Tapu Planları Tüzüğü

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Tanımlar
Madde 3– (1) Bu Tüzükte geçen; a) Aplikasyon: Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu plânındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi işlemini, b) Bağımsız bölüm plânı: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasına esas teşkil eden taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklentilerin, bağımsız bölümlerin konumlarını ve numaralarını ruhsatına, projelerine, vaziyet plânındaki ölçülerine ve teknik yöntemine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösteren plân ve projesini, c) Değişiklik işlemleri: Tapu plânlarında mevzuat uyarınca yapılan hukuki, teknik ve geometrik değişiklikleri, ç) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü, d) Kontrol noktaları: Arazide, ülke jeodezik ağlarının koordinat ve kot sistemine dayalı olarak tesis edilen noktaları, e) Lisanslı büro: 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanuna göre kurulan lisanslı harita kadastro mühendislik bürosunu, f) Mühendis: Harita ve kadastro, harita, jeodezi ve fotogrametri mühendisi veya yüksek mühendisi, g) Resmi ölçüm: Tapu ve kadastro mevzuatı ile ölçü tekniğine uygun ve kontrollü olarak üretilen, kadastro müdürlüğünce onanarak tescile esas olan ölçü ve belgeleri, ğ) Sayısal değer: Resmi ölçüme göre üretilen, zemine ve tapu plânı tekniğine uygun, tapu ve kadastro mevzuatına göre kesinleşmiş; parselin köşe noktaları, sınırları ve varsa yapı ve teknik altyapı ile detay noktalarına ilişkin koordinat ve diğer sayısal bilgileri, h) Vaziyet plânı: Parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin, teknik alt yapıların, yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim plânındaki ölçülerine göre, kontrol noktalarına dayalı biçimde, teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde düzenlenen, kat irtifakına veya kat mülkiyetine esas konumlarını gösteren harita ve plânı, 3776 ı) Yanılma sınırı: Tapu plânının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, taşınmazın zemindeki sınırları ile ölçü ve yüzölçümü değerleri arasındaki ölçü tekniğine göre kabul edilebilir farkları, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Tapu Planları ve Yapım Esasları Tapu planları
Planların hazırlanmasına dair esaslar
Yetki ve sorumluluk
Taşınmazların sınırlandırılması
Çizim ve yüzölçümü işleri
Değişiklik işlemleri
Kontrol işlemleri
Planların reddedilmesi
Tescile tabi olmayan taşınmazlarda tapu planlarının yapılması
Ana parseldeki irtifak hakkının nakli
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Aplikasyon Yer Gösterme ve Düzeltme İşlemleri Aplikasyon ve yer gösterme işlemi
Zemin ile tapu planı arasındaki uyumsuzluk hali
Hataların düzeltilmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Düzenlenecek belgelerin şekil ve standartları
Bilgi ve belgelerin verilmesi
Yürürlük
Yürütme