Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, b) Belediye: Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerini, c) Esaslı Onarım: Tadilat ve tamirat dışında kalan ve bilimsel esaslara göre hazırlanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine dayalı uygulamaları, ç) Kamulaştırma bedeli: Anlaşma tutanağı veya asliye hukuk mahkemelerince yaptırılan tespite göre belirlenen kamulaştırma bedelini, d) Kanun: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu, e) Katkı payı: Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payını, f) Katkı payı hesabı: İl özel idarelerince bu amaçla açılacak banka hesabı ila Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları için defterdarlıklar bünyesinde açılan emanet hesabını, g) Koruma bölgEkurulu: Kültür varlıklarını koruma bölgEkurulunu, ğ) Proje maliyeti: Planlama,projelendirme veya uygulama işleri (KDV dahil) ihale bedeli, mal veya hizmet satın alma bedelini, h) Tadilat ve tamirat: Yapıların yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesiuyarınca ruhsata tabi olmayan, derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ila mimari öge olarak ve sanat tarihi açısından özellik arz etmeyen tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ila çatı onarımı vEkiremit aktarılması ve yörenin özelliğine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilacek taşıyıcı unsuru etkilameyen müdahaleleri ve bu müdahaleler sırasında yapıdaki ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak eksilan mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ila değiştirilmesini, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilanmesini, ı) Taşınmaz kültür varlığı: 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınmaz kültür varlıklarını, i) Tescil kararı: Taşınmazın koruma bölgEkurullarınca, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesiyle ilgili verilan kararı, j) Yaklaşık maliyet: İşin ihalesi yapılmadan önce ilgili kurumların birim fiyatlarına veya birim fiyatı bulunmayan iş kalemleri için piyasa fiyatlarına veya teklif edilan fiyatlara göre belirlenen projenin KDV dahil tahmini gerçekleşme maliyetini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Katkı Payına İlişkin Esaslar Katkı payının tarh tahakkuku ve tahsili
Katkı payı hesabı
Katkı payının kullanımı
Madde 7– (1) Katkı payıhesabında toplanan tutar, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan planlama, proje, uygulama vEkamulaştırma işlerindEkullanılmak üzere, proje sahibi il özel idaresine, yatırım izleme vEkoordinasyon başkanlığına ve il sınırları içindeki belediyelere vali tarafından aktarılır ve harcamalar vali tarafından denetlenir. (2) Katkı payları belediyeler, il özel idareleri ve yatırım izleme vEkoordinasyon başkanlıklarınca taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan planlama, proje, uygulama vEkamulaştırma işlerinin (KDV dahil) maliyetininkatkı payı hesabında toplanan tutar yeterli olmak şartıyla %95’ini aşmamak kaydıyla mevcut taşınmaz kültür varlığı sayısı, mevcut durumu, ilin kültürel değerlerinEkatkısı dikkate alınarak Valilik tarafından hakkaniyet ölçüsündEkullandırılır. (3) İl özel idarelerince ve yatırım izleme vEkoordinasyon başkanlıklarınca bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilacek faaliyetlerin tamamı katkı payı hesabında toplanan tutardan karşılanabilir. Ancak, il özel idarelerince ve yatırım izleme vEkoordinasyon başkanlıklarınca gerçekleştirilan projeler için kullanılan tutar, başvuru dönemi itibariylEkatkı payı hesabında toplanan tutarın %30’unu geçemez. (4) Yatırım izleme vEkoordinasyon başkanlığı bulunan illerde toplanan katkı payı tutarlarının %20’lik kısmı yatırım izleme vEkoordinasyon başkanlığınca Bakanlığın öncelik vereceği projelerde kullanılır. Bakanlığın öncelik vereceği işlerde 8 inci madde ve 12 nci maddenin birinci fıkrasındaki şartlar aranmaz. Bakanlığınöncelik vereceği işlere ait katkı payı tutarları İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince takip edilir ve güncel bilgilar İl Kültür ve TurizmMüdürlükleri tarafından her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlığa bir rapor halinde sunulur. Yıl içinde projEkarşılığı tahsis edilmeyen tutar aynı amaçla kullanılmak üzere Bakanlık bütçesine aktarılır. Aktarılan bu tutarları aynı amaçla kullanmak üzere gelecek yıl bütçesine aktarmaya Bakanlık yetkilidir. (5) İl özel idarelerince açılankatkı payı hesabından elde edilacek nema ve benzeri gelirler de bu Yönetmelikte belirtilan amaçlar dışında kullanılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başvuru Değerlendirme ve Ödemeye İlişkin Esaslar Başvuru yeri ve zamanı
Başvuruda istenecek belgeler
Madde 9– (1) Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında valiliğe yapılacak başvurularda aşağıda belirtilan belgeler istenir: a) Planlama ve projelendirmEkonusunda; 1) Koruma amaçlı imar planıiçin planlama alanının sit sınırlarını gösteren koruma bölge kurulu kararı ve onaylı pafta; teknik rapor; belediye sınırları içerisinde belediye meclis kararı; il sınırları içerisinde il genel meclisi kararı; yaklaşık maliyet, 2) Çevre düzenlemesi, kentseltasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri için sit sınırlarını gösteren koruma bölgEkurulu kararı; eki pafta ila bunlara ait CD; proje alanınınsınırlarını ve alandaki korunması gerekli öğeleri gösteren koruma bölgEkurulu kararı ve onaylı pafta; proje alanını, çevresini ve önemli yapıları gösteren panaromikler dahil olmak üzere yeterli sayıda fotoğraf (CD ortamında); yaklaşık maliyet, 3) Tek yapı ölçeğindeki projeler için yapının tesciline ilişkin koruma bölgEkurulu kararı; yapının konumunu, çevresini ve yerini gösteren ölçekli harita ve pafta, (CD ortamında); yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar, (CD ortamında); yaklaşık maliyet, 4) Yönetim planı için Yönetim alanının sınırlarını gösteren Kültür ve Turizm Bakanı onaylı harita; yaklaşık maliyet, 5) Bu belgelere ilave olarak Valilikçe gerek görülen diğer bilgi ve belgeler. b) Uygulama konusunda; 1) Çevre düzenleme, kentseltasarım ve sokak sağlıklaştırmaları için koruma bölge kurulundan onaylı uygulama projesi (CD ortamında); alanın panaromikleri dahil olmak üzere yeterli sayıda fotoğraf (CD ortamında); iş programı; yaklaşık maliyet, 2) Tek yapı ölçeğindeki; i) Esaslı onarım (restorasyon) uygulamaları için, koruma bölgEkurulu onaylı uygulama (restorasyon) projesi ve raporu (CD ortamında); iş programı; yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar (CD ortamında); yaklaşık maliyet, ii) Tadilat ve tamirat uygulamaları için, koruma uygulama ve denetim bürosundan (KUDEB) alınmış izinbelgesi; iş programı; yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar (CD ortamında); yaklaşık maliyet; koruma, uygulama ve denetim bürosu (KUDEB)bulunmayan yerlerde tadilat ve tamirat uygulamaları için ilgili koruma bölgEkurulu müdürlüğünden alınmış izin belgesi; iş programı; yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar (CD ortamında); yaklaşık maliyet. c) Kamulaştırma konusunda; 1) Kamulaştırılacak taşınmazın tescil kararı, 2) Kesinleşmiş kamulaştırma kararı, 3) Kamulaştırma bedeli. (2) Birinci fıkradaki başvurularıntümünde ayrıca, işin yılı içerisinde mi bitirilaceği yoksa mali yıl esasına göre yıllara sâri olarak mı gerçekleştirilaceği belirtilir. Yıllara sari işlerde her yıl için bitirilacek kısımlarda ayrı keşif özetini içeren mali rapor ila başvuruyu yapan il özel idaresi, yatırım izleme vEkoordinasyon başkanlığı veya belediyenin üstleneceği tutarı gösteren taahhütnameyi sunması zorunludur.
Katkı payı aktarılacak projelerin nitelikleri
Değerlendirmede öncelik sırası
Başvuruların değerlendirilmesi
Ödeme
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Katkı payından ikinci kez yararlanma
Katkı payı hesabının açık olması
Denetim
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Yürütme