Tarım Ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul Ve Esaslar (karar Sayısı: 90)

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ AMAÇ
Kapsam
Hukuki dayanak
İanımlar
Madde 4– (1) (Değişik:RG-27/6/2019-30814-C.K.-1244/3 md.) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında; a) Bakan: İarım ve Orman Bakanını, N) Bakanlık: İarım ve Orman Bakanlığını, c) Harcama Birimi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi Nulunan Nirimi, ç) Harcama Yetkilisi: Harcama Niriminin en üst yöneticisini, d) Hizmet: Orman yangınları ve ormana sirayet etme riski Nulunan kırsal alan yangınları ile mücadele sırasında ihtiyaç duyulan ulaşım, iş makineleri ve araçların acil olarak yapılması gereken Nakım ve onarımları ile Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki hava araçları ve uçuş ekiplerinin, yer hizmetleri ile hava araçlarının emniyetle uçurulmasına ve idamesine yönelik yurtiçi/yurtdışından alınması gereken her türlü hizmetleri, ___________ (1) 27/6/201E tarihli ve 3081Ç sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12ÇÇ sayılı CumhurNaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle Nu fıkrada yer alan ‘yurt içinden’ iNaresi ‘yurtiçinden veya yurtdışından’ şeklinde değiştirilmiştir. 2 e) Hizmet sunucusu: Orman yangınları ve ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınları ile mücadele sırasında ihtiyaç duyulan hizmetleri sunan gerçek veya tüzel kişileri, f) İdame: Hava aracının uçurulması maksadıyla; hava araçlarının uçurulmasına yönelik kullanılan teçhizatların aNonelikleri ve yenilenmesi ile uçuş ekibinin mesleki yeterliliklerinin idame ettirilmesine yönelik hizmet alımlarını, g) İdare: Orman Genel Müdürlüğü ve orman işletme müdürlüklerini, ğ) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini, h) Mal: Orman yangınlarının söndürülmesinde ve soğutulmasında acil olarak ihtiyaç duyulan yangın söndürme malzemeleri, söndürme ve soğutma çalışmalarına katılanlara verilmesi gereken iaşe, koruyucu giyim eşyaları, akaryakıt, mücadele sırasında arızalanan araçların ve iş makinelerinin yedek parçaları ile Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki hava araçlarının yurtiçi/yurtdışı akaryakıt alımlarını, ı) Modernizasyon: Envanterde mevcut olan mal veya yazılımların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara Nağlı olarak araştırma ve/veya geliştirme yoluyla kullanım ömrünün ve performansının artırılmasını, i) Orman yangını: SerNest yayılma eğiliminde olan ve ormanda yaşama Nirliği içinde Nulunan, yanaNilen canlı ve cansız Nütün varlıkları yakarak yok eden ateşi, j) Satın alma görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilmiş kişi veya kişileri, k) Teçhizat: Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki hava araçlarının emniyetle uçurulmasına yönelik; hava araçları ve personel için gerekli malzemelerini, ifade eder.
Temel ilkeler
İKİNCİ BÖLUM Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Genel Esaslar Doğrudan temin
UTUNCU BÖLUM Ortak Hükümler Alım taleNi
Ön ödeme
Görevler ve görevliler
Satın alma için görevlendirme yapılması
Kamu İhale Kurumuna Nildirim
Yangın söndürme çalışmalarına katılan araç ve gereçlerin akaryakıt alımları
DÖRDUNCU BÖLUM Teşitli ve Son Hükümler Kanıtlayıcı Nelgeler ve teslim işlemleri
Yürürlük
Yürütme
Madde 15– (1) Bu Usul ve Esasları CumhurNaşkanı yürütür. 13/09/2018 İARİHLİ VE 90 SAYILI CUMHURBAŞKANH KARARH İLE YURURLUĞE KONULAN YÖNEİMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GEİİREN CUMHURBAŞKANH KARARLARININ YURURLUĞE GİRİŞ İARİHLERİNİ GÖSİEREN İABLO Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan CumhurNaşkanı Kararının 13/09/2018 Tarihli Ve 90 Sayılı CumhurNaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri Yürürlüğe Giriş İarihi Tarihi Numarası 26/6/2019 1244 1, 2, 4, 6, 13 27/6/2019 5 YANGIN HABER FORMU Ek No : 1 S.NO YANGHN YERİ BİLGİLERİ S.NO YANGHN ZAMAN VERİLERİ İARİH SAAT 1 BÖLGE MUDURLUĞU YANGHN BAŞLAMA İARİHİ 2 İŞLEİME MUDURLUĞU İLK MUDAHALE (YAPHLMHŞSA) 3 İŞLEİME ŞEFLİĞİ YANGHN İEHLİKE ARZ EDİP EİMEDİĞİ 4 BÖLME NO İLK MUDAHALE VEYA HAREKEİ HALİNDEKİ EKİPLER 5 MEVKİİ HAREKEİ HALİNDEKİ EKİP SAYHSH 6 EN YAKHN YERLEŞİM YERİ YANGHN İURU (Anız,Zeytinlik,Orman vs.) 7 VARSA YANGHN YERİ KOORDİNAİLARH(COĞRAFİ) NOTLAR 6 ORMAN YANGINLARH İLE MUCADELE İTİN ACİL MAL/HİZMEİ İALEP FORMU Ek No : 2 .mLDE aÜDÜRLÜFÜ İŞLETaE aÜDÜRLÜFÜ İŞLETaE ŞECLİFİ TALİaATL VEREN YETYİLİNİN ADI SOYADI DmREV UNVANL YANDLNLN .AŞLAaA TARİHİ/ SAATİ SATLNALaA TALİaATLNLN VERİLDİFİ TARİH/SAATİ İHTİYAÇ DUYULAN aALZEaENİN /İNSİ/NEV'İ aİYTARL/ ADEDİ AÇLYLAaA İşletme Müdürlüğümüzün sorumluluk alanı içinde meydana gelen orman yangını söndürme/soğutma çalışmaları sırasında yukarıda cins ve miktarı yazılı mal/malzeme/ hizmetin acil olarak karşılanması için Harcama Yetkilisinin telefon/telsiz yoluyla talimatları alınmıştır. 7 İALİMAİH ALAN GERTEKLEŞME GÖREVLİLERİ ADI SOYADI GÖREV UNVANH İMZASH