Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi :
Resmi Gazete Sayısı :
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR AMAÇ
Kapsam
Dayanak
Tanımlar vEkısaltmalar
Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alıcı: Taşıma evrakına göre tehlikeli maddenin alıcısı veya taşıma evrakı hükümlerine uygun olarak alıcı tarafından atananlar veya taşıma sözleşmesi olmadan yürütülen taşımalarda ise tehlikeli maddenin varış noktasında idaresini üstlenen gerçek veya tüzel kişilari, b) Ambalaj (Paket): RID Kısım 6’da tanımlanan ve tehlikeli maddelerin taşınması için onaylanmış taşıma kaplarını, paket, kutu ve benzeri malzemeleri, c) Ambalajlayan (Paketleyen): Tehlikeli maddeleri, büyük ambalaj ve orta boy dökme yük konteyneri dahil, değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde ambalajları taşınmaya hazır hale getiren, tehlikeli maddeleri paketleyen ya da bu madde paketlerini, etiketlerini değiştiren, taşıtmak amacıyla etiketleyen, gönderici veya onun talimatı ila bu işlemleri yapan işletmeleri, ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, d) Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü bir konteynerin, dökme yük konteynerinin, çok elemanlı gaz konteynerinin (ÇEGK), tank- konteynerinin veya portatif tankın vagondan indirilmesi; ambalajlı tehlikeli maddelerin, orta boy dökme yük konteynerlerinin veya portatif tankların vagon veya konteynerden indirilmesi; tehlikeli maddelerin bir sarnıç vagondan, sökülebilir tanktan, portatif tanktan veya tank- konteynerden veya bir tüplü gaz tankerinden, ÇEGK’den, bir vagondan veya dökme yük taşınan bir konteynerden boşaltılmasını yapan işletmeyi, e) CIM: Eşyanın Demiryoluyla Uluslararası Taşıma Sözleşmesine İlişkin Tek Tip Kuralları, f) COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmeyi, g) CUU: Yük Vagonlarının Tek Tip Kullanım Sözleşmesini, ğ) Çok Elemanlı Gaz Konteyneri (ÇEGK): Bir bağlantı elemanıyla birbirlerine bağlanan ve sabit bir yüzeye tutturulmuş birden fazla bölümler veya elemanlar içeren yapıyı, h) Demiryolu Altyapı İşletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilarinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilandirilmiş gerçek veya tüzel kişilari, ı) Demiryolu Tren İşletmecisi: Demiryolu şebekesi üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilandirilmiş gerçek veya tüzel kişilari, i) Dolduran: Tehlikeli maddeleri sarnıç vagona, sökülebilir tanka sahip vagona, portatif tanka veya tank konteynere ve/veya bir vagona, dökme halinde taşımak için büyük konteynere veya orta boy dökme yük konteynerine veya tüplü gaz vagonuna veya çok elemanlı gaz konteynerine dolum yapan işletmeyi, j) Emniyet vagonu: Taşıma sırasında kullanılan tehlikeli madde yüklü olmayan dolu veya boş yük vagonlarını, k) Faaliyet belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan işletmecilarin sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini kayıt altına almak amacıyla idare tarafından düzenlenen belgeyi, l) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli malları gönderen işletmeyi, ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “gönderen” olarak belirtilan kişiyi, m) İltisak hattı: Gerek istasyon dâhilindeki hatlardan, gerekse ana hattan ayrılmak suretiyle gerçek ve tüzel şahıs arazilarine yapılmış tesislere bağlantı sağlayan demiryolu hattını, n) İstasyon: Trafikle ilgili hizmetler ila yolcu ve/veya yük taşımasını yapmaya yarayan demiryolu tesislerinin bulunduğu yerleri, o) İşaret ve etiket: Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ambalajlardaki yüklerin; sınıfını, tehlike derecesini, muhteviyatı gibi özelliklerini ifade eden harf, rakam ve şekilleri, ö) İşletme: Kamu kurum vEkuruluşları da dâhil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilari, p) Konteyner: Bir taşıma donanımı parçası olarak yükleme biçimi korunarak veya bozulmadan birden çok taşıma türüyle yükün taşınmasına imkân verebilan, taşıma yolunda aktarma ve istiflemeye, kolaylıkla doldurulup- boşaltılmaya, birçok kez kullanılmaya uygun ve dayanıklı malzemeden imal edilmiş yük taşıma kabını, r) Mühimmat: Tahripler de dâhil, savunma ve saldırıyla bağlantılı olarak kullanmak için patlayıcılar, sevk barutu, fişek, başlatıcı, terkip veya nükleer, biyolojik vEkimyasal malzemelerle yüklü bir cihazı, s) Patlayıcı madde: RID Bölüm 2.2.1’de ifade edilan maddeleri, ş) RID: Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ila Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği, t) RIV: Yük Vagonlarının Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Kullanım ve Değişimine İlişkin Yönetmeliği, u) Sarnıç- vagon: Sıvı, gazlı, toz ya da granüllü maddelerin nakliyesi için kullanılan, bir ya da birden çok sarnıçtan oluşan bir üst yapı ila hareketli aksam, süspansiyon, tampon, çekme, fren ve benzeri gibi ekipmanların monte edildiği bir şasisi bulunan vagonu, ü) Şebeke: Altyapı işletmecisinin sahip olduğu ve/veya onun tarafından yönetilan, tüm demiryolu altyapısını, v) Taşıma evrakı: CIM Taşıma Sözleşmesine göre taşıma senedi veya Yük Vagonlarının Tek Tip Kullanım Sözleşmesi (CUU) uyarınca vagon senedi veya RID Bölüm 5.4.1’deki bilgilari içerecek şekilde gönderen tarafından düzenlenen belgeyi, y) Taşımacı: Tehlikeli madde yükünü taşımayı kabul eden ve bu yükün belli bir çıkış istasyonundan başka bir varış istasyonuna taşınmasını sağlayarak alıcıya teslim eden demiryolu tren işletmecisini, z) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü, aa) Tehlikeli madde (Tehlikeli yük): RID Bölüm 3.2’deki tehlikeli maddelerin listelendiği Tablo A’da yer alan madde ve nesneleri, bb) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı: İfa edeceği görev ve nitelikleri RID Bölüm 1.8.3’de belirtilan ve alması gereken eğitime istinaden Bakanlıkça yetkilandirilmiş gerçek kişiyi, cc) TEN: Trans Avrupa Ağı ya da şebekesini, çç) Teslim alan: Taşıma evrakının alıcı hanesindEkayıtlı ve varış istasyonunda eşyayı teslim alan, tahliye eden/ettiren işletmeyi, dd) Tren: Bir veya birkaç çeken araç ila bir veya birkaç çekilan araçtan oluşturulan diziyi, ee) Tren görevlisi: Tehlikeli maddelerin direkt olarak nakliyesine iştirak edecek olan işletme personelini, ff) Turuncu plaka: RID Bölüm 5.3.2.2’de özellikleri belirtilan turuncu renkli reflektörlü plakaları, gg) Tüplü gaz vagonu (Batarya- vagon): Birbirine manifoltlarla bağlı ve bu araca kalıcı olarak sabitlenmiş 450 litreden fazla kapasiteli tanklardan oluşan bir aracı, ğğ) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ila limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını, hh) UN numarası: RID Bölüm 3.2’de Tablo A’da yer alan tehlikeli maddeleri tanımlayan dört basamaklı Birleşmiş Milletler Numarasını, ıı) Vagon: Demiryolu üzerindEkendi güçleri ila hareket etme yeteneği olmayan her türlü yük taşımasında kullanılan demiryolu aracını, ii) Yazılı talimat: RID Bölüm 5.4.3’de belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından tren görevlisine/makiniste verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilacek bir kaza durumunda alınacak tedbirler ila taşınan maddelerle ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgeyi, jj) Yetki belgesi/Taşıma lisansı: Bakanlık tarafından bir işletmeciye verilan ve demiryolu ulaştırma hizmetleri sunabilmek, altyapı ve tren işletebilmek için önkoşulların sağlandığını gösteren belgeyi, kk) Yetkilandirilmiş kuruluş: TSE ISO/IEC 17020 standardına uygun dokümantasyona sahip olduğu Bakanlıkça tespit edilan ve yetkilandirilmesine müteakip bir yıl içerisinde yetki kapsamında TSE ISO/IEC 17020 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilan kuruluşu, ll) Yük taşıma birimi: Tehlikeli yüklerin taşınması için tasarlanmış ve üretilmiş; sarnıç vagonları, sökülebilir tanka sahip vagonları, portatif tank veya tank konteynerleri, tüplü gaz tankerleri/vagonları, çok elemanlı gaz konteynerlerini, mm) Yükleme/boşaltma ve depolama alanı: Demiryolu Altyapı veya Demiryolu Tren İşletmecilarine ait olan ve genel amaçlı olarak kullanılan yükleme/boşaltma tesisinden ayrı olmak üzere, demiryoluna iltisak hattı ila bağlanan, etrafı çevrilmiş, tehlikeli maddelerin yüklendiği/boşaltıldığı, depolandığı alanları, nn) Yükleyen: Ambalajlı tehlikeli maddeleri, orta boy dökme yük konteynerleri veya portatif tankları bir vagonun veya konteynerin içine veya üzerine yükleyen veya bir konteyneri, dökme yük konteyneri, ÇEGK, tank- konteyneri veya portatif tankı bir vagon üzerine yükleyen işletmeleri, ifade eder. (2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak, bu maddede yer almayan diğer terimler için RID’da belirtilan tanımlar esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM Taşıma Faaliyetlerine İlişkin Kurallar Taşıma faaliyetlerinde genel kurallar
Demiryolu ila tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar
Madde 6– (1) RID Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan tehlikeli maddelerin demiryolu ila taşınmasında, RID’ın yanı sıra bu Yönetmelikte yer alan özel kurallara uyulması zorunludur. (2) Tehlikeli maddeleri taşıyan trenlerin manevralarında aşağıda belirtilan manevra kurallarına uyulması zorunludur. a) Tehlikeli madde yüklü vagonların manevralarında herhangi bir tehlike ve zarar meydana gelmemesi için ilgili mevzuatın öngördüğü önlemler önceden alınacaktır. b) Tehlikeli madde yüklü vagonların manevraları en fazla 15 km/h hızla yapılacaktır. c) Manevralar lokomotife bağlı olarak yapılacak vEkesinlikle atma vEkaydırma manevrası yapılmayacaktır. ç) Yükleme ve boşaltma tesisleri içerisinde vagonlara ve diğer taşıma araçlarına yükleme/boşaltma yapılırken kesinlikle manevra yapılmayacaktır. d) Tehlikeli madde yüklü vagonların manevraları gündüz saatleri içerisinde yapılacaktır. e) Tehlikeli madde yüklü vagonu bulunan trenler, yeterli emniyet ve aydınlatma teşkilatı olmayan istasyonlarda bekletilmeyecektir. f) Manevrayı yapan ve manevra sahasında bulunan demiryolu işletme görevlilarinin üzerinde parlayıcı, yanıcı, yakıcı, yanmayı ve patlamayı kolaylaştırıcı madde bulunmayacaktır. g) Manevra sırasında lokomotif ila dolu vagon arasına TEN/RIV ve RID’a uygun en az bir adet emniyet vagonu bağlanacaktır. (3) Tehlikeli madde taşıyacak tren teşkilinin aşağıdaki şekilde yapılması zorunludur. a) Tehlikeli madde yüklü vagonlar, yük trenleri ila gönderilmelidir. b) Tren teşkilinde, dolu vagonların hepsinin tehlikeli madde yüklü vagon olması şartı aranmayacaktır. c) Trende tehlikeli madde yüklü vagonlar gruplar halinde bulundurulur. Bu vagonlarla lokomotif arasına tehlikeli madde yüklü olmayan en az bir vagon bağlanacaktır. Dizinin tamamının tehlikeli madde yüklü vagonlardan oluşması halinde ise lokomotifin arkasına ek bir emniyet vagonu bağlanacaktır. (4) Tehlikeli madde taşıyan vagonların bulunduğu trenlerin sevkinde, aşağıda belirtilan hususlara uyulması zorunludur. a) Treni gönderen istasyon, taşıma güzergâhı üzerinde bulunan tüm istasyonlara, trende görevli personele ve hat boyunda çalışan diğer personele durumu bildirecektir. Tren personeli ila güzergâh üzerinde bulunan istasyonlar, gerekli tedbirleri alacaktır. b) Teşkilinde tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, zorunlu haller dışında aydınlatma ve güvenlik teşkilatı olmayan istasyonlarda bekletilamez. Zorunlu hallerde bekletilmeleri durumunda ise gerekli emniyet tedbirleri alınacak ve mümkün olan en kısa sürede hareket etmeleri sağlanacaktır. c) Tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, köprü, viyadük, tünel gibi özel yapılar ila benzeri kapalı yer ya da yolcu peronlarında hiçbir durumda bekletilameyecektir. ç) Feribot geçişlerinde; tehlikeli madde yüklü vagonlar, Bakanlık tarafından aksine bir düzenleme yapılmadıkça, kendi sınıflarına göre gruplandırılarak feribotla ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda yetkili mercilar tarafından belirlenen saatlerde geçirilacektir. (5) Bakanlık, gerektiğinde bu maddede belirtilanlerin yanı sıra yükleme, boşaltma ila manevra, tren teşkili ve tren sevkine ilişkin ilave düzenleme yapabilir.
Faaliyet belgesi alma zorunluluğu
İzin alma zorunluluğu vagon ambalaj ve taşıma kaplarının uygunluğu
Tehlikeli madde taşıyan trenlerde bulundurulması gerekli olan belgeler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık Faaliyetinde Yer Alan Tarafların Sorumluluk ve Yükümlülükleri Genel sorumluluklar
Gönderenin yükümlülükleri
Taşımacının yükümlülükleri
Madde 12– (1) Taşımacı; a) Taşınacak tehlikeli maddelerin taşınması açısından bu Yönetmelik ve RID hükümlerine uygun olduğunu kontrol etmekle, b) Tehlikeli maddelerin taşınması ila ilgili RID’da ve bu Yönetmelikte öngörülen tüm bilgi ve belgelerin trende eksiksiz ve doğru olarak bulundurulmasını sağlamakla, c) Vagonlarda ve yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak, eksik teçhizat olup olmadığını kontrol etmekle, ç) Sarnıç- vagonların, tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tanka sahip vagonların, portatif tankların, tank- konteynerlerin ve ÇEGK’lerin test, muayene vEkontrol sürelerinin geçip geçmediğini kontrol etmekle, d) Vagonlar için RID’da tanımlanmış olan tehlike ikaz levhaları ve işaretlerin vagonlara takılmasını sağlamakla, e) RID Bölüm 5.4.3’te tarif edilan yazılı talimatı makiniste/tren görevlisine vermekle, f) Taşımada görev alan personelin yazılı talimatları okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamakla, g) Taşımada görev alan personel için yazılı talimatta belirtilmiş olan kişisel korunma teçhizatının makinist kabininde bulunmasını sağlamakla, ğ) Bu Yönetmelikte belirtilan şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse, taşımayı söz konusu ihlal giderilinceyEkadar başlatmamakla, h) Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik güvenliği, gönderilan maddenin güvenliği vEkamu güvenliği bakımından, taşımayı söz konusu ihlal ortadan kaldırılıncaya kadar beklemeye uygun en yakın alanda durdurmakla, taşımayı ancak gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde devam ettirmekle, ı) Demiryolu altyapı işletmecisinin, bu Yönetmelikte ve RID’da belirtilan yükümlüklerini yerine getirebilmesi için, gerekli bilgilari vermekle, i) Taşımada görev alan personelin, RID hükümlerine uygun eğitim almasını sağlamakla, j) Yaptığı taşımalarda meydana gelen kazalarla ilgili olarak, RID hükümlerine göre hazırlanmış bir raporu kaza tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlığa vermekle, k) Taşıma sırasında görev alan personele yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda eğitim vermek ve yangın söndürücülerinin görev mahallinde bulunmasını sağlamakla, l) Sadece taşıması yapılacak olan maddeye uygun olan sarnıç vagon ve vagonları kullanmakla, yükümlüdür.
Alıcının yükümlülükleri
Yükleyenin yükümlülükleri
Madde 14– (1) Yükleyen; a) Tehlikeli maddeleri, ancak RID hükümlerine uygun şartlar sağlanmış olması halinde, taşımacıya teslim etmekle, b) Paketlenmiş tehlikeli maddeleri ya da temizlenmemiş boş paketleri taşımacıya verirken paketlerin zarar görüp görmediğini kontrol etmekle, c) Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ya da boş temizlenmemiş tehlikeli madde paketlerini hasar giderilanEkadar yüklememekle, ç) Tehlikeli maddeleri vagona, büyük ya da orta boy dökme yük konteynere yüklerken, yükleme ve elleçlemeye ilişkin özel koşullara uygun hareket etmekle, d) Tehlikeli maddeleri doğrudan taşıma için teslim alırken vagon veya büyük konteynerlerin işaret ve etiketlenmesi ila vagon veya büyük konteynerlere turuncu plaka takılmasına ilişkin RID’da belirtilan koşullara uygun hareket etmekle, e) Paketleri yüklerken, vagon veya konteynere daha önce yüklenmiş olan yükleri de göz önüne alarak, birlikte yükleme yasaklarına ve ayrıca; besin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayrı tutulması kurallarına uymakla, f) Tehlikeli maddeleri yükleyecek personelin bu konuda eğitim almış olmasını sağlamak ve gerektiğinde bu eğitim belgelerini Bakanlığa ibraz etmekle, g) Yükleme yapıldığı sırada yakın çevrede ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysilar ila çalışmamakla, ğ) Yüklenen tehlikeli yüklerin, vagon içindeki yükleme emniyetinin ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olmasını sağlamakla, h) Tehlikeli maddelerin vagonlara, konteynerlere ve diğer yük taşıma birimlerine yükletilmesi işlemlerinin mutlak suretle bu iş için ayrılmış, emniyet şartları sağlanmış alanlarda yapmakla, ı) Tehlikeli maddeler vagonlara yüklenirken, el frenlerinin sıkılı olduğunu kontrol etmekle ve gerektiğinde vagonların takozlanmasını sağlamakla, i) Tehlikeli madde taşımasına tahsis edilan açık vagonların üzerlerinin, yükleme yapıldıktan sonra muşamba/branda ila örtülmesini sağlamakla, yükümlüdür.
Paketleyenin yükümlülükleri
Dolduranın yükümlülükleri
Madde 16– (1) Dolduran; a) Dolum öncesinde; sarnıç vagonların, sökülebilir tanka sahip vagonların, portatif tank veya tank konteynerlerin, tüplü gaz tankerlerinin/vagonlarının, çok elemanlı gaz konteynerlerinin ve ekipmanlarının teknik olarak eksiksiz ve taşımaya uygun olduğunu kontrol etmekle, b) Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan ve bu maddenin (a) bendinde belirtilan yük taşıma birimlerinin test, muayene vEkontrol sürelerinin geçerliliğini kontrol etmekle, c) Dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta Uygunluk/Onay Sertifikası bulunan ve bu maddenin (a) bendinde belirtilan yük taşıma birimlerine dolum yapmakla, ç) Dolum esnasında doldurma kurallarına uygun hareket etmekle, d) Doldurulan madde için izin verilan azami doldurma oranını ve azami dolum hacim oranını geçmemekle, e) Dolumu yaptıktan sonra tankın kapatma tertibatının sızdırmazlığını kontrol etmekle, f) Doldurulan tehlikeli maddelerin, bu maddenin (a) bendinde belirtilan yük taşıma birimlerinin dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmekle, g) Tehlikeli maddeleri taşımaya hazırlarken; bu maddenin (a) bendinde belirtilan yük taşıma birimlerine, turuncu plakanın, işaret veya etiketlerin ve manevra etiketlerinin/levhalarının RID hükümlerine uygun şekilde takılmasını sağlamakla, ğ) RID hükümlerine göre taşınması özel kurallara veya kısıtlamalara bağlanan tehlikeli maddelerin dolumunu, yetkili mercilarden bu hususta izin almadıkça yapmamakla, h) Dolum yaptığı sırada, yakın çevrede ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysilar ila çalışmamakla, yükümlüdür.
Tank konteynerportatif tank sahibi veya işletmecisinin yükümlülükleri
Sarnıç vagon sahibi veya kullanıcılarının yükümlülükleri
Demiryolu altyapı işletmecisinin yükümlülükleri
Boşaltanın yükümlülükleri
Madde 20– (1) Boşaltan; a) Boşaltma öncesinde paket, konteyner, tank, ÇEGK veya vagon ve benzeri üzerindeki bilgilar ila taşıma evrakındaki bilgilari karşılaştırarak doğru yükün boşaltılacağını tespit etmekle, b) Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, vagonda, tankta veya konteynerde boşaltma işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmekle, c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilan bir durumun tespiti halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemine ara vermekle, ç) Boşaltılması sırasında vagon, tank veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli artıkları temizlemekle, d) Boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra vana vEkontrol kapaklarının güvenli bir şekildEkapatılmasını sağlamakla, e) Taşımayı gerçekleştiren vagonların veya konteynerlerin ürün değişikliği halinde öngörülen temizleme ve arındırma işlemlerinin yapılmasını sağlamakla, f) Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben vagonların vEkonteynerlerin tamamen boşaltılmış, temizlenmiş, gazdan arındırılmış, dezenfekte edilmiş olması durumunda, üzerindeki tehlike işaretlerini veya turuncu plakaları kaldırmakla, g) Boşaltma alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olmasını sağlamakla ve boşaltma işlemindEkullanılan donanımın düzgün olarak çalıştığını kontrol etmekle, ğ) Tehlikeli maddelerin vagonlardan, konteynerlerden ve diğer yük taşıma birimlerinden boşaltılması işlemlerinin, mutlak suretle bu iş için ayrılmış, emniyet şartları sağlanmış alanlarda yapmakla, h) Boşaltma yapıldığı sırada yakın çevrede ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysilar ila çalışmamakla, yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Muafiyetler Özel İzinler İzlenecek Güzergahlar Yükleme Boşaltma ve Stoklama Alanları Muafiyetler ve özel izinler
Madde 21– (1) Bakanlık, tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında, taraf olduğumuz ilgili uluslararası mevzuatta belirtilan muafiyet ve istisnaları uygulayabilir. (2) Bakanlık, teknik gelişmeler sonucu yeni tehlikeli maddelerin piyasaya çıkarılmasına bağlı olarak, söz konusu tehlikeli maddelerin bu Yönetmelik kapsamında taşınması ve elleçlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, taşıma sırasında herhangi bir emniyetsiz duruma mahal vermemek şartıyla, geçici süreli bir muafiyet veya izin verebilir. (3) Muafiyetlerde, taşıma şekli ve elleçleme hususları ila tehlikeli yükün yapısı, sınıfı ve miktarı göz önüne alınır. (4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilan durumlarda, muafiyet veya özel izin verilabilmesi için başvuru sahibi; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı tarafından hazırlanmış tehlikeli madde/maddelerin taşınması sırasında alınması gereken güvenlik tedbirlerini içeren bir rapor ibraz etmek zorundadır. Güvenlik Danışmanı tarafından hazırlanan raporda, aynı zamanda oluşabilacek riskler de belirtilmeli ve muafiyet veya özel iznin neden gerekli olduğu gerekçelerle açıklanmalıdır. Bakanlık başvuru sahibinden daha kapsamlı rapor sunmasını isteyebilir. (5) Bakanlık, kamu menfaati veya kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili ve yetkili kamu mercilarinin talebi üzerine, bu Yönetmelik hükümleri ila ilgili olarak özel izin verebilir. (6) Muafiyet ve özel izinlerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
İzlenecek güzergahlar yükleme boşaltma ve stoklama alanları
Madde 22– (1) Demiryolu şebekesi üzerinde yapılacak tehlikeli madde taşımacılığında izlenecek güzergâhlar ila istasyon içinde stoklama, yükleme ve boşaltma yapılacak yerler ilgili Demiryolu Altyapı İşletmecisi tarafından belirlenir. (2) Demiryolu üzerinden yapılacak askeri mühimmat ve patlayıcı madde taşımacılığında izlenecek güzergâhlar ila istasyon içinde yükleme ve boşaltma yapılacak yerler, ilgili garnizon komutanlıkları ilEkoordine edilarek o ilin valiliğince tespit edilir. (3) Demiryolu sahasında tehlikeli maddenin stoklama, yükleme ve boşaltılması için ayrılan özel yer olmaması halinde, stoklama, yükleme ve boşaltma yapılamaz. (4) Karayolu/denizyolu ila gelip demiryolu ila gidecek ya da demiryolu ila gelip karayolu/denizyolu ila gidecek tehlikeli madde yüklü dolu konteynerler, ilgili Demiryolu Altyapı İşletmecisi veya ilgili Demiryolu Tren İşletmecisine ait alanlarda bu iş için ayrılmış özel alanlarda, en çok 24 saat süre ila bekletilabilir. Ancak, bu yerlerdEkonteynerlerin içindeki yükün başka konteynerlere, vagonlara ve araçlara boşaltılması işlemleri yapılamaz. (5) Limana gidecek olan tehlikeli madde taşıyan vagonların liman tesisine varışından en az 3 saat önce bildirim yapması zorunludur. (6) Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler, Sınıf 6.1 Zehirleyici maddeler, Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler, Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler sınıfına giren tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılanlar hariç olmak üzere, tehlikeli madde taşımasında kullanılan temizlenmemiş boş taşıma kapları, boş konteynerler gibi taşıma birimleri; istasyonlarda yükleme boşaltmaları etkilameyecek bir alanda en çok 48 saat bekletilabilir. (7) Demiryolu ila yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tren ve vagonların Türk Boğazlar bölgesindeki asma köprülerden ve tüp geçitlerinden geçişlerine müsaade edilmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM Güvenlik Danışmanı Acil Eylem Planı Eğitim ve Uygulamadan Sorumlu Kurumlar Güvenlik danışmanı
Acil eylem planı
Eğitim
ALTINCI BÖLÜM Denetim Denetim yetkisi vEkullanımı
Denetimle görevli ve yetkili kamu kurum vEkuruluşları
YEDİNCİ BÖLÜM Cezaların Uygulanmasına İlişkin Kurallar Tutanakları düzenlemeye görevli ve yetkili kılınanlar
Tutanakların düzenlenmesi
Tutanak düzenleyenler ila bağlı oldukları kurum vEkuruluşların yükümlülükleri
Madde 30– (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler: a) Tutanaklara, bağlı olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak. b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgilar bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek. c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek. ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı koymak. d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için “gıyabında” yazarak kayıt koymak. (2) Tutanak düzenleyenlerin bağlı olduğu kurum vEkuruluşlar tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yerine getirmekle yükümlüdürler: a) Yargı ila ilgili suç tutanaklarının bir örneği yedi iş günü içinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına gönderilir ve suç tutanaklarının birden fazla olması halinde bir tutanak listesi tanzim edilir. b) Verilan idari para cezaları tebliğini müteakip bir ay içerisinde ödenir. c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilan idari para cezaları ödeme süresi içerisinde muhasebe yetkilisi mutemetleri veya muhasebe birimlerine (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe müdürlükleri) ödenmemesi halinde, kesinleşmesini müteakip yedi işgünü içerisinde vergi dairesine bildirilir. Vergi dairelerince bu idari para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilarek genel bütçeye gelir kaydedilir. ç) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı birimler tarafından verilan ve ödeme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezaları kesinleşmesini müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı birimler tarafından 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilarek genel bütçeye gelir kaydedilir. d) Belediyeler tarafından verilan ve ödeme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezaları belediyeler tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilarek belediye bütçesine gelir kaydedilir. e) Tutanakların birer örneği değerlendirme için Bakanlığa gönderilir.
SEkİZİNCİ BÖLÜM Yaptırımlar İdari para cezası
Madde 31– (1) 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde bu Yönetmeliğin; a) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden gönderene onbin Türk Lirası, taşımacıya onbin Türk Lirası, b) 5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene her bir yük taşıma birimi için bin Türk Lirası, taşımacıya her bir yük taşıma birimi için bin Türk Lirası, vagon/tren üzerindeki işaretleme eksiklikleri için, sorumlu tren personeline her bir yük taşıma birimi için yüz Türk Lirası, c) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ellibin Türk Lirası, taşımacıya ellibin Türk Lirası, ç) 6 ncı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan her bir bende aykırı hareket eden demiryolu tren işletmecisine, ihlal ettiği her bir bent için bin Türk Lirası, d) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre “Faaliyet Belgesi” almadan faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilare, binellibir Türk Lirası, e) 8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere beşbin Türk Lirası idari para cezası uygulanır, söz konusu ihlal giderilinceyEkadar vagon ve/veya tren güvenli bir alanda bekletilir ve seferin devamına müsaade edilmez, f) 8 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına göre, RID Kısım 6’da belirtilan hükümlere göre yetkilandirilmiş kuruluş tarafından test, muayene ve sertifikalandırılması yapılmamış yük taşıma birimlerinin tehlikeli madde taşımacılığında kullanılmasının tespiti halinde her bir yük taşıma birimi için; gönderene beşbin Türk Lirası, taşımacıya beşbin Türk Lirası, doldurana beşbin Türk Lirası, g) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden gönderene, beşbin Türk Lirası, taşımacıya beşbin Türk Lirası, ğ) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden gönderene ikibin Türk Lirası, taşımacıya ikibin Türk Lirası, tren sorumlusuna beşyüz Türk Lirası, h) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden gönderene beşbin Türk Lirası, taşımacıya beşbin Türk Lirası, tren sorumlusuna bin Türk Lirası, ı) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine aykırı hareket eden gönderene ikibin Türk Lirası, taşımacıya ikibin Türk Lirası, tren sorumlusuna beşyüz Türk Lirası, i) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerin birinci fıkralarındaki bentlerde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklere aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilare, ihlal ettikleri her bir bent için beşyüz Türk Lirası, j) 22 nci maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilare, ihlal ettikleri her bir fıkra için bin Türk Lirası, k) 22 nci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ikiyüzellibin Türk Lirası, taşımacıya ikiyüzellibin Türk Lirası, l) 23 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmeyen veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti almayan işletmelere onbin Türk Lirası, m) 24 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere beşbin Türk Lirası, n) 25 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere beşbin Türk Lirası, idari para cezası uygulanır. (2) Bu maddede belirtilan idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilan yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. (3) İdari para cezası karar tutanağı ve tebligat ve idari yaptırımların uygulanması usulüne ilişkin hususlarda, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Tehlikeli maddelerin taşınmasında sigorta yaptırma zorunluluğu
Güncelleme
Sorumlu hizmet birimi
Yetkilandirme
Madde 35– (1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek, bu Yönetmelik kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğu iş ve işlemlerin bir kısmını aşağıda belirtilan usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek üzere; kamu kurum/kuruluşlarını, üniversiteleri, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ila Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamına giren birlik ve odalar ila TÜRKAK tarafından TSE ISO/IEC 17020 standardına göre muayenEkuruluşu olarak akredite edilan ve Bakanlık tarafından tasnif kuruluşu olarak yetkilandirilan ve yetkilandirildikleri Birleşmiş Milletlerin ilgili örgütleri tarafından ilan edilan kuruluşları yetkilandirebilir. a) Yetkilandirme, düzenlenecek bir protokol/sözleşme ila yapılır. Bu protokol/sözleşmede yetkilandirmenin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir. b) Yetkilandirme, yetkilandirmenin konusu ve niteliği gözetilmek suretiyle en az 1 yıl en fazla 5 yıl süreyle yapılabilir. Yetkilandirme, süresinin sonunda yenilanebilir. c) Bakanlık, yetkilandirmenin konusuna, niteliğine ve özelliğine göre aynı konuda birden fazla kamu kurum/kuruluşu, üniversite veya muayene kuruluşunu yetkilandirebilir. ç) YetkilandirmEkapsamında üretilacek hizmetler için alınacak/ödenecek ücretler Bakanlık tarafından onaylanır. d) Yetkilandirilmiş olanlar ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenlemelere uymakla yükümlüdürler. Bakanlık, yetkilandirmenin kullanımı ila ilgili olarak gerektiğinde her türlü denetimi yapar. e) Yetkilandirilmiş olanların ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenlemelere uymaması halinde yapılmış olan yetkilandirme, Bakanlık tarafından iptal edilir. f) Yetkilandirme, Bakanlığın bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kaldırmaz.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Diğer hükümler
Mevcut vagonların onay sertifikası Geçici
Sertifikalandırılmamış ambalajların kullanılması Geçici
Yürürlük
Yürütme