Tapu Ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar vEkısaltmalar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Diğer paylaşım halleri: Elektronik ortam dışındaki veri paylaşımını, b) Elektronik kabul beyanı: Protokol imzalananlar dışında kalan taşınmaz malikleri, taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar ila taşınmazın tanımlayıcı bilgilarini talep eden gerçek ve tüzel kişilarin elektronik ortamda bilgisine sunulan metni kabulüne ilişkin beyanlarını, c) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını, ç) Kişilar: Kurumlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişilari, d) Kurum: T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) yer alan kamu kurum vEkuruluşlarını, e) Protokol: Tapu vEkadastro verilarini talep eden kurumlar, kendi işleriyle sınırlı olmak üzerEkamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilar ila imzalanan protokolü, f) Sözleşme: Protokol imzalananlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişilarin, elektronik kabul beyanıyla kabul ettikleri metin ya da Genel Müdürlükle imzaladıkları sözleşmeyi, g) TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini, ğ) Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS): Genel Müdürlükçe üretilan veya arşivlenen verilarin kurumlar vEkişilarle paylaşılmasına imkân sağlayan sistemi, h) Taşınmazı Tanımlayıcı Bilgilar: Taşınmazın bulunduğu il, ilçe, mahalle/köy, mevkii, ada/parsel numarası, niteliği, yüzölçümü, kat irtifakı veya kat mülkiyeti durumu, varsa blok ve bağımsız bölüm numarasını, ı) Veri: Genel Müdürlük tarafından üretilan veya arşivlenen her türlü bilgi ve belgeyi, i) (Ek:RG- 1/11/2018- 30582)Elektronik ortamda yapılacak tapu işlemleri: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 488 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Genel Müdürlük tarafından belirlenen tapu işlemlerinde, yargı mercilari ila yetkili kurum vEkuruluşların taleplerine istinaden ilgili mercilarce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil edilabilacek işlemleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Tapu ve Kadastro Paylaşım Sisteminin Çalışma Esasları Tapu vEkadastro verilari
Özel hayatın gizliliği ve diğer sınırlamalar
Başvuru sözleşme ve protokol
Sözleşme veya protokolde bulunması gereken hususlar
Verilarin paylaşımı
TAKPAS üzerinden verilacek hizmet türleri ila erişim hakkı erişim ve bilgi güvenliği
Madde 10– (1) TAKPAS hizmetleri, kurumlar vEkişilarin internet sayfaları ila ulaşabilacekleri etkilaşimli sorgulamalar vEkendi yazılım uygulamaları içerisine ekleyecekleri bölümler ila sorgulama (Ek:RG- 1/11/2018- 30582) ve elektronik ortamda tapu işlemleri yapmalarına olanak verecek internet servislerinden oluşur. Tüm sorgulamalarda kurum vEkişilarin almaya yetkili olduğu ve TAKPAS’ta bulunan bilgilar sorgu sonucu olarak gönderilir. Kurumlar vEkişilare yetkisi dâhilinde olmayan bilgilarin gönderilmesi engellenir. (2) Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ilEkamu kurum vEkuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz verilarine erişimi protokol düzenlenerek belirlenebilir. (3) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ila taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilar kendi işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilare erişebilirler. (4) Taşınmaz malikleri ila taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, elektronik kabul beyanı ila oluşturulan sözleşme şartları dâhilinde verilare erişebilirler. (5) Tapu sicilinin açıklığı ilkesi gereğince, taşınmazın tanımlayıcı bilgilari herkes tarafından elektronik kabul beyanı ila oluşturulan sözleşme şartları kapsamında sorgulanabilir. (6) Tapu siciline yönelik her türlü tescil, şerh, beyan, terkin taleplerinde, malike ait T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı gibi kimlik bilgilarinin yanında TAKPAS’tan erişilan taşınmaz ada, parsel ve varsa bağımsız bölüm bilgilarinin de protokol yapılan kurumlarca tapu müdürlüklerine sunulması gerekir. Aksi halde söz konusu talepler ilgili müdürlüklerce reddedilir. (7) (Ek:RG- 1/11/2018- 30582) Kurum tarafından elektronik ortamda yapılan işlemlerde, gerekli kontroller internet servisleri tarafından yapılarak işlemin yevmiye numarası TAKBİS tarafından üretilir. İşlemin türüne göre elektronik ortamda tescil veya terkin işlemi TAKBİS tarafından yapılır. İşlemin hatalı olarak yapıldığının fark edilmesi durumunda tapu müdürlüğünce resen tesis veya terkine yönelik gerekli düzeltme işlemi yapılarak Kuruma bilgi verilir. (8) (Ek:RG- 1/11/2018- 30582) Kurum tarafından elektronik ortamda yapılan işlemlere ilişkin fiziki belge üretilmez. İşlemin sonuç yazıları internet servisleri kullanılarak işlemin tarafı Kurumca sorgulanmak sureti ila elde edilir. Elektronik ortamda yapılan işlem sonucunda, işlemin tarafı dışındaki diğer kurumlara mevzuatınca bildirimde bulunulması gereken hallerde, diğer Kurum tarafından internet servisleri kullanılarak gerekli sorgulama yapılır. Genel Müdürlükçe işlemin tarafı olan Kurum ila mevzuatınca bildirim yapılması gereken diğer Kurumlara ayrıca bildirimde bulunulmaz.
Paylaşım yöntem ve ilkeleri
Sorgulama kriterleri
Madde 12– (1) TAKBİS’teki verilar kişi ya da taşınmaz bilgilari esas alınarak sorgulanabilir. Sözleşme veya protokol yapılan kurum ve kişilarce TAKBİS’te yer alan verilarin sorgulanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınır. a) Kişi bilgilari ila sorgulamada; 1) Gerçek kişilar için öncelikli olarak T.C. kimlik numarası ila sorgulama yapılması esastır. Ancak, TAKBİS veri tabanında eksik olan malik nüfus bilgilari ve T.C. kimlik numarası entegrasyon işlemleri tamamlanıncaya kadar en az ad, soyad, baba adı kriterleri kullanılarak sorgulama yapılabilir. 2) Tüzel kişilar için sorgulamada öncelikli olarak vergi kimlik numarası ila sorgulama yapılması esastır. Ancak TAKBİS veri tabanında bulunmayan malik unvan bilgilari ila vergi kimlik numarası entegrasyon işlemleri tamamlanıncaya kadar salt unvan bilgisi kullanılarak sorgulama yapılabilir. b) Taşınmaz bilgilari ila sorgulamada; 1) Taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numarası, 2) Kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerin sorgulaması için birinci alt bende ek olarak varsa blok ve bağımsız bölüm numarası, 3) Varsa T.C. taşınmaz numarası, 4) TAKBİS zemin sistem numarası, 5) İmar, kamulaştırma, toplulaştırma ve benzeri uygulamalar sebebiyle toplu olarak taşınmaz bilgilarine erişilmesi için protokolde hüküm bulunması ve sorgulama zaman diliminin Genel Müdürlükçe belirlenerek özel sorgulama yetkisi verilmiş olması, gerekir. (2) Sözleşme veya protokol yapılmayan kurum vEkişilar TAKPAS’tan yararlanamaz. Bu kurum vEkişilar tapu vEkadastro verilarine yönelik sorgulama taleplerini yürürlükteki mevzuat kapsamında taşınmaz kaydının bulunduğu tapu veya kadastro müdürlüklerine ilatirler. (3) Sorgulama kriterlerini yeniden belirlemeye ve değiştirmeye Genel Müdürlük yetkilidir. Söz konusu değişiklikler hakkında protokol/sözleşme yapılan kişi veya kurumlara 30 gün önceden yazılı ya da elektronik ortamda bilgi verilir.
Harita verilarinin paylaşımı
Kadastral verilarin paylaşılması
Tapu tahrir defterlerinin paylaşılması
Veri paylaşımı ilkelerinin ihlali ve hukuki sorumluluk
Hizmet sunumu
Genel Müdürlük kullanıcıları
Kurum vEkişi kullanıcıları
TAKPAS veri sunum şekli ve bağlantı kontrol sistemi
İzleme bilgilarinin oluşturulması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Takip ve değerlendirme
Yedekleme
Donanım güvenliği
Sözleşme veya protokolün geçerlilik süresi
Eğitim
TAKPAS kullanımının ücretlendirilmesi
Diğer paylaşım hallerine ilişkin usul ve esaslar
Madde 28– (1) Mevzuat gereği yetkili kişi vEkurumların görevleri kapsamındaki bilgi ve belge istemlerinde, kayıtların tutulduğu ilgili birimlerden yazılı olarak talepte bulunmaları halinde bilgi ve belge örneklerinin verilmesi mümkündür. (2) Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki alanı dışındaki tapu işlemleri hariç olmak üzere tapu siciline yönelik tescil, şerh, beyan, terkin ve TAKPAS’ta yer almayan veri talepleri ila uyumsuz kayıt iddialarına ilişkin taleplerin asli sicillerinin bulunduğu tapu müdürlüklerine yapılması gerekir. Söz konusu taleplerde taşınmazın tanımlayıcı bilgilarinin bildirilmesi zorunludur. Bunun dışındaki talepler karşılanmaz. (3) Taşınmaz malikleri ve taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar ila 4721 sayılı Kanunun 1020 nci maddesi uyarınca ilgisini inanılır kılanlar; kayıtların tutulduğu ilgili birimlerden yazılı olarak talepte bulunmaları halinde bilgi ve belge örneklerini edinebilir. (4) TAKPAS’tan herhangi bir nedenle uzun süreli olarak veri alınamaması halinde de birinci fıkra hükümleri uygulanır. (5) Bu maddEkapsamında verilarin doküman olarak paylaşılması da bu Yönetmeliğin 27 nci madde hükmüne tabidir. (6) İlgililarince sorgulama sonucunu gösterir belge/tapu kayıt örneğinin istenilmesi durumunda ise 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğincEkayıt ve belge örneği verilmesine ilişkin harcın tahsil ettirilmesi gerekmektedir. (7) Tapu kadastro verilari, çevrimdışı (offline) olarak taşınabilir bellek, CD, DVD ve benzeri ortamlarda paylaşılamaz. (8) Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.
Yabancı uyruklu kişilar
Yetki
Veri paylaşım komisyonu oluşumu ve görevleri
Madde 31– (1) Komisyon, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonu ve görevlendireceği (2) iki üyeden, yine aynı başkanlıkça belirlenecek, birisinin başkanlığında; Tapu Dairesi Başkanlığından (1) bir, Kadastro Dairesi Başkanlığından (1) bir, Hukuk Müşavirliğinden (1) bir, Harita Dairesi Başkanlığından (1) bir, Arşiv Dairesi Başkanlığından (1) bir, Bilgi Teknolojilari Dairesi Başkanlığından (1) bir ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden (1) bir üyenin görevlendirilmesi ila toplam 9 asil üyeden oluşur. Ayrıca, Komisyonda temsil edilan her başkanlıkça aynı sayıda yedek üye görevlendirilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca görevlendirilacek üyelerden birinin Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunda görevli olması zorunludur. Mali Hizmetler Uzmanı için belirlenecek yedek üyenin de aynı kadroda olması gerekir. (2) Diğer başkanlıklar ilgisi halinde Komisyon Başkanının yazılı daveti üzerinEkomisyonda temsil edilir. (3) Komisyon, Komisyon Başkanının uygun göreceği zamanlarda asgarî beş üye ila toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ila alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Komisyon Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Başkanının yazılı daveti üzerinEkomisyonda temsil edilan Başkanlıkların da oy hakkı vardır. (4) Komisyonun sekretarya işlemleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülür. Koordinasyon birimleri tarafından tüm alt detayları ila hazırlanan taleplerin gündeme alınıp alınmayacağına dair hazırlanan konu başlıklarını, gündeme alınması için Komisyon Başkanlığına sunmak ve toplantı tarihi ve yeri ila ilgili süreçleri takip etmek görevi Komisyon Sekretaryasına aittir. (5) Komisyonun görevleri şunlardır: a) Veri paylaşım talepleri için görüş bildirmek. b) Sözleşme ve protokol metinlerini ve eklerini, gerektiğinde madde eklemek ya da çıkarmak suretiyle, düzenlemek ve hazırlamak. c) Komisyon sekretaryasınca gündeme alınan konular hakkında görüş bildirmek.
Elektronik sicila geçiş süreci Geçici
Mevcut protokollerin güncellenmesi Geçici
Yürürlük
Yürütme