genel Müdürlük bilgilandirilir. (5) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan başvurular, gen bankalarında saklanan genetik materyallerin stok durumuna göre ve genetik kaynakların tanımlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayacak projeler için Gen Bankasındaki SÜGK’nın Transfer Anlaşması kapsamında karşılanabilir. Taleplerin karşılanamaması durumunda, bir ay içinde başvuru sahibine bildirilir. (6) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi Genel Müdürlük tarafından aşağıdaki şekilde yapılır. Gerektiğinde Tavsiye Komisyonuna başvurulur. a) Başvuru dosyası bilimsel, teknik, kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik açılardan değerlendirilir. b) Gerekli görüldüğü takdirde başvuru sahibini dinlemek üzere çağırabilir vEkonu ila ilgili yeni bilgi veya belgeler talep edebilir. c) Kararlar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
İzin
Madde 9– (1) 6 ncı maddEkapsamında SÜGK kullanım izni, bu Yönetmelikte belirtilan esaslara bağlı kalmak kaydıyla Genel Müdürlük tarafından verilir. (2) 6 ncı maddenin birinci ve üçüncü fıkrası kapsamında yapılacak araştırmalar için verilan izinlerde, Ek- 1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi onaylanarak bir nüshası başvuru sahibine gönderilir. Ancak; a) Başvuruda verilan çalışma planına uyulmaması, b) Bir yıldan uzun sürecek araştırmalar için; altışar aylık dönemler halinde gelişme raporunun ve araştırma tamamlandıktan sonra ise en geç altı ay içinde sonuç raporunun Genel Müdürlüğe gönderilmemesi, c) Bir yıldan kısa sürecek araştırmalar için; araştırma tamamlandıktan sonra üç ay içinde sonuç raporunun Genel Müdürlüğe gönderilmemesi, ç) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak araştırmaların yurt içindeki bir üniversite, kamu araştırma kurumu veya sivil toplum kuruluşunda görevli Türk araştırmacı nezdinde yapılmaması, hallerinde başvuru sahiplerine üç yıl süreyle, tekrarı halinde ise süresiz olarak materyal kullanım izni verilmez. (3) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılan başvurularla ilgili karar, belirlenen esaslara bağlı kalmak kaydıyla gerektiğinde Tavsiye Komisyonu kararları doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından verilir. Araştırma amaçlı SÜGK kullanım izni için gerçek ve tüzel kişi ila Genel Müdürlük arasında MTA imzalanır. Verilan izne istinaden Ek- 1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi onaylanarak bir nüshası başvuru sahibine verilir. Ancak; a) Zorunlu haller dışında başvuruda verilan çalışma planına uygun olarak hareket edilmemesi, b) MTA’ya aykırı bir işlem yapılması, c) Genetik materyalin yurt dışına çıktığı andan kullanıldığı ve araştırma sonunda MTA’da yer alan şekilde teslim edildiği sürecEkadar, araştırmaların yurt içinde bulunan bir kamu ya da özel kurum veya kuruluşta çalışan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir araştırmacı nezdinde yapılmaması, ç) SÜGK kullanılması ila elde edilacek bilgilarin Genel Müdürlükle paylaşılmaması, d) Araştırmaya dayalı yayınların, birlikte çalıştığı Türk araştırmacıyla birlikte hazırlanmaması, e) Araştırmada kullanılan SÜGK üzerinde sahiplik, fikri ve sınai hak iddia edilmesi, hallerinde başvuru sahiplerine üç yıl süreyle, tekrarı halinde ise süresiz olarak izin verilmez. (4) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılan başvurularla ilgili karar, belirlenen esaslara bağlı kalmak kaydıyla gerektiğinde Tavsiye Komisyonu kararları doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından verilir. Verilan izine istinaden Ek- 1’de yer alan SÜGK Başvuru ve İzin Belgesi onaylanarak bir nüshası başvuru sahibine gönderilir. Ancak; a) Başvuruda verilan çalışma planına uyulmaması, b) Bir yıldan uzun sürecek araştırmalar için; altışar aylık dönemler halinde gelişme raporunun ve araştırma tamamlandıktan sonra ise en geç altı ay içinde sonuç raporunun Genel Müdürlüğe gönderilmemesi, c) Bir yıldan kısa sürecek araştırmalar için; araştırma tamamlandıktan sonra üç ay içinde sonuç raporunun Genel Müdürlüğe gönderilmemesi, ç) Yurt dışından getirilan canlı yabancı su ürünlerinin belirtilan araştırma ortamından doğal ortama veya başka bir kuruma izinsiz olarak çıkarılması, hallerinde başvuru sahiplerine üç yıl süreyle, tekrarı halinde ise süresiz olarak materyal kullanım izni verilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kayıt İzleme Arşivleme Denetim ve Geri Kazanım Kayıt ve arşivleme
İzleme
Denetim
İzinsiz çıkarılan materyalin geri kazanımı
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İdari yaptırımlar
Başvuru formlarında ve sonuç raporlarında kullanılacak dil
Geçiş hükümleri Geçici
Yürürlük
Yürütme