Taşınır Mal Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
Kabul Tarihi :
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam
Dayanak
TMnıÖlMr
Madde 4– (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) (1) Bu KönetÖeliğin uygulMnÖMsındM; M) AÖNMr: KMÖu idMrelerine Mit tMşınırlMrın kullMnıÖM verilinceye kMdMr veyM kullMnıÖdMn iMde edildiğinde ÖuhMfMzM edildiği yeri, N) BMkMnlık: MMliye BMkMnlığını, c) DMyMnıklı tMşınırlMr: TMşınır Kod Listesinin (B) NölüÖünde gösterilen tesis, ÖMkine ve cihMzlMr ile tMşıtlMr ve deÖirNMşlMrı, ————- (1) 8/10/2012 tMrihli ve 2012/3832 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 1 inci ÖMddesiyle, Nu fıkrMdM yer MlMn ‘sMvunÖM ve güvenlik MÖMçlı’ iNMresi yürürlükten kMldırılÖıştır. 5164 ç) DeÖirNMşlMr: Belirli Nir hizÖete tMhsis MÖMcıylM edinilen, Nelli Nir süreye tMNi olÖMksızın uzun süre kullMnılMNilen ve kullMnılÖMklM yok olÖMyMn, çeşitleri ile kod nuÖMrMlMrı TMşınır Kod Listesinin (B) NölüÖü 255 hesMp detMyındM yer MlMn tMşınırlMrı, d) Gerçeğe uygun değer: PiyMsM koşullMrındM ÖuvMzMMsız Nir işleÖde Nilgili ve istekli tMrMflMr MrMsındM Nir vMrlığın el değiştirÖesi veyM Nir Norcun ödenÖesi için Nelirlenen tutMrı, e) HMrcMÖM NiriÖi: KMÖu idMresi Nütçesinde ödenek tMhsis edilen ve hMrcMÖM yetkisi NulunMn Öerkez NiriÖi ile ödenek gönderÖe Nelgesiyle hMrcMÖM yetkisi verilen Öerkez dışı NiriÖi, f) HarcMÖM yetkilisi: HMrcMÖM NiriÖinin en üst yöneticisini, g) HurdM: EkonoÖik öÖrünü tMÖMÖlMÖış olMn veyM tMÖMÖlMÖMdığı hMlde teknik ve fiziki nedenlerle Mlınış MÖMçlMrı doğrultusundM kullMnılÖMsı iÖkânı kMlÖMyMn yM dM tMÖiri ÖüÖkün veyM ekonoÖik olÖMyMn Mrızalar nedeniyle kullMnılÖMsındM yMrMr görülÖeyerek hizÖet dışı NırMkılMn tMşınırlMr ile üretiÖ sırMsındM elde edilen kırpıntı, döküntü ve Mrtık pMrçMlMrı, ğ) KMnun: 5018 sMyılı KMÖu MMlî KönetiÖi ve Kontrol KMnununu, h) MMkine ve cihMzlMr: Teşitleri ile kod nuÖMrMlMrı TMşınır Kod Listesinin (B) NölüÖü 253 hesMp detMyındM yer MlMn, üretiÖ ve hizÖet MÖMcıylM kullMnılMn her türlü ÖMkine, cihMz ve Mletleri, ı) MMli hizÖetler NiriÖi: KMnunun 60 ıncı ÖMddesinde sMyılMn görevleri yMpMn NiriÖi, i) Sanal ambar: Tesis kMpsMÖındMki tMşınırlMrın yMlnızcM elektronik ortMÖdM tMkip edileNilÖesi MÖMcıylM oluşturulMn MÖNMrı, j) TMşınır: Teşitleri ile kod nuÖMrMlMrı TMşınır Kod Listesinin (A) ve (B) NölüÖlerinde gösterilen tMşınırlMrı, k) TMşınır I inci düzey detMy kodu: TMşınır Kod Listesinde gösterilen tMşınır hesMp kodundMn sonrM gelen iki haneli detay kodunu, l) TMşınır II nci düzey detMy kodu: TMşınır Kod Listesinde gösterilen tMşınır I inci düzey detMy kodundMn sonrM gelen iki haneli detay kodunu, Ö) TMşınır hesMp kodu: 3/12/2014 tMrihli ve 2014/7052 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı ile yürürlüğe konulMn Genel KönetiÖ MuhMseNe KönetÖeliği çerçeve hesMp plMnındM yer MlMn ve tMşınırın kMydedildiği ilgili hesMp kodunu, n) TMşınır kMyıt yetkilisi: TMşınırlMrı tesliÖ MlMn, soruÖluluğundMki MÖNMrlMrdM ÖuhMfMzM eden, kullMnıcılMrınM ve kullMnıÖ yerlerine tesliÖ eden, Nu KönetÖelikte Nelirtilen esMs ve usullere göre kMyıtlMrı tutMn, NunlMrM ilişkin Nelge ve cetvelleri düzenleyen ve Nu hususlMrdM hesMp verÖe soruÖluluğu çerçevesinde tMşınır kontrol yetkilisi ve hMrcMÖM yetkilisine kMrşı soruÖlu olMn görevlileri, o) TMşınır kodu: TMşınırın kMyıtlMrdM detMylı izlendiği, tMşınır hesMp kodu ile tMşınır I ve II nci düzey detMy kodu ve sonrMki düzey detMy kodlMrının NirleşiÖinden oluşMn kodu, ö) TMşınır konsolide görevlisi: KMÖu idMresinin tMşınır kMyıt yetkilisinden Mldığı hMrcMÖM NiriÖi tMşınır hesMplMrını konsolide ederek tMşınır hesMp cetvellerini hMzırlMÖMk ve NiriÖinin Nir üst teşkilMttMki tMşınır konsolide görevlisine verÖekle soruÖlu olMn görevlileri, 5165 p) TMşınır kontrol yetkilisi: TMşınır kMyıt yetkilisinin yMpÖış olduğu kMyıt ve işleÖler ile düzenlediği Nelge ve cetvellerin ÖevzuMtM ve ÖMli tMNlolMrM uygunluğunu kontrol eden, HMrcMÖM BiriÖi TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı Cetvelini iÖzMlMyMn ve Nu konulMrdM hMrcMÖM yetkilisine kMrşı soruÖlu olMn görevlileri, r) TMşıtlMr: Kolcu ve yük tMşıÖMcılığındM kullMnılMnlMr ile özel MÖMçlı kullMnıÖlMr için Öuhtelif cihMzlMrlM donMtılÖış NulunMn ve çeşitleri ile kod nuÖMrMlMrı TMşınır Kod Listesinin (B) NölüÖü 254 hesMp detMyındM gösterilen tMşıtlMrı, s) Tesis: Bir ÖMkine veyM cihMzın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü ve Nenzerini ileten, dMğıtMn veyM Nir ÖMkine veyM cihMzın gördüğü işi uzMğM tMşıyMn yM dM uzMktMki verileri toplMyMn, kMydeden ÖMkine veyM cihMzlMr MrMsındMki düzeni sMğlMyMn, NirNiriyle entegre ÖMkine ve cihMzlMrdMn oluşMn, gerektiğinde NMşkM yere tMşınMNilen ve kullMnılMÖMz hMle gelene kMdMr sMnMl MÖNMr kMyıtlMrındM tMkip edilen, çeşitleri ile kod nuÖMrMlMrı TMşınır Kod Listesinin (B) NölüÖü 253 hesMp detMyındM yer MlMn sistemleri, ş) TüketiÖ ÖMlzeÖeleri: Belirli Nir hizÖetin üretilÖesinde kullMnılMn, kullMnıÖı sonucundM tükenen veyM Nir süre kullMnıldıktMn sonrM ilk özelliklerini kısÖen veyM tMÖMÖen kMyNederek Nir dMhM kullMnılMÖMyMcMk duruÖM gelen, çeşitleri ile kod nuÖMrMlMrı TMşınır Kod Listesinin (A) NölüÖü 150 hesMp detMyındM yer MlMn ÖMlzeÖeleri, t) Üst yönetici: BMkMnlıklMrdM ÖüsteşMrı, Millî SMvunÖM BMkMnlığındM NMkMnı, diğer kMÖu idMrelerinde en üst yöneticiyi, il özel idMrelerinde vMliyi, Nelediyelerde Nelediye NMşkMnını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM SoruÖluluk ve Görevliler Sorumluluk
Madde 5– (1) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) HMrcMÖM yetkilileri tMşınırlMrın etkili, ekonoÖik, veriÖli ve hukuka uygun olMrMk edinilÖesinden, kullMnılÖMsındMn, kontrolünden, kMyıtlMrının Nu KönetÖelikte Nelirtilen esMs ve usullere göre sMydMÖ ve erişileNilir şekilde tutulÖMsını sMğlMÖMktMn soruÖludur. HMrcMÖM yetkilileri tMşınır kMyıtlMrının Nu KönetÖelik hüküÖlerine uygun olMrMk tutulÖMsı ve tMşınır ÖMl yönetiÖ hesMNının hMzırlMnÖMsı soruÖluluğunu tMşınır kMyıt yetkilileri ve tMşınır kontrol yetkilileri MrMcılığıylM yerine getirir. (2) HMrcMÖM yetkilileri, tMşınırlMrM ilişkin işleÖ ve kMyıtlMrın usule uygun olMrMk yMpılıp yMpılÖMdığını kontrol etÖeye veyM ettirÖeye; kMsıt, kusur veyM ihÖMl sonucu kırılMn, NozulMn veyM kMyNolMn tMşınırlMrın ilgililerden tMzÖini için gerekli işleÖleri yMpÖMyM veyM yMptırÖMyM yetkilidir. (3) KMÖu idMrelerine Mit tMşınırlMrın ÖuhMfMzMsı ile görevli olMn veyM kendilerine kullMnılÖMk üzere tMşınır tesliÖ edilen kMÖu görevlileri Nu tMşınırlMrı en iyi şekilde ÖuhMfMzM etÖek, gerekli NMkıÖ ve onMrıÖlMrını yMpÖMk veyM yMptırÖMk, veriliş MÖMcınM uygun Nir şekilde kullMnÖMk ve görevin sonM erÖesi veyM görevden MyrılÖM hMlinde iMde etÖek zorundMdırlMr. (4) KMÖu görevlilerinin kullMnıÖınM verilen dMyMnıklı tMşınırlMr, kullMnıcılMrı tMrMfındMn NMşkMsınM devredileÖez. KullMnıcılMrının görevden MyrılÖMsı hMlinde söz konusu tMşınırlMrın MÖNMrM iMde edilÖesi zorunludur. Bu şekilde tesliÖ yMpılÖMdMn personelin kuruÖlM ilişiği kesilÖez. (1) ————- (1) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 2 nci ÖMddesiyle, Nu fıkrMdM yer MlMn ‘ZiÖÖetle tesliÖ edilen’ iNMresi ‘KMÖu görevlilerinin kullMnıÖınM verilen’şeklinde değiştirilÖiştir. 5166 (5) TMşınırlMrın ÖuhMfMzMsındMn ve yönetilÖesinden soruÖlu olMnlMrın, gerekli tedNirlerin MlınÖMÖMsı veyM özenin gösterilÖeÖesi nedeniyle tMşınırın kullMnılÖMz hMle gelÖesi veyM yok olÖMsı sonucundM seNep olduklMrı kMÖu zMrMrlMrı hMkkındM, 27/9/2006 tMrihli ve 2006/11058 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı ile yürürlüğe konulMn KMÖu ZMrMrlMrının TMhsiline İlişkin Usul ve EsMslMr HMkkındM KönetÖelik hüküÖleri uygulMnır. (6) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) KullMnılÖMk üzere kendilerine tMşınır tesliÖ edilen kMÖu görevlilerinin kMsıt, kusur, ihÖMl veyM tedNirsizlik yM dM dikkMtsizlikleri nedeniyle oluşMn kMÖu zMrMrı, değer tespit koÖisyonu tMrMfındMn tespit edilecek gerçeğe uygun değer üzerinden, ilgili ÖevzuMt hüküÖleri uygulMnÖMk suretiyle tMhsil edilir. OrtMk kullMnıÖ MlMnınM tMhsis edilen dMyMnıklı tMşınırlMrdM ÖeydMnM gelen kMÖu zMrMrı ise zMrMrın oluşÖMsındM kMsıt, kusur veya ihmali olanlardan tahsil edilir. (7) TMşınırlMrın özelliğinden veyM olMğMn kullMnıÖındMn kMynMklMnMn yıprMnÖM ile usulüne uygun olMrMk Nelirlenen firelerden dolMyı soruÖluluk MrMnÖMz.
TMşınır kMyıt yetkilileri ve tMşınır kontrol yetkilileri
Madde 6– (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) (1) TMşınır kMyıt yetkilileri, hMrcMÖM yetkililerince, ÖeÖuriyet veyM çMlışÖM unvMnınM NMğlı kMlÖMksızın, tMşınır kMyıt ve işleÖlerini Nu KönetÖelikte Nelirtilen usule uygun şekilde yMpMNilecek Nilgi ve niteliklere sMhip personel MrMsındMn görevlendirilir. Dış teÖsilciliklerde tMşınır kMyıt yetkilileri Öisyon şefleri tMrMfındMn görevlendirilir. TMşınır işleÖleri yoğun olMn hMrcMÖM NiriÖlerinde Nirden fMzlM tMşınır kMyıt yetkilisi görevlendirileNilir. KMÖu idMrelerince ihtiyMç duyulÖMsı hMlinde Nirden fMzlM hMrcMÖM NiriÖinin tMşınır kMyıtlMrı hMrcMÖM NiriÖleri itiNMrıylM Myrı Myrı tutulÖMk kMydıylM, Nir tMşınır kMyıt yetkilisi tMrMfındMn yürütüleNilir. (2) TMşınır kontrol yetkilileri, hMrcMÖM yetkililerince, tMşınır kMyıt yetkilisinin yMpÖış olduğu kMyıt ve işleÖleri kontrol etmek üzere yMrdıÖcılMrındMn veyM NunlMrın Nir Mlt kMdeÖesindeki yöneticileri MrMsındMn görevlendirilir. Personel yetersizliği nedeniyle tMşınır kontrol yetkilisi görevlendirileÖeyen hMrcMÖM NiriÖlerinde ise Nu görev hMrcMÖM yetkilisi tMrMfındMn yerine getirilir. (3) TMşınır kontrol yetkilisi ile tMşınır kMyıt yetkilisi görevi Mynı kişide NirleşeÖez. (4) TMşınır kMyıt yetkililerinin görev ve soruÖluluklMrı MşMğıdM NelirtilÖiştir. M) HMrcMÖM NiriÖince edinilen tMşınırlMrdMn ÖuMyene ve kMNulü yMpılMnlMrı cins ve niteliklerine göre sMyMrMk, tMrtMrMk, ölçerek tesliÖ MlÖMk, doğrudMn tüketilÖeyen ve kullMnıÖM verilÖeyen tMşınırlMrı soruÖluluğundMki ambarlarda muhafaza etmek. N) MuMyene ve kMNul işleÖi heÖen yMpılMÖMyMn tMşınırlMrı kontrol ederek tesliÖ MlÖMk, özellikleri nedeniyle kesin kMNulleri Nelli Nir döneÖ kullMnıldıktMn sonrM yMpılMNilen sMrf ÖMlzeÖeleri hMriç olÖMk üzere, NunlMrın kesin kMNulü yMpılÖMdMn kullMnıÖM verilÖesini önleÖek. c) TMşınırlMrın giriş ve çıkışınM ilişkin kMyıtlMrı tutÖMk, NunlMrM ilişkin Nelge ve cetvelleri düzenleÖek ve tMşınır ÖMl yönetiÖ hesMp cetvellerini istenilÖesi hMlinde konsolide görevlisine gönderÖek. ç) TüketiÖe veyM kullMnıÖM verilÖesi uygun görülen tMşınırlMrı ilgililere tesliÖ etÖek. d) TMşınırlMrın yMngınM, ıslMnÖMyM, NozulÖMyM, çMlınÖMyM ve Nenzeri tehlikelere kMrşı korunÖMsı için gerekli tedNirleri MlÖMk ve MlınÖMsını sMğlMÖMk. ————- (1) Bu ÖMdde NMşlığı ‘TMşınır kMyıt ve kontrol yetkilileri’ iken 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 3 üncü ÖMddesiyle Öetne işlendiği şekilde değiştirilÖiştir. 5166-1 e) AÖNMrdM çMlınÖM veyM olMğMnüstü nedenlerden dolMyı ÖeydMnM gelen MzMlÖMlMrı hMrcMÖM yetkilisine bildirmek. f) AÖNMr sMyıÖını ve stok kontrolünü yMpÖMk, hMrcMÖM yetkilisince Nelirlenen MsgMri stok seviyesinin MltınM düşen tMşınırlMrı hMrcMÖM yetkilisine NildirÖek. g) KullMnıÖdM NulunMn dMyMnıklı tMşınırlMrı NulunduklMrı yerde kontrol etÖek, sMyıÖlMrını yMpÖMk ve yMptırÖMk. ğ) HMrcMÖM NiriÖinin ÖMlzeÖe ihtiyMç plMnlMÖMsının yMpılÖMsınM yMrdıÖcı olÖMk. h) KMyıtlMrını tuttuğu tMşınırlMrın yönetiÖ hesMNını hMzırlMÖMk ve hMrcMÖM yetkilisine sunulÖMk üzere tMşınır kontrol yetkilisine teslim etmek. ı) AÖNMrlMrındM kMsıt, kusur, ihÖMl veyM tedNirsizlikleri nedeniyle ÖeydMnM gelen kMyıp ve noksMnlıklMrdMn sorumlu olmak. i) AÖNMrlMrını devir ve tesliÖ etÖeden, görevlerinden MyrılÖMÖMk. (5) TMşınır kontrol yetkililerinin görev ve soruÖluluklMrı MşMğıdM NelirtilÖiştir. M) TMşınır kMyıt ve işleÖleri ile ilgili olMrMk düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etÖek. N) HMrcMÖM BiriÖi TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı Cetvelini iÖzMlMyMrMk hMrcMÖM yetkilisine sunÖMk. (6) TMşınır kMyıt yetkilileri ile tMşınır kontrol yetkilileri, düzenledikleri ve iÖzMlMdıklMrı Nelge ve cetvellerin doğruluğundMn hMrcMÖM yetkilisine kMrşı Nirlikte soruÖludur.
TMşınır konsolide görevlileri
Madde 7– (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) (1) KMÖu idMresinin tMşınır hesMplMrını kuruÖsMl sınıflMndırÖMnın II nci, ÖMhMlli idMrelerde ise kurumsal sınıflMndırÖMnın III üncü düzeyi itiNMrıylM NirleştirÖek ve üst yönetici MdınM İdMre TMşınır MMl KönetiÖi Ayrıntılı HesMp Cetveli ile İdMre TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı İcÖMl Cetvelini hMzırlMÖMk üzere Öerkezde ÖMli hizÖetler NiriÖi yöneticisine NMğlı konsolide görevlisi Nelirlenir. (2) KuruÖsMl sınıflMndırÖMnın III üncü ve IV üncü düzeyinde tMnıÖlMnMn Öerkez hMrcMÖM NiriÖlerinin tMşınır hesMplMrının, vMrsM tMşrM NiriÖleri tMşınır hesMplMrıylM NirleştirilÖesi için; ÖMli hizÖetler NiriÖinin talebi veya harcama yetkilisinin gerekli görÖesi üzerine Öerkez hMrcMÖM NiriÖlerinde konsolide görevlisi görevlendirilir. (3) MMli hizÖetler NiriÖince gerek görülÖesi hMlinde ilçe, il veyM Nölge teşkilMtlMrındM dM konsolide görevlisi ilçe, il veyM Nölge teşkilMtının en üst yöneticileri tMrMfındMn görevlendirilir. (4) TMşınır kMyıt ve işleÖlerini Nu MÖMçlM oluşturulMn NilişiÖ sisteÖlerinde yürüten kMÖu idMrelerinde; düzenlenecek İdMre TMşınır MMl KönetiÖi Ayrıntılı HesMp Cetveli ile İdMre TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı İcÖMl Cetvelinin hMzırlMnÖMsınM esMs teşkil eden cetvel ve rMporlMr ile kuruÖsMl sınıflMndırÖMnın III üncü ve IV üncü düzeyinde sınıflMndırılMn Öerkez hMrcMÖM NiriÖlerince ihtiyMç duyulMn TMşınır HesMp Cetveli, gerektiğinde konsolide görevlilerince sisteÖden Mlınır, Öerkez hMrcMÖM NiriÖlerinden veyM tMşrMdMki konsolide görevlilerinden MyrıcM Nelge ortMÖındM TMşınır HesMp Cetveli istenÖez.
MuhMseNe yetkililerinin tMşınır hesMNınM ilişkin görev ve soruÖluluklMrı
ÜTÜNCÜ BÖLÜM Defter ve Belgeler Defterler
Belge ve cetveller
Madde 10– (1) TMşınır işleÖlerinde, işleÖ türüne göre MşMğıdM Nelirtilen Nelge ve cetveller kullMnılır. M) TMşınır İşleÖ Fişi (Örnek: 5; 5/A): İlgili ÖevzuMtı çerçevesinde kMNul edilerek tesliÖ MlınMn tMşınırlMrın girişleri ile tMşınırlMrın çıkış ve MÖNMrlMr MrMsındM devir işleÖlerinde, dMyMnıklı tMşınırlMrın niteliklerini değiştiren esMslı onMrıÖ ve ilMveler sonucu değer MrtışlMrındM, kMyıtlMrM esMs olÖMk üzere 5 örnek nuÖMrMlı TMşınır İşleÖ Fişi düzenlenir. Müze ve kütüphMnelerdeki eserler için ise 5/A örnek nuÖMrMlı TMşınır İşleÖ Fişi kullMnılır. TMşınır İşleÖ Fişleri en Mz üç nüshM olMrMk düzenlenir ve her ÖMlî yıl NMşındM “1”den NMşlMÖMk üzere Nir sırM nuÖMrMsı verilir. Fiş, dMyMnMğını oluşturMn Nelgenin tMrihinden önceki Nir tMrihi tMşıyMÖMz. TMşınır İşleÖ Fişinin elektronik ortMÖdM düzenleneÖediği hMllerde, seri ve sırM nuÖMrMlı olMrMk NMstırılÖış fişler kullMnılır. Düzenlenen TMşınır İşleÖ Fişlerinin nüshMlMrı hMkkındM KönetÖeliğin ilgili ÖMddelerine göre işleÖ yMpılır. İhtiyMç duyulduğundM kullMnılÖMk üzere sMtın MlınMrMk depolMnMn yM dM Mrşivlenenler ile süreli yMyınlMrdMn ciltletilÖiş olMnlMr hMriç olÖMk üzere MşMğıdM sMyılMn hMllerde TMşınır İşleÖ Fişi düzenlenÖez. 1) SMtın Mlındığı MndMn itiNMren tüketiÖi yMpılMn su, doğMlgMz, kuÖ, çMkıl, NMhçe toprMğı, NMhçe güNresi ve benzeri maddeler, —————— (1) 14/3/2016 tarihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 19 uncu ÖMddesiyle, Nu ÖMddenin ikinci fıkrMsındM yer MlMn ‘HMrcMÖM BiriÖi TMşınır KönetiÖ HesMNı Cetvelinde’ iNMresi ‘HMrcMÖM BiriÖi TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı Cetvelinde’, Mynı ÖMddenin üçüncü fıkrMsındM yer MlMn ‘HMrcMÖM BiriÖi TMşınır KönetiÖ HesMNı Cetvellerini’ iNMresi ‘HMrcMÖM BiriÖi TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı Cetvellerini’ şeklinde değiştirilÖiştir. 5168 2) Tesis, ÖMkine, cihMz, tMşıt ve iş ÖMkineleri ile deÖirNMşlMrın servislerince yMpılMn NMkıÖ ve onMrıÖlMrındM kullMnılMn yedek pMrçMlMr ile doğrudMn tMşıtlMrın depolMrınM konulMn MkMryMkıt, likit gMz (LPG) ve yMğlMr, (1) 3) KısM sürede tüketilen ÖutfMk tipi tüpler ve yMngın söndürÖe tüplerine yMpılMn gMz doluÖlMrı ile yMzıcı kMrtuşlMrının doluÖlMrı, 4) Dergi ve gMzete giNi süreli yMyınlMr ile MrşivlenÖe niteliği olÖMyMn kütüphMne ÖMteryMlleri. 5) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 K.) Bütçenin teÖsil ve tMnıtÖM giderleri tertiNinden ÖMkMÖ için MlınMn yiyecek ve içecekler. b) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) TMşınır TesliÖ Belgesi (Örnek: 6; 6/A): TMşınır Kod Listesinin (B) NölüÖünde gösterilen kMrM tMşıtlMrı ve iş ÖMkinelerinin NunlMrı sürekli olMrMk kullMnMcMk personele verilÖesinde 6 örnek nuÖMrMlı TMşınır TesliÖ Belgesi düzenlenir. Bu Nelge, vMrdiyM usulü çMlışılMn yerlerde kullMnılMn kMrM tMşıtlMrı ve iş ÖMkineleri için işyerinde koordinMsyonu sMğlMyMn soruÖlu yönetici MdınM düzenlenir. SoruÖlu yönetici, kendisine tesliÖ edilen tMşıt veyM iş ÖMkinesi ile kullMnıcısını MyrıcM tutulMcMk kMyıtlMrdM izler. DeÖirNMş, ÖMkine ve cihMzlMrın kMÖu görevlilerinin kullMnıÖınM verilÖesinde ise 6/A örnek nuÖMrMlı TMşınır TesliÖ Belgesi düzenlenir. c) TMşınır İstek Belgesi (Örnek: 7): Bu Belge, MÖNMrdMn tMşınır tMlep edildiğinde kullMnılır ve tMlepte NulunMn birim yetkilisinin onMyını tMşır. ç) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) DMyMnıklı TMşınırlMr Listesi (Örnek: 8): Bu Liste, TMşınır Kod Listesinin (B) NölüÖünde gösterilen tMşınırlMrdMn odM, Nüro, NölüÖ, geçit, Mtölye, gMrMj ve servislere tMhsis edilenler için düzenlenir. BunlMr için TMşınır TesliÖ Belgesi düzenlenÖez. Liste, istek yMpMn NiriÖ yetkilisi ve/veyM vMrsM ortMk kullMnıÖ MlMnı soruÖlusu tMrMfındMn iÖzMlMnır. d) TMşınır Geçici Alındısı (Örnek: 9): Bu Alındı, ÖuMyene ve kMNul işleÖi derhMl yMpılMÖMyMn hMllerde, tMşınırlMrın geçici olMrMk tesliÖ MlınÖMsındM düzenlenir. Alındının Nirinci nüshMsı tMşınırı tesliÖ edene verilir. MuMyene ve kMNul işleÖinden sonra kabul edilen tMşınırlMr için TMşınır İşleÖ Fişi düzenlenir ve Nu Fişin tMrih ve nuÖMrMsı geçici Mlındının dosyMsındM sMklMnMn ikinci nüshMsı üzerine kMydedilir. MuMyene ve kMNul işleÖinden sonrM kMNul edilÖeyen tMşınırlMrdM ise ilgiliye verilen TMşınır Geçici Alındısı geri MlınMrMk dosyMsındMki ikinci nüshMsıylM Nirleştirilir. Alındının geri MlınMÖMÖMsı hMlinde ikinci nüshMsı üzerine duruÖu Nelirtir MçıklMÖM yMpılır. e) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) KMyıttMn DüşÖe Teklif ve OnMy TutMnMğı (Örnek: 10): Bu TutMnMk, tMşınırın kMyNolÖM, çMlınÖM ve fire giNi herhMngi Nir nedenle yok olÖMsı veyM sMyıÖdM noksMn çıkÖMsı; yıprMnÖM, kırılÖM veyM NozulÖM yM dM teknik ve fiziki nedenlerle kullMnılÖMz hMle gelÖesi nedeniyle hurdMyM MyrılÖMsı ile cMnlı tMşınırlMrın ölÖesi giNi nedenlerle kMyıtlMrdMn çıkMrılÖMsını sMğlMÖMk MÖMcıylM iki nüshM olMrMk düzenlenir. TutMnMk, hMrcMÖM yetkilisi tMrMfındMn görevlendirilecek en Mz üç kişiden oluşMn koÖisyoncM iÖzMlMnır ve hMrcMÖM yetkilisi tMrMfındMn onMylMnır. TutMnMğın Nir nüshMsı, çıkış kMydınM esMs olmak üzere düzenlenen TMşınır İşleÖ Fişine, ikinci nüshMsı ÖuhMseNe NiriÖine gönderilecek TMşınır İşleÖ Fişine eklenir. Bu Nent kMpsMÖındM kMyıtlMrdMn çıkMrılMn tMşınırlMrın ÖiktMrı, kMyıtlı değeri, toplMÖ tutMrı ve çıkMrılÖM nedenlerini gösteren rMpor, kurumsal sınıflMndırÖMnın III üncü ve IV üncü düzeyinde sınıflMndırılMn Öerkez hMrcMÖM NiriÖlerinde yetkilendirilen tMşınır kMyıt yetkilisi tMrMfındMn II nci düzey detMy kodu itiNMrıylM sisteÖden MlınMrMk, tMkip eden yılın ilk Myı içerisinde Öerkez hMrcMÖM NiriÖi yetkilisine, ÖMli hizÖetler NiriÖince idMre NMzındM MlınMcMk konsolide rMpor ise üst yöneticiye sunulur. f) AÖNMr Devir ve TesliÖ TutMnMğı (Örnek: 11): Bu TutMnMk, tMşınır kMyıt yetkilileri MrMsındMki MÖNMr devir ve tesliÖ MlÖM işleÖlerinde düzenlenir. TMşınırlMr tutMnMğM tMşınır kodlMrı itiNMrıylM kMydedilir. KMyıtlMrM göre MÖNMrdM NulunÖMsı gereken tMşınırlMr ile sMyıÖdM fiilen NulunMn ÖiktMrlMr, vMrsM fMzlM ve noksMnlMr TutMnMktM gösterilir. TutMnMk üç nüshM düzenlenir, Nir nüshMsı devredene, Nir nüshMsı devir MlMnM verilir ve üçüncü nüshMsı dosyMsındM sMklMnır. (2) —————— (1) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 5 inci ÖMddesiyle, Nu Mlt Nentte yer MlMn ‘MMkine’ iNMresi ‘Tesis, ÖMkine’ şeklinde değiştirilÖiştir. (2) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 5 inci ÖMddesiyle, Nu Nentte yer MlMn ‘tMşınır kMyıt ve kontrol yetkilileri’ iNMresi ‘tMşınır kMyıt yetkilileri’şeklinde değiştirilÖiştir. 5169 g) SMyıÖ TutMnMğı (Örnek: 12): Bu TutMnMk, tMşınırlMrın sMyıÖ işleÖlerinde tMşınır II nci düzey detMy kodu itiNMrıylM düzenlenir ve tMşınırlMr TutMnMğM tMşınır kodu düzeyinde kMydedilir. TutMnMğın sMyıÖ fMzlMsı veyM noksMnınM ilişkin sMyfMlMrının Nir nüshMsı, giriş-çıkış işleÖleri için düzenlenen TMşınır İşleÖ Fişi ekine, Nir nüshMsı dM TMşınır İşleÖ Fişinin ÖuhMseNe NiriÖine gönderilecek nüshMsınM NMğlMnır. SMyıÖ tutMnMklMrı, dosyMsındM Nir Nütün olMrMk sMklMnır. ğ) TMşınır SMyıÖ ve DöküÖ Cetveli (Örnek: 13): Bu Cetvel, tMşınır kMyıt yetkililerinin yıl sonu hesMplMrınM ilişkin işleÖlerinde tMşınır I inci düzey detMy kodundM gösterilen her Nir tMşınır gruNu için düzenlenir ve tMşınırlMr Nu Cetvele tMşınır II nci düzey detMy kodu düzeyinde kMydedilir. Cetvelin “Gelecek KılM Devir” sütunundM gösterilen ÖiktMrın, yıl sonlMrındM sMyıÖ tutMnMklMrının “SMyıÖdM BulunMn MiktMr” sütunundM gösterilen ÖiktMrM eşit olÖMsı gerekir. (1) h) HMrcMÖM BiriÖi TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı Cetveli (Örnek: 14): Bu Cetvel, hMrcMÖM NiriÖinin tMşınır ÖMl yönetiÖ hesMNının çıkMrılÖMsı MÖMcıylM tMşınır kMyıt yetkilisi tMrMfındMn hMrcMÖM NiriÖi itiNMrıylM tMşınır I inci düzey detMy kodundM gösterilen her Nir tMşınır gruNu için düzenlenir ve tMşınırlMr Nu Cetvele tMşınır II nci düzey detMy kodu düzeyinde kMydedilir. (2) ı) TMşınır HesMp Cetveli (Örnek: 15): Bu Cetvel, tMşınır konsolide görevlilerince ilçe, il, Nölge, dış teÖsilcilik ve Öerkez NiriÖlerinin tMşınır hesMNının çıkMrılÖMsı işleÖlerinde düzenlenir. HMrcMÖM BiriÖi TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı Cetveli esMs Mlınarak tMşınır I inci düzey detMy kodundM gösterilen her Nir tMşınır gruNu için düzenlenen Nu Cetvele tMşınırlMr tMşınır II nci düzey detMy kodu düzeyinde kMydedilir. (2) i) İdMre TMşınır MMl KönetiÖi Ayrıntılı HesMp Cetveli (Örnek: 16): Bu Cetvel, Öerkezdeki tMşınır konsolide görevlisince kamu idaresinin tMşınır ÖMl yönetiÖ hesMNının çıkMrılÖMsı MÖMcıylM tMşınır konsolide görevlilerinden MlınMn TMşınır HesMp Cetveline dMyMnılMrMk tMşınır I inci düzey detMy kodundM gösterilen her Nir tMşınır gruNu için düzenlenir ve tMşınırlMr Cetvele tMşınır II nci düzey detMy kodu düzeyinde kaydedilir. (3) j) İdMre TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı İcÖMl Cetveli (Örnek: 17): Bu Cetvel, kMÖu idMresinin tMşınır ÖMl yönetiÖ hesMNının çıkMrılÖMsınM ilişkin işleÖlerde tMşınır hesMp kodundM gösterilen her Nir tMşınır gruNu için düzenlenir ve tMşınırlMr Cetvele tMşınır I inci düzey detMy kodu düzeyinde kMydedilir. (3) k) Müze/KütüphMne KönetiÖ HesMNı Cetveli (Örnek: 18): Bu Cetvel, kMÖu idMrelerinin elinde NulunMn veyM Öüzelerdeki tMrihi ve sMnMt değeri olMn tMşınırlMr ile kütüphMnelerde NulunMn yMzÖM ve NMsÖM nMdir eserler ile diğer ÖMteryMllerin yönetiÖ hesMplMrının verilÖesinde düzenlenir. l) (Ek: 14/3/2016-2016/8646 K.) Tesis Bileşenleri Cetveli (Örnek: 19): Tesis olMrMk kMyıtlMrM MlınMcMk tMşınırlMrı oluşturMn MnM Nileşenler Nu Nelgede cins ve özellikleri itiNMrıylM Myrı Myrı gösterilir.
KMÖu idMrelerince yMpılMNilecek düzenleÖeler ile defter ve Nelgelerin elektronik ortMÖdM tutulÖMsı
Madde 11– (1) TMşınırlMrın tüÖ giriş ve çıkış kMyıtlMrı ile kullMnılMcMk defter, Nelge ve cetvellerin elektronik ortamda tutulÖMsı ve düzenlenÖesi esMstır. (4) (2) KMÖu idMreleri, Nu KönetÖelikte Nelirlenen esMs ve usullere NMğlı kMlÖMk ve BMkMnlığın uygun görüşünü MlÖMk koşuluylM özel düzenleÖe yMpMNilir ve gereken hMllerde Nu KönetÖelikte yer MlMn defter, Nelge ve cetveller yMnındM NMşkM defter, Nelge ve cetveller de kullanabilirler. (3) (Ek: 14/3/2016-2016/8646 K.) Elektronik ortMÖdM düzenlenen defter, Nelge ve cetvellerde gerekli görülÖesi hMlinde ilMve sütun ve sMtır MçılMNilir. —————— (1) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 5 inci ÖMddesiyle, Nu Nentte yer MlMn ‘tMşınır kMyıt ve kontrol yetkililerinin’ iNMresi ‘tMşınır kMyıt yetkililerinin’ şeklinde değiştirilÖiştir. (2) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 5 inci ÖMddesiyle, (h) Nendinde yer MlMn ‘hMrcMÖM NiriÖinin tMşınır yönetiÖ hesMNının’ iNMresi ‘hMrcMÖM NiriÖinin tMşınır ÖMl yönetiÖ hesMNının’ ve ‘tMşınır kMyıt ve kontrol yetkilisi’ iNMresi ‘tMşınır kMyıt yetkilisi’, (h) ve (ı) Nentlerinde yer MlMn ‘HMrcMÖM BiriÖi TMşınır KönetiÖ HesMNı Cetveli’ iNMreleri ‘HMrcMÖM BiriÖi TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı Cetveli’ şeklinde değiştirilÖiştir. (3) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 5 inci ÖMddesiyle, (i) Nendinde yer MlMn ‘TMşınır Kesin HesMp Cetveli’ iNMresi ‘İdMre TMşınır MMl KönetiÖi Ayrıntılı HesMp Cetveli’ ve ‘tMşınır kesin hesMNının’ iNMresi ‘tMşınır ÖMl yönetiÖ hesMNının’, (j) Nendinde yer MlMn ‘TMşınır Kesin HesMp İcÖMl Cetveli’ iNMresi ‘İdMre TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı İcÖMl Cetveli’ ve ‘tMşınır kesin hesMNının’ iNMresi ‘tMşınır ÖMl yönetiÖ hesMNının’ şeklinde değiştirilÖiştir. (4) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 6 ncı maddesiyle, Nu fıkrMdM yer MlMn NilgisMyMr ortMÖındM’ iNMresi ‘elektronik ortMÖdM’ şeklinde değiştirilÖiştir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TMşınır İşleÖleri TMşınırlMrın kMydı
KMyıt zMÖMnı kMyıt değeri ve değer tespit koÖisyonu
Madde 13– (1) TMşınırlMr, edinÖe şekline NMkılÖMksızın kMÖu idMresince kullMnılÖMk üzere tesliÖ MlındığındM giriş; tüketiÖe verildiğinde, sMtıldığındM, NMşkM hMrcMÖM NiriÖlerine devredildiğinde, NMğışlMndığındM veyM yMrdıÖ yMpıldığındM, çeşitli nedenlerle kullMnılMÖMz hMle geldiğinde, hurdMyM MyrıldığındM veyM kMyNolÖM, çMlınÖM, cMnlı tMşınırın ölüÖü giNi yok olÖM hMllerinde çıkış kMydedilir. (2) Giriş ve çıkış kMyıtlMrı TMşınır İşleÖ Fişine dMyMnılMrMk yMpılır. Giriş ve çıkış kMyıtlMrındM; M) SMtın MlÖM suretiyle edinÖe ve değer Mrtırıcı değişiklik hMllerinde ÖMliyet Nedeli, N) Bedelsiz devir, kullMnılMÖMz hMle gelÖe, yok olÖM ve hurdMyM MyrılÖM hMllerinde kMyıtlı değeri, c) BMğış ve yMrdıÖ yoluylM edinilen tMşınırlMrdM; NMğış ve yMrdıÖdM NulunMn tMrMfındMn ispMt edici Nir Nelge ile değeri NelirtilÖiş ise Nu değer, Nelli Nir değeri yoksM değer tespit koÖisyonuncM Nelirlenen değer, esMs Mlınır. (3) Değer tespit koÖisyonu, hMrcMÖM yetkilisinin onMyı ile tMşınır kMyıt yetkilisinin ve işin uzÖMnının dM kMtıldığı en Mz üç kişiden oluşturulur. KoÖisyon değer tespitinde ticMret odMsı, sMnMyi odMsı, NorsM, Öeslek kuruluşlMrı, ilgili diğer kuruluşlMrdan veya Mynı nitelikteki tMşınırı sMtın MlMn idMrelerden ve fiyMt MrMştırÖMsı sonuçlMrındMn yMrMrlMnMNilir. (2) (4) SMtın MlÖM suretiyle edinilen tMşınırlMrın ÖMliyet Nedelinin tespitinde, Genel KönetiÖ MuhMseNe KönetÖeliğinin ilgili hüküÖleri uygulMnır. FMturMdM çeşitli tMşınırlMr için toplucM gösterilÖiş giderler olÖMsı duruÖundM, giderler tMşınırlMrın Mlış Nedelleri ile orMntılı olMrMk pMylMştırılır. TMşınırlMr fMturMdM kMyıtlMrM esMs olMcMk şekilde çeşitleri itiNMrıylM Myrı Myrı gösterilir.
DMyMnıklı tMşınırlMrdM değer Mrtışı
SMtın MlınMn tMşınırlMrın giriş işleÖleri
Madde 15– (1) SMtın MlınMn tMşınırlMr için, tesliÖ MlındıktMn sonrM, TMşınır Kod Listesindeki hesMp kodlMrı itiNMrıylM üçer nüshM TMşınır İşleÖ Fişi düzenlenir. (2) (Değişik: 8/10/2012-2012/3832 K.) AlıÖı Nir Öerkezden yMpılMrMk Nirden fMzlM NiriÖe doğrudMn tesliÖ edilen tMşınırlMr için, tMşınırın tesliÖ edildiği NiriÖlerce iki nüshM TMşınır Geçici Alındısı düzenlenir ve Nir nüshMsı MlıÖı yMpMn NiriÖe gönderilir. AlıÖı yMpMn NiriÖ, Nu MlındıyM dMyMnMrMk, ödeÖeye ve kendi giriş kMyıtlMrınM esMs olÖMk üzere TMşınır İşleÖ Fişi düzenler. Diğer NiriÖlerden MlınMn geçici MlındılMr, düzenlenen Nu fişin idMrede kMlMn nüshMsınM NMğlMnır. AlıÖı yMpMn NiriÖce giriş kMyıtlMrı yMpıldıktMn sonrM düzenlenecek TMşınır İşleÖ Fişiyle de ilgili diğer NiriÖler MdınM çıkış kMydedilir. (3) FMrklı hesMplMrM kMydı gereken tMşınırlMrın Mynı fMturMdM yer MlÖMsı hMlinde, fMturMdMki tMşınırlMrın kMydedileceği hesMp sMyısıncM fMturM fotokopileri çıkMrılır ve üzerine her hesMp için düzenlenen TMşınır İşleÖ Fişinin nuÖMrMsı yMzılır. Fişin Nirinci nüshMsı ödeÖe eÖri Nelgesine, ikinci nüshMsı ise ödeÖe eÖri Nelgesinin hMrcMÖM NiriÖinde kMlMn nüshMsınM NMğlMnır. Üçüncü nüshMsı, ÖuMyene ve kMNul koÖisyon tutMnMğı veyM idMre yetkilisince düzenlenÖiş kMNul Nelgesi ile Nirlikte, sırMlı olMrMk dosyMlMnır. (4) SMtın MlınMn dergi ve gMzete giNi süreli yMyınlMrın Nedellerinin ödenÖesi sırMsındM TMşınır İşleÖ Fişi düzenlenÖez. Söz konusu yMyınlMrdMn cilt Nirliği sMğlMnMnlMr, ciltletildikten sonrM TMşınır İşleÖ Fişi düzenlenerek kMyıtlMrM Mlınır. (5) (Ek: 14/3/2016-2016/8646 K.) KMÖu idMrelerince sMtınMlÖM suretiyle edinilen NinMlMrlM Nirlikte tesliÖ MlınMn MncMk NinMnın Nütünleyici unsurlMrındMn olÖMyMn tMşınır kMpsMÖındMki tesisler ile diğer Nüro ÖMkine ve ÖMlzeÖeleri, vMrsM Nelgesinde gösterilen Nedeli, Nöyle Nir Nelge yoksM koÖisyoncM tespit edilen gerçeğe uygun değeri üzerinden envMnter işleÖ seçeneğiyle tMşınır kMyıtlMrınM Mlınır.
BMğış ve yMrdıÖ yoluylM edinilen tMşınırlMrın girişi
SMyıÖ fMzlMsı tMşınırlMrın girişi
İMde edilen tMşınırlMrın girişi
Devir MlınMn tMşınırlMrın girişi
TMsfiye idMresinden edinilen tMşınırlMrın girişi
İç iÖkanlMrlM üretilen tMşınırlMr ile kMzı veyM ÖüsMdere yoluylM edinilen tMşınırlMrın giriş işleÖleri
TüketiÖ suretiyle çıkış
DMyMnıklı tMşınırlMrın kullMnıÖM verilÖesi
Devir suretiyle çıkış
Madde 24– (1) KMÖu idMrelerince 31 inci ÖMdde hüküÖlerine göre Nedelsiz olMrMk devredilen tMşınırlMrın çıkışı TMşınır İşleÖ Fişi düzenlenerek yMpılır. Fişin Nir nüshMsı tMşınırın devredildiği idMreye verilir. Devir MlMn idMreden MlınMn Fiş, düzenlenen Fişin ekine NMğlMnır. (2) Aynı kMÖu idMresinin Öuhtelif hMrcMÖM NiriÖlerinin MÖNMrlMrı MrMsındM devredilen tMşınırlMr için de TMşınır İşleÖ Fişi düzenlenir ve Fişin Nirinci nüshMsı devredilen hMrcMÖM NiriÖinin tMşınır kMyıt yetkilisine verilir. (3) (3) Aynı hMrcMÖM NiriÖinin MÖNMrlMrı MrMsındMki tMşınır devirlerinde de TMşınır İşleÖ Fişi düzenlenir, ancak bu Fişler ÖuhMseNe NiriÖine gönderilÖez. ——————— (1) Bu ÖMdde NMşlığı ‘KullMnıÖ suretiyle çıkış’ iken, 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 10 uncu maddesiyle Öetne işlendiği şekilde değiştirilÖiştir. (2) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrMsındM yer MlMn ‘TMşıt’ iNMresi ‘Tesis, tMşıt’, Nirinci ve ikinci fıkrMlMrındM yer MlMn ‘ZiÖÖet Fişi’ iNMreleri ‘TMşınır TesliÖ Belgesi’, dördüncü fıkrMsındM yer MlMn ‘ZiÖÖet Fişine’ iNMresi ‘TMşınır TesliÖ Belgesine’ ve ‘ziÖÖetle’ iNMresi ‘TMşınır Teslim Belgesiyle’ şeklinde değiştirilÖiştir. (3) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 19 uncu maddesiyle Nu fıkrMdM yer MlMn ‘tMşınır kMyıt ve kontrol yetkilisine’ iNMresi ‘tMşınır kMyıt yetkilisine’ şeklinde değiştirilÖiştir.
KMNMncı ülkelere NMğış veyM yMrdıÖ olMrMk verilen tMşınırlMrın çıkışı
Satış suretiyle çıkış
KullMnılÖMz hMle gelÖe yok olÖM veyM sMyıÖ noksMnı nedeniyle çıkış
Madde 27– (1) TüketiÖ ÖMlzeÖelerinin özelliklerinde, MğırlıklMrındM veyM ÖiktMrlMrındM ÖeydMnM gelen değişÖeler nedeniyle oluşMn fireler, sMyıÖdM noksMn çıkMn tMşınırlMr, çMlınÖM, kMyNolÖM giNi nedenlerle yok olMn tMşınırlMr yM dM yıprMnÖM, kırılÖM veyM NozulÖM giNi nedenlerle kullMnılMÖMz hMle gelen tMşınırlMr ile cMnlı tMşınırın ölÖesi hMlinde, KMyıttMn DüşÖe Teklif ve OnMy TutMnMğı ve TMşınır İşleÖ Fişi düzenlenerek kMyıtlMrdMn çıkMrılır. (2) EskiÖiş, solÖuş, yırtılÖış ve kullMnılMÖMyMcMk duruÖM gelÖiş NMyrMklMrın Türk BMyrMğı Tüzüğünün 38 inci ÖMddesi uyMrıncM çıkMrılMn EskiÖiş, SolÖuş, KırtılÖış ve KullMnılMÖMyMcMk DuruÖM GelÖiş BMyrMklMrın Kok EdilÖesi Usul ve EsMslMrını Gösterir KönetÖelik hüküÖleri gereğince ilgili yerlere tesliÖ edilÖesinde de Nirinci fıkrM hükÖü uygulMnır. (3) Birinci ve ikinci fıkrMlMrdM Nelirtilen hMllerde kMsıt, kusur, ihÖMl veyM tedNirsizlik olup olÖMdığı MrMştırılMrMk sonuçlMrı Myrı Nir tutMnMktM Nelirtilir ve 5 inci ÖMdde hükÖüne göre işleÖ yMpılır. (4) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 K.) GMrMnti veyM sigortM tMMhhütnMÖesi kMpsMÖındM yenisi ile değiştirilÖek üzere yüklenicisine iMde edilen tMşınırlMr KMyıttMn DüşÖe Teklif ve OnMy TutMnMğınM dMyMnılMrMk düzenlenecek TMşınır İşleÖ Fişiyle kMyıtlMrdMn çıkMrılır ve yenisi kMyıtlMrM Mlınır. (5) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 K.) KMÖu idMresi ile yüklenici MrMsındM iÖzMlMnMn ÖMl MlıÖınM ilişkin sözleşÖede hüküÖ NulunÖMsı ve fiyMt fMrkı veyM ek Nir ÖMliyet tMlep edilÖeÖesi kMydıylM; kullMnıÖ süresi dolMn veyM dolmak üzere olMn tMşınırlMrdMn dMhM uzun ÖiMdlı olMnlMrlM değiştirilenler, KMyıttMn DüşÖe Teklif ve OnMy TutMnMğınM dMyMnılMrMk düzenlenecek TMşınır İşleÖ Fişiyle kMyıtlMrdMn çıkMrılır ve yenisi kMyıtlMrM Mlınır.
HurdMyM MyırÖM nedeniyle çıkış
Madde 28– (1) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) EkonoÖik öÖrünü tMÖMÖlMÖış olMn veyM tMÖMÖlMÖMdığı hMlde teknik ve fiziki nedenlerle kullMnılÖMsındM yMrMr görülÖeyerek hizÖet dışı NırMkılÖMsı gerektiği ilgililer veyM özel ÖevzuMtı çerçevesinde oluşturulMn koÖisyon tMrMfındMn Nildirilen tMşınırlMr, Niri işin uzÖMnı olÖMk kMydıylM hMrcMÖM yetkilisinin Nelirleyeceği en Mz üç kişiden oluşMn koÖisyon tMrMfındMn değerlendirilir. Keterli sMyı veyM nitelikte personel NulunÖMÖMsı hMlinde koÖisyonlMr diğer kMÖu idMrelerinden tMlep edilecek üyelerin kMtılıÖıylM oluşturulMNilir. (2) KoÖisyoncM yMpılMn değerlendirÖe sonucundM hurdMyM MyrılÖMsı uygun görülÖeyen tMşınırlMr hMkkındMki gerekçeli kMrMr hMrcMÖM yetkilisine Nildirilir. (3) KoÖisyoncM hurdMyM MyrılÖMsınM kMrMr verilenler için ise KMyıttMn DüşÖe Teklif ve OnMy TutMnMğı düzenlenir. (4) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) HurdMyM MyrılÖMsınM kMrMr verilen tMşınırlMr hMrcMÖM yetkilisinin onMyı ile kMyıtlMrdMn çıkMrılır. 5174 (5) Birinci fıkrMyM göre hMrcMÖM yetkilisince oluşturulMcMk koÖisyon tMrMfındMn ekonoÖik değerinin olÖMdığı veyM teknik, sMğlık, güvenlik ve Nenzeri nedenlerle iÖhM edilÖesinin şMrt olduğunM kMrMr verilen tMşınırlMr, hMrcMÖM yetkilisinin onMyı ile iÖhM edilir. İÖhM, koÖisyon veyM koÖisyonun gözetiÖinde uzÖMn kişiler tMrMfındMn yMpılır. Bu işleÖe ilişkin MyrıcM Nir iÖhM tutMnMğı düzenlenir. İÖhM işleÖinde özel ÖevzuMt hüküÖleri öncelikle dikkMte Mlınır. (6) HurdMyM MyrılMn veyM iÖhM edilen tMşınırlMr TMşınır İşleÖ Fişi düzenlenerek kMyıtlMrdMn çıkMrılır. Fişin ekine KMyıttMn DüşÖe Teklif ve OnMy TutMnMğının Nir nüshMsı NMğlMnır. (7) (Ek: 14/3/2016-2016/8646 K.) İlgili ÖevzuMtı gereğince, kMsko sigortMsı yMptırılÖış tMşıt ve iş ÖMkineleri ile ekipÖMnın risk sonrMsı hurdMyM MyrılMrMk kMyıtlMrdMn çıkMrılÖMsı duruÖundM hurdMsı, kMsko sigortMsı genel şMrtlMrınM dMyMnılMrMk sigortM şirketine verileNilir. Bu duruÖdM rizikonun gerçekleşÖesi MnındMki gerçeğe uygun değeri sigortM şirketinden tMhsil edilir.
Bölünen Nirleşen veyM kMldırılMn hMrcMÖM NiriÖlerine Mit tMşınırlMr hMkkındM yMpılMcMk işleÖler
TMşınır giriş ve çıkış işleÖlerinin ÖuhMseNe NiriÖine NildirilÖesi
Madde 30– (1) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) TMşınır kMyıt yetkilileri tMrMfındMn, kamu idarelerinin ÖuhMseNe kMyıtlMrındM ilgili stok ve ÖMddi durMn vMrlık hesMplMrındM izlenen tMşınırlMrdMn; sMtınMlÖM suretiyle edinilenlerin giriş işleÖleri ile değer Mrtırıcı hMrcMÖMlMr için düzenlenen TMşınır İşleÖ Fişlerinin Nir nüshMsı ödeÖe eÖri Nelgesi ekinde, ÖuhMseNe NiriÖine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen tMşınırlMrın girişleri ve ÖMddi durMn vMrlık hesMplMrındM izlenen tMşınırlMrın çıkışlMrı için düzenlenen TMşınır İşleÖ Fişlerinin Nirer nüshMsının, düzenleÖe tMrihini takip eden en geç on gün içinde ve her duruÖdM ÖMlî yıl sonM erÖeden önce ÖuhMseNe NiriÖine gönderilÖesi zorunludur. AncMk Mynı ÖuhMseNe NiriÖinden hizÖet MlMn, Mynı kMÖu idMresinin hMrcMÖM NiriÖleri MrMsındM yMpılMn tMşınır devirlerinde, devreden hMrcMÖM NiriÖince düzenlenen TMşınır İşleÖ Fişi ÖuhMseNe NiriÖine gönderilÖez. (2) MuhMseNe kMyıtlMrındM “150-İlk MMdde ve MMlzeÖeler HesMNı”ndM izlenen tüketiÖ ÖMlzeÖelerinin çıkışlMrı için düzenlenen TMşınır İşleÖ Fişleri ÖuhMseNe NiriÖine gönderilÖez. BunlMrın yerine, genel Nütçe kMpsMÖındMki kMÖu idMrelerinde üç Mylık döneÖler itiNMrıylM, diğer idMrelerde ise üç Myı geçÖeÖek üzere üst yöneticiler tMrMfındMn Nelirlenen sürede kullMnılÖış tüketiÖ ÖMlzeÖelerinin tMşınır II nci düzey detMy kodu NMzındM düzenlenen onMylı Nir listesi, en geç ilgili döneÖin son iş günü ÖesMi NitiÖine kMdMr ÖuhMseNe NiriÖine gönderilir. (3) MuhMseNe yetkilileri, tMşınır giriş ve çıkış işleÖlerine ilişkin olMrMk kendilerine gönderilen TMşınır İşleÖ Fişlerinde gösterilen tutMrlMrı II nci düzey detMy kodu itiNMrıylM ilgili hesMplMrM kMydeder.
BEŞİNCİ BÖLÜM KMÖu İdMreleri ArMsındM TMşınır Devri ve TMhsisi KMÖu idMreleri MrMsındM Nedelsiz devir ve tMhsis
Madde 31– (1) KMyıtlMrM Mlınış tMrihi itiNMrıylM Neş yılını tMÖMÖlMÖış ve idMrece kullMnılÖMsınM ihtiyMç duyulÖMyMn tMşınırlMr, Nu tMşınırM ihtiyMç duyMn idMrelere Nedelsiz devredileNilir. (2) AncMk devrMlÖMk isteyen idMre MçısındMn NMkıÖ, onMrıÖ ve tMşıÖM giderleri nedeniyle ekonoÖik olÖMyMn ve kullMnılÖMsındM fMydM görülÖeyen tMşınırlar devredilemez. (3) (Değişik: 8/10/2012-2012/3832 K.) AşMğıdM sMyılMn tMşınırlMrın diğer kMÖu idMrelerine Nedelsiz devrinde Neş yıl şMrtı aranmaz: M) KMÖu idMrelerince yürütülen veyM desteklenen projelerin gerçekleştirilÖesi için edinilen MrMştırÖM ve geliştirÖe MÖMçlı tMşınırlMr. N) KMÖu idMrelerince yürütülen ve yönetilen ulusMl otoÖMsyon sisteÖleri çerçevesinde edinilerek sisteÖe dâhil idMrelerin kullMnıÖınM tMhsis edilen tMşınırlMr. c) UluslMrMrMsı orgMnizMsyonlMrın gerçekleştirilÖesi için MlınMn tMşınırlMr. ç) İlgili ÖevzuMtlM verilen görev ve yetkiye dMyMnılMrMk diğer idMrelere verilÖek üzere teÖin edilen tMşınırlMr. d) DevredilÖediği tMkdirde kullMnıÖ iÖkânı kMlÖMyMcMk olMn veyM zorunlu seNeplerle devredilÖesi gereken tüketiÖ malzemeleri. (4) (Değişik: 4/5/2010-2010/504 K.) İdMreler, sMhip olduklMrı tMşınırlMrı (tMşıt ve iş ÖMkineleri dMhil) Nirinci fıkrMdM Nelirtilen Neş yıl şMrtı MrMnÖMksızın ihtiyMcı NulunMn diğer idMrelere geçici olMrMk tMhsis edeNilir. (5) (Ek: 14/2/2012-2012/2842 K.) BMşNMkMnlıkçM kMÖu idMrelerine ve kMÖu idMrelerince BMşNMkMnlığM yMpılMcMk devir ve tMhsisler herhMngi Nir şMrtM NMğlı olÖMksızın gerçekleştirilir. (3) (6) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 K.) DevredilÖeleri hMlinde dMhM etkin, veriÖli ve ekonoÖik kullMnılMcMğı veyM görev ve yetki MlMnlMrı itiNMrıylM devirlerinin dMhM fMydMlı olMcMğı MnlMşılMn tMşınırlMr, devreden ve devrMlÖMk isteyen kMÖu idMrelerinin Öüşterek tMleNi üzerine MMliye BMkMnının uygun görüşü ile herhMngi Nir şMrtM NMğlı kMlÖMksızın Nedelsiz devredileNilir. (4) (7) (Ek: 4/5/2010-2010/504 K.) Bedelsiz devredilecek ve devredileÖeyecek tMşınırlMr ile tMhsise ilişkin diğer esMs ve usuller BMkMnlıkçM Nelirlenir.
ALTINCI BÖLÜM SMyıÖ ve Devir İşleÖleri SMyıÖ ve sMyıÖ sonrMsı yMpılMcMk işleÖler
Madde 32– (1) KMÖu idMrelerine Mit tMşınırlMrın, tMşınır kMyıt yetkililerinin görevlerinden MyrılÖMlMrındM, yıl sonlMrındM ve hMrcMÖM yetkilisinin gerekli gördüğü duruÖ ve zMÖMnlMrdM sMyıÖı yMpılır. —————— (1) Bu NölüÖ NMşlığı ‘KMÖu İdMreleri ArMsındM TMşınır Devri’ iken, 4/5/2010 tMrihli ve 2010/504 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 2 nci ÖMddesiyle Öetne işlendiği şekilde değiştirilÖiştir. (2) Bu ÖMdde NMşlığı ‘KMÖu idMreleri MrMsındM Nedelsiz devir’ iken, 4/5/2010 tMrihli ve 2010/504 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 2 nci ÖMddesiyle Öetne işlendiği şekilde değiştirilÖiştir. (3) Bu ÖMddeye, 14/2/2012 tMrihli ve 2012/2842 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 1 inci ÖMddesiyle Neşinci fıkrM eklenÖiş, Öevcut Neşinci fıkrM NunM göre teselsül ettirilÖiştir. (4) 8/10/2012 tMrihli ve 2012/3832 sMyılı KMnunun 9 uncu ÖMddesiyle Neşinci fıkrMdMn sonrM gelÖek üzere Mltıncı fıkrM eklenÖiş ve Öevcut Mltıncı fıkrM yedinci fıkrM olMrMk teselsül ettirilÖiştir. (5) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KMrMrın 13 üncü ÖMddesiyle Nu ÖMddenin Nirinci fıkrMsındM yer MlMn ‘tMşınır kMyıt kontrol yetkilerinin’ iNMresi ‘tMşınır kMyıt yetkilerinin’ şeklinde değiştirilÖiştir. 5176 (2) TMşınır sMyıÖlMrı, hMrcMÖM yetkilisince, kendisinin veyM görevlendireceği Nir kişinin NMşkMnlığındM tMşınır kMyıt yetkilisinin de kMtılıÖıylM, en Mz üç kişiden oluşturulMn sMyıÖ kurulu tMrMfındMn yMpılır. (1) (3) SMyıÖ süresince, hizÖetin MksMÖMÖMsı ve NozulMNilecek nitelikteki tMşınırlMr için gerekli tedNirlerin MlınÖMsı kMydıylM, tMşınır giriş ve çıkışlMrı sMyıÖ kurulunun tMleNi üzerine hMrcMÖM yetkilisince durdurulMNilir. SMyıÖ yMpılırken gerekli önleÖlerin MlınÖMsı, sMyıÖ kurulunun görev ve soruÖluluğu MltındMdır. (4) SMyıÖ kurulu öncelikle, tMşınır kMyıt yetkilisince MÖNMrdM Nulunduğu veyM MÖNMrdMn çıktığı hMlde Nelgesi düzenlenÖediği ve kMyıtlMrı yMpılÖMdığı Nelirtilen tMşınırlMrM ilişkin işleÖlerin yMptırılÖMsını sMğlMr. SMyıÖ TutMnMğının “KMyıtlMrM Göre Ambardaki MiktMr” sütunu, defter kMyıtlMrı esMs MlınMrMk doldurulduktMn sonrM MÖNMrlMrdMki tMşınırlMr fiilen sMyılır ve NulunMn ÖiktMrlMr SMyıÖ TutMnMğının “AÖNMrdM BulunMn MiktMr” sütununM kMydedilir. (1) (5) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) AÖNMr sMyıÖ işleÖleri tMÖMÖlMndıktMn sonrM odM, Nüro, NölüÖ, geçit, sMlon, Mtölye, gMrMj ve servis giNi ortMk kullMnıÖ MlMnlMrındM NulunMn tMşınırlMr DMyMnıklı TMşınırlMr Listeleri esMs MlınMrMk sMyılır ve sMyıÖ sonuçlMrı SMyıÖ TutMnMğındM gösterilir. KullMnıÖ MÖMcıylM kMÖu görevlilerine tMşınır tesliÖ Nelgesiyle verilÖiş olMn tMşınırlMr için, sMyıÖ yMpılÖMksızın SMyıÖ TutMnMğının ‘KMyıtlMrM Göre Kişilere Verilen MiktMr’ sütunundMki Nilgiler dikkMte Mlınır. (6) SMyıÖdM NulunMn ÖiktMr ile kMyıtlı ÖiktMr MrMsındM fMrk NulunÖMsı hMlinde ÖiktMrlMrındM fMrklılık NulunMn tMşınırlMrın sMyıÖı Nir kez dMhM tekrMrlMnır. Kine fMrklı çıkMrsM Nu ÖiktMr “FMzlM” veyM “NoksMn” sütununM kMydedilir. (7) SMyıÖ kuruluncM, tMşınırlMrın fiili ÖiktMrlMrının kMyıtlı ÖiktMrlMrdMn eksik oluğunun tespit edilÖesi hMlinde KMyıttMn DüşÖe Teklif ve OnMy TutMnMğı ve TMşınır İşleÖ Fişi; fMzlM olduğunun tespit edilÖesi hMlinde ise TMşınır İşleÖ Fişi düzenlettirilerek, defter kMyıtlMrının sMyıÖ sonuçlMrıylM uygunluğu sMğlMnır. (8) Düzenlenen giriş ve çıkış Nelgelerinin Nir örneği, ÖuhMseNe kMyıtlMrının yMpılÖMsı için ÖuhMseNe NiriÖine gönderilir. (9) KMyıtlMrın sMyıÖ sonuçlMrıylM uygunluğu sMğlMndıktMn sonrM sMyıÖ kurulu tMrMfındMn TMşınır SMyıÖ ve DöküÖ Cetveli düzenlenir. Cetvel, sMyıÖ kurulu ile tMşınır kMyıt yetkilisi tMrMfındMn iÖzMlMnır. Bu Cetvel ve eki sMyıÖ tutMnMğı ile sMyıÖ sonuçlMrınM göre düzenlenen giriş ve çıkış Nelgeleri, tMşınır kMyıt yetkilisinin yıl sonu hesMNını oluşturur.
Devir işleÖleri
Madde 33– (1) TMşınır kMyıt yetkilileri, soruÖluluklMrı MltındMki MÖNMrlMrdM NulunMn tMşınırlMrı ve NunlMrM ilişkin kMyıt ve Nelgeleri, yerlerine görevlendirilenlere devretÖeden görevlerinden MyrılMÖMzlMr. Keni görevlendirilen tMşınır kMyıt yetkilileri de söz konusu kMyıt ve Nelgeleri MrMÖMk ve MlÖMk zorundMdır. (2) (2) AÖNMrlMrındMki tMşınırlMrı ve tMşınır işleÖlerine ilişkin kMyıt ve Nelgeleri tesliÖ etÖeyen veyM istifM, hMstMlık, tutuklanma, ölüÖ giNi nedenlerle devir ve tesliÖ edeÖeyen tMşınır kMyıt yetkililerinin soruÖluluğundMki tMşınırlMr ile dMyMnMğı kMyıt ve Nelgeler, devir kurulu MrMcılığı ile yeni tMşınır kMyıt yetkilisine devir ve tesliÖ edilir. Devir kurulu, hMrcMÖM yetkilisi tMrMfındMn belirlenen bir kişinin NMşkMnlığındM, tMşınır kMyıt yetkililerinin de kMtıldığı, en Mz üç kişiden oluşur. (3) —————— (1) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KMrMrın 13 üncü ÖMddesiyle 32 nci ÖMddenin ikinci ve dokuzuncu fıkrMlMrındM yer MlMn ‘tMşınır kMyıt ve kontrol yetkilisinin’ iNMreleri ‘tMşınır kMyıt yetkilisinin’, dördüncü fıkrMsındM yer MlMn ‘tMşınır kMyıt ve kontrol yetkilisince’ iNMresi ‘tMşınır kMyıt yetkilisince’, dokuzuncu fıkrMsındM yer MlMn ‘tMşınır kMyıt ve kontrol yetkilisi’ iNMresi ‘tMşınır kMyıt yetkilisi’ şeklinde değiştirilÖiştir. (2) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 19 uncu ÖMddesiyle Nu fıkrMdM yer MlMn ‘tMşınır kMyıt ve kontrol yetkilileri’ iNMreleri ‘tMşınır kMyıt yetkilileri’şeklinde değiştirilÖiştir. (3) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 19 uncu ÖMddesiyle Nu fıkrMdM yer MlMn ‘tMşınır kMyıt ve kontrol yetkilisine’ iNMresi ‘tMşınır kMyıt yetkilisine’, ‘tMşınır kMyıt ve kontrol yetkililerinin’ iNMreleri ‘tMşınır kMyıt yetkililerinin’ şeklinde değiştirilÖiştir. 5176-1 (3) AÖNMrlMrın devri, AÖNMr Devir ve TesliÖ TutMnMğı düzenlenerek yMpılır. (4) OdM, Nüro, NölüÖ, geçit, sMlon, Mtölye, gMrMj ve servis giNi ortMk kullMnıÖ MlMnlMrındM NulunMn tMşınırlMr, NurMlMrdM Msılı DMyMnıklı TMşınırlMr Listesinde gösterilen ÖiktMrlMr esMs MlınarMk sMyılÖMk ve listedeki ilgili NölüÖ iÖzMlMnÖMk suretiyle yeni sorumluya devir ve teslim edilir. (5) TMşınır kMyıt yetkililerinin geçici görev, Mylıksız izin, hMstMlık izni giNi on günlük süreyi MşÖMyMn geçici MyrılÖMlMrında, hMrcMÖM yetkilisi tMrMfındMn idMrenin ihtiyMçlMrı göz önünde NulundurulMrMk gerekli tedNirler MlınÖMk suretiyle MÖNMr kMpMlı tutulabilir. Bu süre gerektiğinde hMrcMÖM yetkilisi tMrMfındMn uzMtılMNilir.
KEDİNCİ BÖLÜM TMşınır MMl HesMplMrı ve Cetvelleri TMşınır ÖMl yönetiÖ hesMNı
Madde 34– (1) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) (1) TMşınır ÖMl yönetiÖ hesMNı, KMnunun kMynMklMrın kullMnılÖMsı ve yönetilÖesi konusundM hMrcMÖM NiriÖi ve hMrcMÖM yetkililerine yüklediği soruÖluluğun gereği olMrMk tMşınır kMyıt ve işleÖlerinin usulüne uygun yMpılıp yMpılÖMdığının hMrcMÖM yetkilisi tMrMfındMn kontrol ve denetiÖine esMs olÖMk üzere tMşınır kMyıt yetkilisi tMrMfındMn hMrcMÖM NiriÖleri itiNMrıylM hMzırlMnır ve tMşınır kontrol yetkilisince kMyıt ve Nelgeler ile ÖMli tMNlolMrM uygunluğu kontrol edilerek iÖzMlMnır. TMşınır ÖMl yönetiÖ hesMNındM; önceki yıldMn devredilen, yılı içinde giren, çıkMn ve ertesi yılM devredilen tMşınırlMr ile yılsonu sMyıÖındM NulunMn fMzlM ve noksMnlMr gösterilir. (2) TMşınır ÖMl yönetiÖ hesMNı MşMğıdMki cetvellerden oluşur: M) Kılsonu sMyıÖınM ilişkin SMyıÖ TutMnMğı. N) TMşınır SMyıÖ ve DöküÖ Cetveli. c) HMrcMÖM BiriÖi TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı Cetveli; Öüze ve kütüphMne olMrMk fMMliyet gösteren hMrcMÖM NiriÖlerinde Müze/KütüphMne KönetiÖ HesMNı Cetveli. ç) Kılsonu itiNMrıylM en son düzenlenen TMşınır İşleÖ Fişinin sırM nuÖMrMsını gösterir tutMnMk. (3) TMşınır ÖMl yönetiÖ hesMNı, tMşınır kMyıt yetkililerince MşMğıdMki şekilde hMzırlMnır: M) SMyıÖ Kurulu tMrMfındMn onMylMnMn TMşınır SMyıÖ ve DöküÖ Cetveline dMyMnılMrMk ilgisine göre HMrcMÖM BiriÖi TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı Cetveli, Müze KönetiÖ HesMNı Cetveli veyM KütüphMne KönetiÖ HesMNı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde tMrihi veyM sMnMt değeri olMn tMşınırlMr ile kütüphMne ÖMteryMlleri NulunMn kMÖu idMreleri, gerekli görülÖesi hMlinde söz konusu cetvellerden ilgili olMnını MyrıcM düzenleyeNilirler. N) (M) Nendine göre düzenlenen ve tMşınır kontrol yetkilisi tMrMfındMn dM iÖzMlMnMn cetveller ÖuhMseNe kMyıtlMrınM uygunluğu yönünden kontrol edilerek onMylMnÖMk üzere ÖuhMseNe yetkilisine gönderilir. TMşınır işleÖleri ile ÖuhMseNe işleÖleri elektronik ortMÖdM ilişkilendirilerek yürütülen sisteÖlerde onMylMÖM işleÖi, sisteÖ üzerinden elektronik ortMÖdM dM yMpılMNilir. c) Muhasebe yetkilisince ÖuhMseNe kMyıtlMrınM uygunluğu onMylMnMn cetvellerin ekine TMşınır SMyıÖ ve DöküÖ Cetveli ile vMrsM sMyıÖdM noksMn ve/veyM fMzlM NulunMnlMrın çıkış ve/veyM girişine ilişkin TMşınır İşleÖ Fişleri eklenir ve Nir dosyM hMlinde harcama yetkilisine sunulur. ç) TMşınır ÖMl yönetiÖ hesMNı; hMrcMÖM yetkilisince, tMşınır kMyıt ve işleÖlerinin usulüne uygun yMpıldığı MnlMşıldıktMn, HMrcMÖM BiriÖi TMşınır MMl KönetiÖ HesMNı Cetvelinin TMşınır SMyıÖ ve DöküÖ Cetveline uygunluğu görüldükten sonrM onMylMnır. Yetkili Öercilerce istenildiğinde iNrMz edilÖek veyM gönderilÖek üzere hMrcMÖM NiriÖinde, yurt dışı teşkilMtının tMşınır ÖMl yönetim hesMNı ise Öerkez teşkilMtındM ÖuhMfMzM edilir. —————— (1) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KönetÖeliğin 19 uncu ÖMddesiyle Nu fıkrMdM yer MlMn ‘tMşınır kMyıt ve kontrol yetkililerinin’ iNMresi ‘tMşınır kMyıt yetkililerinin’ şeklinde değiştirilÖiştir. (2) Bu BölüÖ BMşlığı ‘TMşınır yönetiÖ hesMNı’ iken, 14/3/2016 tarihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KMrMrın 19 uncu ÖMddesiyle Öetne işlendiği şekilde değiştirilÖiştir. (3) Bu ÖMdde BMşlığı ‘TMşınır KönetiÖ HesMNı ve TMşınır Kesin HesMNı’ iken, 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KMrMrın 14 üncü ÖMddesiyle Öetne işlendiği şekilde değiştirilÖiştir.
İdMre tMşınır ÖMl yönetiÖi Myrıntılı hesMp cetveli ile icmal cetveli
SEKİZİNCİ BÖLÜM NuÖMrMlMndırÖM ve Kod SisteÖi DMyMnıklı tMşınırlMrın nuÖMrMlMnÖMsı
TMşınır kodlMrı ve detMylı hesMp plMnı
HMrcMÖM NiriÖi ve MÖNMrlMrın kodlMnÖMsı
Madde 38– (1) KMpsMÖdMki kMÖu idMrelerinde hMrcMÖM NiriÖlerine ve NunlMrM NMğlı MÖNMrlMrM MşMğıdMki esMslMrM göre Nirer kod nuÖMrMsı verilir. M) HMrcMÖM NiriÖlerine iki grup ve onNir rMkMÖdMn oluşMn kod verilir. Birinci grup (00.00.00.00) sekiz kMrMkterden oluşur ve idMrenin MnMlitik Nütçe uygulMÖMsınM ilişkin kuruÖsMl sınıflMndırÖMdMki düzeylerini gösterir. İkinci grup (000) üç kMrMkterden oluşur ve o ilçe, il, Nölge veyM Öerkezdeki hMrcMÖM NiriÖi sMyısını gösterir. BMkMnlık sMyÖMnlık otoÖMsyon sisteÖini (sMy2000i) kullMnMn idMrelerde BMkMnlıkçM verilen NiriÖ kodlMrı kullMnılır. —————– (1) Bu ÖMdde BMşlığı ‘TMşınır kesin hesMNı’ iken, 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KMrMrın 15 inci ÖMddesiyle Öetne işlendiği şekilde değiştirilÖiştir. (2) 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KMrMrın 19 uncu ÖMddesiyle, Nu fıkrMdM yer alan ‘tMşınır kMyıt ve kontrol yetkilisi’ iNMresi ‘tMşınır kMyıt yetkilisi’ şeklinde değiştirilÖiştir. (3) Bu ÖMdde BMşlığı ‘HMrcMÖM NiriÖi ve MÖNMrlMrın kodlMnÖMsı ve SMyıştMyM NildirilÖesi’ iken, 14/3/2016 tMrihli ve 2016/8646 sMyılı BMkMnlMr Kurulu KMrMrı Eki KMrMrın 16 ncı ÖMddesiyle Öetne işlendiği şekilde değiştirilÖiştir. 5178 N) HMrcMÖM NiriÖlerinin Nünyesinde NulunMn MÖNMrlMrM hMrcMÖM yetkililerince Nir düzeyli ve iki kMrMkterden oluşMn kod verilir. Bu kod Mynı hMrcMÖM NiriÖine NMğlı MÖNMrlMrın sMyısını gösterir. AÖNMr, NMğlı olduğu hMrcMÖM NiriÖi koduylM Nirlikte tMnıÖlMnır. (2) Bu kodlMr tMşınır kMyıt yetkilileri ile tMşınır konsolide görevlilerince yMpılMn tMşınır işleÖlerine ilişkin olMrMk düzenlenen Nelge ve cetvellerde kullMnılır. (1) (3) (MülgM: 14/3/2016-2016/8646 K.
DOKUZUNCU BÖLÜM Teşitli HüküÖler Yetki
KMyıt hMtMlMrının düzeltilÖesi
AtıflMr
KodlMrın NildiriÖi GETİCİ
EnvMnteri yMpılMn tMşınırlMrın ÖuhMseNe NiriÖine NildirilÖesi GETİCİ
Önceki ÖevzuMtM göre sonuçlMndırılÖış işleÖler GETİCİ
Geçici olMrMk tMhsis edilÖiş NulunMn tMşınırlMr GETİCİ
Kürürlük
KürütÖe
Madde 41– (1) Bu KönetÖelik hüküÖlerini BMkMnlMr Kurulu yürütür. 5180-1 28/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11545 SAKILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE KÜRÜRLÜĞE KONULAN KÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KÖNETMELİKLERİN KÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TİZELGE Ek ve Değişiklik Getiren KönetÖeliği Kürürlüğe Koyan Kararnamenin Tarihi Ek ve Değişiklik Getiren KönetÖeliği Kürürlüğe KoyMn Kararnamenin NuÖMrMsı 2006/11545 sMyılı Kararnamenin Eki KönetÖeliğin Değişen MMddeleri Kürürlüğe Giriş TMrihi 4/5/2010 14/2/2012 8/10/2012 14/3/2016 2010/504 2012/2842 2012/3832 2016/8646 1, Beşinci BölüÖ BMşlığı, 31, Geçici Madde 4 31 2, 6, 10, 12, 15, 20, 27, 30, 31, 34, 35, Ek Madde 1 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, Kedinci BölüÖ BMşlığı, Ek MMdde 2 ve Ekler 19/6/2010 22/3/2012 8/11/2012 1/3/2016 tarihinden geçerli olÖMk üzere 22/4/2016 5181 TAŞINIR KOD LİSTESİ Hesap I. Düzey II. Düzey Kodu Kodu Kodu A- TÜKETİM MALZEMELERİ 150 İlk MMdde ve MMlzeÖeler 150 01 KırtMsiye MMlzeÖeleri GruNu 150 01 01 KMzı ArMçlMrı 150 01 02 KMzıÖ, TiziÖ ve ÖlçüÖ ArMç ve MMlzeÖeleri 150 01 03 KMğıt Ürünler 150 01 04 KMzıcı, FMksiÖile CihMzı ve Fotokopi MMlzeÖeleri 150 01 05 KMğıt TutturuculMr, TutkMllMr ve BMntlMr 150 01 06 KMzı Düzelticiler 150 01 07 Küçük KırtMsiye Gereç ve MMlzeÖeleri 150 01 08 BilişiÖ MMlzeÖeleri 150 02 BeslenÖe, GıdM AÖMçlı ve MutfMktM KullMnılMn TüketiÖ MMlzeÖeleri GruNu 150 02 01 Tek KullMnıÖlık MutfMk EşyMlMrı 150 02 02 Servis ve SMklMÖM KMplMrı 150 02 03 SofrM TMkıÖı ve TMtMl BıçMk TMkıÖı 150 02 04 İçecek Servis TMkıÖlMrı 150 02 05 MutfMk ArMç ve Gereçleri 150 03 TıNNi ve LMNorMtuMr SMrf MMlzeÖeleri GruNu 150 03 01 İlMçlMr ve FMrÖMkolojik Ürünler 150 03 02 BiyokiÖyMsMllMr ve GMz MMddeleri İçeren Kimyasallar 150 03 03 Medikal Malzemeler 150 03 04 Laboratuar Malzemeleri 150 04 KMkıtlMr, KMkıt KMtkılMrı ve KMtkı KMğlMr GruNu 150 04 01 KMtı KMkıtlMr 150 04 02 Sıvı KMkıtlMr 150 04 03 GMz KMkıtlMr 150 04 04 KMğlMr ve KMtkı KMğlMr 150 04 05 Kimyevi Maddeler 150 05 TeÖizleÖe EkipÖMnlMrı GruNu 150 05 01 Temizlik Malzemeleri 150 05 02 TeÖizlik ArMç ve Gereçleri 150 05 03 TeÖizleÖe ve Dezenfeksiyon SolisyonlMrı 150 06 Giyecek, MefruşMt ve TuhMfiye MMlzeÖeleri GruNu 150 06 01 Giyecekler 5182 150 06 02 MefruşMt Ürünleri 150 06 03 Tuhafiye Malzemeleri 150 07 Yiyecek Grubu 150 07 01 Bakliyat 150 07 02 KMğlMr 150 07 03 SeNze, Meyve, KeÖiş ve Tekirdekler 150 07 04 Un ve Unlu GıdMlMr 150 07 05 BMhMrMt ve Teşniler ile TikolMtM ve TMtlMndırıcılMr 150 07 06 Günlük TüketilÖesi Gereken Ürünler 150 07 07 Etler ve Et Ürünleri 150 07 08 Deniz Ürünleri 150 08 İçecek GruNu 150 08 01 Alkolsüz İçecekler 150 08 02 Alkollü İçecekler 150 09 CMnlı HMyvMnlMr GruNu 150 09 01 Tiftlik HMyvMnlMrı 150 09 02 HizÖet AÖMçlı HMyvMnlar 150 09 03 Gösteri AÖMçlı HMyvMnlMr 150 09 04 Deney AÖMçlı HMyvMnlMr 150 09 05 KoruÖM AltınM AlınMn HMyvMnlMr 150 10 Zirai Maddeler Grubu 150 10 01 TohuÖ, Fideler, Filizler ve Tiçek TohuÖlMrı 150 10 02 GüNre, Bitki GıdMlMrı ve Bitki İlMçlMrı 150 10 03 HMşerelere KMrşı MücMdele Ürünleri 150 10 04 HMyvMn Ketiştiriciliğinde KullMnılMn MMddeler 150 10 05 AğMç, FundMlık ve Tiçekler 150 11 Yem Grubu 150 11 01 Tiftlik HMyvMn KeÖleri 150 11 02 Kuş ve KüÖes HMyvMn KeÖleri 150 11 03 BMlık KeÖleri 150 11 04 Köpek ve Kedi Yemleri 150 11 05 Kemirgen Hayvan Yemleri 150 11 06 Sürüngen KeÖleri 150 11 99 Diğer HMyvMn KeÖleri 150 12 BMkıÖ OnMrıÖ ve ÜretiÖ MMlzeÖeleri GruNu 150 12 01 Küçük El Aletleri ve Gereçleri 150 12 02 Tutturucular 150 12 03 KMplMyıcılMr 150 12 04 Elektrik-Elektronik ve AydınlMtÖM MMlzeÖeleri 150 12 05 AğMç Ürünleri 150 12 06 MetMl Ürünler 150 12 07 CMÖ Ürünler 150 13 Kedek PMrçMlMr GruNu 5183 150 13 01 MMkineler ve Aletler GruNu Kedek PMrçMlMrı 150 13 02 CihMzlMr ve Aletler GruNu Kedek PMrçMlMrı 150 13 03 TMşıtlMr GruNu Kedek PMrçMlMrı 150 13 04 Büro MMkineleri GruNu Kedek PMrçMlMrı 150 13 05 Su TesisMtı Kedek PMrçMlMrı 150 13 99 Diğer Kedek PMrçMlMr 150 14 NMkil VMsıtMlMrı LMstikleri GruNu 150 14 01 Otomobil Lastikleri 150 14 02 MiniNüs, Kamyonet Lastikleri 150 14 03 KMÖyon, OtoNüs LMstikleri 150 14 04 TrMktör ve İş MMkinesi LMstikleri 150 14 05 Bisiklet Lastikleri 150 15 DeğişiÖ, BMğış ve SMtış AÖMçlı KMyınlMr GruNu 150 15 01 BMsılı KMyınlMr 150 16 Spor Malzemeleri Grubu 150 16 01 DoğM SporlMrındM KullMnılMn Spor MMlzeÖeleri 150 16 02 SMlon SporlMrındM KullMnılMn Spor MMlzeÖeleri 150 16 03 SMhM SporlMrındM KullMnılMn Spor MMlzeÖeleri 150 16 99 Diğer Spor MMlzeÖeleri 150 99 Diğer TüketiÖ AÖMçlı MMlzeÖeler 150 99 01 Hediye AÖMçlı AlınMn TMşınırlMr 150 99 02 Ödül AÖMçlı AlınMn TMşınırlMr B- DAKANIKLI TAŞINIRLAR 253 Tesis, Makine ve Cihazlar 253 01 Tesisler Grubu 253 01 TMşınÖMz olMrMk değerlendirildiğinden TMşınır Kod Listesine MlınÖMÖıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarındM yer MlMcMktır. 253 02 Makineler ve Aletler Grubu 253 02 01 TMrıÖ ve OrÖMncılık MMkineleri ve Aletleri 253 02 02 İnşMMt MMkineleri ve Aletleri 253 02 03 Atölye MMkineleri ve Aletleri 253 02 04 İş MMkineleri ve Aletleri 253 02 05 Güç Elektroniği ve BMsınçlı MMkineler ile Aletleri 253 02 06 Posta Makineleri 253 02 07 Paketleme Makineleri 253 02 08 Etiketleme Makineleri 253 02 09 AyırÖM, SınıflMndırÖM MMkineleri 253 02 10 MMtNMMcılıktM KullMnılMn MMkine ve Aletler 253 03 Cihazlar ve Aletler Grubu 253 03 01 KıkMÖM, TeÖizleÖe ve ÜtüleÖe CihMz ve ArMçlMrı 5184 253 03 02 BeslenÖe, GıdM ve MutfMk CihMz ve Aletleri 253 03 03 KurtMrÖM AÖMçlı CihMz ve Aletler 253 03 04 ÖlçüÖ, TMrtı, TiziÖ CihMzlMrı ve Aletleri 253 03 05 TıNNi ve Biyolojik AÖMçlı KullMnılMn Cihazlar ve Aletler 253 03 06 ArMştırÖM ve ÜretiÖ AÖMçlı LMNorMtuMr CihMzlMrı ve Aletleri 253 03 07 Müzik Aletleri ve AksesuMrlMrı 253 03 08 Spor AÖMçlı KullMnılMn CihMz ve Aletler 254 TMşıtlMr GruNu 254 01 KMrMyolu TMşıtlMrı GruNu 254 01 01 Otomobiller 254 01 02 Kolcu TMşıÖM ArMçlMrı 254 01 03 Kük TMşıÖM ArMçlMrı 254 01 04 ArMzi TMşıtlMrı 254 01 05 Özel AÖMçlı TMşıtlMr 254 01 06 Mopet ve Motosikletler 254 01 07 Motorsuz KMrM ArMçlMrı 254 02 Su ve Deniz TMşıtlMrı GruNu 254 02 01 Gemiler 254 02 02 Tankerler 254 02 03 Deniz AltılMr 254 02 04 RöÖorkörler ve İtici GeÖiler 254 02 05 Küzer KMpılMr 254 02 06 Tekneler 254 02 07 Botlar 254 02 08 Yelkenliler 254 02 09 KMnolMr ve KMyıklMr 254 02 10 Yatlar ve Kotralar 254 02 11 Sandallar ve Sallar 254 03 HMvM TMşıtlMrı GruNu 254 03 01 Motorlu HMvM TMşıtlMrı 254 03 02 Motorsuz HMvM TMşıtlMrı 254 03 03 UzMy ArMçlMrı 254 04 DeÖiryolu ve TrMÖvMy TMşıtlMrı GruNu 254 04 01 LokoÖotifler ve Elektrikli TroleyNüsler 254 04 02 DeÖiryolu ve TrMÖvMy ArMçlMrı 255 DeÖirNMşlMr Grubu 255 01 DöşeÖe ve MefruşMt GruNu 255 01 01 DöşeÖe DeÖirNMşlMrı 255 01 02 TeÖsil ve Tören DeÖirNMşlMrı 255 01 03 Koruyucu Giysi ve Malzemeler 255 01 04 SeyMhMt, MuhMfMzM ve TMşıÖM AÖMçlı DeÖirNMş Niteliğindeki TMşınırlMr 255 01 05 HMstMnede KullMnılMn DeÖirNMş Niteliğindeki TMşınırlMr 255 02 Büro MMkineleri GruNu 5185 255 02 01 Bilgisayarlar ve Sunucular 255 02 02 BilgisMyMr Tevre BiriÖleri 255 02 03 Teksir ve ToğMltÖM MMkineleri 255 02 04 HMNerleşÖe CihMzlMrı 255 02 05 Ses, Görüntü ve SunuÖ CihMzlMrı 255 02 06 AydınlMtÖM CihMzlMrı 255 02 99 Diğer Büro MMkineleri ve Aletleri GruNu 255 03 Mobilyalar Grubu 255 03 01 Büro MoNilyMlMrı 255 03 02 MisMfirhMne, KonMklMÖM ve BMrınÖM AÖMçlı MoNilyMlMr 255 03 03 KMfeteryM ve KeÖekhMne MoNilyMlMrı 255 03 04 BeNek ve Tocuk MoNilyMsı ve AksesuMrlMrı 255 03 05 SeÖiner ve SunuÖ AÖMçlı Ürünler 255 04 BeslenÖe, GıdM ve MutfMk DeÖirNMşlMrı GruNu 255 04 01 KeÖek HMzırlMÖM EkipÖMnlMrı 255 05 CMnlı DeÖirNMşlMr GruNu 255 05 01 Tiftlik HMyvMnlMrı 255 05 02 HizÖet AÖMçlı Hayvanlar 255 05 03 Gösteri AÖMçlı HMyvMnlMr 255 05 04 KoruÖM AltınM AlınMn HMyvMnlMr 255 06 TMrihi veyM SMnMt Değeri OlMn DeÖirNMşlMr GruNu 255 06 01 Etnografik Eserler 255 06 02 Arkeolojik Eserler 255 06 03 Geleneksel Türk SüsleÖeleri 255 06 04 Güzel SMnat Eserleri 255 06 05 KitMp, Belge, El KMzÖMlMrı ve NMdir Eserler 255 06 06 Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar 255 06 07 Tabletler 255 06 08 Mühür ve Mühür BMskılMrı 255 06 09 Arşiv VesikMlMrı 255 06 10 Fosiller 255 07 KütüphMne DeÖirNMşlMrı GruNu 255 07 01 KütüphMne MoNilyMlMrı 255 07 02 BMsılı KMyınlMr 255 07 03 Görsel ve İşitsel KMynMklMr 255 07 04 Bilgi SMklMÖM Üniteleri 255 08 EğitiÖ DeÖirNMşlMrı GruNu 255 08 01 EğitiÖ MoNilyMlMrı ve DonMnıÖlMrı 255 08 02 ÖğrenÖeyi KolMylMştırıcı EkipÖMnlMr 255 08 03 Derslik SüsleÖeleri 255 08 04 Okul BMhçesi ve Oyun DeÖirNMşlMrı 5186 255 09 Spor AÖMçlı KullMnılMn DeÖirNMşlMr GruNu 255 09 01 DoğM SporlMrındM KullMnılMn DeÖirNMşlMr 255 09 02 SMlon SporlMrındM KullMnılMn DeÖirNMşlMr 255 09 03 SMhM SporlMrındM KullMnılMn DeÖirNMşlMr 255 09 99 Diğer Spor AÖMçlı KullMnılMn DeÖirNMşlMr 255 10 Güvenlik, Kontrol ve TedNir AÖMçlı DeÖirNMşlMr GruNu 255 10 01 Güvenlik ve KorunÖM AÖMçlı ArMçlMr 255 10 02 Kontrol ve Güvenlik SisteÖleri 255 10 03 KMngın SöndürÖe ve TedNir CihMz ve ArMçlMrı 255 11 DeÖirNMş Niteliğindeki Süs EşyMlMrı 255 11 01 Vitrinde Sergilenen Süs EşyMlMrı 255 11 02 DuvMrdM Sergilenen Süs EşyMlMrı 255 11 03 MMsM ve SehpMlMrdM Sergilenen Süs EşyMlMrı 5187 (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) 5188 (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) 5189 (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) 5190 (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) 5191 (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5210-1 5210-2 5210-3 5210-4