Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanunun Tapu İdarelerince Sureti Tatbiki Hakkındaki Nizamname

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
Madde 1– Tapu defterlerinde mukayyet olan bir gayrimenkulün gayriresmi surette satım, bağışlama, taksim, tırampa ve emsali muamelelerle aharın mülkiyetine geçtiği ve Kanunu Medeninin mer'iyeti tarihine kadar müsakkaf ve bu hükümde bulunan bağ ve bahçe veyahut arsaların 15 diğer arazinin 10 sene malik sıfatiyle nizasız ve hüsnü niyetle tasarruf altında bulundurulduğu herhangi bir tasarruf muamelesi esnasında bir resmi makam veya ihtiyar heyetlerince ihbar edilir veyahut zilyet tarafından bu yolda bir beyan vaki olursa tapu idarelerince evvelemirde aşağıda gösterildiği veçhile keyfiyet tetkik ve tahkik olunur. A – Elde temellük sebeplerini natık olarak aşağıda yazılı ispat vesikalarından biri mevcut olupta ibraz olunmuş ise bunlar tetkik olunacaktır . 1 – Senedi adi. 2 – Zilyet lehine kat'iyet iktisap etmiş olupta müruru zamandan dolayı icra vasıtasiyle tenfizi mümkün olmıyan ilam . 3 – Tescili icra edilmemiş teffiz vesikası. 4 – Musaddak irade suretleriyle fermanlar. 5 – Kaydı mevcut olmayıpta mührü maruf bulunan mütevelli,sipahi,mültezim temessük veya senedi, 6 – Kayıtları bulunamıyan tapu ve mülga Hazinei Hassa senedi veya muvakkat tasarruf ilmühaberi, 7 – Musaddak ve gayrimusaddak tapu yoklama esas defterlerinden çıkarılmış kayıt suretleri, 8 – Mülkname,muhasebatı atika kalemi kaydı, 9 – Mubayaa,istihkam ve ihbar hüccetleri, 10 – Evkaf idarelerinden henüz devredilmemiş olan bir tasarruf kaydı, 74 B – Mevzubahis mahallin vergice hangi tarihte ne suretle kimin namına mukayyet bulunduğu ve vergisi ne vakittenberi kimin tarafından verilmekte olduğu varidat idarelerinden sorulacaktır. C – Mevzubahis mahalle zilyet tarafından ne vakittenberi tasarruf olunduğu ve bu müddet zarfında salahiyettar merciler nezdinde niza sepkedip etmediği tahkik olunacaktır.