Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar ve kısaltmalar
İKİNCİ BÖLÜM Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kuruluş idari ve hukuki yapı
Fonun görev ve yetkileri
Madde 6– (1) Fon, Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; a) Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak, b) Fonun insan kaynakları politikalarını belirlemek, c) Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası mali, iktisadi ve mesleki teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat zaptı imzalamak, ç) Kredi kuruluşları nezdindeki resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve katılım fonlarını sigorta etmek, d) Sigortaya tâbi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve BDDK’nın olumlu görüşünü almak suretiyle belirlemek, risk esaslı sigorta priminin tarifesi, tahsil zamanı, şekli, mevduat sigorta rezervinin ulaşması hedeflenen minimum seviyesi ile diğer hususları BDDK’nın görüşünü almak suretiyle belirlemek, e) Kredi kuruluşlarının sigortalı mevduat ve katılım fonunun hesaplanmasına, takibine, doğrulanmasına ve ödenmesine esas teşkil etmek üzere kuracakları sistemin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları BDDK’nın görüşünü almak suretiyle belirlemek, f) Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları nezdinde bulunan ve doğruluğu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmını doğrudan veya ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile mevduat sigorta rezervinden ödemek, g) BDDK tarafından kredi kuruluşunun temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Fona devrini müteakip, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devir, satış veya birleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmek, ğ) BDDK tarafından bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını müteakip, bankanın yönetim ve denetimini devralarak iflas ve tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek, h) 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri kapsamında kayyımların yetkileri Fona devredilen veya Fonun kayyım olarak atandığı şirketler, ortaklık payları ve malvarlığı değerlerinin yönetim, satış ve tasfiyesine yönelik faaliyetleri yürütmek, ı) 21/12/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesi gereğince BDDK tarafından faaliyet izni kaldırılarak tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesine ilişkin işlemleri yürütmek, i) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 123 üncü maddesi kapsamında her türlü bilgi ve belgenin uygun süre ve ortamda, sürekli veya münferit olarak verilmesini, defter ve belgelerin ibrazını görevlendireceği personel vasıtasıyla veya yazışma yapmak suretiyle talep etmek, j) Kurul kararıyla Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler çıkarmak, k) Kanunla, 6361 sayılı Kanunla, 6758 sayılı Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Kurulun yapısı
Kurulun görev ve yetkileri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Başkanlık Teşkilatı Başkanlık teşkilatı
Başkan
Başkanın görev ve yetkileri
Madde 11– (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare etmek, gündeme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak Kurula bilgi vermek. b) Kurul kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek. c) Hizmet birimlerinden gelen önerileri uygun görmesi hâlinde son şeklini vererek Kurula sunmak. ç) Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, Fonun yıllık bütçesi ile mali tablolarını hazırlamak. d) Hizmet birimlerinin verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, Fon hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek. e) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre faaliyetlerin değerlendirilmesini yaptırmak ve bunları Kurula sunmak. f) Fonun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile Başkanlığın ve çalışanların performans ölçütleri hakkında değerlendirme yapmak. g) Fonun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve Fonu temsil etmek. ğ) Kurul tarafından atanması öngörülenler dışındaki Fon personelini atamak. h) Fon personelinin, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma izni vermek. ı) Başkan adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek. i) Fonun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.
Başkan yardımcıları
Başkanlık müşavirleri
BEŞİNCİ BÖLÜM Hizmet Birimleri ve Görevleri Hizmet birimleri
Finansman Daire Başkanlığı
Madde 15– (1) Finansman Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Fonun gelirlerini tahsil etmek, söz konusu gelirlerin tahsilinde gerek görülmesi hâlinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun gecikme zammı hükümlerini uygulamak, süresi içerisinde ödenmeyenleri ilgili Tahsilat Daire Başkanlığına bildirmek. b) Fonun, Türk Lirası ve döviz mevcutlarının verimli bir şekilde nemalandırılması için Kurul tarafından belirlenecek esaslar dahilinde gerekli işlemleri yapmak. c) Hazine ve Maliye Bakanlığından izin almak kaydıyla borçlanmaya ve ihtiyaç hasıl olduğunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilecek özel tertip devlet iç borçlanma senetlerini ikrazen almaya, özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinin faiz oranları ve geri ödeme şartları da dahil olmak üzere tâbi olacağı usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken belirlemeye yönelik gerekli çalışmaları yapmak. ç) Olağanüstü hâllerde Fon gelirlerinin ihtiyacı karşılamaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından avans talep edilmesine ve alınan avansın vadesi, tutarı, geri ödeme şekil ve şartları ile uygulanacak faiz oranı ve diğer hususların belirlenmesi ile ilgili Merkez Bankasına görüş verilmesine yönelik çalışmaları yapmak. d) Fon mevcudunun ihtiyacı karşılayamaması durumunda bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans alınmasına yönelik çalışmaları yapmak. e) Faaliyet izni kaldırılan bankalar nezdinde bulunan miktar ve şahıs itibarıyla Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından belirlenen mevduat ve/veya katılım fonunun sigortaya tâbi kısmının doğrudan veya ilan edilecek başka bir banka aracılığı ile ödenmesine yönelik çalışmaları Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı ve Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapmak, bu suretle ödemiş bulunduğu toplam mevduat miktarının iflas masasına imtiyazlı alacak olarak kaydı için Varlık Yönetimi Daire Başkanlığına durumu bildirmek. f) Kurulca belirlenen hesap planı çerçevesinde, Fon muhasebe kayıtlarına ilişkin gerekli defterleri tutmak ve muhafaza etmek, muhasebe sisteminin düzenli işleyişini takip etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak. g) Mali hususlarla ilgili olarak dahili kontroller gerçekleştirmek ve aksayan hususların düzeltilmesini ilgililerden talep etmek. ğ) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait mali tablolarını Türkiye Büyük Millet Meclisine ve ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlamak. h) Fonun hazırlayacağı mali konuları içeren rapor ve dokümanları ilgili dairelerle eşgüdüm içinde hazırlamak. ı) Fonun üçüncü kişilere yapacağı gider bütçesiyle ve Kurul kararı ile daire başkanlıklarına ödeme yetkisi verilen konularla ilgili olanlar hariç olmak üzere her türlü ödemeyi ilgili dairelerle koordineli olarak gerçekleştirmek. i) Kanunda gösterilen idari para cezalarının süresi içinde ödenmemesi hâlinde, bunların tahsilini teminen II. Tahsilat Daire Başkanlığına bildirimde bulunmak. j) Fon gelirleri ile her türlü Fon alacaklarından ve bankalardan devralınan alacaklardan yapılan tahsilatlardan diğer dairelerle ilgili olanlarını ilgili daire başkanlığına bildirmek. k) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak. l) Fonun gelir tahminlerini yapmak. m) Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının teklifi üzerine Fon bankalarına mevduat yapmak. n) Kurumlararası iş birliğine ve Eşgüdüm Komitesine ilişkin faaliyetleri Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde yerine getirmek. o) Fona devredilme veya faaliyet izni kaldırılma ihtimali bulunan bankalarla ilgili olarak Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde, muhtemel çözümleme seçeneklerini de içeren gerekli hazırlıkları yapmak. ö) Fonun mali işleri ile ilgili diğer hizmetlerini yürütmek. p) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. r) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek. s) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk İşleri Daire Başkanlığı
Madde 16– (1) Hukuk İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlardan, Kuruldan veya Fonun diğer dairelerinden gönderilen mevzuat taslakları, sözleşme ve önergeler hakkında ve talep edilen sair hukuki konularda mütalaa vermek, Fonun taraf olduğu her türlü sözleşmenin Fonun menfaatlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, Fonun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, Fonun görev alanına giren hususlarla ilgili mevzuatı hazırlamak, diğer daireler tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını da inceleyerek ilgili daire ile birlikte Kurulun onayına sunmak. b) Fonun taraf olduğu ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlemler hariç olmak üzere, yargı mercilerine intikal eden veya henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların, bir hakkın tanınması ya da bir menfaatten vazgeçilmesi yoluyla sulhen çözümünün sağlanması amacıyla, ilgili daire ile birlikte iç düzenlemeler doğrultusunda işlem yapmak. c) Fonun taraf olduğu ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından takip edilen uyuşmazlıklarda adli ve idari yargı mercii, icra ve iflas daireleri ile diğer mercilerde ilgili Fon mevzuatına göre Kurumu temsil etmek veya edilmesini sağlamak. ç) Kurul tarafından açılmasına karar verilen davaları açmak, diğer dairelerden dava açılmak üzere gönderilen veya re’sen tespit edilen konularda inceleme yaparak açılmasını gerekli gördüğü davaları açmak, gerekirse suç duyurusunda bulunmak, açılacak ceza davalarına müdahil olarak katılmak, ilgililer hakkında alınması istenilen her türlü muhafaza tedbirini almak, ilgililerden mal beyannamesi istemek, Kurul tarafından belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulanmasını veya uygulanmamasını ve açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemek. d) Fon bünyesi dışındaki sözleşmeli avukatların çalışma usul ve esaslarını tespit etmek, tevzi edilen dosyalarla ilgili olarak rapor alınmasını, dava ve takiplerin Fonun belirlediği usul ve esaslar dahilinde yürütülmesini sağlamak. e) Fon gelirleri ile her türlü Fon alacaklarının takip ve tahsili hakkında ilgili daireler ile koordineli olarak Kurula ve gerek duyulduğunda ilgili makamlara aylık ve üçer aylık dönemlerde raporlar sunmak. f) Hukuk İşleri Daire Başkanlığının takibinde olan adli ve idari takip ve davaların elektronik ortamda takibi amacıyla mevcut bilgi işlem yazılımına güncel ve doğru verilerin girilmesini sağlamak. g) Avukatlık ücretinin Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde dağıtılmasını sağlamak üzere düzenleme yapmak. ğ) Mali hususları ilgilendiren konular ile yapılan tahsilatları, kullandırılan avansları, alınan ve iade edilen teminat mektuplarını düzenli olarak Finansman Daire Başkanlığına bildirmek. h) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. ı) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek. i) Görev alanına giren konularda Kanunun geçici 11 inci maddesinin uygulanmasını temin etmek. j) Cumhurbaşkanlığınca Fonun takibine verilen uluslararası uyuşmazlık konusu dava, takip, tahkim ve benzeri süreçlerin yürütülmesi, bu süreçlerin takibiyle ilgili olarak yerli ve/veya yabancı avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınması, vekâlet ücreti, yargılama giderleri ve sürecin takibine yönelik yapılacak tüm harcama ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi hususunu Kurulun onayına sunmak. k) Görev alanındaki işlemlerle ilgili olarak arabuluculuk görüşmelerini gerçekleştirmek. l) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı
Madde 17– (1) İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığının Fon iştirakleri ve Fona ait menkul, gayrimenkul ve diğer haklarla ilgili görevleri şunlardır: a) Fon iştirakleri ile ilgili olarak; 1) Fon iştiraklerinin satılmasını, devredilmesini, birleştirilmesini, bölünmesini, türünün değiştirilmesini, yeniden yapılandırılmasını ve tasfiyesini Kurulun onayına sunmak ve Kurulca alınacak kararları uygulamak. 2) Fon menfaatinin gerektirdiği hâllerle sınırlı olmak üzere yeni şirket kurulması, şirketlere iştirak edilmesi veya mevcut iştiraklerdeki sermaye payının artırılması veya azaltılması, iştiraklerin sermaye artırımı ve azaltımı amaçlarına yönelik çalışmalar yapmak, Kurula öneri götürmek ve Kurulca alınacak kararları uygulamak. 3) Fon iştiraklerinin genel kurul toplantılarına Fon adına katılmak ve bu yönde gerekli işlemleri yerine getirmek. 4) Fon iştiraklerinin, Fonun iştirak paylarından doğan haklarına istinaden yönetim organlarında görev alacakları belirleyerek, Kurul kararına istinaden seçilmelerini sağlamak ve çalışmalarını izlemek. 5) Fon iştirakleri ile ilgili her türlü inceleme, araştırma ve değer tespit çalışmaları yapmak veya yaptırmak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, aralarında koordinasyon tesis etmek ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer kurum/kuruluşlar nezdindeki işlemleri yürütmek. 6) Fon iştiraklerinin muhasebe kayıtlarının tutulması konusunda Finansman Daire Başkanlığıyla ortak çalışma yürütmek. 7) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların kendisinin ekonomik değeri olan iştirakleri ile ilgili olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanmaksızın yapılacak sermaye artırımları da dahil olmak üzere, yeniden yapılandırma ve Fon alacağının tahsiline yönelik olarak söz konusu şirketlerin mal, hak ve alacaklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla mali kaynak sağlamak da dahil gerekli her türlü tedbiri Finansman Daire Başkanlığıyla koordineli olarak almak. 8) Fon iştirakleri ile ilgili diğer her türlü işlemi yapmak. b) Fona ait menkul, gayrimenkul ve diğer haklarla ilgili olarak; 1) Fona ait gayrimenkullerin devri, tescili, satışı, kiralanması ve trampa edilmesini Kurulun onayına sunmak ve Kurulca alınacak kararları uygulamak. 2) Fona ait olan menkul malların, her türlü ayni ve ayni olmayan hakların, özel maliyet bedellerinin, lisans, know-how, işletme hakkı, fikri haklar gibi maddi hakların, deniz, hava ve kara taşıma araçlarının kıymet takdirini, devir, tescil ve sigorta işlemlerini yapmak veya yaptırmak, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak ve bunları trampa etmek, kiralamak ve satmak, bu hususları Kurulun onayına sunmak ve Kurulca alınacak kararları uygulamak. 3) Fona ait gayrimenkuller ile teferruatlarının korunması için gerekli tedbirleri almak, sigorta, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlemlerini yaptırmak, belirli aralıklarla veya gerek duyulan hâllerde gayrimenkullerin halihazır durumunu tespit etmek. 4) Fona ait gayrimenkullere ilişkin vergi beyannamelerini vermek ve vergilerini ödemek, yeni iktisap edilen gayrimenkuller ile ilgili olarak değişiklik beyannamelerini vermek, satışı yapılan gayrimenkullerin vergilerinin terkin edilmesini sağlamak, yönetim giderlerinin, harcamalara katılma paylarının ve benzeri giderlerinin takip ve ödenmesiyle ilgili çalışmaları yapmak. 5) Fona ait olan gayrimenkullerin gerek görüldüğü hâllerde iktisap, tevhit, ifraz, devir, terk, cins ve isim tashihi ve benzeri işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin kayıtlar ile diğer değişiklik kayıtlarını yapmak veya yaptırmak. 6) Fon menfaatinin gerektirdiği durumlarda, kısmen Fona ait menkul ve gayrimenkul mallardaki müşterek mülkiyetin sona erdirilmesi için Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmaları yapmak, bu hususta Kurula öneri götürmek ve Kurulca alınacak kararları uygulamak. 7) Fona ait olan gayrimenkullerin tapu, çap, imar durumu, yapı ruhsatı, iskan raporu, vergi beyannameleri, tahakkuk fişleri ve makbuzları, ekspertiz raporu, fotoğraf, halihazır durum raporu gibi belgelerin yer aldığı özlük dosyalarını oluşturmak. 8) Fona ait veya Fonla ilgisi olan arsa ve inşaat hâlinde olan gayrimenkuller ile ilgili projeler geliştirmek ve her türlü işlemlerini yürütmek. 9) Fona ait gayrimenkullerden kiraya verilecek olanların emsal ve güncel değerlere göre kira ekspertiz raporlarının yapılmasını sağlamak, bu raporlara göre gerektiğinde kira tespit davası açılmasını Hukuk İşleri Daire Başkanlığından talep etmek, gayrimenkullerin kiralarını veya ecrimisillerini tahsil etmek, tahliyesi gerekenlerin tahliyesinin sağlanması, işgal ve tecavüzlere karşı gerekli yasal işlemlerin yapılması için Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak. 10) Kurulca verilecek karar doğrultusunda satışa çıkarılacak gayrimenkullerin envanterini hazırlamak, emsal ve güncel değerlere göre ekspertiz raporlarının yapılmasını sağlamak. 11) Gerekli görüldüğü hâllerde Kurul kararı ile gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurmak, yönetmek ve gayrimenkullerin tamamını veya bir kısmını bu şirkete devretmek. 12) Sermaye piyasası ve diğer mevzuat hükümleri gözetilerek gayrimenkule dayalı yatırım araçları konusunda araştırmalar yapmak, uygun koşulların sağlanması hâlinde Kurul kararıyla bu araçlardan yararlanmak. 13) İlgili daire başkanlıklarınca talep edilmesi hâlinde, Fona ait olmayan gayrimenkullerin ekspertiz raporlarını hazırlamak ve hazırlatmak. 14) Fon tarafından rızaen veya icraen edinilen/edinilecek olan varlıklara ait haciz, ipotek, intifa, teferruat şerhi gibi tüm takyidatların, varlıkları Fon adına edinen, tescil eden daire başkanlıkları tarafından kaldırılmasını ve söz konusu varlıkların teslim edilmesini sağlayacak düzenlemeleri yaparak Kurulun onayına sunmak. 15) Fona ait menkul, gayrimenkul ve diğer varlıklar ile ilgili diğer her türlü işlemi yürütmek. c) İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığının diğer görevleri şunlardır: 1) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. 2) Fon tarafından dava açılması gereken hâllerde, Hukuk İşleri Daire Başkanlığından veya ilgili Tahsilat Daire Başkanlığından dava açılmasını talep etmek, Fonun taraf olduğu davalarda iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi Hukuk İşleri Daire Başkanlığına veya ilgili Tahsilat Daire Başkanlığına göndermek, savunma dosyalarının hazırlanmasında ilgili daire başkanlıklarına yardımcı olmak. 3) Görev alanıyla ilgili olarak Hukuk İşleri Daire Başkanlığından görüş almak, faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak için Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile ortak çalışma yürütmek. 4) Görev alanıyla ilgili olarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ, usul ve esas ila sair mevzuat taslaklarını hazırlamak ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak. 5) Kanunun 62 nci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan ve Finansman Daire Başkanlığı tarafından gelir kaydedilen menkul kıymet, menkul ve sair varlıkların muhafazasını ve satışını temin etmek. 6) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek. 7) 6758 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Fona verilen görevleri yerine getirmek. 8) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı
Madde 18– (1) Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Sigortaya tâbi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsam ve tutarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ile BDDK’nın olumlu görüşü alınmak suretiyle belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak. b) Risk esaslı sigorta priminin tarifesinin, tahsil zamanının, şeklinin ve diğer hususların BDDK’nın görüşü alınmak suretiyle tespitine yönelik çalışmalar yapmak. c) Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla BDDK ve Merkez Bankası veri tabanlarında yer alan ve birlikte üzerinde uzlaşılan bilgileri, gizlilik hükümleri çerçevesinde paylaşmak. ç) BDDK’dan ve Merkez Bankasından elde edilen bilgi ve belgeler ışığında bankaların taşıdıkları risklerin türleri, büyüklüğü, yönü ve diğer kuruluşları etkileme durumunu belirlemek ve projeksiyonlar yapmak. d) Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz gelişmelerin BDDK’nın koordinasyonunda diğer kamu kurumları ile birlikte tespitine ve Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen olağanüstü tedbirlerin Fon tarafından derhal uygulanmasına yönelik çalışmaları koordine etmek. e) Kurumlararası iş birliği, Finansal İstikrar Komitesi ve Eşgüdüm Komitesinin faaliyetlerine yönelik çalışmaları gerektiğinde diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yapmak. f) BDDK’nın görüşü alınmak suretiyle ihtiyaç duyulan minimum mevduat sigorta rezerv tutarını hesaplamaya ve izlemeye yönelik çalışmalar yapmak. g) Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu üzerinden prim hesaplanmasına esas teşkil edecek gerekli bilgilerin gönderilmesinin ve bu primlerin belirlenen esaslara göre yatırılıp yatırılmadığının denetlenmesini talep etmek, denetimler sonucunda hazırlanarak Fona gönderilen rapor ve mütalaalardaki tespitler doğrultusunda bankalar nezdinde gerekli işlemleri yapmak. ğ) Kredi kuruluşları nezdinde sigortalı mevduat ve katılım fonunun hesaplanması, takibi, doğrulanması ve ödenmesine esas teşkil eden her türlü bilgiyi karşılayacak sistem altyapısının kurulması, işleyişi ve denetimiyle ilgili konularda ilgili daire başkanlıkları ile birlikte çalışmak. h) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. ı) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak. i) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek. j) Kanuna tâbi kuruluşlar bazında Fona aktarılan bilgi, belge ve istatistikleri kullanarak mevduat sigortacılığı ve risk izleme fonksiyonlarına yönelik işlemler yapmak. k) Bankalar tarafından gönderilen sigortaya tâbi mevduat/katılım fonlarına ilişkin tablolar ile prim tahsilatına esas tabloların takip, kontrol ve konsolidasyonunu yapmak, bankaların prim oranlarını ve ödeyecekleri sigorta primlerini belirlemek ve Finansman Daire Başkanlığına gerekli bildirimlerde bulunmak. l) Kanunun 62 nci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların Fona devir işlemlerini yürütmek, hak sahipleri tarafından yapılan başvuruları cevaplandırmak, bankaların iade taleplerini değerlendirmek. m) Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin mevduat sigortacıları ile iletişim ve iş birliğini sağlayıcı faaliyetleri, diğer hizmet birimleri ile koordinasyon içerisinde yürütmek. n) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Madde 19– (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Fonun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını ulusal strateji ve politikalar ile uyumlu olarak belirlemek, Fonun hedeflerini belirlemek üzere diğer birimlerle eşgüdüm içinde gerekli çalışmaları yapmak ve Fonun stratejik planını hazırlamak. b) Fonun stratejik planının ve yıllık hedeflerinin gözetilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, Fon faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak. ç) Fonun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda gerekli araştırmaları yapmak. d) Fonun görev alanına giren konularda, ekonomi ve bankacılık sektörü ile ilgili gelişmeleri takip etmek, veriler toplamak, analiz etmek, öneriler hazırlamak ve çalışmaların sonucundan ilgili makamları bilgilendirmek. e) Fon yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak, bu hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, bunlarla ilgili raporlar hazırlamak ve sonuçları Kurum içi paylaşıma açmak. f) Kurum içi ve Kurum dışı bilgi ve belge paylaşımına dair koordinasyonu sağlamak, ilgili birimlerle koordineli olarak Kurum yönetimine ve diğer birimlere, rapor ve yayınlarla destek sağlamak. g) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak yıllık ve 3 aylık faaliyet raporunu tüm Fon birimleri ile koordineli olarak hazırlamak, yıllık faaliyet raporunun, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve ilgili kurumlara sunulmasını sağlamak. ğ) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak Fon Birimlerinden temin edilecek dönemsel bilgiler ve veriler ile oluşturulacak kurumsal raporların; tasarımını yapmak, üretmek, bunlarla ilgili veri tabanı kurmak ve yönetmek ve ilgili mercilere sunulmasını sağlamak, h) Diğer dairelerden gelen kurumsal risk bilgilerini konsolide ederek Fonun kurumsal riskini izlemek ve raporlamak, ı) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek. j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (2) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde; a) Kurumsal İletişim Müdürlüğü, b) Kurul Büro Müdürlüğü, kurulur. Müdürlükler Daire Başkanının denetim ve gözetiminde faaliyetlerini yürütür. (3) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Kurumsal İletişim Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Haber merkezini oluşturmak, haber merkezinin hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. b) Fonun iletişim becerilerini geliştirmek, kurumsal amaçlar ve politikalar doğrultusunda belirlenen iletişim stratejilerini uygulamak. c) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Fona yapılan bilgi edinme başvurularını cevaplandırmak. ç) Fonun çalışma alanıyla ilgili hedef grupların düşünce ve görüşlerini öğrenme araçlarını geliştirmek ve Fon kimliği ve imajıyla ilgili projeleri gerçekleştirmek. d) Fon raporlarının ve yayınlarının basım ve dağıtım hizmetlerini yürütmek. e) Basın bültenlerini hazırlayarak ilgililere sunulmasını sağlamak. f) Fonun basın duyurularının ve açıklamalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve basın yayın organlarına duyurmak. g) Kamuoyunun bilgi gereksiniminin tespitine yönelik anketler yapmak veya yaptırmak. ğ) Başkan ve bağlı olduğu daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (4) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Kurul Büro Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Kurul toplantılarına ilişkin gündemi hazırlayarak üyelere bildirmek. b) Kurul görüşmelerinin gerektiğinde kaydını tutmak, bu kayıtları elektronik ortamda veya mevcut teknolojinin imkan vereceği diğer sistemlerde deşifre ederek saklamak. c) Kurulun kararlarını karar defterine kaydetmek, üyelere imzalatmak ve ilgili birimlere göndermek. ç) Kurulun iç ve dış haberleşme işlerini yürütmek ve Kurul kararlarıyla ilgili arşivi tutmak. d) Başkan ve bağlı olduğu daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. I.
Tahsilat Daire Başkanlığı
Madde 20– (1) I. Tahsilat Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Kanunun 132 ve 134 üncü maddeleri kapsamındaki hakim ortaklarla ilgili Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin olarak Kurula önerge hazırlamak ve alınacak Fon Kurulu kararları çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirmek. b) Hakim ortak/ortaklar ile ilgili ve/veya hakim ortak/ortaklardan kaynaklı 6183 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacak alacakları tespit etmek, bu alacaklara ilişkin olarak hazırlanan belge ve dosyaları II. Tahsilat Daire Başkanlığına göndermek. c) 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin olarak Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı ile birlikte hazırlanan önergeye istinaden alınan Fon Kurulu kararı gereklerini yerine getirmek. ç) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalar ile ilgili olarak Kanunun 110 uncu maddesi kapsamında hazırlanan önergeyi Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı ile birlikte Kurula sunmak, Fon Kurulunca verilecek karar çerçevesinde şahsi iflas davalarını açmak ve takip etmek. d) Fonun taraf olduğu hakim ortak/ortaklar ile ilgili ve/veya hakim ortak/ortaklardan kaynaklı 6183 sayılı Kanun gereğince yapılmış takiplerle ilgili uyuşmazlıklar dışında kalan uyuşmazlıklarda adli ve idari yargı mercii, icra ve iflas daireleri ile diğer merciler nezdinde, ilgili Fon mevzuatına göre Kurumu temsil etmek veya edilmesini sağlamak. e) Hakim ortak aleyhine ve/veya hakim ortak/ortaklar kaynaklı, 6183 sayılı Kanun gereğince yapılmış takipler dışında kalan takipler aleyhine açılmış davaları takip etmek, Kurul tarafından açılmasına karar verilen davaları açmak, hakim ortak aleyhine ve/veya hakim ortak/ortaklar kaynaklı konularda inceleme yaparak dava açılmasını gerekli gördüğü hâllerde davayı açmak, gerekirse suç duyurusunda bulunmak, açılacak ceza davalarına müdahil olarak katılmak, ilgililer hakkında alınması istenilen her türlü muhafaza tedbirini almak, ilgililerden mal beyannamesi istemek, Kurul tarafından belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulanmasını veya uygulanmamasını ve açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını mahkemeden istemek. f) Fonun taraf olduğu hakim ortaklarla ilgili adli ve idari takip ve davaların elektronik ortamda takibi amacıyla mevcut bilgi işlem yazılımına güncel ve doğru verilerin girilmesini sağlamak. g) Hakim ortak/ortaklar bağlantılı alacakların teminatını teşkil etmek üzere, Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi üzerinden, ticari işletme rehni, taşınmaz rehni ve taşınır rehni dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi teminat almak, gerektiğinde alınacak teminatlarla ilgili ekspertiz raporlarını hazırlatmak, alınan teminatlarla ilgili her türlü işlemi yürütmek. ğ) Alacakların takip ve tahsilat işlemleri sonucunda edinilen varlıkları takip etmek üzere İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığına intikal ettirmek. h) Yönetimi Fon tarafından devralınan şirketlerin yönetim faaliyetlerini yürütmek, Kanun veya 6102 sayılı Kanun gereğince tasfiyesi veya feshini Kurulun onayına sunmak, Kurulca tasfiyesine veya feshine karar verilen şirketlerle ilgili tüm bilgi ve belgeleri, gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Tasfiye Daire Başkanlığına göndermek. ı) Gerçekleştirilen işlemleri Fon muhasebe sisteminin işletilmesini teminen Finansman Daire Başkanlığına bildirmek. i) Hakim ortak/ortaklar ile ilgili davalar ve/veya hakim ortak/ortaklardan kaynaklı 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklar dışında kalan alacaklarla ilgili olarak, Fonun alacaklı olduğu icra dosyalarında Fona ödenmesi gereken satış bedellerinin sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin teminatsız olarak ödenmesini sağlamak. j) BDDK ve diğer kamu kurumlarınca düzenlenen yazı ve raporlar ve sair ihbar ve şikayetler üzerine, görev alanı ile ilgili Fon alacaklarının tahsiline yönelik gerekli işlemleri yapmak. k) Görev alanına giren konularla ilgili Fon alacaklarının takip ve tahsili hakkında Kurula aylık raporlar sunmak. l) Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde tefevvüz, teferruğ ve temellük işlemlerini yapmak. m) Fona intikal eden bankalarla ilgili olarak; 1) Takipteki alacak dosyalarını izlemek, değerlendirmek ve bu dosyalardan devralınacakları tespit etmek. 2) Devralınacak alacaklarının takibine ilişkin olarak, banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarını belirlemek. 3) Leh ve aleyhine açılan her türlü dava, icra ve iflas takiplerinden Kurulca uygun görülenlerle ilgili işlemleri yürütmek. 4) Devralınan ve Fonun dava veya iflas takibine konu etmekle görevli ve yetkili olduğu alacak dosyalarıyla ilgili her türlü işlemi yürütmek. n) Görev alanına giren konularda, Kanunun geçici 11 inci maddesinin uygulanmasını temin etmek. o) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. ö) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek. p) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak. r) Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından takip edilen dava ve takip dosyaları ile ilgili olarak talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek. s) Fon bünyesi dışındaki sözleşmeli avukatlara tevzi edilen dosyalarla ilgili olarak rapor alınmasını, dava ve takiplerin Fonun belirlediği usul ve esaslar dahilinde yürütülmesini sağlamak. ş) Kanunun 107 nci maddesi gereğince devralınan alacaklar nedeniyle Fona borçlu olanların iflası hâlinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesindeki iflas bürosuna temsilci seçmek, 2004 sayılı Kanunun 223 üncü maddesindeki iflas idaresinin üyelerinden en az birinin seçimi için iki kat aday göstermek, Fon alacağının tahsili bakımından gerekli görürse iflas idaresinin en az iki üyesinin önereceği iki katı aday arasından seçilmesini talep etmek. t) 6361 ve 6758 sayılı Kanun ile Fona verilen görev kapsamında, Kanunun 134 üncü maddesi gereğince ticari ve iktisadi bütünlük oluşturmak ve Fon Kurulunca karar verilmesi hâlinde satış işlemlerini mevzuat kapsamında yerine getirmek. u) Görev alanındaki işlemlerle ilgili olarak arabuluculuk görüşmelerini gerçekleştirmek. ü) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. II.
Tahsilat Daire Başkanlığı
Madde 21– (1) II. Tahsilat Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Kanunun 132 nci maddesi kapsamında Fon alacaklarının takip ve tahsili ile Fona verilen yetkilerin kullanılmasına ilişkin olarak Kurula önerge hazırlamak ve alınacak Fon Kurulu kararları çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirmek. b) 6183 sayılı Kanun gereğince yapılmış/yapılacak takibe konu dosyaların I. Tahsilat Daire Başkanlığından devralınmasını, bunların takip ve tahsilinde uygulanacak politikaların belirlenmesini ve devralınan alacak dosyaları kapsamındaki ihtiyati haciz, yasal takip işlemleri veya dava ile ilgili her türlü işlemin yürütülmesini gerçekleştirmek. c) Hakim ortak/ortaklar dışındaki alacakların teminatını teşkil etmek üzere, Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi üzerinden, ticari işletme rehni, taşınmaz rehni ve taşınır rehni dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi teminat almak, gerektiğinde alınacak teminatlarla ilgili ekspertiz raporlarını hazırlatmak, alınan teminatlarla ilgili her türlü işlemi yürütmek. ç) BDDK ve diğer kamu kurumlarınca düzenlenen yazı ve raporlar ile sair ihbar ve şikayetler üzerine Fon alacaklarının tahsiline yönelik gerekli işlemleri yapmak. d) Alacakların takip ve tahsilat işlemleri sonucunda edinilen varlıkları, İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığına intikal ettirmek. e) Fon alacağının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsili sırasında kullanılması gereken makbuz, tutanak, fiş ve diğer belgelerin şeklini ve ihtiva edeceği hususları belirlemek. f) Kanunda gösterilen idari para cezalarının süresi içinde ödenmemesi hâlinde, bunların tahsilini sağlamak. g) Faaliyet konuları ile ilgili olarak Fon tarafından dava açılması gereken hâllerde, iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi toplayarak dava açılmasını sağlamak ve aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarını hazırlamak. ğ) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların her türlü kredi alacakları ve diğer alacaklarından kaynaklanan takipteki alacak dosyalarının devralınmasını, bunların takip ve tahsilinde uygulanacak politikaların belirlenmesini, devralınan alacak dosyalarıyla ilgili her türlü işlemin yürütülmesini gerçekleştirmek. h) Görev alanına giren konularla ilgili Fon gelirleri ile her türlü Fon alacaklarının takip ve tahsili hakkında Kurula aylık raporlar sunmak. ı) Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde tefevvüz, teferruğ ve temellük işlemlerini yapmak. i) Alacak dosyalarının arşivlenmesine, takip ve tahsilat ekiplerinin arşivdeki dosyalardan sistematik olarak faydalanmalarına ilişkin usul ve esasları tespit etmek. j) Gerçekleştirilen işlemleri Fon muhasebe sisteminin işletilmesini teminen Finansman Daire Başkanlığına bildirmek. k) 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklarla ilgili olarak, Fonun alacaklı olduğu icra dosyalarında Fona ödenmesi gereken satış bedellerinin sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin teminatsız olarak ödenmesini sağlamak. l) Fonun alacaklı olduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve araştırmaları yapmak, bunlar hakkında istihbarat ve mali tahlil raporları düzenlemek ve düzenletmek, elde edilen bilgi ve belgeleri I. Tahsilat Daire Başkanlığı ile paylaşmak. m) Fona intikal eden bankaların; 1) Takipteki alacak dosyalarını izlemek, değerlendirmek ve bu dosyalardan devralınacakları tespit etmek. 2) Devralınacak alacaklarının takibine ilişkin olarak, banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarını belirlemek. 3) Leh ve aleyhine açılan her türlü dava, icra ve iflas takiplerinden Kurulca uygun görülenlerle ilgili işlemleri yürütmek. 4) Devralınan ve Fonun dava veya iflas takibine konu etmekle görevli ve yetkili olduğu alacak dosyalarıyla ilgili her türlü işlemi yürütmek. 5) Hisselerinin üçüncü kişilere satışı, tasfiyesi veya diğer bankalarla birleştirilmesi nedeniyle Fon tarafından gayrinakdi kredilere verilen garanti ile ilgili yükümlülükleri yönetmek ve tasfiye etmek. 6) Hisselerinin üçüncü kişilere satılması veya devredilmesi hâlinde imzalanan hisse devir sözleşmeleri ve devir protokolleri kapsamındaki tazmin taleplerini sonuçlandırmak ve buna bağlı bütün işlemleri yapmak. 7) Kanunun 107 nci maddesi gereğince devralınan alacaklar nedeniyle Fona borçlu olanların iflası hâlinde 2004 sayılı Kanunun 221 inci maddesindeki iflas bürosuna temsilci seçmek, 2004 sayılı Kanunun 223 üncü maddesindeki iflas idaresinin, üyelerinden en az birinin seçimi için iki kat aday göstermek, Fon alacağının tahsili bakımından gerekli görürse iflas idaresinin en az iki üyesinin önereceği iki katı aday arasından seçilmesini talep etmek. n) Hukuk İşleri Daire Başkanlığı tarafından takip edilen dava ve takip dosyaları ile ilgili olarak talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek. o) Fon gelirleri ile her türlü Fon alacaklarından aciz belgesine bağlanmış olanlar ile takip ve tahsilat işlemleri sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında periyodik olarak gerekli takip ve tahsilat işlemlerini yapmak. ö) Alacak satış süreci ve sonrası ile ilgili planlama, koordinasyon, değerleme, raporlama ve dokümantasyon çalışmalarını gerçekleştirmek. p) Görev alanına giren konularda, Kanunun geçici 11 inci maddesinin uygulanmasını temin etmek. r) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. s) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek. ş) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını hazırlayarak görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak. t) Fon bünyesi dışındaki sözleşmeli avukatlara tevzi edilen dosyalarla ilgili olarak rapor alınmasını, dava ve takiplerin Fonun belirlediği usul ve esaslar dahilinde yürütülmesini sağlamak. u) 6361 sayılı Kanunun 50/A maddesi gereğince BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesine ilişkin işlemleri yürütmek. ü) Görev alanındaki işlemlerle ilgili olarak arabuluculuk görüşmelerini gerçekleştirmek. v) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı
Madde 22– (1) Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden nitelikli paya sahip ortakların temettü dışındaki ortaklık haklarının BDDK’nın bildirimi üzerine Fon tarafından kullanılması ve Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre BDDK’nın izni olmadan payların devredilmesi hâlinde, bu paylara ait temettü hariç ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasıyla ilgili işlemleri yapmak. b) Temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimi veya hisseleri Fona intikal eden veya faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi Fona intikal eden bankanın tüm varlıkları ile kayıt ve belgelerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almak. c) Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankalar hakkında Kanunun 107 nci maddesinde Fona verilen yetki ve görevlerin kullanılmasına ilişkin işlemleri yürütmek ve gerekli önergeleri hazırlayarak Kurula sunmak ve alınan kararları ilgili birimlere iletmek. ç) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalar hakkında Kanunun 108 inci maddesi gereğince yapılacak işlemleri yürütmek ve gerekli önergeleri hazırlayarak Kurula sunmak ve alınan kararları ilgili birimlere göndermek. d) Faaliyet izni kaldırılan ve Fona devredilen Bankalar yönünden Kanunun 106, 109 ve 110 uncu maddeleri gereğince alınması gereken kararlara ilişkin önergeleri ilgili daire başkanlığı ile birlikte hazırlayarak Kurula sunmak ve alınan kararları ilgili birimlere göndermek. e) Bankalardan devralınan zarar miktarlarını ilgili daire başkanlıkları ile birlikte tespit etmek. f) Fona devredilme veya faaliyet izni kaldırılma ihtimali bulunan bankalarla ilgili olarak Finansman Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde, muhtemel çözümleme seçeneklerini de içerecek şekilde gerekli hazırlıkları yapmak. g) Fonun, kurulacak varlık yönetim şirketlerine sermaye sağlamak suretiyle kurucu ortak veya hissedar olarak katılmasına ilişkin gerekli araştırma ve hazırlıkları yapmak, önergeleri hazırlayarak Kurula sunmak. ğ) Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre faaliyet izni kaldırılan bankalardaki sigortalı mevduatı ve/veya sigortalı katılım fonunu miktar ve şahıs itibarıyla belirleyerek ödenmesini sağlamak üzere Finansman Daire Başkanlığına bildirmek ve bu konuda karşılaşılan sorunları çözmek. h) Kanunun 106 ncı maddesi gereğince yapılan ödemeler kapsamında banka nezdinde mevduat ve katılım fonu hesabı bulunmamasına rağmen sahte olarak düzenlediği belgeleri veya sahte olduğunu bildiği belgeleri ibraz ederek veya ettirerek kendisine veya bir başkasına ödeme yapılmasını talep eden kişileri tespit etmek ve gerekli işlemleri tesis etmek üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına ve Tahsilat Daire Başkanlıklarına bildirmek. ı) Tedricen veya mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununa veya Kanuna göre bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan ve Türk Ticaret Kanununun genel hükümlerine göre tasfiye edilmekte olan bankalarla ilgili Kurulca alınması gereken kararlara ilişkin önergeleri hazırlamak, tasfiye kurullarında görev yapacak kişileri Kurula önermek, Fon Kurulu kararına istinaden gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak. i) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak. j) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. k) İhtiyaç hasıl olması hâlinde Fon bankalarına mevduat yapılmasını Finansman Daire Başkanlığına bildirmek. l) Görev alanına giren konularda, Kanunun geçici 11 inci maddesinin uygulanmasını temin etmek. m) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek. n) Hisselerin edinim şekline bakılmaksızın Fonun iştirak bankalarını veya banka hisselerini yönetmek, satmak, devretmek, birleştirmek, bölmek, yeniden yapılandırmak, tasfiyesine karar vermek ve gerekli gördüğü her türlü işlemi yapmak üzere önergeleri hazırlayarak Kurula sunmak, Kurulca alınacak kararları uygulamak. o) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankaların hisselerinin üçüncü kişilere satılması veya devredilmesi hâlinde imzalanan hisse devir sözleşmeleri ve devir protokolleri kapsamındaki tazmin talepleri dışındaki her türlü işlemi yönetmek. ö) Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen veya bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan bankalarda, bu bankaların Fona devrinden veya bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli pay sahibi olunup olunmadığı veya kontrolün elinde bulundurulup bulundurulmadığına ilişkin işlemleri yürütmek. p) Kredi kuruluşları nezdindeki sigortalı mevduat ve katılım fonlarının hesaplanması, takibi, doğrulanması ve ödenmesine esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri nitelik ve kapsam olarak belirlemek, almak, kullanmak, bu kapsamda kredi kuruluşları nezdinde kurulacak sistemlere ilişkin usul ve esasları ilgili daire başkanlıkları ile birlikte Kurula sunmak, alınacak karar çerçevesinde konunun uygulanmasına ilişkin ilgili daire başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak. r) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Denetim Daire Başkanlığı
Madde 23– (1) Denetim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Fon faaliyetlerinin gerektirdiği denetim hizmetlerini sağlamak. b) Kredi kuruluşlarının, sigortalı mevduat ve katılım fonunun hesaplanmasına, takibine, doğrulanmasına ve ödenmesine esas teşkil etmek üzere kuracakları sistemin denetimini yapmak. c) Bankacılık ve Fon mevzuatı ile diğer düzenlemelerin Fona verdiği görev ve yetkilerin gerektirdiği her türlü, kontrol, gözetim, inceleme ve denetim işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. ç) Fon iştirakleri ve Fon bankalarının iştirakleri gibi Fonun görev ve yetki alanına giren birim, kurum ve kuruluşların Fonun faaliyetleri ile ilgili uygulamalarının Kanuna, BDDK kararları ve Kurul kararları ile diğer düzenlemelere uygun yürütülüp yürütülmediğini incelemek ve denetlemek. d) İhbar veya şikayet üzerine yapılan incelemeler sonucunda; görev alanına girdiği tespit edilen hususları denetlemek. e) Fonun görev alanına giren konularda yürütülecek hizmetlere ve alınacak kararlara katkıda bulunmak üzere gelişmeleri izlemek, araştırmalarda bulunmak, görüş bildirmek, tekliflerde bulunmak, raporlar hazırlamak ve Başkana sunmak. f) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak. g) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. ğ) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek. h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Tasfiye Daire Başkanlığı
Madde 24– (1) Tasfiye Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Faaliyet izni kaldırılan ve Fona devredilen Bankalar ile ilgili olarak Kanunun 106 ncı maddesi gereğince alınması gereken kararlara ilişkin önergeleri Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı ile birlikte hazırlayarak Kurula sunmak ve alınan karar gereğince ilgili banka hakkındaki iflas davasını açmak ve takibini yürütmek. b) Kanunun yayımı tarihinden önce iflas etmiş olan bankaların tasfiyesinde tekemmül ettirilen işlemler ve yapılan sıra cetvelleri saklı kalmak kaydı ile Kanunun 106 ncı maddesinin beşinci fıkrası gereğince iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek. c) İflasına karar verilen bankaların ve/veya iştiraklerinin iflas idarelerinde görev yapacak kişileri Kurula önermek, Kurul kararına istinaden gerekli işlemleri yapmak. ç) İflasına karar verilen bankaların oluşturulacak iflas idarelerine, müflis bankanın menkul malları ile evrakının korunması, tasnifi ve inceleme çalışmaları ile kayıt düzeninin kurulması ve tasfiyenin süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak. d) İflas masalarının aktifindeki paralarla tahsil ettiği paraların muhafaza ve nemalandırılması ile ilgili esasları tespit etmek. e) Kanunun 110 uncu maddesi gereğince şahsen iflasları istenilen banka yöneticileri ve denetçileri ile banka hakim ortaklarından haklarında mahkemece şahsen iflasına karar verilenlerle ilgili tasfiye işlemlerini yapmak. f) Fon tarafından yönetimi devralınan şirketlerin iflasına, tasfiyesine veya feshine karar verilmesi hâlinde faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve yürütmek. g) Bankaların iflas eden iştiraklerinin 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak olan alacaklılar toplantılarına Fon alacağını temsilen katılacak olan temsilciyi ve yetkilerini belirlemek, Kurulun onayına sunmak ve Kurul kararına istinaden gereken işlemleri yapmak. ğ) Tasfiye hâlindeki ve müflis iştirakler ile Kanun ve 6102 sayılı Kanun gereğince tasfiyesine veya feshine karar verilen veya iflası için mahkemeye müracaat edilen iştiraklerle ilgili her türlü bilgi, belge, iş ve işlemi takip etmek. h) İflasına karar verilen bankaların tasfiyelerinin tamamlanmış ancak iflas veya tasfiye masa alacaklarının tahsil edilememiş olması hâlinde Kanunun 133 üncü maddesine göre açılması gereken davaları açmak, takip etmek. ı) Yönetimi Fon tarafından devralınan ve Kanun veya 6102 sayılı Kanun gereğince iflasına, tasfiyesine veya feshine karar verilen şirketlerin tasfiye işlemlerini yürütmek ve bu konularda Kurulca alınması gereken kararlara ilişkin önergeleri hazırlamak. i) Görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve sair mevzuat taslaklarını görüşü alınmak üzere Hukuk İşleri Daire Başkanlığına göndermek ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte Kurulun onayına sunmak. j) Görev alanındaki işlemlerle ilgili olarak arabuluculuk faaliyetlerini gerçekleştirmek. k) Görev alanına giren konularda, Kanunun geçici 11 inci maddesinin uygulanmasını temin etmek. l) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. m) Daireye ait çalışma düzeninin, görev bölümünün, dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek. n) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı
Madde 25– (1) Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Bilgi sistem ve teknolojilerine ilişkin değişimleri takip etmek, bu konularda Kurumu bilgilendirmek, Fonun bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili stratejilerini oluşturmak, kısa, orta ve uzun vadeli planlar geliştirmek, bu planlar çerçevesinde proje çalışmalarını yürütmek, sonuçlandırmak ve izlemek. b) Fonun iş süreçleri ile yeni teknolojiler ve buna bağlı iş yapış biçimleri arasındaki uyumu, Fonun dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarını ve Fon tarafından derlenen verilerin işlenmesi ve analizi konusunu, bütünsel ve kurumsal bir bakış açısıyla ve bu hususlarda tespit edilen ihtiyaçlara göre planlayarak, projeler geliştirmek, bunların uygulanmasını sağlamak, bu kapsamda Fonun diğer birimlerini koordine etmek, yönlendirmek ve destek olmak. c) Fon yönetiminin ve Fon birimlerinin görev alanına giren konulara ilişkin bilgi sistem ve iletişim ihtiyaçlarını tespit etmek, bu çerçevede, Fonun bilgi sistemleri platformu ve gereksinimleri için uygun donanım, yazılım ve diğer unsurlarının seçimini yapmak, mevcut veya kurulacak sistemler sayesinde Fonun daha etkili ve verimli çalışması konusunda araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya koymak, faaliyetin sürekliliğini sağlamak. ç) Yönetilen sistemlerin erişilebilirliğini, sürekliliğini ve işler halde tutulmasını sağlamak, sistemlerin yedeklemesini, kapasite yönetimini, performans takibini, optimizasyonunu, yama yönetimini, kimlik yönetimini, erişim ve yetkilendirmesini sağlamak, kullanıcı desteği ve eğitimini vermek. d) Kurum bünyesinde yürütülen bilgi teknolojileri projelerinin program yönetimi ilkeleri çerçevesinde yönetimi ve koordinasyonunu sağlamak, Kurumun bilgi teknolojileri alanında kalite politikalarını belirlemek, sistemlerin yönetiminin, yazılım geliştirme süreçlerinin ve tedarik edilen yazılım ve donanımların kalite politikaları ile uyumlu olmasını sağlamak, Kurum bünyesinde yürütülen bilgi teknolojileri projelerine en uygun yazılım geliştirme metodolojilerini belirlemek, uygulanmasını sağlamak. e) Kurumun bilgi güvenliğine ait süreçleri belirlemek ve izlemek, bilgi güvenliği ve siber güvenlik politikaları ve kontrollerini tesis etmek ve bunlara uyumu izlemek, bilgi sistemleri ve içerdiği verinin güvenliğini garanti etmek amacı ile periyodik güvenlik denetim ve testlerini uygulamak. f) Görev alanına giren hususlarda, Kurum faaliyetinin, yasal düzenlemelere uygun olarak yapılması için gerekli önlemleri almak, bu çerçevede ihtiyaç duyulan iş ve işlemleri gerçekleştirmek. g) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalara ait bilgileri Fonun gereksinimleri doğrultusunda Fonun ilgili dairelerinin ve ilgili kurumların hizmetine sunmak, güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak. ğ) Yasal gereklilikler veya Fon ihtiyaçları doğrultusunda BDDK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek veya Fon tarafından kullanılacak veya aktarılacak her türlü bilginin, ilgili birimlerle iş birliği içinde tasarım ve diğer hazırlıklarını yapmak, bilginin etkili ve verimli kullanımına yönelik veri tabanlarını kurmak, veri tabanlarında yer alan bilgilerin, gizlilik hükümleri de dikkate alınarak, paylaşılmasını sağlamak üzere gerekli teknik alt yapıyı oluşturmak, veri tabanını yönetmek, tasarımında eşgüdümü sağlamak. h) Kredi kuruluşları nezdinde sigortalı mevduat ve katılım fonunun hesaplanması, takibi, doğrulanması ve ödenmesine esas teşkil eden her türlü bilgiyi karşılayacak gerekli sistemi ve teknik alt yapıyı, ilgili birimlerle birlikte oluşturmak ve sistemi kurmak, bu kapsamda edinilen verilerin doğruluğu ve bütünlüğü ile söz konusu verilerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde paylaşımını sağlamak. ı) Kurum içi ve Kurum dışı bilgi ve belge paylaşımı ile kurumlar arası entegrasyon işlemlerine ilişkin olarak, ilgili birimlerle birlikte çalışma yürütmek ve gerekli sistemleri kurmak, entegrasyon işlemlerini gerçekleştirmek, söz konusu sistemlerin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak. i) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve ilgili daire başkanlığına göndermek. j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Madde 26– (1) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde; a) İnsan Kaynakları Müdürlüğü, b) Eğitim Müdürlüğü, c) İdari İşler Müdürlüğü, ç) Mali İşler Müdürlüğü, kurulur. Müdürlükler Daire Başkanının denetim, gözetim ve koordinasyonunda faaliyetlerini yürütür. (2) İnsan Kaynakları Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Fonun iş ve insan gücü planlaması ile personel politikası çalışmalarını yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak. b) Personelin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek ve personelin ücret ve diğer mali haklarına ilişkin düzenlemeleri hazırlamak. c) Performans değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak. ç) Personelin seçilme usul ve esasları, disiplin amirlerinin tespiti ile personele ilişkin diğer mevzuat çalışmalarını yürütmek ve uygulanmasını sağlamak. d) Fon Kurulu kararları çerçevesinde, Fonun Kanundan ve bu Yönetmelikten doğan görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılan giderler ve personelle ilgili aylık, yolluk ve benzeri diğer ödemeleri tahakkuk ettirmek ve ödemek, Fon personelinin yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmeleriyle ilgili işlemleri yerine getirmek. e) Çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı izlemek. f) Personelin Kuruma bağlılığını artırıcı faaliyetler hakkında ilgili birimlere önerilerde bulunmak. g) Fon hizmet birimlerinin çalışma düzeni ve görev bölümüne ilişkin kurumsal standartları belirlemek. ğ) Daireye ait çalışma düzeninin ve görev bölümünün, kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek. h) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve ilgili daire başkanlığına göndermek. ı) Başkan ve bağlı olduğu daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (3) Eğitim Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Mesleki ve etik ilkelere bağlı ve mesleği yürütebilecek nitelikte personelin seçimini sağlayan sınav sistemini geliştirmek ve yapılacak sınavların sekreterya hizmetlerini yürütmek. b) Personelin Kurumun amaçları doğrultusunda davranması ve çalışmasını sağlayacak ve Kurumun hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programlarını hazırlamak. c) Personelin yurt içi ve yurt dışı eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamasını sağlamak. ç) Fonun kütüphane hizmetlerini yürütmek. d) Kuruma alınan meslek personelinin tez ve yeterlilik süreçlerini yürütmek. e) Personelin eğitim giderlerini tahakkuk ettirmek ve ödemek. f) Çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı izlemek. g) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve ilgili daire başkanlığına göndermek. ğ) Başkan ve bağlı olduğu daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (4) İdari İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Fon Kurulu kararları çerçevesinde, Fonun Kanundan ve bu Yönetmelikten doğan görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılan giderleri tahakkuk ettirmek ve ödemek. b) Bütçede ödeneği tahsis edilmiş olan yemek, giyim, temizlik, kırtasiye, tefrişat, akaryakıt, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma, sigorta, güvenlik, kiralama, aidat, abonelik, personel servisi ve diğer sosyal hizmetler ile benzeri nitelikteki tüm mal ve hizmet alım işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek. c) Alımı süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarını, ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon içerisinde mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirmek için gerekli işlemleri yapmak veya yaptırmak. ç) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere savunma hizmetlerini yürütmek. d) Fon hizmet birimlerinin çalışma ortamına ilişkin düzenlemeleri yapmak, dosyalama, kayıt ve arşivleme yöntemlerine ilişkin standartları belirlemek, genel evrak ve arşiv hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. e) Daireye ait dosyalama, kayıt ve arşivleme sistemlerinin kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamak ve yürütmek. f) Çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı izlemek. g) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve ilgili daire başkanlığına göndermek. ğ) Başkan ve bağlı olduğu daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (5) Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Fonun gider tahminlerini yapmak, ilgili mevzuat çerçevesinde yıllık gider bütçesini hazırlamak ve uygulamak, bütçe kesin hesabını hazırlamak, kesin hesabın bir örneğini ilgili daire başkanlığına göndermek. b) Fon Kurulu kararları çerçevesinde, Fonun Kanundan ve bu Yönetmelikten doğan görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili birimlerce iş birliği ve koordinasyon içerisinde tüm bütçe giderlerinin mevzuata uygun gerçekleştirilmesini sağlamak ve kontrol etmek. c) Çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı izlemek. ç) Görev alanına giren hususlarda Fon açısından hukuki, mali ve operasyonel risk oluşturabilecek konuları raporlamak ve ilgili daire başkanlığına göndermek. d) Başkan ve bağlı olduğu daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yetki devri
Yöneticilerin sorumlulukları
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar
Yürürlük
Yürütme